Způsob výroby fenolsulfonftaleinyl-beta-D-galaktosidů

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu výroby nových fenolsulfonftaleinyl-beta-D-galaktosida obecného vzorce Ive kterém značí R 1 až R 4 které mohou být stejné nebo rozdílné, vodíkový atom, atom halogenu, nitroskupinu nebo amínoskupinu, R 5 až R 12 které mohou být stejné, hebo rozdílné, vodíkový atom, atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 5 uhlíkovými atomy, hydroxyskupínu, alkoxylovou skupinu s 1 až 5 uhlikovýmí atomy,karboxylovou skupinu nebo nitroskupinu aOligosacharidy nebo polysacharidy, které obsahují D-galaktnsu s beta-g 1 ykosidickou vazbou, se vyskytují prakticky ve všech organismech. Proto jsou také odpovídající beta-galaktosidázy /EC 3.2.1.23/ velice rozšířené a mohou být prokázány u početných mikroorganismů, zvířat i rostlin.Beta-D-galaktosidáza splňuje mnohé fyziologické Funkce v okruhu savců hraje důležitou roli při látkové přeměně uhlohydrétů, neboř jejím púsobením dochází k hydrolýze laktosy. Kromě toho představuje beta-D-gnlaktosidúza klíčový enzym při odbourúvání glykolipidů, mukopolysachoriů a glykoproteinú. VVzhledem ke svému významnému řyziologiokému postavení získává beta-D-glaktosidáza v posledních letech v oblasti diagnostiky stále na významu. Tak se například tento enzym používá ve stále vzrůstající míře jako índikační enzym pro enzymoimunologické testy (viz například Annals of Cllnical Biochemistry lg, 221 - 240 /1979/).stanovení aktivity beta-D-galaktosidázy hraje proto jak v klinické chemii, tak také v díagnostice stále vzrůstající roli. Při tom se zcela všeobecně smisí vzorek obsahující galaktosidázu s vhodným betawü-galaktosidázovým substrátem. Tento substrát se působením enzymu rozštěpí, načež se jeden ze štêpných produktů vhodným způsobem stanoví. Může se stanovovat buč působením enzymu uvolněný glykon nebo aglykon. Zpravidlase stanovuje uvolněný aglykon, Jako aubetrátyjsou vhodné přírodní substrát laktosa,jakož i obzvlàště chromogenní galaktosid.Jako subotrát beta-D-galaktoaidázy je v Biochem. Z. ggg, 209 (1960) popsén fenyl-beta-D-galaktoaid, jakož 1 jeho na aromatlckém kruhu aubstituované deriváty (například o-nítrofenyl-beta-D-galaktosid nebo p-nitrofenyl-beta-D-galaktoaid). Hydrolýzou uvolněné fenoly se stanovují fotometricky v ultrafialové oblasti, popřípodě nitrofenoly v krátkovlnné vidltelné oblasti vlnových délek. Také ae může jako indikační reakce pripojit oxidetivní kopulace 5 aminoantipyrinem (Analytical Biochem. 19. Zsl /1971/).Pro histochemické pokusy se používají hlavně nafty 1-beta-D-galaktosidy, například 1-naftyl-sloučeniny (Hiatochemie gg, 199 /1973/), 6-brom-2-naftyl-derívát (3. Biol. Chem. łgg, 239 /1952/) nebo nafto 1-AS-BI-beta-D-galaktosid (Histochemie gz, 89 /1973/). Pro visuelní pozorovaní se při tom vznikajíci naľtoly nechaji reagovat 5 různými dinzoniovými solemi na odpovídající azobarvivo.,Búle je jako substrát beta-gelaktosid 614 mznamý» 5 ahroms 4 ~ch 1 or-indoxyl-beta-D-galaktosid. Indikoční reokcí je zde oxidativní dimerisování vznikajícího indoxylu na indigo (Histochemie gg, 266 /1970/) nebo kopulace s diazoniovými solemí na indoxylazobarviva (Histochemistry gz, 323 /1978/).Výše uvedené metody stanovení vykazují značné nevýhody. Za prvé jsou necitlivé a kromě toho jsou substráty používané v histochemických stanoveních velmi špatně rozpustné.Podstatně citlivějších testů se dosáhne tehdy, když se jako substráty použijí galektosidy, jejichž aglykon je možno stanovit Fluorometricky. Jako takový substrát je například popsán v Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. 47, 1981 /1961/ fluorescein-di-be ta-D-galaktosid. Kromě toho se používá 2-naftyl-beta-D-galaktosid (Analytical Biochem.Nevýhoda Fluorometrických stanovení spočíva v tom, že se musí pracovat za značných aparativních nákladů.Nadále tedy zůstává potreba substrátů, pomocí nichž by bylo možno jednoduše, rychle a spolehlivě beta-D-galaktosidázu stanovit. Úkolem predloženého vynálezu je tuto potřebu uspokojit. ~Nyní bylo zjištěno, že je možno beta-D-galaktosidázu velmi cltlivě stanovit ve viditelné oblasti spektra vizuelně nebo pomocí jednoduchých spektrofotometrických přístrojů, když se jako substráty použijí aulfonftaleinyl-beta-D-golaktosidy. Tyto sloučeniny mají kromě toho tu výhodu, že jsou ve vodě velmi lehce rozpustné.Předmêtem vynálezu je tedy způsob výroby sulfonFteleinyl-beta-D-galaktosidů obecného vzorce I, jehož podstata apočívá v tom, že se nechá reagovat funolaulfonftaleinve kterém mají R 1 až R výše uvedený význem, s 1-halogeno-alfa-D-galaktosou, persubstituovanou na atomech kyslíku 1, obecného vzorce IIIve kterém značí X atom halogenu aR 13 ochrannou skupinu použitelnou v chemii cukrú,za podmínek Waldenova přesmyku při teplotě v rozmezí 10 až 100 °C v organickém rozpouštědle nebo směsi organíckého rozpouštědla a vody na C-1 atomu cukerného zbytku, na sulfonřtaleiny 1-beta-D-galaktosid obecného vzorce IV.ve kterém mají R až R a M výše uvedený význam, načež se ze sloučeniny obecného vzorce IV ochranné skupiny R 13 odětěpí při teplotě v rozmezí -60 až 60 °C.Reakce sloučenin obecného vzorce II o III na galaktosidy obecného vzorce IV se výhodně provádí za přítomnosti čínídel vázajících kyseliny, jako jsou například hydroxidy alkolických kovů nebo uhlíčitany alkalických kovů, ve vodném acetonu nebo (za podmínek převodu fázi) ve směsích vody a benzenu nebo vody a chloroformu.Při další modifikaci způsobu se mohou ľalaktosidy obecného vzorce IV vyrobit tak,že se fenolsulřonftaleiny obecného vzorce II nejprve převedou působením hydroxidů alkalických kovů nebo jejich alkoholátů na di-alkalické soli, popřípadě půeobením případně substituovaných aminů na amonné soli a tyto se potom nechají reagovat v dipolárních aprotických rozpouštědlech jako je například aceton, dimethylsulfoxid, dichlormethan,tetrahydrofuran nebo dimethylformamid s 1-halogeno-galaktosou persubstituovanou na kyslíkových atomech obecného vzorce III. o . V w - Air, Dále se osvědčily při syntéze galaktosidů obecného vzorce IV z Fenolsulľonľtaleinb obecného vzorce II a 1-halogeno galaktosy obecného vzorce III přídavky jednotlivých střibrných solí nebo směsi stříbrných solí (například oxid stříbrný, uhličitan stříbrný,uhličitan stříbrný na celitu, triflst stříbrný a salicylát stříbrný) a/nebo jednotlivýchso 1 í rtuti nebo směsi solí rtuti (například bromid rtučnatý, kyanid rtuřnatý.octan rtučnatý, oxid rtuřnatý), popřípadě za přítomnosti vysoušecích činidel, jako je například chlorid vapenatý nebo drierit, v rozpouštědle, jako je například methylenchlorid,chloroform, benzen, toluen nebo dioxan.uvedeným způsobem získané na kyslíku persubstituované sulfonFta 1 einyl-beta-0-galaktosidy obecného vzorce IV jsou rovněž nové sloučeniny. 4 °Odštěpovéní ochranných skupin R 13 na kyslíku persubstituovaných sulfonftaleinyl-beta-D-galaktosidů obecného vzorce IV na sulfonftaleinyl-beta-D-galaktosidy obecného vzorce I se provádí podle metody běžných v chemii uhlohydrátů (viz například Advances Carbohydrete Chem. lg, 157 /1957/), například u acylových ochranných skupin působením methylátu sodného nebo methylátu barnatého, popřípadě působením amoniaku v methylalkoholu.Fenolsulfonřtaleiny obecného vzorce II jsou na trhu běžně dostupné substance, nebo je možno je pomocí známých způsobů vyrobit z odpovidajících fenolů a odpovidajicích o-sulfobenzoových kyselín (viz například D. S. Breslow a H. Skolnik v publikaci A. weissberger, The Chemistry of heterocyclic Compounds, Interscience-Publishers, New York, 1966, Band 21, str. 118), nebo když se vychází ze známých sulfonťtaleinů, vyrobí se z nich dostatečně deriváty, například halogenací nebo nitrací (viz například D. S. Breslow a H. Skolnik, ibid. str. 141 až 144).Jako výchozí materiál používané na kyslíku persubstituované l-ha 1 ogeno-alfa-U-galaktosy obecného vzorce III jsou rovněž známé sloučeniny. Jsou popsány například v Chem. Ber. §§, 836 (1902), Nature łgâ, 369 (1950 Acta Chem. Scand., Ser. B, gg, 116 (1979 a.vchem. Soc., 1419 (l 965) Carbohydr. Res., 11, 35 (1969).Rod pojmem halogen při definování substituentů R 1 až R a X se rozumí fluor, chlor. brom a jod, u R 1 až R 12 výhodné fluor, chlor a brom, u X výhodnč chlor a brom.Pod pojmem nižší alkylová skupina při definování substituentů R 5 až R 12 se rozumí alkylová skupina s l äž 5 uhlíkovými atomy, výhodně s 1 až 3 uhlíkovými atomy, přičemž obzvláätě výhodná se jeví methylové skupina a isopropylováskupina.Pod pojmem nižší alkoxylovâ skupina při definování substituentů R 5 až R 12 se rozumí alkoxylové skupiny s 1 až 5 uhlíkovými atomy, výhodně s 1 až 3 uhlíkovými atomy,přičemž obzvláště výhodná je methoxyskupina. .Pod pojmem iont alkalického kovu při definování M se pozumí 1 ithý sodný nebo draselný iont, přičemž jako výhodný lze uvést iont lithný a sodný.Jako iont kovu alkalické zeminy při deľinování M lze uvést iont hořčiku, vápnika a borya, výhodné iont vépníku.

MPK / Značky

MPK: C07H 15/20, C09B 11/08

Značky: výroby, fenolsulfonftaleinyl-beta-d-galaktosidů, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-268664-zpusob-vyroby-fenolsulfonftaleinyl-beta-d-galaktosidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby fenolsulfonftaleinyl-beta-D-galaktosidů</a>

Podobne patenty