Prostředek k potírání peronospory vinné révy a způsob výroby účinných látek

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález popisuje kyanacetamldodarlváty vykazující vysokou fungicidní účinnost, zejména proti peronoapořn vinná révy, způsob jejich výroby, fungícldní prostředky obsahující tyto slnučeniny jako účinné látky n jejich použití v zemědělství.Z britského patentového spisu č. 1 452 256 jsou známé 2-kyan-N-alkylkarbamoyl-2-o×yímínoacetamidy vykazující fungicidní účinnost a odpovídající obecnému vzorciR znamená elkylovou skupinu s 1 až 13 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu s 5 až 7 atomy uhlíku nebo alkenylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku aR 1 představuje atom vodíku, alkylovou skupinu e 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkylovou skupinu.Ze zveřejněné německé patentové příhlášky č. 3327013 jsou rovněž známé určité sloučeniny odpovídající shore uvedenému vzorci, v němž však R znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku a R 1 představuje alkoxyalkylovou skupinu se 3 až 7 atomy uhlíku, která mají ľungicidní účinnost.Ze zveřejněná německé patentové přihlášky č. 2837863 je pak známá skupina oxímů půeobících jako antidoty (protijedy), odpovídajících obecnému vzorcive kterém Q, X a R 1 mají různé významy o mezi nimi í následujícíO znamená atom vodíku, alkylovou, alkenylovou nebo alkinylovou skupinu, X představuje kyanoskupinu, R 1 znamená skupinu NH-C 0-NHR nebo N(R 3)(R°), kde R 3 znamená atom yodíku nebo nižší alkylovou skupinu a R představuje otom vodíku, alkylovou skupinu, arylalkylovou skupinu nebo arylovouskupinu, popřípadě substituovanou atomem halogenu, kyanoskupínou, nítroskupinou,nižší alkylovou skupinou, halogenalkylovou skupinou nebo nižší alkoxyskupinou.~u~ąNyníąyłąna 1 ezen způsob potírání houbových infekcí, zejména peronošpory Vinné révy,za použití skupiny sloučenin odvozených od kyanacetamidu, zahrnující jak sloučeniny známé z doaavadního stavu techniky, jejichž fungicídní aktivita však nebyla dosud známá,tak sloučeníny, která z chemického hlediska nespadejí do rozsahu známých derivátů kyanacetamídu, a které v porovnání 3 těmito známými deriváty mají vyšší fungicidní účinnost.V souladu s tím je předmětem vynálezu proetředek k potírání peronospory vinné révy obsahující vedle pevného nebo kapalného nosiče a popřípadě dalších přísad jako účinnousložku alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce IR znamená atom vodíku nebo alkylovau skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, 3 je číslo o hodnotě 1 nebo Z, A pŕedsťuvuje alkylenovou skupinu a 1 a 2 6 atomy uhlíku nebo ťenylonovou skupinu a R 1 představuje alkylovou skupinu o 1 až 6 atomy uhliku nebo polyfluoralkylovou aku plnu obsahující 1 až A atomy uhliku a nejmóně 2 atomy fluoru,3 vyjimkou těch aloučenin ahora uvedeného obocnáho vzorce I, v němž A znamená shore dofinovanou alkylenovou akup 1 nu,g má hodnotu 2 a R 1 prodatavuje alkylovuu skupinu s 1 az 6 atomy uhliku.Zvláštní skupinu účinných látek podle vynálezu tvorí ty sloučeniny obecného vzorce I,v němž R 1 představuje pulyfluoralkylovou skupinu, která odpovídají obacnému vzorci la174 m ve kterém R znamená otom vodíku nebo alkylovou akup 1 nu s 1 až A atomy uhliku,Ľ je číslo o hodnotě 1 nebo 2,A představuje alkylsnovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku nebo fenylenovou skupinu a R představuje polyfluaralkylavou skupinu obsahující 1 až á atomy uhlíku a nejméněSloučeníny obecného vzorce I mohou exístovat ve dvou isomernich formách, a to v syn- a anti-formě, přičemž použití směsi těchto forem v libovolném poměru spadá do rozsahu vynálezu.Příklady sloučenín obecného vzorce I, použitelných ve smyslu vynálezu, jsou shrnuty do následující tabulky 1Sloučonlny obecného vzorce I nebo In, kdo R znamená atom vodíku, se připravují přímou nitrosací kyanacetamldových derlvátů obecného vzorce ll resp. Ilaza použití dusítanú alkalíckých kovů nebo alkylnitritů, s výhodou amyl-, butyl- nebo propylnitritu, v přítomnosti kyselín nebo bázi, vedoucí ke vzniku oximů obecného vzorce lb. Tato reakce probíhâ podle následujícího reakčního schématuDalší sloučeniny obecného vzorce l, v nichž R znamená ahora definovanou alkylovouskupinu, se pak snadno získaj 2 oxímů obącnáho vzorce lb známou alkylacl.Nítrosační reakci je možno uskutečnit v prítomnosti anurganícké báze, například hydrozídů nebo uhlíčitanů alkalických kovů, v homogenní nebo heterogenní fázi popřípa~ dě v prítomnosti katalĺzátorů fázového přenosu, nebo v prítomnosti natriumhydridu nebo v prítomnosti organické báze, jako alkoxidu alkalického kovu, y interním alkoholovám nebo etherovám rozpouštědle, nebo v rozpouštědlc typu chlorovonoho uhlovodíku, při teplotě pohybující se v rozmezí mezi 0 °C a teplotou varu pod zpětným chladićem.Bylo rovněž zjištěno, že je účelné provádět shora zmíněnou nitrosačnl reakcí, zejména pokud R 1 Rr, v prítomnosti mlnerální kyseliny, jako kyseliny chlorovodíkově, nebo v prítomnosti organické kyseliny, v inertním rozpouštědle, jako v tetrahydrofuranu, při teplotě mezi 0 a 50.°Ľ.Kyanacetamldoderlváty obecného vzorce ll nebo la je možno přípravovat znâmými metndaml, a to amídačními reakcemi podle některého z následujících reakčních schématPokud R 1 znamená zbytek Rç, získávají se shora uvedenými rcakcemi pochopítelně sloučeníny obecného vzorce IIB. kunkrétně reakcemi 1) a Z) za použit výchozích látek obecného vzorce lĺlaS výhodou se při práci podle schématu 2) používá kyanoctová kyselina v přítumnosti acetnnhydridu podle analogíe 5 metodou papsanou pro přípravu kyanacetylmočovin (Beilsteín,sv. 3. str. 66 a sv. à, str. 67).Slnčéninyobecnéhg vzorce III, v něm E má hodnotu 1 a slcučeniny obecného vzorce IV se přlpravují 1 aminů cbecného vzorce III, kde 5 má hodnotu 0, za použití běžných metod známých pro příprava moćovin resp. isokyanátů.ak například reakcí aminů obecného vzorce III, kde E má hodnotu 0, 5 kyanatanem draselným v prítomnosti kyselín (víz Beilstein sv. A, str. 286) se snadno získaj močoviny odpovídající ubecněmu vzorci III, v němž 5 má hodnotu 1.hmlny obecného vzorce llla, v něm 5 má hodnotu 0, které tedy odpovídají ohecnémuvzoŕcí lllb HZN - A - 0 - Rf (lilb)se připravuji podle některé z následujícíqh metod

MPK / Značky

MPK: A01N 47/40, A01N 47/34

Značky: vinné, účinných, způsob, révy, potírání, prostředek, peronospory, výroby, látek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-268689-prostredek-k-potirani-peronospory-vinne-revy-a-zpusob-vyroby-ucinnych-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostředek k potírání peronospory vinné révy a způsob výroby účinných látek</a>

Podobne patenty