Mechanická lineárna jednotka

Číslo patentu: 279142

Dátum: 14.10.1992

Autor: Hauser Karl - Heinz

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pozostáva z vretenového pohonu s otočne uloženým závitovým vretenom (4) a maticou (5). Na podoprenie závitového vretena (4), po obidvoch stranách matice (5), slúžia prstencové oporné elementy (26), podoprené o vodiacu dráhu rovnobežnú so závitovým vretenom (4) a dĺžkovo posuvné. Každý oporný element (26) má pružne predpnutú západku (45), usporiadanú na zapadnutie do západkových priehlbín (48), upravených v napred stanovených vzdialenostiach po dĺžke vodiacej dráhy, pričom oporné elementy (26) sú uvoľniteľné axiálnym pohybom matice (5). Na obidvoch stranách matice (5) sú k nej pripojené unášacie ústrojenstvá na jeden oporný element (26). Každé unášacie ústrojenstvo je tvorené aspoň jednou unášacou lištou (49) alebo tyčou, vystupujúcou axiálne na čelnej strane z matice (5) a rovnobežnou so závitovým vretenom (4), ktorá presahuje alebo prechádza všetkými opornými elementmi (26) zhromaždenými axiálne na príslušnej strane matice (5) a sú na nej umiestnené spojovacie prostriedky na ich unášače.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka mechanickej lineámej jednotky na vyvolanie obmedzeného lineárneho postupu, s vretenovým pohonom tvoreným otočne uloženým závitovým vretenom a najmenej jednou maticou, s najmenej dvoma prstencovými opomými elementmi, usporiadanými po oboch stranách matice na závitovom vretene, ktoré sú pri podoprení vretena neotočné a pozdĺžne posuvne vedené a nasadené na pevnej vodiacej drahe, rovnobežnej so závitovým vretenom, a sú prostredníctvom priradených unášacich ústrojenstiev, spojených s nimi na obidvoch stranách matice, samočinne spojiteľné s maticou, pričom každý z opomých elementov je opatrený pružne predpnutými západkovými prvkami, ktorým sú priradené pevné západkové ústrojenstva,rozmiestnené v napred stanovených vzdialenostiach po dĺžke vodiacej dráhy a na každom opomom elemente je usporiadané aspoň jedno posúvadlo, riadené západkovými ústrojenstvami a posuvne uložené na opomom elemente kolmo na závitové vreteno, s aspoň jedným unášačom, ktorý je upravený na axiálne spojenie opomého elementu pri uvoľnených zapadkových prvkoch s priradeným unášacim ústrojenstvom a pri zaskočených západkových prvkoch je neúčinný.Z nemeckého spisu DE PS 32 05 143 je známa mechanická lineárna jednotka, ktorej závitové vreteno je uložené v rúrkovej, tvarovo stabilnej skrini s pozdĺžnym výrezom,ktorá má na koncoch ložiskovć príruby na vreteno. Pozdĺžnym výrezom skrine prechádza element na prenos sily,spojený s vretenom. Táto lineáma jednotka umožňuje lineáme posúvať element na prenos sily a elementy stroja, ktore sú s ňou spojené, určitou rýchlosťou, a presne ich nastavovať. Pokiaľ axiálna dĺžka závitového vretena neprekroči určitú minimálnu hodnotu, závislú od jeho priemeru, a dokiaľ sú maximálne otáčky vretena pod napred stanovenou medznou hodnotou, stačia k radiálnemu podopreniu závitového vretena ložiskové príruby, ktore uzatvárajú v oboch koncoch skriňu a samotnú tuhosť vretena. Pri použití dlhšieho a tenšieho závitového vretena a pohonu s vysokými otáčkami je však treba prídavných opatrení na podoprenie závitového vretena v miestach medzi maticou a koncovými ložiskovými prírubami. Bez takéhoto podoprenia je totiž nebezpečie, že sa závitové vreteno prehne, a keď je poháňané, začne vykonávať obežný pohyb okolo pozdĺžnej osi skrine, čo by viedlo k nadmemému namáhaniu vretena a matice a pripadne k poškodeniu samotnej skrine alebo ložísk. Pretože dĺžka nepodoprených úsekov závitového vretena sa mení podľa polohy matice, musí sa aj podoprenie vretena pohybovať spoločne s maticou.V praxi je známe používanie prstencových opomých elementov, ktoré sú umiestnené po oboch stranách matice,obklopujú závítové vreteno a sú pozdĺžne vedené a podoprené stenou skrine, pričom sú usporiadané unášacie ústroj enstvá, ktoré umožňujú, aby matica so sebou unášala pri pozdĺžnom pohybe tieto opomé elementy. Na tento účel sú prstencové opomé elementy, umiestnené po oboch stranách matice, vždy spolu spojené po dvojiciach oceľovými pásmi rôznej dĺžky, ktoré sú rovnobežne s vretenom a sú vedené pozdĺžne posuvne na matici. Pri pozdĺžnom pohybe v jednom smere zbiera matica opomé elementy, ktoré stoja v smere jeho pohybu vpredu, a tieto opomé elementy posúvapred sebou. Súčasne sú opomé elementy, ktoré sú spojené s týmito tlačenými opomými elementmi pomocou oceľových pásov a nachádzajú sa na zadnej strane matice, tiež vlečeně maticou, pričom tieto vlečné opomé elementy sú v dôsledku odlišných dĺžok oceľových pásov v rôznych vzdialenostiach od zadnej strany matice. To má za následok, že závitové vreteno je radiálne podoprené týmito opomými prvkami vo vhodných rozpätiach, Pri obrátenom pohybe matice prebieha tento pochod analogicky v opačnom smere.Vzhľadom na oceľové pásy, ktoré spájajú prstencové opomć prvky po dvojiciach, je počet prakticky použiteľných opomých prvkov konštrukčne obmedzený, pričom maximálna vzdialenosť opomých prvkov od matice je vopred daná dĺžkou oceľových pásov, takže pri dlhších dráhach matice sledujú opomé elementy vo svojej vopred stanovenej vzdialenosti pohyb matice. To môže viesť k tomu,že pri veľmi dlhých závitových vretenách zostane medzi posledným opomým elementom a susednou ložiskovou prírubou príliš dlhý nepodoprený úsek závitového vretena. Okrem toho pri zvislom usporiadaní lineámej jednotky spadávajú oporné elementy dole.Úlohou vynálezu je vytvoriť mechanickú lineárnu jednotku tak, aby závitové vreteno bolo po oboch stranách matice radiálne podoprené v prakticky ľubovoľnom počte miest, ktorých vzájomná vzdialenosť je voliteľná bez veľkých technických nákladov.Túto úlohu spĺňa mechanická lineáma jednotka na vyvolanie obmedzeného lineárneho pohybu s vretenovým pohonom tvoreným otočne uloženým závitovým vretenom a najmenej jednou maticou, s najmenej dvoma prstencovými opomými elementmi, usporiadanými po oboch stranách matice na závitovom vretene, ktoré sú pri podoprení vretena neotočne a pozdĺžne posuvne vedené a nesené na pevnej vodiacej dráhe, rovnobežnej so závitovým vretenom, a sú prostredníctvom priradených unášacích ústrojenstiev, spojených s nimi na oboch stranách matice, samočinne spojiteľné s maticou, pričom každý z opomých elementov je opatrený pružne predpnutými západkovými prvkami, ktorým sú priradené pevné západkové ústrojenstva,rozmiestnene v napred stanovených vzdialenostiach po dĺžke vodiacej dráhy a na každom opomom elemente je usporiadané aspoň jedno posúvadlo, usporiadané na záber so západkovými ústrojenstvami a posuvne uložené na opomom elemente kolmo na závitové vreteno, s aspoň jedným unášačom, ktorý je upravený na axiálne spojenie opomého elementu pri uvoľnených západkových prvkoch axiálne vyrovnaný s priradeným unášacím ústrojenstvom a pri zaskočených západkových prvkoch je vyradený z činnosti podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že každé unášacie ústrojenstvo je tvorené aspoň jednou unášacou lištou alebo tyčou, vystupujúcou axiálne na čelnej strane z matice rovnobežnou so závitovým vretenom, ktorá presahuje alebo prechádza všetkými opomými elementmi zhromaždenými axiálne na príslušnej strane matice a sú na nej umiestnené spojovacie prostriedky na ich unášače.Vhodným rozložením zarážkových ústrojenstiev po dĺžke vodiacej dráhy môžu byt teda miesta podoprenía závitového vretena určené ľubovoľne napred. Pri svojom pozdĺžnom pohybe zanecháva matica na svojej zadnej strane pri každom zarážkovom ústrojenstve jeden opomý element,ktorý je pevne zakotvený a tvorí podoprenie závitovéhovretena, zatiaľ čo na prednej strane závitovćho vretena sú opomé elementy, zablokované v zarážkových ústrojenstvách, pri priblíženi matice samočinne uvoľnia a matica ich zbiera Opomé elementy, ktoré sú zablokovanć v zarážkových ústrojenstvách, nie sú spojené s maticou, pokiaľ je medzi nimi axiálna medzera, takže týmto spôsobom možno podoprieť ľubovoľne dlhé závitové vretená vo vopred stanovených vzdialenostiach v pevných miestach podoprenia. Tieto opatrenia nevyžadujú obzvlášť zložité ani priestorovo náročné zmeny na závitovom vretene, ani na dieloch, ktoré sú s ním spojené. Okrem toho môže byť lineáma jednotka podľa vynálezu bez problémov usporiadaná zvisle.Podoprenie závitového vretena V tých úsekoch, ktore ležia medzi ložiskami a maticou, je použiteľné aj na také lineame jednotky, ktoré nemajú rúrkovú skriňu, ktorá úplne obklopuje závitové vreteno. Podľa vynálezu stačí, aby bola usporiadaná na opomé elementy vodiaca dráha, ktorá je rovnobežná so závitovým vretenom, a na ktorej sú prsteňové opomé elementy vedené pozdĺžne, ale neotočne, a môžu sa o ňu oprieť, a tým podoprieť vreteno. Pod pojmom mechanická lineáma jednotka sa teda rozumie každé lineáme hnacie ústrojenstvo s vretenovým pohonom, ktoré má otočne uložené závitove vreteno, ktoremu je priradená pevná vodiaca dráha na opomć elementy.Podľa výhodného uskutočnenia podľa vynálezu pozostávajú západkové prvky z aspoň jednej západky usporiadanej na posúvadle a západkové zariadenia pozostávajú z príslušne tvarovaných západkových priehlbin vo vodiacej dráhe.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je posúvadlo vytvorené v tvare prstencového kotúča, ktorý aspoň čiastočne obklopuje závitové vreteno.Podľa ešte ďalšieho výhodného uskutočnenia sú unašacie lišty alebo tyče opatrené pozdĺžnou drážkou, ktorá je na konci obmedzená dorazom, a do ktorej zapadá unášač, tvorený posúvadlom príslušného opomého elementu uvoľneného zo západkových zariadeni.Ďalej je výhodné, keď je unášač tvorený unášacim čapom, spojeným s posúvadlom.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je mechanická lineáma jednotka opatrená rúrkovou, tvarovo stálou a pozdĺžnym výrezom opalrenou skriňou obklopujúcou závitovć vreteno, ktorá na konci nesie ložiskovú prímbu na závitové vreteno, a ktorej pozdlžnym výrezom vyčnieva element na prenos sily a vodiaca dráha je vytvorená na vnútomej strane skrine.A konečne je výhodné, keď sú unášaeie lišty alebo tyče usporiadané v oblasti pozdĺžneho výrezu skrine.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej objasnený na príkladoch uskutočnenia podľa pripojených výkresov, kde na obr. l je v bokorysnom pohľade osový rez mechanickou lineárnou jednotkou podľa vynálezu, na obr. 2 je obmenené uskutočnenie lineámej jednotky z obr. l, na obr. 3 je rez lineámou jednotkou z obr. l pozdĺž čiary III-III na obr. l, ktorý znázorňuje zablokovaný oporný element, na obr. 4 je analogický priečny rez ako na obr.3, znázorňujúci však opomý element v uvoľnenej polohe, na obr. 5 je mechanická lineárna jednotka podľa obr. 2 v priečnom reze, vedenom pozdĺž čiary V-V na obr. 2, kde je znázomený oporný element v zablokovanej polohe, na obr.6 je usporiadanie z obr. 5, znázorňujúce však opomý element v uvoľnenej po lohe, na obr.7 je v bočnom pohľade opomý element podľa obr. 3 a 4, a to v reze pozdĺž čiary VII-VII z obr. 3, pričom posúvadlo nie je v zapnutom stave, na obr. 8 je v bočnom pohľade opomý element s posúvadlom v zapnutom stave,na obr. 9 je bočnom pohľade opomý element lineámej jednotky podľa obr. 5 a 6, a to v reze pozdĺž čiary IX-IX z obr. 5, s posúvadlom v nezapnutom stave, na obr. 10 je v bočnom pohľade opomý element s posúvadlom v zapadnutom stave, a na obr. 11 je v axonometerickom pohľade v rozloženom stave opomý element mechanickej lineámej jednotky z obr. 1.Mechanická lineárnajednotka podľa obr. l a 2 je opatrená tvarovo stálou pretiahnutou skriňou 1, ktorá je v tvare profilovanej rúrky z ľahkého kovu, ktorej prierez je známy z obr. 3. Dvojdielna skriňa 1 je uzavretá na oboch stranách ložiskovými prírubami 2, ktoré sú nasadená na čelných stenách skrine 1 a sú s ňou zaskrutkované skrutkami 3. V ložiskových prirubách 2 sú uložené neznázomené valivé alebo klmé ložiská, v ktorých je vložené závitove vreteno 4,súosove so skriňou 1 a úplne v nej uzavreté. Závitové vreteno 4 je poháňane neznázomeným pohonom, napríklad elektromotorom nasadeným na jednu z oboch ložiskových prírub 2. Na závitovom vretene 4 je nasadená matica 5, ktorá spoločne so závitovým vretenom 4 tvori vretenový pohon a je spojená s prenosovým elementom 6 sily, ktorý je vedený na skrini l pozdĺžne posuvne. Spojenie je uskutočnené cez pozdlžny Výrez 7 skrine l. Prenosový element 6 sily má dva saňové elementy 8, ktoré sú vytvorené na spôsob sani lineárneho ložiska, majú v podstate prierez v tvare písmena T a vyčnievajú svojim v podstate lichobežníkovým úsekom 9 do pozdĺžneho výrezu 7. Bočné steny lichobežníkovćho úseku 9 prebiehajú s medzerou približne rovnobežne so susednými bočnými stenami 10 pozdĺžneho výrezu 7 a každá z nich nesie pozdĺžnu guľôčkovú dráhu 11,ktorej je priradená rovná guľôčkové. dráha 12 pri každej z oboch bočných stien 10, Rovné guľôčkové dráhy 12 sú vytvorené v ložiskových lištách z kalenej a brúsenej ocele,ktore sú vsadene do drážok v bočných stenách 10.Ako je zrejme najmä z obr. 1 a 3, sú v každom zo saňových elementov 8 vytvorené dva home spätne vodiace kanále 14 na guľôčky, teda priebežné a sú zhora uzavreté vodiacim dielom 150 z plastu. Vodiaci diel 150 je zakorvený v priehlbine na homej strane saňového elementu 8, kde sú usporiadané spätné vodiace kanále 14.Po obidvoch stranách obidvoch spätných vodiacich kanálov 14 sú na saňových elementoch 8 nasadená obracacie elementy 15 guličiek, ktoré vytvárajú vlásenkový obracaci kanál, ktorý spojuje príslušný spätný vodiaci kanál 14 s guličkovou dráhou 11, 12.Po guličkových dráhach 11, 12 obieha rad 13 guličiek,pritom nezaťažené guličky obiehajú obvyklým spôsobom príslušnými spätnými vodiacimi kanálmi 14. V dôsledku usporiadania guličkových dráh 11, 12 ako drážok, a v dôsledku pomerov pri uložení je prenosový element 6 sily uložený prostredníctvom radov 13 guličiek na skrini 1 dĺžkovo posuvne, nedá sa však odobrať.Obidva saňové elementy 8 sú spolu s axiálnou medzerou pevne spojené. K nim je priskrutkovaná masivna krycia doska 16, ktorá má V priečnom reze v podstate tvar písmena U a je nasadená. Na opačnej strane je na prenosový element 6 sily priskmtkovaný spojovací element 17, ktorý má vpodstate tvar písmena T a to skrutkovými svomíkmi 18. Spojovací element 17 leží vo vnútrajšku 19 skrine 1 a tvorí spojenie medzi prenosovým elementom 6 sily a maticou 5 závitového vretena 4.Po obidvoch stranách prenosovćho elementu 6 sily je pozdlžny výber 7 uzatvorený uzavieracím pásom 20 z plastu, ktorý je pružný a je uvoľniteľne zablokovaný v pozdĺžnych priehlbinách 22 obidvoch bočných stien 10 pozdĺžneho výrezu 7. Uzavierací pás 20 je pretiahnutý pod krycou doskou 16, ako je zrejme z obr. l a 3. Vodiace kladky 23, ktoré sú umiestnené na koncoch krycej dosky 16, tlačia zhora na uzavierací pás 20 pri pozdlžnom pohybe prenosového elementu 6 sily proti skrini 1 a vtláčajú ho do pozdĺžneho výrezu 7, ktorý je teda po obidvoch stranách prenosového elementu 6 vždy spoľahlivo uzatvorený.Vnútrajšok 19 skrine 1, ako ukazuje obr. 3 a 4, má V dolnej polovici polvalcovú plochu 24, zatial čo v hornej polovici je obmedzený dvoma rovnými plochami 25, ktoré sú vzájomne kolmé a vychádzajú od bočných stien 10 pozdĺžneho výrezu 7.Vo vnútrajšku 19 skrine 1 sú po obidvoch stranách matice 5 nasadené na závitovć vreteno 4 opomé elementy 26 prstencovćho tvaru z plastického materiálu, ktorých obrys je prispôsobený profilu vnútrajšku 19 skrine 1. Ako je vidieť najmä z obr. ll, má každý úzky opomý element 26 na obvode dolný polvalcový úsek 27, ktorého polomer krivosti zodpovedá polomeru krivosti polvalcovej plochy 24 vnútornej steny skrine 1 , a ktorý prechádza dvoma rovinnými úsekmi 28 do dvoch rovných plošných úsekov 29,ktoré sú tiež na seba kolmé a sú spolu spojené vodorovnou plochou 30. Rovné plošné úseky 29 môžu dosadnúť v zmontovanom stave jednotky na rovné plochy 25 skrine 1 tak, že kotúčové opomé elementy 26 sú na vnútomej stene vnútrajška 19 skrine 1 vedené na rovných plochách 25 dlžkovo posuvne, ale neotočne. Rovné plošné úseky 31 vnútomej steny skrine 1, ktoré ležia medzi rovnými plochami 25 a polvalcovou plochou 24, zodpovedajú rovinnými úsekom 28 opomých elementov 26. Prstencový otvor 32 každého z opomých elementov 26 je valcový a zodpovedá s vôľou priemeru závitovćho vretena 4.Každý opomý element 26 má výrez 33, ktorý vychádza z jeho polvalcového úseku 27, leží v rovine súmemosti a siaha približne do prostriedku prstencoveho otvoru 32. Výrez 33 je obmedzený dvoma vnútomými ramenami 34 a pokračuje priehlbinou 35, ktorá zodpovedá tvarom vonkajšej ploche opomého elementu 26. Do priehlbiny 35 ústi vývrt 36, ktorý prechádza stredom rovnej plochy 30.Do výrezu 33 a do priehlbiny 35 je vsadene posúvadlo 37, ktoré má v podstate prstencový tvar a je uložené v zvislom smere obmedzene dĺžkovo posuvne. Posúvadlo 37 má polvalcovú dolnú časť 38, ktorej polomer krivosti približne zodpovedá polomeru krivosti polvalcovćho úseku 27 opomého elementu 26. Na polvalcovú časť 38 posúvadla 37 nadväzujú dve dorazové ramená 39, ktore sú v zmontovanom stave jednotky rovnobežne s vnútomými ramenami 34 výrezu 33, a v ktorých sú vytvorené slepé otvory 41 na tlačné pružiny 40. Na opačnej strane sú konce tlačných pružín 40 zasunuté do slepých otvorov 42 opomého elementu 26. Na polvalcovú časť 38 nadväzuje vodiaci diel 43, ktorý vyčnieva do priehlbiny 35 a je v tejto priehlbine 35 bočne vedený. Vodiaci diel 43 nesie na homej strane unášania čap 44, ktorý v zmontovanom stave zapadá do vývrtu 36. Diarnetrálne proti unášaciemu čapu 44 je na spod nej strane polvalcovej časti 38 usporiadaná približne polguľová západka 45.Posúvadlo 37 má priechodný okrúhly otvor 46 pozdĺžneho tvaru, takže posúvadlo 37 je vo výreze 33 opreného elementu 23 obmedzene posuvné hore a dole tak, aby mu v tomto pohybe nebránilo zavitové vreteno 4.V polvalcovej ploche 24 vnútrajška 19 skrine 1 sú v dopredu stanovených vzdialenostiach V rovine súmernosti 47 západkovć priehlbiny 48, ktoré zodpovedajú tvaru západky 45, tvoria západkové ústrojenstvo a slúžia na polohovo pevné, ale uvoľniteľné zablokovanie opomých elementov 26.S maticou 5 závitového vretena 4 sú na protiľahlých čelných stranách spojené dve rovnaké unášacie ústrojenstvá, ktoré sa skladajú v uskutočnení podľa obr. l z dvoch rovnobežných plochých unášacích líšt 49, ktoré ležia v pozdlžnom výreze 7 a sú upevnené na obidvoch lichobežníkových úsekoch 9 saňových elementov 8 prenosového elementu 6 sily. Každá z obidvoch unášacích líšt 49 má pozdlžnu drážku 50, ktorá siaha po najväčšej časti jej dĺžky a je na strane odvrátenej od matice 5 uzatvorená dorazom 51. Dlžka obidvoch unášacích líšt 49 je zvolená tak, aby presahovali opomé elementy 26, ktoré ležia na každej strane matice 5 a doliehajú svojimi čelami nad seba.Uskutočnenia podľa obr. 2, 5 a 6 sa líšia od uskutočneni podľa obr. l, 3 a 4 len tým, že obidve rovnobežne unašacie lišty 49 sú spojene s maticou 5 na čelnej strane a prechádzajúce vybranim 52 v opomých elementoch 26 a posúvadlách 37. Aj v tomto prípade je dlžka unášacích líšt zvolená tak, aby každá unášacia lišta 49 mohla prechádzať opomými elementmi 26, ktoré sú nazhromaždené na jednej strane matice 5 a doliehajú na seba svojimi širokými stranami. S pozdlžnou drážkou 50 v unášacej lište 49, ktorá je tiež uzavretá dorazom, spolupracuje v tomto prípade obdĺžnikový unášač 53, zatiaľ čo diametrálne proti nemu ležiaci unášací čap 44 slúži len na vedenie posúvadla 37 a môže byť prípadne vynechaný.V obidvoch uskutočneniach mechanickej lineárnej jednotky pracuje podopierací mechanizmus závitového vretena 4 týmto spôsobomPo obidvoch stranách matice 5 je na závitovć vreteno 4 zasunutý určitý počet opomých elementov 26, ktorý zodpovedá dĺžke úseku závitového vretena 4 medzi maticou 5 a vzdialenejšou ložiskovou prírubou 2. Opome elementy 26, ktoré sú prispôsobené svojim obrysom profilu vnútrajšku 19 skrine 1, sú dĺžkovo posuvné po vnútomej stene skrine l, obmedzujúcej jej vnútrajšok 19. Súčasne sú proñlom vnútrajšku 19 skrine 1 vedené neotočne. Tlačné pružiny 40 tlačia posúvadlá 37 podľa obr. 3 a 4 smerom dole,takže posúvadlá 37 sú pružne predpnutć, aby západky 45 zapadli do západkových priehlbín 48.Ako je zrejme z obr, 7, 8 a 9, 10 je usporiadanie také,že pri vysunuti západíek 45 zo západkových priehlbín 48 sa príslušné posúvadlo 37 proti pôsobeniu tlačných pružín 40 posunie proti opomemu elementu Z 6 tak, že v prvom uskutočnení podľa obr. l sa unášaci čap 44 a v druhom uskutočnení podľa obr. 2 obdĺůiikový unášač 53 vysunie do drážky 50 príslušnej unášacej lišty 49.Sotva je však západka 45 niektorého opomého elementu 26 zasunuta do západkovej priehlbiny 48, dosadá posúvadlo 37 pôsobením tlačných pružín 40 svojou polvalcovou časťou 38 na polvalcovú plochu 24 vnútrajška 19 skrine 1, takže V uskutočnení podľa obr. l unášací čap 44 a v uskutočnení podľa obr. 2 obdlžnikový unášač 53 sa zasunú tak ďaleko do vnútreýška opomého elementu 26, že saopomý element 26 nemôže dostať do záberu s dôrazom 51. To znamená, žeje v neúčinnej polohe.Ked sa napríklad matica 5 pohybuje z polohy podľa obr. l V smere šípky doprava, posúva oba nazhromaždené opomć elementy 26, ležiace pred jej pravou čelnou stranou,pričom unášacie čapy 44 týchto opomých elementov vyčnievajú do pozdĺžnej drážky 50 unášacej lišty 49. Sotva obidva opomć elementy 26, posúvané maticou 5, dobehnú k opomćmu elementu 26, ktorý je na obr. l znázomený úplne vpravo, a ktorého západka 45 zapadá do západkovej priehlbiny 48, je tento opomý element 26 oboma predchodznými opomými elementmi 26 unášaný tiež doprava,pretože jeho západka 45 vykĺzne vplyvom svojho polguľovćho tvaru do západkovej priehlbiny 48. Následkom toho sa posúvadlo 37 posunie hore. Unášaci čap 44, ktorý bol predtým v dolnej polohe a nebránil pohybu unášacej lišty 49, sa radiálne vysunie von a zapadne do pozdlžnej drážky 50 unášacej lišty 49, Matica 5 môže pokračovať vo svojom pozdĺžnom pohybe smerujúcom doprava a môže prípadne zbierať ďalšie oporné elementy 26, zablokované v západkových priehlbinách 48.Opomé elementy 26, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane matice 5 a dosadajú na seba svojimi širokými stranami, sú pri pohybe matice 5 smerom doprava ťahané spoločne, pretože ich unášacie čapy 44 vyčnievajú do pozdĺžnej drážky 50 príslušnej unášacej lišty 49 a koncový opomý element 26 je svojím vyčnievajúcim unášacím čapom 44 axiálne zablokovaný dorazom 51.Sotva počas pozdlžneho pohybu matice 5 zapadne koncový opomý element 26 svojou západkou 45 do západkovej priehlbiny 48, prejde jeho unášací čap 44 do spustenej neúčinnej polohy, čim sa zruší axiálna väzba tohto opomćho elementu 26 s unášacou lištou 49. Zablokovaný opomý element 26 zostáva teda vzadu, ale matica 5 tiahne zostávajúce zhromaždené opomé elementy 26 ďalej dopredu,pričom jeden z nich sa zablokuje na nasledujúcej západkovej priehlbine 48.V dôsledku týchto pohybov sa v pravej časti závitového vretena 4, ktorá sa pri pohybe matice 5 neustále skracuje,neustále k sebe približujú opomé elementy 26, ktoré boli pôvodne rozostavené v určitých odstupoch, zatiaľ čo súčasne v ľavej časti závitového vretena 4, ktorá sa pri pohybe matice 5 doprava neustále predlžuje, zostávajú opomć elementy 26 vo vopred stanovených odstupoch, daných rozpätím západkových priehlbín 48. Tým je zaistené spoľahlivé radiálne podopreníe závitovćho vretena 4 v úsekoch medzi ložiskovými prírubami 2 a s maticou 5 nezávisle od okamžitej polohy matice 5.Pri obrátenom smere pohybu závitového vretena 4 prebieha nazhromažďovanie a rozdeľovanie opomých elementov 26 rowrakým spôsobom na opačnej strane matice 5.Funkcia uskutočnenia znázomenćho na obr. 2 je identická. Pretože však pri tejto konštrukcii prebiehajú unášacie lišty 49 pod závitovým vretenom 4 a prechádzajú nazhromaždenými opomými elementmi 26, vyznačuje sa táto konštrukcia ešte menšou priestorovou náročnosťou pre unášaciu lištu 49. Toto uskutočnenie je teda použiteľné aj na lineárne jednotky, kde závitove vreteno 4 je vo veľkých dĺžkach zo všetkých strán obklopenć ochrannou skriňou 1.Namiesto unášacich líšt 49 možno samozrejme použiť aj inak vytvorených konštrukčných prvkov, napriklad unášacich tyčí, ktorým sú potom priradené zodpovedajúce unášače na opomých elementoch 26.V opísaných uskutočneniach nesie prstencovć posúvadlo 37 unášací čap 44 alebo altematlvne obdĺžnikový unášač 53.Principiálne by však mohlo byť usporiadanie tiež také,že by sa vynechali vyčnievajúce unášacie diely posúvadla 37 a posúvadlo 37 by sa vytvorilo priamo ako unášač. Tiež by bolo možné, aby unášaci čap 44 bol uložený vo vývrte 36 opomého elementu 26 dĺžkovo posuvne ako oddelená súčasť, ktorá sa prípadne pôsobením pružiny opiera o posúvadlo 37 a je ním ovladana.1. Mechanická lineáma jednotka na vyvolanie obmedzeného lineárneho pohybu s vretenovým pohonom tvoreným otočne uloženým závitovým vretenom (4) a najmenej jednou maticou (5), s najmenej dvoma prstencovými opornými elementmi (26), usporiadanými po oboch stranách matice (5) na závítovom vretene (4), ktoré sú pri podoprení vretena (4) neotočne a pozdĺžne posuwie vedené a nesene na pevnej vodíacej dráhe, rovnobežnej so závitovým vretenom (4), a sú prostrednictvom priradených unášacích ústrojenstiev, spojených s nimi na obidvoch stranách matice(5), samočinne spojiteľné s maticou (5), pričom každý z opomých elementov (26) je opatrený pružne predpnutými západkovými prvkami, ktorým sú priradené pevné západkové ústrojenstva, rozmiestnené v napred stanovených vzdialenostiach po dĺžke vodíacej dráhy a na každom opornom elemente (26) je usporiadané aspoň jedno posúvadlo(37), usporiadané na záber so západkovými ústrojenstvami a posuvne uložené na opomom elemente (26) kolmo na závitové vreteno (4), s aspoň jedným unášačom, ktorý je upravený na axiálne spojenie opomćho elementu (26) pri uvoľnených západkových prvkoch s priradenýrn unášacim ústrojenstvom a pri zaskočených západkových prvkoch je vyradenýzčinnosti, vyznačujúca sa tým,že každé unášacie ústrojenstvo je tvorené aspoň jednou unášacou lištou (49) alebo tyčou vystupujúcou axiálne na čelnej strane z matice (5) a rovnobežnou so závitovým vretenom (4), ktorá presahuje alebo prechádza všetkými opomými elementmi (26) zhromaždenými axiálne na príslušnej strane matice (5) a sú na nej umiestnene spojovacie prostriedky na ich unášače.2. Mechanická lineárnajednotka podľa nároku l, v y značujúca sa tým, žezápadkovćprvkypozostávajú z aspoň jednej západky (45) usporiadanej na posúvadle (37), a západkové ústrojenstva pozostávajú z prislušne tvarovaných západkových priehlbín (48) vo vodiacej dráhe.3. Mechanická lineáma jednotka podľa nároku l alebo Lvyznačujúca sa tým, žeposúvadlo(37) je vytvorené v tvare prstencového kotúča, ktorý aspoň čiastočne obklopuje závitove vreteno (4).4. Mechanická lineárnajednotka podľa nároku l, v y značujúca sa tým, žeunášacielišty(49)alebo tyče sú opatrené pozdĺžnou drážkou (50), ktorá je na konci obmedzená dorazom (Sl), a do ktorej zapadá unášač,tvorený posúvadlom (37) príslušného oporného elementu(26) uvoľneného zo západkových ústrojenstiev.5. Mechanická lineáma jednotka podľa nároku 4, v y značujúca sa tým, žeunášačjetvorenýunášacím čapom (44), spojeným s posúvadlom (37).6. Mechanická lineáma jednotka podľa jedného z nárokovlaživyznačujúca sa tým, žejeo

MPK / Značky

MPK: F16H 25/20, B23Q 5/00

Značky: jednotka, lineárna, mechanická

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-279142-mechanicka-linearna-jednotka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanická lineárna jednotka</a>

Podobne patenty