Farmaceutický prostriedok vo forme dvojvrstvovej tabletky na kombinovanie piperidinoalkanolu s dekongestantom

Číslo patentu: 283803

Dátum: 12.01.2004

Autori: Lefler John, Minish Sharon, Maclaren David

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Farmaceutický prostriedok vo forme dvojvrstvovej tablety obsahujúci: a) prvú diskrétnu zónu vyrobenú zo zmesi (A), ktorá obsahuje terapeuticky účinné dekongestantné množstvo sympatikomimetického liečiva alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, v množstve od 18 % do 39 % hmotnostných, vztiahnuté na hmotnosť zmesi (A) a prvý nosičový bázický materiál, kde tento prvý nosičový bázický materiál obsahuje zmes: (i) karnaubského vosku v množstve od asi 59 % do asi 81 % hmotnosti zmesi (A) a (ii) vhodného antiadhezívneho činidla v množstve od asi 0,25 % do asi 2,00 % hmotnosti zmesi (A)
a uvedený prvý nosičový bázický materiál zaisťuje oneskorené uvoľňovanie sympatikomimetického liečiva
a b) druhú diskrétnu zónu vyrobenú zo zmesi (B), ktorá obsahuje terapeuticky účinné antihistamínové množstvo piperidinoalkanolu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, v množstve od asi 15 % do asi 30 % hmotnosti zmesi (B) a druhý nosičový bázický materiál, kde tento druhý nosičový bázický materiál obsahuje zmes: (i) celulózové rozpúšťadlo v množstve od asi 27 % do asi 73 % hmotnosti zmesi (B)
(ii) predželatínovaného škrobu v množstve od asi 15 % do asi 30 % hmotnosti zmesi (B)
(iii) vhodného dezintegračného činidla v množstve od asi 0,25 % do asi 6,00 % hmotnosti zmesi (B)
a (iv) vhodného mastiva v množstve od asi 0,25 % do asi 2 % hmotnosti zmesi (B)
kde uvedený druhý nosičový bázický materiál zaisťuje okamžité uvoľňovanie piperidinoalkanolu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka farmaceutického prostriedku v 0 fonnc dvojvrstvovej tablety, určeného na okamžité uvoľňovanie piperidinoalkanolu a oneskorenć uvoľňovanie sympatomimetického liečiva.Z doterajšieho stavu techniky sú známe rôzne zlúčeniny piperidinoalkanolovej zlúčeniny, ktore sú vhodné ako antihistaminiká, antialergické činidlá a bronchodilatátory, čo je opísane napríklad V patentoch Spojených štátov amerických č. 3 878 218, 4 254 i 29 a 4 285 957. Niektore príklady formulácií obsahujúcich tieto rôzne piperidinoalkanolovć zlúčeniny sú opísané neskôr.V patente Spojených štátov amerických č. 4 929 605(autori J. Domet a D. Shah) sa opisuje farmaceutický prostriedok vo forme pevnej dávkovej jednotky obsahujúci terapeuticky účinne množstvo piperidinoalkanolovej zlúčeniny alebo jej farmaceutický prijateľnej soli, farmaceutický prijateľnú neiónovú alebo katiónovú povrchovo aktívnu látku (zmáčadlo) V množstve od asi 0,1 do asi 6 hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť tohto prostriedku a farmaceutický prijateľnú uhličitanovú soľ v množstve od asi 2 do asi 50 hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnost tohto prostriedku.V patcnte Spojených štátov amerických č. 4 996 061(autori N. Webb a G. Hammer) sa opisuje farmaceutický prostriedok vo forme niekoľkokrát lisovanej tablety obsahujúcej diskrétnu zónu vyrobenú zo zmesi, ktorá poskytuje oneskorene uvoľňovanie terapeuticky dekongestačne účinného množstva sympatomimetickćho liečiva a diskretnu zónu, vyrobenú z inej zmesi, ktorá poskytuje okamžite uvoľňovanie antihistaminicky dekongestačne účinného množstva sympatomimetického liečiva.V patcnte Spojených štátov amerických č. US 4 999 226 (autori H. Schock a kol.) sa opisuje viacvrstvová tableta obsahujúca vrstvu ibuprofénu, vrstvu antihistamínového piperidinoalkanolu a vrstvu, alebo vrstvy, obsahujúce bežné farmaceutické pomocne látky, ktoráje vložená medzi vrstvu ibuprofénu a vrstvu piperidinoalkanolu a slúži na ich fyzicke oddelenie. Autori tohto patentu (Schock a kol.) uvádzajú, že pokusy s formulovaním dvojvrstvovej tablety zlyhali v dôsledku chemického rozkladu piperidinoalkanolu v prítomnosti ibuprofěnu. Navyše rovnako zlyhali pokusy o dosiahnutie spomalenia rýchlosti tohto rozkladu pomocou antioxidantov.V medzinárodnej patentovej prihláške W 0 96/26726,zverejnenej 6. septembra 996 (autori T. Ortyl a kol.) sa opisuje farmaceutický prostriedok vo forme pevných dávkových jednotiek obsahujúcich piperidinoalkanolovú zlúčeninu a aspoň jednu inertnú zložku.V súčasnosti je bežne dostat rad produktov na liečenie symptomatológie spojenej s takými zdravotnými problémami, ako je bežne prechladnutie, Sezónna rinitída, sínusove bolesti hlavy, sínusitida. atď pričom tieto produkty obsahujú viac terapeutickýeh činidiel. Väčšina týchto produktov obsahuje nejakć antihistaminikum v kombinácii so sympatomimetickým dekongestantom. Takéto kombinovane produkty sú pre pacienta vhodné. pretože umožňujú, aby pacient získal úľavu od mnohých symptómov bez toho, že by bral viac liečiv.Okrem toho boli vykonané pokusy na formulovanie násobne lisovanej tablety, obsahujúcej sympatomimetickć liečivo, hydrochlorid pseudoefedrínu vo forme s oneskorenýmuvoľňovaním, s piperidinoalkanolom, hydrochloridom 4- (4-4-(hydroxydifenylmetyl)- l -píperidinyl-l -hydroxybutyl)-oąot-dimetylbenzćn-octovej kyseliny vo forme s okamžitým uvoľňovaním použitím zmesi podobnej tej, ktorá je uvedená v patente Spojených štátov amerických č. 4 996 061 (autori N. Webb a G. Hemmer). Táto zmes však zlyhala v dôsledku nečakanćho a neprijateľného praskania a neprijateľnej fyzikálnej pevnosti tabliet pri konečnom Iisovaní.Okrem toho boli vykonané pokusy pripraviť jednorazovo lisovanú tabletu, kde sa v tablete s jednou vrstvou kombinovali zrnká hydrochloridu pseudoefedrinu vo forme s oneskoreným uvoľňovaním s hydrochloridom 4-(4-4-(hydroxydifenylmetyl)-l-piperidinyl-l-hydroxybutylj-ao-dimetylbenzén-octovej kyseliny vo forme s okamžitým uvoľnením. Táto zmes však rovnako nebola úspešná. pretože niektoré vzorky odobrate pri lisovani tabliet a skúšané na homogénnosť obsahu nesplnili požiadavky United States Pharmacopeía (USP).Cieľom predmetného vynálezu je poskytnúť farmaceutický prostriedok na orálne podávanie vo forme dvojvrstvovej tabletky, ktorá poskytuje okamžité uvoľňovaníe piperidinoalkanolovej zlúčeniny a oneskorené uvoľňovanie sympatomimetického liečiva a ktorá má prijateľnú biologickú dostupnosť každej zlúčeniny. Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť farmaceutický prostriedok vo forme dvojvrstvovej tabletky s vysokou integritou, tvorený piperidinoalkanolovou zlúčeninou vo forme s okamžitým uvoľňovaním a sympatomimetickým liečivom vo forme s oneskoreným uvoľňovaním vlakom stave, aby tabletka odolávala praskaniu pri uchovavaní, mala prijateľnú fyzikálnu pevnosť a poskytovala prijateľnú homogenitu obsahu, a ktorá spĺňa požiadavky USP. Ďalším cieľom predmetného vynálezu je poskytnúť dvojvrstvovú tabletku majúcu profil rozpúšťania piperidinoalkanolu podobný ako profil kapsúl ALLEGRA® 60 mg a profil rozpúšťania sympatomimetického liečiva pomalši ako pri tabletkách SUDAFED® 120 mg.Podľa predmetného vynálezu bol nájdený nový farmaceutický prostriedok vo forme dvojvrstvovej tabletky, ktorá pojej orálnom podaní poskytuje účinnú a okamžitú absorpciu a biologickú dostupnosť piperidinoalkanolu, ako je hydrochlorid 4- i 4-4-(hydroxydifenylmetyl)- l -piperidinylj- l -hydroxybutylj-oca-dimetylbenzćnoctovej kyseliny a účinne oneskorené uvoľňovanie a biologickú dostupnosť sympatomimetického liečiva, ako je napríklad hydrochlorid pseudoefedrínu. Okrem toho táto nová dvojvrstvová tableta podľa predmetného vynálezu má prijateľnú homogćnnost obsahu podľa požiadaviek USP. odoláva praskaniu a má prijateľnú fyzikálnu pevnosť . Navyše táto nová dvojvrstvová tableta poskytuje rozpúšťací profil 4-(4-4-(hydroxydifenyImetyD-l-píperidinyI-l-hydroxybutylj-oąot-dimetylbenzénoctovej kyseliny, ktorý je podobný ako pri kapsulách ALLEGRA® 60 mg a rozpúšťací profil hydrochloridu efedrínu, ktorý je pomalši ako pri tabletách SUDAFED 12 HOUR® 120 mg.Podstata farmaceutického prostriedku vo forme dvojvrstvovej tabletky, podľa predmetného vynálezu spočíva v tom, že obsahujea) prvú diskrétnu zónu vyrobenú zo zmesi (A), ktorá obsahuje terapeuticky účinné dekongestačnć množstvo sympatomimetickćho liečiva alebo jeho farmaceutický prijatcľnej soli, v množstve od 18 hmotnostných do 39hmotnostných. vztiahnuté na hmotnosť zmesi (A) a prvý nosičový bázický materiál tvorený zmesoui) kamaubského vosku v množstve od 59 hmotnostných do 81 hmotnostných, vztiahnuté na hmotnosť zmesi (A) aii) vhodného antiadhézneho činidla v množstve od 0,25 hmotnostného do 2,00 hmotnostných, vztiahnuté na hmotnosť zmesi (A), kde uvedený prvý nosičový bázický materiál zaisťuje oneskorené uvoľňovaníe sympatomimetického liečiva ab) druhú diskrétnu zónu vyrobenú zo zmesi (B), ktorá obsahuje terapeuticky účinné antihistamínové množstvo piperidinoalkanolu alebo jeho fannaceuticky prijateľnej soli v množstve od 15 hmotnostných do 30 hmotnostných,vztiahnuté na hmotnosť zmesi (B) a druhý nosičový bázický materiál, pričom tento druhý nosičový bázický materiál je tvorený zmesoui) celulózovćho rozpúšťadla vmnožstve od 27 hmotnostných do 73 hmotnostných, vztiahnuté na hmotnosť zmesi (B)ii) predželatínovaného škrobu v množstve od 15 hmotnostných do 30 hmotnostných, vztiahnuté na hmotnosť zmesi (B)iii) vhodného dezintegračného prostriedku v množstve od 0,25 hmotnostného do 6,00 hmotnostných, vztiahnuté na hmotnosť zmesi (B) aiv) vhodného mastiva v množstve od 0,25 hmotnostného do 2,00 hmotnostných, vztiahnuté na hmotnosť zmesikde uvedený materiál druhej nosičovej bázy zaisťuje okamžité uvoľnenie piperidinoalkanolu alebo jeho farmaceutický prijateľnej soli.Predmetný vynález sa rovnako týka farmaceutického prostriedku vo forme dvojvrstvovej tabletky obsahujúceja) prvú diskrétnu zónu vyrobenú zo zmesi (A), ktorá obsahuje terapeuticky účinné dekongestačné množstvo sympatomimetického liečiva, alebo jeho farmaceutický prijateľnej soli v množstve od 25 hmotnostných do 33 hmotnostných, vztiahnuté na hmotnosť zmesi (A) a prvý nosičový bázický materiál tvorený zmesoui) karnaubského vosku v množstve od 66 hmotnostných do 74 hmotnostných, vztiahnuté na hmotnosť zmesi (A) aii) vhodného antiadhézneho činidla v množstve od 0,50 hmotnostného do 1,50 hmotnostného vztiahnuté na hmotnosť zmesí (A)kde uvedený prvý nosičový bázický materiál zaisťuje oneskorené uvoľňovanie sympatomimetického liečiva ab) druhú oddelenú diskrétnu zónu vyrobenú zo zmesi(B), ktorá obsahuje terapeuticky účinné antihístamínové množstvo piperidinoalkanolu všeobecného vzorcaXje číslo siahajúce od nuly do 5,a jeho jednotlivé optické izoméry, vmnožstve od 15 hmotnostných do 24 hmotnostných, vztiahnuté na hmot nosť zmesi (B) a druhý nosičový bázický materiál, kde tento druhý nosičový bázický materiál je tvorený zmesou celulózového rozpúšťadla vmnožstve od 43 hmotnostných do 47 hmotnostných, vztiahnuté na hmotnosť zmesi (B)predželalínovaného škrobu v množstve od 15 hmotnostných do 24 hmotnostných. vztiahnuté na hmotnosť zmesí (B)vhodného dezintegračného prostriedku v množstve od 3,20 hmotnostného do 4,80 hmotnostného, vztiahnuté na hmotnosť zmesi (B) avhodného mastiva v množstve od 0,50 hmotnostného do 1,00 hmotnostného, vztiahnuté na hmotnosť zmesi (B) kde uvedený druhý nosičový bázický materiál zaisťuje okamžité uvoľnenie piperidinoalkanolu, alebo jeho farmaceutický prijateľnej soli.Predmetom vynálezu je i farmaceutický prostriedok,ktorým je zmes (A) obsahujúca 28,17 hmotnostných hydrochloridu pseudoefedrínu, 70,42 hmotnostných karnaubského vosku, 1,15 hmotnostných kyseliny steárovej 0,25 hmotnostných koloidného oxidu kremičitého vztiahnuté na hmotnosť zmesi (A), a v zmesi (B) je obsiahnutých 17,09 hmotnostných piperidinoalkanolu, 61,67 hmotnostných celulózového rozpúšťadla, 17,09 hmotnostných predželatínovaného škrobu, 3,42 hmotnostných sodnej soli croscarmelózy a 0,75 hmotnostných stearátu horečnatého vztiahnuté na hmotnosť zmesi (B).V opíse predmetného vynálezu používané termíny piperidinoalkanolové zlúčeniny a piperídínoalkanolovć zlúčeniny a ich farmaceutický prijateľné soli sa týkajú zlúčenin, ktoré sú opisané všeobecnými vzorcami (I), (II) a(III) uvedenými v patentoch Spojených štátov amerických č. 3 878 217, 4 254 129 a 4 285 957, ktoré tu slúžia ako odkazové materiály.Piperidinoalkanolové zlúčeniny všeobecného vzorea (1) sú zlúčeniny zodpovedajúce všeobecnému vzorcuR, znamená atóm vodíka alebo hydroxyskupinualebo R 1 a R 2 spoločne vytvárajú druhú väzbu medzi atómami uhlíka, na ktoré sú naviazané R, a R 2nje celé kladné číslo od l do 3Z je tienylová skupina, fenylová skupina alebo substituovaná fenylová skupina, kde substituenty na substituovanej fenylovej skupine môžu byť pripojené v polohách orto,meta alebo para nesubstituovaného fenylového kruhu, pričom tieto substituenty sú zvolené zo skupiny zahmujúcej atóm halogénu, nižšiu alkylovú skupinu obsahujúcu l až 4 atómy uhlíka s priamym alebo rozvetveným reťazcom, nižšiu alkoxyskupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka, nižšiu dialkylaminoskupinu, alebo nasýtený monocyklický heterocyklický kruh zvolený zo skupiny zahmujúcej pyrolidínové skupiny, piperidínové skupiny, morfolinové skupiny alebo N-alkylpiperazinové skupiny s nižšou alkylovou skupinou, SK 283803 B 6alebo ich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselmami. Piperidinoalkanolove zlúčeniny všeobecného vzorca(ll) sú zlúčeniny zodpovedajúce všeobecnému vzorcuR, znamená atóm vodika alebo hydroxyskupinualebo R 1 a R 2 spoločne vytvárajú druhú väzbu medzi atómami uhlíka, na ktore sú R, a R 2 pripojenéA a B každý znamená atóm vodíka alebo hydroxyskupinus tou podmienkou, že aspoň jeden zo substituentov A a B je atóm vodika a jeden zo substituentov A alebo B je iný ako atóm vodíka, ak R 3 je -CH,alebo ich fannaceuticky prijateľné solí ajednotlívé optické izoméry.Piperidinoalkanolové zlúčeniny všeobecného vzorca(lll) sú zlúčeniny zodpovedajúce všeobecnému vzorcu(lll),v ktorom R 1 znamená atóm vodíka alebo hydroxyskupinualebo R 1 a R 2 spoločne vytvárajú druhú väzbu medzi atómami uhlíka, na ktoré sú R 1 a R 2 pripojenémje celé číslo od l do 5R 4 je skupina -CHOZH alebo -COlalkyL kde alkylová skupina obsahuje l až 6 atómov uhlíka, pričom ide o alkylovú skupinu s priamym alebo rozvetveným reťazcomA a B každý predstavuje atóm vodíka alebo hydroxyskupinus tou podmienkou, že aspoň jeden substituent A alebo substituent B je atóm vodika alebo jeho farmaceutický prijateľné soli ajednotlivé optické izoméry.Konkrétne je možné uviesť, že výhodnou piperidinoalkanolovou zlúčeninou je hydrochlorid 4-(4-4-(hydroxyrdifenylmetyl)- l -piperídinyl- l -hydroxybutylł -oua-dimetylbenzćnoctovei kyseliny všeobecného vzorca (l Ha)Xje číslo od asi 0 do asi 5 ajeho jednotlivé optické izomćry. Najvýhodnejšou piperidinoalkanolovou zlúčeninou je hydrochlorid 4-(4-4-(hydroxydifenylmetyU-l-piperidinyl-l-hydroxybutylj-oua-dimetylbenzénoctovej kyseliny, to znamená zlúčenina všeobecného vzorca (llla), v ktorom X je nula alebo jedna.Ďalej je rovnako výhodnou piperidinoalkanolovou zlúčeninou voľná báza 4-(4-4-(hydroxydifenylmetylj-l-piperidinyl~ l -hydroxybutyl j -ogot-dimetylbenzćnoctovej kyseliny všeobecného vzorca (lllb)Xje číslo od asi nuly do asi 5,ajej optické izoméry.Do rozsahu predmetného vynálezu patria rovnako pseudomorfné a polymorfné formy hydratovane a bezvodé voľne bázy kyseliny 4-ł 4-4-(hydroxydifenylmetyl)-l-piperidinyl-1-hydroxybutylj-a,ot-dímetylbenzénoctovej. ktoré sa môžu pripraviť postupom opisaným vo zverejnenej medzinárodnej patentovej príhláške W 0 95/31427, publikovanej 23. novembra 1995. Voľná báza 4-(4-4-(hydroxydifenylmetyl)~l-piperidinylj-l-hydroxybutylj-ogoL-dimetylbenzénoctovej kyseliny sa ľahko pripraví metódami a postupmi v tomto odbore dobre známymi. Napríklad hydrochlorid 4- f 4-4-(hydroxydifenylmetyl)-l-piperidinyl-l-hydroxybutylj(La-dimetylbenzćnoctovej kyseliny sa rozpustí v metanole a tento roztok sa potom spracuje jedným ekvivalentom vodného roztoku hydrogenuhličitanu sodnć ho. Po miešaní, vykonávanom počas asi 530 minút. sa biela pevná látka zhromaždí ñltráciou, prepláchne sa vodou a usušl sa vzduchom, pričom sa získa dihydrát voľnej bázy kyseliny 4-ł 4-4-(hydroxydifenylmetyl)-l-piperidinyl-l-hydroxybutylj-oąoz-dimetylbenzénoctovej.Ako ilustratívne príklady v opise predmetného vynálezu uvádzaných alkylových skupín s priamym alebo rozvetveným reťazcom, ktoré obsahujú až 4 atómy uhlíka, je možné uviest metylovú skupinu, etylovú skupinu, n-propylovú skupinu, izopropylovú skupinu, n-butylovú skupinu,izobutylovú skupinu a t-butylovú skupinu. Ako ilustratívne príklady v opise predmetného vynálezu uvádzaných alkylových skupín s priamym alebo rozvetveným reťazcom. ktoré obsahujú l až 6 atómov uhlíka, je možné uviest me SK 283803 B 6tylovú skupinu, etylovú skupinu, n-propylovú skupinu,cyklopentylovú skupinu, n-hexylovú skupinu a cyklohexylovú skupinu. Ako ilustrativne príklady v opise predmetného vynálezu uvádzaných nižších alkoxyskupln obsahujúcich 1 až 4 atomy uhlíka je možné uviesť metoxyskupinu,etoxyskupinu, propoxyskupinu, n-butoxyskupinu, izobutoxyskupinu, sek-butoxyskupinu a t-butoxyskupinu. Výrazy halo, halogén alebo halid označujú atóm tluóru,chlóru, brómu alebo jódu.Termín farmaceutický prijateľná soľ sa vzťahuje na soli zlúčenín všeobecného vzorca (I), (II), (lll) a (llla), ktoré v podstate nie sú toxické v dávkach podávaných na docielenie požadovaného účinku, pričom samostatne nemajú významné farmakologickć účinky. Soli patriace do rozsahu tohto termínu sú farmaceutický prijateľné adičné soli vhodných anorganických a organických kyselín. Vhodnými anorganickými kyselinami sú napríklad kyseliny chlorovodíková, bromovodiková, sírová a fosforečná. Ku vhodným organickým kyselinám patria karboxylovć kyseliny, ako sú napríklad kyselina octová, kyselina propiónovà, kyseliny glykolová, kyselina mliečna, kyselina pyrohroznová, kyselina malónová, kyselina jantárová, kyselina fumárová, kyselina jablčná, kyselina vínna, kyselina citrónová, kyselina cyklámová, kyselina askorbová, kyselina maleínová, kyselina hydroxymaleinová, kyselina dihydroxymaleínová, kyselina benzoová, kyselina fenyloctová, kyselina 4-aminobenzoová, kyselina 4-hydroxybenzoová, kyselina antranilová, kyselina škoricová, kyselina salicylová, kyselina 4-aminosalicylová, kyselina Z-fenoxybenzoova, kyselina 2-acetoxybenzoová, kyselina mandľová, sulfónovć kyseliny,ako je napriklad kyselina metánsulfónová, kyselina etánsulfónová a kyselina B-hydroxyetánsulfónová. Ďalej k farmaceutický prijateľným soliam patria soli zlúčenín všeobecného vzorca (l), (Il), (lll) a (IIla) vytvorené s anorganickým a organickýmí zásadami, ako sú zásady alkalických kovov,napríklad sodíka, draslíka a lítia, kovov alkalických zemin,napríklad vápnika a horčíka, ľahkých kovov skupiny IIIA,napríklad hliníka, organické amíny, napríklad primárne, sekundáme a terciáme amíny, ako je napriklad cyklohexylamin, etylamín, pyridin, metylaminoetanol a piperazín. Tieto soli sa pripravujú bežným spôsobom, ktorý pre každého odbomika pracujúceho v danom odbore je bežne známy,napriklad pôsobením vhodnej kyseliny alebo zásady na zlúčeninu všeobecného vzorca (l), (ll), (lll) a (llla). Tieto soli môžu existovať v hydratovej alebo v podstate v bezvodej forme. Výhodnými adičnými soľami kyselín sú soli pripravené s kyselinou chlorovodíkovou, sírovou a vínnou.Výraz stereoizomćry predstavuje všeobecný termín pre všetky izoméry jednotlivých molekúl, ktoré sa líšia len v priestorovej orientácii svojich atómov. Tento termín zahrnuje geometrické ízoméry (cis/trans) a izoméry zlúčenín s viac ako jedným chirálnym stredom, ktoré nie sú vzájomnými zrkadlovými obrazmi (diastereoméry). Termín chirálny stred sa týka atómu uhlíka, na ktoré sú pripojené štyri rozdielne skupiny. Výraz enantiomér, enantiomémy alebo optický izomćr sa týka molekuly, ktorá nepredstavuje svoj zrkadlový obraz a je preto opticky aktívny, pričom optický izomćr alebo enantiomér otáča rovinu polarizovaného svetla vjednom smere a jej zrkadlový obraz otáča rovinu polarizovaného svetla v opačnom smere. Výraz racemická zmes alebo racemická modifikácia sa týka zmesi rovnakých dielov enantiomérov, ktorá nie je opticky aktívna. Tu sa používajú značky () a (-) na označenie smeru otáčania roviny polarizovaného svetla zlúčeninou, pričom () označuje zlúčeninu, ktorá je pravotočivá a (-) označuje ľavotočivú zlúčeninu.Výraz enantiomérne obohatenie znamená prírastok množstva jedného enantioméru vporovnani so zodpovedajúcim opačným enantiomérom. Vhodným spôsobom vyjadrenia enantiomérneho obohatenia je poňatie enantiomemeho prebytku alebo ee, ktorý je vyjadrený nasledujúcou rovnicouE znamená množstvo prvého enantioméru aE 2 je množstvo druhého zodpovedajúceho enantioméru. V prípade, že je napriklad začiatočný pomer obidvoch enantiomérov v reakcii 50 50 (racemická zmes) a reakcia vyvolá obohatenie skonečným pomerom 90 10, potom hodnota ee oproti prvému enantiomćru je 80 .Rôzne sympatomimetické liečivá, ako je napríklad pseudoefedrín, fenylefrín a fenylpropanolamin, sú odborníkmi všeobecne uznávané ako terapeutické činidlá účinné na uvoľnenie nazálnej kongeseie, pričom tieto činidlá sa podávajú súbežne s antihistaminikami na uvoľnenie nazálnej kongescie, spojenej salergickou rinitídou. Tieto sympatomimetické liečivá sú obvykle účinné pri perorálnom podávaní vo forme jednotkových dávok štyrikrát denne,kedy jednotková dávková forma poskytuje okamžité uvoľnenie aktívneho lieku. Napríklad odporúčaná dávka hydrochloridu pseudoefedrinu pre dospelých je 60 miligramov každých 6 hodín (q.i.d.). Navyše jednotková dávková forma môže byť zložená tak, aby zaisťovala postupne uvoľňovanie aktívneho lieku, čím sa umožní podávanie účinnej dennej dávky v menej častých odstupoch. Napríklad odporúčaná dávka hydrochloridu pseudoefedrinu vskladbe s oneskoreným uvoľňovaním môže byt dvakrát denne 120 miligramov (b.i.d.).Termín sympatomimetické liečivo používaný v opise predmetného vynálezu sa týka sympatomimetických činídiel, ktoré sú terapeuticky účinné na poskytnutie úľavy od nazálnej kongescie u pacientov, ktorý trpia touto chorobou. K týmto činidlám patrí pseudoefedrin, fenylefrin a fenylpropanolamín, pričom však rozsah predmetného vynálezu týmto výpočtom nie je v žiadnom prípade obmedzený. Odbomíkom pracujúcim v danom odbore je zrejmé, že tieto sympatomimetickć liečivá sa podľa predmetného vjmálezu môžu používať ako voľne amíny, alebo ako ich farmaceuticky prijateľné soli.Terapeuticky účinné dekongestačne množstvo sympatomimetického liečiva predstavuje také množstvo, ktoré vyvolá požadovanú dekongestačnú terapeutíckú reakciu po orálnom podani, pričom každý odbomik pracujúci v danom odbore môže toto množstvo ľahko stanoviť pomocou bežných techník a pozorovaním výsledkov, získaných za podobných podmienok. Pri stanovení lerapeuticky účinného dekongestačného množstva alebo dávky zvažuje ošetrujúci diagnostik rad faktorov, medzi ktoré je možno zahmúť druh cicavca a jeho veľkosť, vek a všeobecný zdravotný stav,odozvu jednotlivého pacienta, určitú podávanú zlúčcninu,spôsob podávania, Charakteristiky biologickej dostupnosti podávaného prípravku, zvolený režim podávania, použitie sprievodných liekov a ďalšie okolnosti, pričom však týmto výpočtom nie je rozsah možných faktorov v žiadnom prípade obmedzený.Terapeuticky účinné dekongestačné množstvo sympatomimetického liečiva sa mení V rozpätí od asi l miligramu do asi 200 miligramov. Výhodné množstvá sa menia v rozpätí od asi 5 miligramov do asi 150 miligramov, pričom

MPK / Značky

MPK: A61K 31/445, A61K 9/20

Značky: tabletky, kombinovanie, prostriedok, farmaceutický, dvojvrstvovej, piperidinoalkanolu, dekongestantom, formě

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-283803-farmaceuticky-prostriedok-vo-forme-dvojvrstvovej-tabletky-na-kombinovanie-piperidinoalkanolu-s-dekongestantom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický prostriedok vo forme dvojvrstvovej tabletky na kombinovanie piperidinoalkanolu s dekongestantom</a>

Podobne patenty