Spôsob výroby spojovacieho dielu a montážna súprava na jeho kompletizáciu

Číslo patentu: 284816

Dátum: 14.11.2005

Autori: Lennartsson Kenneth, Sondén Carl-gustaf

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby spojovacieho dielu obsahuje kroky, spočívajúce v tvarovaní plochých výstrižkov (3, 4) do medziľahlých valcových segmentov (3', 4') a v spojení týchto medziľahlých valcových segmentov (3', 4') s valcovými objímkovými spojkami (1, 2). Montážna súprava na kompletizáciu spojovacieho dielu na vedenie tekutín obsahuje valcové objímkové spojky (1, 2) a aspoň jeden plochý výstrižok (3, 4), ktorý možno vytvarovať do takého tvaru a takých rozmerov, že po vzájomnom spojení jeho protiľahlých koncov je ho možné spojiť s valcovými objímkovými spojkami (1, 2) pomocou obvodového spoja, čím sa vytvorí medziľahlý valcový segment (3', 4').

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka spôsobu výroby spojovacieho dielu na pripojenie prvého potrubného prvku na vedenie tekutiny k druhému potrubnému prvku pod dopredu stanovenýrn uhlom na umožnenie prietoku tekutiny z prvého potrubného prvku do druhého potrubného prvku.Vynález sa taktiež týka montážnej súpravy na kompletizáciu spojovacieho dielu na pripojenie prvého potrubného prvku k druhému potrubnému prvku na umožnenie prietoku tekutiny z prvého potrubného prvku do druhého potrubného prvku uvedeným spôsobom.Bežné systémy ventilačných potrubí sú zložené z dlhých priamych časti a veľkého počtu rôznych spojovacích časti a koncových kusov, ako rúrkových ohybov, T-kusov,koncových výstupov a podobne, ktoré umožňujú, aby bolo potrubie položené V usporiadani, ktoré sa odchyľuje od priameho smeru.V patentovom spise GB 2 149 040 je opísaný spôsob výroby potrubného kolena, V súlade s ktorým sa na plochej doske vyznačí množina vzorov jednotlivých úsekov kolena,hned potom sa doska vyvalcuje do valcového tvaru a úseky kolena sa odrežú podľa vyznačených vzorov. Jednotlivé segmenty sú potom príslušne presmerované a sú spolu vzájomne spojené do tvaru potrubného kolena.V patentovom spise US 997 072 je opisané potrubně koleno, pozostávajúce zo štyroch jednoduchých potrubných segmentov, ktoré sú k sebe vzájomne rozoberateľne spojené na vytvorenie potrubného kolena.Aby bola umožnená montáž systému ventilačného potrubia vyhovujúca rôznym účelom, musia byť k dispozicii veľmi rozličné tvary spojovacich dielov. Napríklad musia byt vyrábané rúrkové ohyby, ktoré majú rôzne uhly ohybu,napríklad až do 90 °, odstupňované po 15 °, čo znamená, že musí byt dopredu vyrábaný veľký počet typov a potom skladovaný, čím narastajú finančné náklady za skladovanie. Navyše sú hotové spojovacie diely pomeme objemne na skladovanie a prepravu, čo sa taktiež odráža vo vysokých nákladoch.Účelom predloženého vynálezu je poskytnúť riešenie týchto problémov.Toto sa dosiahlo v súlade s predmetom tohto vynálezu tak, že bol vyvinutý spôsob výroby spojovacieho dielu na pripojenie prvého potrubného prvku na vedenie tekutiny k druhému potrubnému prvku pod dopredu stanoveným uhlom na umožnenie prietoku tekutiny z prvého potrubného prvku do dmhého potrubného prvku, obsahujúci krokystanovenie uhla spojenia medzi prvým potrubným prvkom a druhým potrubným prvkom avytvorenie prvej a druhej valcovej objímkovej spojky na pripojenie k prvému porrubnému prvku a k druhému potrubnému prvku, pričom tento spôsob ďalej obsahuje nasledujúce krokytvarovanie aspoň jedného plochého výstrižku, ktorý má prvý koniec s pripojením k druhému koncu na vytvorenie valcového segmentu, ktorý má stredovú os, prvý koniec a druhý koniec, pričom každý koniec valcového segmentu má hladký Valcový tvar a ohraničuje vo valcovom segmente otvor, pričom otvor aspoň v jednom konci valcovéhosegmentu vymedzuje rovinu, ktorá je sklonená vzhľadom na stredovú os, opatrenie prvej a druhej valcovej objímkovej spojky vonkajším obvodovým tesnenim alebo koncovým lemom,pričom je koncový lem s pripojením k potrubnému prvku,vybavenému podobným koncovým lemom, tesne pripojenie prvej valcovej objímkovej spojky k prvému koncu valcového segmentu, pričom prvá valcová objímková spojka má stredovú os, prvý koniec a druhý koniec objímkovej spojky, pričom každý koniec objímkovej spojky vymedzuje otvor v prvej valcovej objímkovej spojke, a tento otvor ohraničuje rovinu, ktorá je sklonená vzhľadom na stredovú os, prvý koniec objímkovej spojky má hladký Valcový tvar na umiestnenie spoja s prvým koncom valcového segmentu na vytvorenie spojenia, pričom druhý koniec objímkovej spojky je zlicovateľný s prvým potrubným prvkom, atesne pripojenie druhej valcovej objímkovej spojky k druhému koncu valcového segmentu, pričom druhá valcová objímková spojka má stredovú os, prvý koniec objímkovej spojky a druhý koniec objímkovej spojky, pričom každý koniec objímkovej spojky ohraničuje otvor v druhej valcovej objímkovej spojke, ktorý vymedzuje rovinu, ktorá je sklonená vzhľadom na stredovú os, prvý koniec objímkovej spojky má hladký Valcový tvar na umiestnenie spoja s druhým koncom valcového segmentu na vytvorenie spojenia,pričom druhý koniec objímkovej spojky je zlícovateľný s druhým potrubným prvkom, pričom súčet uhlov, ktoré zvierajú plochy otvorov v prvom a druhom konci valcového segmentu so stredovou osou valcového segmentu, zodpovedá dopredu stanovenému uhlu.Druhý koniec každej prvej alebo druhej valcovej objímkovej spojky je vybavený vonkajším obvodovým tesnenim alebo koncovým lemom.Spojovací diel je zakrivený na pripojenie prvého potrubného prvku k druhému potrubnému prvku pod dopredu stanovenýrn uhlom.Valcový segment je vytvorený z množiny plochých výstrižkov, z ktorých každý je vytvarovaný do stredového valcového segmentu, ktorý má hladký Valcový tvar na umiestnenie spoja s priliehajúeim stredovým valcovýrn segmentom.Vonkajšie obvodové tesnenie je vytvorené ako elastomémy tesniaci prvok.Tesniaci prvok je vytvorený v tvare písmena U a vyčnieva radiálne z druhého konca objímkovej spojky.Aspoň jeden prvý alebo druhý koniec valcového segmentu ďalej obsahuje radiálne vyčnievajúcu prírubu.Aspoň jeden prvý koniec prvej a druhej valcovej objímkovej spojky je obrúbený s radiálne vyčnievajúcou prírubou.Aspoň jeden prvý koniec prvej a druhej valcovej objímkovej spojky je zalemovaný cez radiálne vyčnievajúcu prírubu.Aspoň jeden prvý koniec prvej a druhej valcovej objímkovej spojky je pripojený k jednému prvému alebo druhému koncu valcového segmentu.Pripojenie zahŕňa prehýbanie alebo zváranie.Aspoň jeden plochý výstrižok je zhotovený z plechu.V súlade s ďalším aspektom predmetu tohto vynálezu bola ďalej taktiež vyvinutá montážna súprava na kompletizáciu spojovacieho dielu na pripojenie prvého potrubného prvku k druhému potrubnému prvku na umožnenie prietoku tekutiny z prvého potrubného prvku do druhého potrubného prvku uvedeným spôsobom, ktorý obsahujeprvú valcovú objímkovú spojku, ktorá má prvý koniec a druhý koniec, pričom každý koniec prvej valcovej objímkovej spojky vymedzuje otvor v tejto prvej valcovej objímkovej spojke, prvý koniec má hladký valcový tvar a druhý koniec je zlícovateľný s prvým potrubnýrn prvkom, adruhú valcovú objímkovú spojku, ktorá má prvý koniec a druhý koniec, pričom každý koniec druhej valcovej objímkovej spojky vymedzuje otvor v tejto druhej valcovej objímkovej spojke, prvý koniec má hladký valcový tvar a druhý koniec je zlícovateľný s druhým potrubným prvkom,pričom aspoň jeden plochý výstrižok má prvý koniec s možnosťou pripojenia k druhému koncu na vytvorenie valcového segmentu, ktorý má prvý koniec a druhý koniec,pričom každý koniec valcového segmentu má hladký valcový tvar a vymedzuje otvor v tomto valcovom segmente,hladký valcový tvar prvých koncov valcových objímkových spojok je prispôsobený na umiestnenie spoja s prvým koncom a s druhým koncom valcového segmentu, adruhý koniec prvej a druhej valcovej objímkovej spojky ďalej obsahuje vonkajšie obvodové tesnenia alebo koncový lem na zasunutie do vonkajšieho spojovacieho zariadenia.Spojovací diel je zakrivený na pripojenie prvého potrubného prvku k druhému potrubnému prvku pod dopredu stanoveným uhlom.Valcový segment obsahuje množinu plochých výstrižkov, z ktorých každý sa dá vytvarovať do valcového segmentu ležiaceho medzi nimi, ktorý má hladký valcový tvar na umiestnenie spoja s priliehajúcim valcovým segmentom,ležiacim v medzipriestore.Vonkajšie obvodové tesnenie obsahuje elastomémy tesniaci prvok.Tesniaci prvok má tvar písmena U a vyčnieva radiálne z druhého konca objímkovej spojky.Aspoň jeden prvý alebo druhý koniec valcového segmentu ďalej obsahuje radiálne vyčnievajúcu prírubu.Aspoň jeden prvý koniec prvej a druhej valcovej objímkovej spojky je prispôsobený na obrubovaníe s radíálne vyčnievajúcou prírubou.Aspoň jeden prvý koniec prvej a druhej valcovej objímkovej spojky je obrúbený cez radiálne vyčnievajúcu prírubu.Aspoň jeden prvý koniec prvej a druhej valcovej objímkovej spojky je prispôsobený na pripojenie k jednému prvému alebo druhému koncu valcového segmentu.Uvedené pripojenie zahŕňa prehýbanie a zváranie. Potrubnými prvkami sú rúrky, práve Vetracie kanály. Aspoň jeden plochý výstrižok je zhotovený z plechu.Riešenie podľa tohto vynálezu prináša tú výhodu, že môže byť znížený počet štandardných výrobkov na sklade,pretože obmedzené množstvo variantov prevlečných spojok a medziľahlých segmentov môže byt kombinované, aby vytvorili rad rôznych spojovacich častí a koncových kusov.Valcové objímkové spojky a ploche prvky, nachádzajúce sa v montážnej súprave stavebnicových dielov sú vyrobené z tabúľ plechu, výhodne z dopredu galvanizovaných tabúľ plechu, ak sú ďalej použite na Ventilačné systémy,ploché prvky sú vytvorené ohýbaním alebo valcovaním,pričom ich protiľahlé konce sú navzájom spojené, výhodne zváraním.Vytvarované prvky sú spojene s valcovou objímkovou spojkou a s každým ďalším prvkom, výhodne prostredníctvom drážkových švíkov. .le použitý aspoň jeden vytvarovaný prvok, v iných prípadoch potom ich dostatočne množstvo, aby vytvorili spolu s valcovými objimkovými spojkami spojovací diel, ktorý nie je potrebne ďalej fonnovatt,okrem uvedeného (varovania, výhodne ohýbanie alebo valcovania.Deväťdesiatstupňové ohyby tak vyžadujú aspoň dva prvky z tabúľ plechu. Odstrihnutie plochých plechových prvkov z tabúľ plechu sa výhodne uskutoční takým spôsobom, že odstrihnuté plechové prvky sa vzájomne doplňajú,čo prináša optimálne využitie celej tabule plechu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej podrobnejšie objasnený na príkladoch jeho konkrétneho uskutočnenia, opis ktorých bude podaný s prihliadnutím na priložené obrázky výkresov,kde obr. l predstavuje bokorys dvoch valcových objímkových spojok a pôdorys dvoch plochých výstrižkov obr. 2 predstavuje bokorys zostaveného rúrkového ohybu s uhlom 90 ° obr. 3 predstavuje bokorys dvoch valcových objímkových spojok a pôdorys plochého výstrižku obr. 4 predstavuje bokorys zostavenćho rúrkového ohybu so zmenou uhla 60 ° obr. 5 predstavuje bokorys dvoch valcových objímkových spojok a pôdorys plochého výstrižku obr. 6 predstavuje bokorys zostaveného rúrkového ohybu so zmenou uhla s veľkosťou 45 ° obr. 7 predstavuje bokorys dvoch valcových objímkových spojok a pôdorys štyroch plochých výstrižkov obr. 8 predstavuje bokorys zostaveného rúrkového ohybu,ktorý zodpovedá ohybu zobrazenému na obr. 2 obr. 9 predstavuje bokorys dvoch valcových objímkových spojok rôznych veľkostí a pôdorys plochého výstrižku obr. 10 predstavuje bokorys zostaveného tzv. prechodu obr. 11 a obr. 12 zobrazujú T-kus a súpravu stavebnicových prvkov na jeho zhotovenie obr. 13 a obr. 16 zobrazujú spojenie medzi valcovou objímkovou spojkou a medziľahlým segmentom prostredníctvom drážkového švíka obr. 17 predstavuje bokorys zostaveného rúrkového ohybu so zmenou uhla s veľkosťou 90 ° a obr. 18 predstavuje perspektívny pohľad na spojovacie zariadenie.Obr. 1 zobrazuje zložky súpravy stavebnicových prvkov, usporiadané na vytvorenie nepriamej spojovacej časti,v tomto prípade v tvare rúrkového ohybu 24 na vedenie tekutiny, ktorý je znázomený na obr. 2.Jednotlivé zložky sú dve rovnaké v podstate kruhové plechové koncové Valcové objímkové spojky 1 a 2 na spojenie spojovacej časti v tvare rúrkového ohybu 24 s ďalším prvkom na vedenie tekutiny (nie je zobrazený) a dva ploché výstrižky 3 a 4, vzájomne sa doplňąjúce. Každá valcová objímková spojka l a 2 má prvý koniec le a 2 c, ktorý bude spojený so zodpovedajúcimi koncami 3 c a 4 d výstrížku 3 a 4 po ich ohnutí a druhý koniec 1 d a 2 d na spojenie s prvkami na priechod tekutiny. Každý koniec lc, 1 d, 2 c a 2 d valcovej objímkovej spojky 1 a 2 má hladký valcový tvar a vytvára vstup, spojený s valcovou objímkovou spojkou 1 a 2.Po technologických operáciách, t. j . po ohýbaní alebo zaokrúhľovaní plochých výstrižkov 3 a 4 a vzájomnom spojení ich koncov, sú ploché výstrižky 3 a 4 schopné vzájomného spojenia v koncoch 3 d a 4 c, ako aj spojenia s valcovými objimkovými spojkami 1 a 2 v koncoch 1 c,3 c a Zc,4 d znázomeným spôsobom na vymedzenie potrubia, čím savytvorí rúrkový ohyb 24. Protiľahlé konce 32, 3 b a 4 a, 4 b plochých výstrížkov 3 a 4 sú výhodne zvárané spolu. Zvárané spoje koncov 3 a, 3 h a 4 a, 4 h sú zobrazené na obr. 2.Rúrkový ohyb 24 mení uhol od jednej valcovej objímkovej spojky k druhej valcovej objímkovej spojke, t. j . tvorí uhol 90 °. Takzvané uhlové segmenty majú uhol 15 °. Po vytvarovaní a spojení drážkovým švíkom, potom pôvodne ploché výstrižky 3 a 4 tvoria meziľahlé valcové segmenty 3 a 4 rúrkového ohybu 24. Každá valcová objímková spojka 1 a 2 má taktiež stredovú os, ktoré v tomto rúrkovom ohybe 24 zvierajú dopredu daný uhol 90 °.Valcové objímkové spojky 1 a 2 sú vybavené na svojom vonkajšom povrchu vonkajším obvodovým tesnením 5 a 6, ktoré má výhodne v podstate prierez v tvare písmena U, to znamená, že ide o dvojhranné tesnenie, ktorého spojovacie rebierko je prichytené na vonkajšie plochy valcových objimkových spojok 1 a 2. Vonkajšie obvodové tesnenia 5 a 60 tvoria tesnenie medzi valcovými objimkovými spojkami 1 a 2 a uvedenými dielmi na prietok tekutiny. Tento typ tesnenia a valcových spojení je všeobecne opísaný v patentovom spise US 4 050 703.Obr. 3 zobrazuje rovnaký koniec valcových objimkových spojok 1 a 2 a rovnaký pôvodne plochý výstrižok 3,pričom valcové objímkové spojky 1 a 2 a plochý výstrížok 3 tvoria šesťdesiatstupňový rúrkový ohyb 7, zobrazený na obr. 4.Je potrebné poznamenať, že taktiež plochý výstrížok 4 podľa obr. l môže byt použitý na vytvorenie šesťdesiatstupñového ohybu 7 podľa obr. 4. Zváraný spoj potom leží taktiež na priemere, ale na opačnej strane ako je spoj, zobrazený na obr. 4.Obr. 5 predstavuje koncové valcové objímkové spojky 8 a 9, ktoré majú trocha menšiu výšku ako valcové objímkové spojky 1 a 2, a ktoré môžu byt spojene s pôvodne plochými meziľahlými segmentmi 10 na zhotovenie štyridsaťpäťstupňového rúrkového ohybu 11, ako je znázomené na obr. 6. Rúrkový ohyb 11 má uhlové segmenty s uhlom 25 °. To znamená, že rozmery plochých výstrižkov 10 sú odlišné od rozmerov plochého výstrižku 3 na obr. 1 alebo obr. 3.Obr. 7 znázorňuje altematívne zhotovenie súboru stavebnicových dielov podľa obr. 1 na zhotovenie deväťdesiatstupňového rúrkového ohybu 16, ako je znázomený na obr. 8 .Zložky súboru stavebnicových dielov obsahujú dve rozdielne tvarované koncové valcové objímkové spojky 12 a 13 a štyri ploche výstrižky 14, 3, 4 a 15, ktoré sú vzájomne s možnosťou spojenia tak, aby vytvorili medziľahlé valcové segmenty 14, 3, 4 a 15 a spoločne s valcovými objímkovými spojkami 12 a 13 potom rúrkový ohyb 16. V tomto prípade nie sú valcové objímkové spojky 12 a 13 skosené. Na uľahčenie spojenia s valcovými objímkovými spojkami 12 a 13 sú tieto vybavené rámom 23. Výstrižky 3 a 4 a meziľahlé segmenty 3 a 4 sú totožné s výstrižkami a meziľahlými valcovými segmentmi, zobrazenými na obr. 1 a obr. 2.Obr. 9 predstavuje súbor stavebnicových prvkov na zhotovenie spojovacieho dielu 30 so zmenšujúcím sa prierezom, t. j. takzvaný priechod, ktorý je zobrazený na obr. 10. Na jeho konci sú pripojene valcové objimkové spojky 26 a 27 s rôznymi priemenni, pričom zakrivenie plochého výstrižku 28, ktorý je zobrazený v menšom meradle, je prispôsobené tomuto priechodu.Obr. ll a obr. 12 predstavujú T-kus 32, ktorý je vybavený dvoma koncovými valcovými objímkovými spojkami 35, pripemenými na meziľahlý segment 37 s použitím drážkovacieho stroja alebo s použitím iného spôsobu, ktorýje známy v odbore. Čo sa týka ďalších uskutočnení, je meziľahlý segment 37 zhotovený vytvarovaním plochého výstrižku 37 tak, že je zhotovené tretie vyústenie na spojenie so zodpovedajúcou treťou stredovou valcovou objímkovou spojkou 33.Obr. 13 až obr. 16 predstavujú drážkovaciu operáciu,ktorá sa môže použit na vzájomné spojenie dvoch samostatných zložiek zo súboru stavebnicovýeh dielov.Obr. 13 znázorňuje valcovú objímkovú spojku 12 a meziľahlý valcový segment 14, vytvorené v kruhovom tvare predtým, ako boli vzájomne spojené. Okrajová časť meziľahlého valcového segmentu 14 je ohnutá smerom von drážkovacím strojom, ktorý tu nie je zobrazený, z obvodového povrchu 25 rúrkového ohybu, a to v podstate v pravom uhle, čím sa vytvorí radiálne vyčnievajúca príruba 22. Plech počas ohýbania alebo po drážkovaní nepraská,pretože defomiácia neprevýši hranicu pevnosti materiálu.Koniec valcovej objímkovej spojky 12, ústiacej smerom od konca, nesúceho vonkajšie obvodové tesnenie 5, je vybavený okrajom nie pomocou drážkovacieho stroja, ale pomocou zakrúžovania s valčekmi, ktoré sú usporiadané na zhotovenie obruče, ak táto nebola zhotovená skôr, ako pri riešení podľa obr. 7, na drážkový švík s meziľahlým segmentom 14. Radiálne vyčnievajúca príruba 22 zaberá s touto časťou prvého konca 23, ktorý je vedený v podstate rovnobežne s prirubou 22 podľa obr. 14, dôsledkom osového posunutia segmentu 14 alebo valcovej objímkovej spojky 12.Je podstatné, že táto čast prvého konca 23, ktorá prechádza v podstate kolmo na radiálne vyčnievajúcu prírubu 22 a obklopuje ju, je ohnutá v drážkovacom stroji s použitím valčekov a zovretá k radiálne vyčnievajúcej prirube 22,aby tak bol vytvorený spoľahlivý a tesný obvodový spoj. Je výhodné, že spojenie pomocou drážkovćho švíka môže byť obrátené, to znamená, že prvý koniec môže byť vytvorený na meziľahlom segmente, kým valcové objímková spojka je vybavená radiálne vyčnievajúcou prirubou.Obr. 17 predstavuje rúrkový ohyb 37, ktorý sa skladá z valcovej objímkovej spojky 12, zo štyroch meziľahlých valcových segmentov 14, 3, 4 a 15 a z valcovej objimkovej spojky 18, ktorej jeden koniec je vybavený obvodovým koncovým lemom 19 na záber s oddelíteľným vonkajším spojovacím mechanizmom 20, ktoré je zobrazené na obr. 18 a ktoré je upravené tak, aby mohlo spojit valcovou objímkou spojku 18 s ďalším prvkom na prietok tekutiny,vytvoreným s podobným koncovým lemom. Vonkajšie spojovacie zariadenie 20 je ďalej vybavené obvodovým vnútomým tesnením 21.Princípy spôsobu spájania podľa predloženého vynálezu sú ľahko pochopiteľne z uvedeného opisu. Hlavné kroky sú stanovenie prepájacieho uhla na spojovací diel, vytvarovanie aspoň jedného plochého výstrižku s cieľom zhotovenia valcového segmentu a spojenie valcovej objímkovej spojky s týmto valcovým segmentom.Podľa predloženého vynálezu sa dosiahne rad výhod, z ktorých niektoré už boli opisované. Zvláštne výhody sa dosiahnu, ak sa na výrobu spojovacích dielov na systém ventilačných kanálov použije súprava stavebnicových prvkov. Známe spojovacie diely uvedeného typu môžu byt pokovované za tepla ponorením do kúpeľa, čo znamená, že obvodové drážky, pomocou ktorých bude vytvorený spoj ,musia byt zhotovené pred týmto pokovovaním za tepla,pretože by zinková vrstva inak praskala a odlupovala sa na plochách, ktoré sa upravujú.Takéto pokovovanie za tepla ponorom taktiež spôsobuje, že zinková vrstva čiastočne zaplní vytvorenú drážku,čím zmenší priestor, určený na tesnenie, ktoré naopak spô SK 284816 B 6sobujc problémy po zostaveni spojovacieho dielu, a tým ďalej aj rúrkového prvku. Pomocou súpravy montážnych prvkov podľa predloženého vynálezu sú tieto nevýhody vylúčené, pretože valcová objímková spojka môže byt vyrobená z plechu, ktorý je pokovovaný dopredu, a to spôsobom, ktorý umožňuje spracovanie napriklad zakružovaním drážok.Ďalším problémom pri doteraz známej výrobe spojovacích dielov pre systémy ventilačných kanálov je, že v niektorých prípadoch musí byť spojovací diel vystavený relativne rozsiahlemu spracovaniu počas výroby, pri ktorej materiál nadobúda tvrdosť, čo spôsobuje, že je obtiažne zhotoviť drážku, v ktorej má byt umiestené tesnenie. Počas tvarovania sa niektoré časti drážky často nekontrolovaným spôsobom zväčšujú.Navyše je tu riziko, že materiál praskne v prechodovej oblasti medzi drážkou a pri 1 ahlou priamou časťou spojovacej časti. Taktiež táto nevýhoda sa odstráni pomocou súpravy montážnych prvkov podľa tohto vynálezu, pretože použitá valcová objímková spojka môže byt vyrobená osobitne, a to z materiálu, ktorý sa ľahko spracováva a ktorý nevyžaduje ani pôsobenie tlaku pri otáčaní súčasti ani lisovaní pred zhotovením drážky.Myšlienka predloženého vynálezu poskytuje vysokú pružnosť danému systému, pretože valcová objímková spojka a ploché výstrižky môžu byt vyrobené osobitne, a ak je to vhodné, taktiež u rôznych výrobcov. Výstrižky môžu byt skladované a dopravované v ich plochom tvare, takže vyžadujú male priestory, čim sa znižujú výrobné náklady. Predložený vynález taktiež poskytuje možnost výroby konečného výrobku napriklad rúrkových ohybov, T-kusov a podobne priamo v mieste, kde má byt ventilačný systém inštalovaný.Na záver je potrebné zdôrazniť, že predložený vynález nie je žiadnym spôsobom obmedzený na uvedené uskutočnenia, lebo je tu niekoľko uskutočniteľných modiflkácii,ktoré patria do rozsahu predmetu vynálezu, definovaného v pripojených patentových nárokoch. Zvlášť by sa malo zdôrazniť, že vynálezcovská myšlienka je využiteľná pre rad rôznych typov spojovacích súčastí a podobných prvkov alebo dielov.1. Spôsob výroby spojovacieho dielu na pripojenie prvého potrubného prvku na vedenie tekutiny k druhému potrubnému prvku pod dopredu stanoveným uhlom na umožnenie prietoku tekutiny z prvého potrubného prvku do druhého potrubného prvku, ktorý obsahuje krokystanovenie uhla spojenia medzi prvým potrubným prvkom a medzi druhým potrubným prvkom a vytvorenie prvej a druhej valcovej objímkovej spojky (l, 2,12, 13) na pripojenie k prvému potrubnému prvku a k druhému potrubnému prvku,vyznačuj úci sa tým,že ďalej obsahuje nasledujúce krokytvarovanie aspoň jedného plochého výstrižku (3), ktorý má prvý koniec (Sa) s pripojením k druhému koncu (3 b) na vytvorenie valcového segmentu (3), ktorý má stredovú os,prvý koniec (3 c) a druhý koniec (3 d), pričom každý koniec(3 c, 3 d) valcového segmentu (3) má hladký valcový tvar a ohraničuje vo valcovom segmente (3) otvor, pričom otvor aspoň v jednom konci valcového segmentu vymedzuje rovinu, ktorá je sklonená vzhľadom na stredovú os, opatrenie prvej a druhej valcovej objímkovej spojky (l,2) vonkajším obvodovým tesnenim (5, 6) alebo koncovýmlemom (19), pričom je koncový lem (19) s pripojením k potrubnému prvku, vybavenému podobným koncovým lemom, tesné pripojenie prvej valcovej objímkovej spojky (l) k prvému koncu (3 c) valcového segmentu (3), pričom prvá valcová objímková spojka (l) má stredovú os, prvý koniec(lc) a druhý koniec (ld) objímkovej spojky (1), pričom každý koniec (lc, 1 d) objímkovej spojky (1) vymedzuje otvor v prvej valcovej objímkovej spojke (l), a tento otvor ohraničuje rovinu, ktorá je sklonená vzhľadom na stredovú os, prvý koniec (lc) objímkovej spojky (l) má hladký valcový tvar na umiestnenie spoja s prvým koncom (3 c) valcového segmentu (3) na vytvorenie spojenia, pričom druhý koniec (ld) objímkovej spojky (l) je zlícovateľný s prvým potrubným prvkom, atesne pripojenie druhej valcovej objímkovej spojky (2) k druhému koncu (3 d) valcového segmentu (3), pričom druhá valcová objímková spojka (2) má stredovú os, prvý koniec (2 c) objímkovej spojky (2) a druhý koniec (2 d) objímkovej spojky (2), pričom každý koniec (2 c, 2 d) objímkovej spojky (2) ohraničuje otvor v druhej valcovej objímkovej spojke (2), ktorý vymedzuje rovinu, ktorá je sklonená vzhľadom na stredovú os, prvý koniec (2 c) objímkovej spojky (2) má hladký valcový tvar na umiestnenie spoja s druhým koncom (3 d) valcového segmentu (3) na vytvorenie spojenia, pričom druhý koniec (2 c) objímkovej spojky(2) je zlícovateľný s druhým potrubným prvkom, pričom súčet uhlov, ktoré zvierajú plochy otvorov v prvom a druhom konci valcového segmentu so stredovou osou valcového segmentu, zodpovedá dopredu stanovenému uhlu.2. Spôsobpodľanároku Lvyznačuj úci sa t ý m , že druhý koniec (Id, 2 d) každej prvej alebo druhej valcovej objímkovej spojky (l, 2) je vybavený vonkajším obvodovým tesnenim (S, 6) alebo koncovým lemom (19).3. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojovací diel je zakrivený na pripojenie prvého potrubného prvku k druhému potrubnému prvku pod dopredu stanoveným uhlom.4. Spôsob podľa nároku 1, 2 alebo 3, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že valcový segment je vytvorený z množiny plochých výstrižkov (3, 4, 14, 15), z ktorých každý je vytvarovaný do stredového valcového segmentu, ktorý má hladký valcový tvar na umiestnenie spoja s priliehajúcim stredovým valcovým segmentom.5. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 až 4,vyznačujú ci sa tým,ževonkajšieobvodove tesnenie (5, 6) je vytvorené ako elastomémy tesniaci prvok.6. Spôsobpodľanároku 5,vyznačuj úci sa t ý m , že tesniaci prvok je vytvorený v tvare písmena U a vyčnieva radiálne z druhého konca objímkovej spojky.7. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6,vyznačuj úci sa tým, že aspoň jeden prvý alebo druhý koniec valcového segmentu ďalej obsahuje radiálne vyčnievajúcu prírubu (22).8. Spôsob podľa nároku 7, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že aspoň jeden prvý koniec (23) prvej a druhej valcovej objímkovej spojky (12, 13) je obrúbený sradiálne vyčnievajúcou prírubou (22).9. Spôsob podľanároku 8,vyznačuj úci sa t ý m , že aspoň jeden prvý koniec (23) prvej a druhej valcovej objímkovej spojky (12, 13) je zalemovaný cez radiálne vyčnievajúcu prírubu (22).10. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6,vyznačujúci sa tým, že aspoňjeden prvý koniec (lc, 2 c) prvej a druhej valcovej objímkovej spojky

MPK / Značky

MPK: F16L 43/00

Značky: súprava, kompletizáciu, spojovacieho, dielů, montážna, výroby, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-284816-sposob-vyroby-spojovacieho-dielu-a-montazna-suprava-na-jeho-kompletizaciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby spojovacieho dielu a montážna súprava na jeho kompletizáciu</a>

Podobne patenty