Asymetrické arylfosfity, zmes s ich obsahom, ich použitie a medziprodukt na ich výrobu

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Asymetrické arylfosfity všeobecného vzorca (1), v ktorom význam substituentov je uvedený v opise, sú vhodné ako stabilizátory do organických materiálov, ktoré sú citlivé na termické, oxidačné a/alebo svetlom indukované odbúravanie.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka asymetrických arylfosñtov, ich použitia ako stabilizátorov, nového fosforchloritu, ktorý predstavuje medziprodukt, ako aj zmesí, ktoré obsahujú tieto fos Íity.Z radu patentových prihlášok, ako napríklad z japonských patcntových prihlášok JP-A-S 4 039 455,JP-A-S 4 036 363, JP-A-54 055 043 a JP-A-62 086 036, sú známe hlavne symetrickć substituované triarylfosfity ako stabilizátory, pričom v japonskej patentovej prihláške JP-A-54 041 948 sa používajú také fosñty spoločne s inými stabilizátormi v syntetických zmesiach živíc. Konkrétne je tu okrem iného opisaný tris-(ZA-di-terc-butyl-ó-metylfenyhfosñt.Fosñty s aspoň jedným arylovým zvyškom sú známe z japonských patentových prihlášok JP-A-SS 005 927 a JP-A-54 163 938 a Z amerických patentov US-A-4 348 308 a US-A-3 558 554. V americkom patente US-A-3 558 554 je arylovým zvyškom výhodne p-kresylový zvyšok substituovaný terc-butylovou skupinou. Z amerického pa-tentu US-A-4 348 308 sú známe zlúčeniny, ako napriklad bis(2,4-di-terc-butylfenybcyklohexylfosñt alebo bis-(Z-terc-butylfenybizodecylfosíit. V americkom patente US-A-4 444 929 sú oplsanć zlúčeniny, ako je bis-(2-terc-butyl-4-metylfenyl)-2,6-di-terc-butyl-Il-metylfenylfosñt, v zmesiach stabilizátorov, Analógy medziproduktov na výrobu zlúčením podľa tohto vynálezu sú už známe z literatúry. Tak je v amerických patentoch US-A-4 584 146 a US-A-4 444 929 zverejnený bis-(2,6-di-terc-butyl-4-metylfenyhfosforchlorit, ktorý slúži ako medziprodukt na výrobu fosfitov. V americkom patente US-A-4 233 108 sa používa bis-(2,G-di-terc-buty 1-4-metylfenyl)fosforchlorit a jemu podobné chloridy a hydroxidy ako stabilizátory.Pretrváva potreba účinných stabilízátorov do organických materiálov, ktoré sú citlivé na odbúravanie vyvolané svetlom a/alebo oxidáciou, Podstata vynálezuPredmetom tohto vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca (l)ak x je 1, Rl predstavuje alkylovú skupinu s obsahom l až 30 atómov uhlíka, alkylovú skupinu s l až 18 atómami uhlíka,ktorá je substituovaná atómom halogénu, skupinou vzorca-coNR 3 R 4, alkylovú skupinu s 2 až 18 atómami uhlíka,ktorá je prerušená skupinou vzorca -NR 5-, -O- alebo -S-,alkenylovú skupinu s 3 až 18 atómami uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 5 až 12 atómami uhlíka, fenylalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka v alkylovej častí, fenylovú skupinu, ktorá nie je substituovaná alebo ktorá je substitu ovaná atómom halogénu, fenylalkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka V alkylovej časti a/alebo alkoxyskupinou s obsahom l až 4 atómov uhlíka, alebo predstavuje nañylovú skupinu, alebo zvyšok vzorcaR 2, R 3, R 4 a R 5 predstavujú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka, alkylovú skupinu s l až 18 atómami uhlíka,cykloalkylovú skupinu s 5 až 12 atómami uhlíka alebo fenylalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti, R 5 predstavuje atóm vodíka, metylovú skupinu, alylovú skupinu alebo benzylovú skupinu, R 7 predstavuje atóm vodíka alebo skupinu vzorca -0 R 9,R 8 predstavuje atóm vodíka alebo metylovú skupinu, R 9 predstavuje atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 30 atómami uhlíka, R 10 a Rll predstavujú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 8 atómami uhlíka an je 3 až 6, s výnimkou, že R 1 nepredstavuje fenylový zvyšok, ktorý je substituovaný v obidvoch polohách orto k atómu uhlíka,ktorý je viazaný k atómu kyslíka, ak x sa rovná 2, R 1 predstavuje alkylénovú skupinu s 2 až 18 atómami uhlíka, ktorá je prerušovaná skupinou vzorca -NR 5, -O- aleboR 1 predstavuje alkántriylovú skupinu s 4 až 12 atómami uhlíka alebo skupinu vzorcaR 1 ako alkylová skupina s obsahom l až 30 atómov uhlíka môže mať priamy alebo rozvetvený reťazec a môže predstavovať napríklad metylovú skupinu, etylovú skupinu,izoméry propylovej skupiny, butylovej skupiny, pentylovej skupiny, hexylovej skupiny, heptylovej skupiny, oktylovej skupiny, nonylovej skupiny, decylovej skupiny, dodecylovej skupiny, tetradecylovej skupiny, heptadecylovej skupiny, oktadecylovej skupiny, ikozylovej skupiny, tetrakozylovej skupiny alebo triakontylovej skupiny. R 1 zvlášť predstavuje alkylovú skupinu s l až 24 atómami uhlíka,obzvlášť alkylovú skupinu s 1 až 18 atómami uhlíka, výhodne alkylovú skupinu s 1 až 12 atómami uhlíka, napríklad alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka.R 2, R 3, R 4 a R 5 ako alkylové skupiny s 1 až 18 atómami uhlíka môžu mať priamy alebo rozvetvený reťazec a majú napríklad významy uvedené pre R 1, ktoré predstavujú alkylovú skupinu s l až 30 atómami uhlíka, až dozodpovedajúceho počtu atómov uhlíka. Výhodne sú pritom alkylové skupiny s l až 12 atómami uhlíka, zvlášť alkylové skupiny s l až 4 atómami uhlíka.R 1 ako alkylová skupina s obsahom l až 18 atómov uhlíka substituovaná atómom halogénu môže mať priamy alebo rozvetvený reťazec a môže byť substituovaná raz alebo viaenásobne, napríklad až trikrát, zvlášť raz alebo dvakrát a predstavuje napríklad chlórmetylovú skupinu,dichlónnetylovú skupinu, trichlórmetylovú skupinu, chlóretylovú skupinu, diehlóretylovú skupinu, chlórpro-pylovú skupinu, íluónnetylovú skupinu, trifluórmetylovú skupinu,triíluóretylovú skupinu, trifluórpropylovú skupinu a podobne.R 1 ako alkylová skupina s obsahom l až 18 atómov uhlíka substituovaná skupinou -COOR 2 je napríklad metylová skupina, etylová skupina, propylová skupina, butylová skupina, pentylová skupina, hexylová skupina, heptylová skupina, oktylová skupina, nonylová skupina, decylová skupina, dodecylová skupina alebo oktadecylová skupina, ktoré sú substituované metoxykarbonylovou skupinou, etoxykarbonylovou skupinou, izomérmi propoxykar-bonylovej skupiny, butoxykarbonylovej skupiny, pentylo-xykarbonylovej skupiny, hexyloxykarbonylovej skupiny, heptyloxykarbonylovej skupiny, etylhexyloxykarbonylovej skupiny, decyloxykarbonylovej skupiny, dodecyloxykar-bonylovej skupiny, cyklohexyloxykarbonylovej skupiny a tolyloxykarbonylovej skupiny, zvlášť metoxykarbonylovou skupinou a etoxykarbonylovou skupinou,prednostne pred-stavuje metylovú skupinu alebo etylovú skupinu, zvlášť metylovú skupinu, ktoré sú substituovanć metoxykarbony-lovou skupinou, etoxykarbonylovou skupinou a predovšet-kým butoxykarbonylovou skupinou.R 1 ako alkylová skupina s l až 18 atómami uhlíka, ktorá je substituovaná skupinou vzorca -CONR 3 R 4, je napríklad metylová skupina, etylová skupina, propylová skupína, butylová skupina, pentylová skupina, hexylová skupina, heptylová skupina, oktylová skupina, nonylová skupina, decylová skupina, dodecylová skupina alebo oktadecylová skupina, ktoré sú substituované dimetylaminokarbonylovou skupinou, dietylaminokarbonylovou skupinou, dibutylaminokarbonylovou skupinou alebo etylmetylaminokarbonylovou skupinou, zvlášť dimetylaminokarbonylovou skupinou a dietylaminokarbonylovou skupinou, výhodne ide o metylovú skupinu, etylovú skupinu a propylovú skupinu, ktoré sú substituovanć dimetylaminokarbonylovou skupinou alebo dietylaminokarbonylovou skupinou, obzvlášť ide o propylovú skupinu, ktorá je substituovaná dímetylaminokarbonylovou skupinou.R 1 ako alkylová skupina s l až 18 atómami uhlíka, ktorá je substituovaná kyanoskupinou, predstavuje naprí-klad kyanometylovú skupinu, kyanoetylovú skupinu, kyanopropylovú skupinu, kyanobutylovú skupinu, kyanopentylovú skupinu, kyanohexylovú skupinu, kyanooktylovú skupinu, kyanodeeylovú skupinu, kyanododecylovú skupinu alebo kyanooktadecylovú skupinu, zvlášť kyanoetylovú skupinu.Ak je R 1 ako alkylová skupina s 2 až 13 atómami uhlíka prerušená skupinou vzorca -O-, -S- alebo -NR 5-, tak ide pritom napríklad o štruktúrne jednotky vzorca -CHz-CHZ-0-, CHZ-CHZ-S- alebo -CH 2-CH 2-NR 5-. Skupiny vzorca-NR 5-, -O- alebo -S- môžu byť v reťazci pritom prítomné raz alebo niekoľkonásobne. Ako príklady substituentu R 1,ktorý predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 18 atómami uhlíka, ktorá je prerušená skupinou vzorca -0-, -S- aleboNR 5-, sa uvádzajú metylová skupina, etylová skupina,propylová skupina, butylová skupina, penlylová skupina,hexylová skupina, heptylová skupina, oktylová skupina,nonylová skupina, decylová skupina, dodecylová skupina alebo oktadecylová skupina, ktoré sú substituované metoxyskupinou, etoxyskupinou, propoxyskupinou, butoxyskupinou, metyltioskupinou, etyltioskupínou, propyltioskupinou, butyltioskupinou, dimetylaminoskupinou, dietylaminoskupinou, dipropylaminoskupinou alebo zvlášť metoxyskupinou alebo etoxyskupinou, výhodne ide o etylovú skupinu, ktorá je substítuovaná metoxyskupinou.R 1, R 2, R 3, R 4 a R 5 ako cykloalkylove skupiny s 5 až 12 atómami uhlíka môžu predstavovať napríklad cyklopenty-lovú skupinu, cyklohexylovú skupinu, cykloheptylovú sku-pinu, cyklooktylovú skupinu, eyklodecylovú skupinu alebo cyklododecylovú skupinu, výhodne cyklopentylovú sku-pinu a cyklohexylovú skupinu, zvlášť cyklohexylovú sku-pinu.R 1, R 2, R 3, R 4 a R 5 ako fenylalkylove skupiny s l až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti predstavujú napríklad benzylovú skupinu, l-fenyletylovú skupinu, Z-fenyletylovú skupinu, B-fenyletylovú skupinu, oL-metylbenzylovú skupinu, ona-dimetylbenzylovú skupinu a podobne, výhodne benzylovú skupinu a l-fenyletylovú skupinu.R 1 ako aromatický zvyšok výhodne predstavuje fenylovú skupinu.R 1 ako substituovaná fenylová skupina obsahuje výhodne 1 až 3 substituenty, zvlášť l alebo 2 substituenty a ide napriklad o chlórfenylovú skupinu, dichlórfenylovú skupinu, trichlórfenylovú skupinu, fluóifenylovú skupinu,dilluórfenylovú skupinu, tolylovú skupinu, dimetylfenylovú skupinu, rnezitylovú skupinu, etylfenylovú skupinu, dietylfenylovú skupinu, izopropylfenylovú skupinu,terc-butylfenylovú skupinu, benzylfenylovú skupinu, fenyletylfenylovú skupinu, di-terc-butylfenylovú skupinu,metyl-di-terc-butylfenylovú skupinu, dodeeylfenylovú skupinu, metoxyfenylovú skupinu, dimetoxyfenylovú skupinu,etoxyfenylovú skupinu, hexyloxyfenylovú skupinu, metoxyetylfenylovú skupinu alebo etoxymetylfenylovú skupinu, zvlášť o p-terc-butylfenylovú skupinu. Alkylova skupina alebo alkoxyskupina ako substituenty arylového zvyšku majú výhodne 1 až 4 atómy uhlíka a ide zvlášť o metylovú skupinu, terc-butylovú skupinu alebo metoxyskupinu, výhodne o terc-butylovú skupinu.Rl ako aromatický zvyšok je zvlášť nesubstituovany alebo ide o fenylovú skupinu, ktorá je substituovaná alkylovou skupinou, Alóm halogénu predstavuje obzvlášť atóm chlóru, atóm brómu alebo atóm fluóru.Zvlášť zaujimave sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I),v ktorom, ak x je l, R 1 predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 30 atómami uhlíka, alkylovú skupinu s 1 až 18 atómami uhlíka, ktorá je substituovaná atómom halogénu, skupinou vzorca -COORŽ, kyanoskupinou, skupinou vzorca -NR 3 R 4 alebo -CONR 3 R 4, alkylovú skupinu s 2 až 18 atómami uhlíka, ktorá je prerušená skupinou vzorca -NR 5-, -O- alebo -S-, alkenylovú skupinu s 3 až 18 atómami uhlíka., cykloalkylovú skupinu s obsahom 5 až l 2 atómov uhlíka, fenylalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka V alkylovej časti, fenylovú skupinu, ktorá nie je substituovaná alebo atómom halogénu, fenylalkylovou skupinou s obsahom l až 4 atómov uhlíka v alkylovej časti a/alebo alkoxyskupinou s l až 4 atómami uhlíka, nañylovú skupinu alebo skupinu vzorcaak x je 2, R 1 predstavuje alkylénovú skupinu s obsahom 2 až 18 atómov uhlíka, ktorá je prerušená skupinou vzorcaa ak x je 3, R 1 predstavuje alkántriylovú skupinu so 4 až 12 atómami uhlíka alebo skupinu vzorcaIné zvlášť zaujímavé sú zlúčeniny všeobecného vzorca(l), v ktorom, ak x je l, R 1 predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 24 atómami uhlíka., alkylovú skupinu s l až 12 atómami uhlíka, ktorá je substituovaná atómom halogénu,skupinou vzorca -COORŽ, kyanoskupinou, skupinou vzorca -NR 3 R 4 alebo -C 0 NR 3 R 4, alkylovú skupinu s 2 až 18 atómami uhlíka, ktorá je prerušená skupinou vzorca -NR 5-,-0- alebo -S-, alkenylovú skupinu s 3 až 18 atómami uhlíka, eykloalkylovú skupinu s 5 až 12 atómami uhlíka, fenylalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka v alkylovej častí, fenylovú skupinu, ktorá nie je substituovaná alebo je substituovaná atómom halogćnu, fenylalkylovou skupinou s l až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti alebo /a alkoxyskupinou s l až 4 atómami uhlíka, naftylovú skupinu alebo skupinu vzorcaak x je 2, R 1 predstavuje alkylénovú skupinu s obsahom 2 až 12 atómov uhlíka, ktorá je prerušená skupinou vzorcau N ĺclíalz ca, CH, a R 10 a R predstavujú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a ak x je 3, R 1 predstavuje alkántriylovú skupinu so 4 až 12 atómami uhlíka alebo skupinu vzorca-tcaząru-(cuz), , kde mje číslo l až 4.Výhodné sú zlúčeniny všeobecného vzorca (l), v ktorom x je l, R 1 predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 20 atómami uhlíka, alkylovú skupinu s l až 8 atómami uhlíka,ktorá je substituovaná atómom halogénu, skupinou vzorca-COORZ, kyanoskupinou alebo skupinou vzorca -NR 3 R 4,alkylovú skupinu s obsahom 2 až 8 atómov uhlíka, ktoráje prerušená atómom -O- alebo -S-, alkenylovú skupinu s 3 až 8 atómami uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 5 až 8 atómami uhlíka, fenylovú skupinu, ktorá nie je substituovaná alebo je substítuovaná alkylovou skupinou s 1 až 12 atómami uhlíka alebo fenylalkylovou skupinou s 1 až 4 atómatni uhlíka v alkylovej časti, naftylovú skupinu alebo skupinu vzorcaR 5 predstavuje atóm vodíka alebo metylovú skupinu a R 8 a R 9 predstavujú atóm vodíka, ak x je 2, R predstavuje alkylénovú skupinu s 2 až 8 atómami uhlíka alebo alkylćnovú skupinu s 2 až 8 atómami uhlíka, ktorá je prerušená skupinou vzorca ~NR 5- alebo -Oa(°z)2 l° 2)2 Ďalšie zaujímavé zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú také zlúčeniny kde, ak x je 1, Rl predstavuje alkylovú skupinu s l až 18 atómami uhlíka, ktorá nie je substituovaná alebo je substituovaná atómom halogénu, skupinou vzorca-COORŽ, kyanoskupinou alebo skupinou vzorca -NR 3 R 4,alkylovú skupinu s 2 až 18 atómami uhlíka, ktorá je prerušená skupinou vzorca -NR 5-, -O- alebo ~S-, alkenylovú skupinu s 3 až 6 atómami uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 5 až 8 atómami uhlíka, fenylalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti alebo skupinu vzorcaak x je 2, R predstavuje alkylénovú skupinu s 2 až 12 atómami uhlíka, ktorá je prerušená skupinou vzorca -NR 5-,-O- alebo -S- alebo zvyšok vzorcaa ak x je 3, R 1 predstavuje alkántríylovú skupinu so 4 až 12 atómami uhlíka alebo skupinu vzorca |Výhodné sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ak x je l, R 1 predstavuje alkylovú skupinu s l až 12 atómami uhlíka, ktorá nie je substituovaná alebo je substítuovaná atómom halogénu, skupinou vzorca -COORŽ, kyanoskupinou alebo skupinou vzorca -NR 3 R 4, alkylovú skupinu s obsahom I až 12 atómov uhlíka, ktorá je prerušená skupinou vzorca -NR 5-, -0- alebo -S-, fenylalkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo cykloalkylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka.Výhodné zlúčeniny sú ďalej zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka.Je potrebne zdôrazníť tie zlúčeniny všeobecného vzorca (l), v ktorom R 1 má uvedené možnosti významov, ale nepredstavuje fenylovú skupinu, ktorá nie je substituovaná alebo ktorá je substituovaná alkylovou skupinou s 1 až 12 atómami uhlíka, atómom halogénu alebo alkoxyskupinou s obsahom l až 4 atómov uhlíka alebo predstavuje nañylovú skupinu.Zvlášť je potrebné pripomenúť také zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Rl predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 18 atómami uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 5 až 7 atómarni uhlíka alebo fenylalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti, predovšetkým predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 18 atómarni uhlíka.Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa môžu získať spôsobmi, ktoré sú ako také známe v oblastí chémie. V nemeckom patentovom spise DE-A-29 50 694 je opísaný spôsob výroby zodpovedajúcich zlúčenín reakciou halogenidu fosforitého, dihalogenidu monoesteru kyseliny fosforitej alebo halogenídu diesteru kyseliny fosforitej s fenolom v prítomnosti hydroxidu alkalického kovu alebo hydroxidu kovu alkalickej zeminy. Zlúčeniny podľa tohto vynálezu sa môžu vyrobiť zodpovedajúcou náhradou chlóru V diarylfosforchloritoch, ku ktorej dochádza pôsobením alkoholu alebo fenolu v prítomnosti bázy, ako je vyjadrené reakciouNa výrobu dimémych alebo trimémych zlúčenín všeobecného vzorca (I) sa použijú zodpovedajúce polyoly.Ako bázy sa môžu použiť organické bázy alebo anorganické bázy. Ako organické bázy sa môžu uviesť napríklad terciáme amíny, ako je napríklad trímetylamín, trietylamín, N,N-dímetylamín, N,N-dietylamín alebo pyridín. Ako anorganické bázy prichádzajú do úvahy hydroxidy alkalických kovov, ako je hydroxid sodný alebo hydroxid draselný alebo uhličitany alkalických kovov, ako je uhličitan sodný alebo uhličitan draselný. Reakčná teplota na substitúciu je napríklad približne od -30 do 150 °C, výhodne od -10 do 70 °C.Ako rozpúšťadlá prichádzajú do úvahy alifatické a aromatickć uhľovodíky alebo étery, ktoré sú prípadne halogenované. Vhodnými aromatickými uhľovodiklni sú napríklad benzén, toluén alebo xylén. Chlórovaným aromatickým uhľovodíkom je napriklad chlórbenzén. Alifaticke uhľovodíky, ktoré sa môžu použiť ako rozpúšťadlá, sú naprí klad hexán, pentán alebo ďalšie petroléterové frakcie. Ako halogenované alifatícké uhľovodiky sa môžu použiť napríklad metylénchloríd alebo chloroform. Ako étery prichádzajú do úvahy napriklad dietyléter, dibutyléter alebo tetrahydrofurán.Diarylfosforchlorit všeobecného vzorca (lI) a alkohol všeobecného vzorcaRlcon , v ktorom R 1 má uvedený význam,sa účelne používajú v ekvivalentných množstvách. Môže sa však tiež použiť prebytok alkoholu, napriklad od 1,05 do 1,2 ekvivalentu.Ďalšia možnosť výroby zlúčenín podľa tohto vynálezu spočíva v kondenzácii 2 ekvivalentov ZA-di-terc-butyl-ó-metylfenolu s jedným ekvivalentom zlúčeniny fosforu všeobecného vzorcaPredmetom tohto vynálezu je tiež zlúčenína všeobecného vzorca (II)ako medziprodukt na výrobu zlúčenín všeobecného vzorca(ľ) Výroba fosforchloritov je odbomíkovi známa a je opisaná vo veľkom počte zverejnených publikácií. Nové fosforchlority všeobecného vzorca (II) sa môžu vyrobiť analogickým spôsobom.(1949) a A. J. Razumov a kol. v Chemical Abstract Q,1571 g (1964) opisujú výrobu zodpovedajúcich chlorovaných zlúčenín reakciou chloridu fosforitćho s alkoholmi v prítomnosti N,N-dímetylanilínu alebo N,N-dietylanilínu ako látky, ktorá zachytáva kyselinu. J. Michalski a kol. zverejnili V J. Chem. Soc. 1961, 4904 variant tohto spôsobu, pri ktorom sa ako látka, ktorá zachytáva kyselinu, použije zmes pyridínu a díetylanilínu. Reakcie chloridu fosforitého s chránenými fenolmi sú známe z amerických patentov US-A-3 281 506 a US-A-4 584 146.H.G.Cook a kol. v J. Chem. Soc. IV, 2921-2927 (1949) uvádzajú ďalšie spôsoby výroby fosforchloritov, ktoré sú analogické so zlúčeninami všeobecného vzorca (II). Ďalší variant tohto spôsobu sa opisuje v americkom patente US-A-4 079 103.Výroba bis-(2,4-di-terc-butyl-ó-metybfosforchloritu sa môže tiež uskutočňovať bez rozpúšťadla, priamo v tavenine. Je tiež možná výroba fosfitov všeobecného vzorca (I) bez izolácie v medzistupňoch.Ďalej uvedené príklady bližšie objasňujú vynález. V týchto príkladoch, rovnako ako v patentových nárokoch a zvyšnej časti opisu, sa údaje uvedené v dieloch alebo percentá vzťahujú na hmotnosť, ak nie je uvedene inak.

MPK / Značky

MPK: C07F 9/146, C07F 9/145, C07F 9/59, C08K 5/526, C08K 5/529

Značky: obsahom, použitie, asymetrické, výrobu, arylfosfity, medziprodukt

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-279131-asymetricke-arylfosfity-zmes-s-ich-obsahom-ich-pouzitie-a-medziprodukt-na-ich-vyrobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Asymetrické arylfosfity, zmes s ich obsahom, ich použitie a medziprodukt na ich výrobu</a>

Podobne patenty