Zapojení k analogovému přenosu signálu pro výstavbu spojení vně přenosového pásma přenosových zařízení

Číslo patentu: 260047

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bálint János, Veress Péter

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zapojení k analogovému přenosu signálu pro výstavbu spojení vně přenosového pásma přenosových zařízení. 4 . AJe známe, že v přenosové technice musí být k výstavbě, kontrole e k ukončení spojení přenáäeny zv 1 áštni.sig nály. K tomuto účelu 3 souznáme zapojení přizpůsobenáenslogovému a digitálnímu-řešení přenosu. Podle stavu tech niky se může provádět přenos signálůpro kanály jak uvnitřpre přenos signálu je, aby k tonuto účelu bylo zařízení vybavena vysílacím a přijímecim obvodem.vynález se týká vytvoření zapojení pĺijimače signálu k příjmu signálu vně analógového kanálu.Na úrovni současného stavu technik se řeší přenos signálů vně hovorovŠho.pásma pomocí impulsů přenášenýcnn v úzkěm frekvenčnim páemu ą vytvářenýchpřerušováním l signálu pomocné frekvence. U těchto impulsů dojúe oěhem přenosu vlivem omezeně ěířkv pásma ke zkresleni. Na přijímací straně Jetřebe provést na toto zkreslení kcrekcig což je komnlikováno tím, že úroveň signálu, která má být. přijimäns, může značne kolísstodle známých řešení je tato úlohe řeäene tak, že signál, který má být přijimán, 7 ee od hovorověho signálu pomocí filtru v přijľmačiąsig- nálu oddělí. zesílí e usměrní, e tak vzn 1 kne.napätí úměrně obalové křivce zkreslenáho signálu. Ke korekci kreslení se signál ueměrní druhýn usměrňovačem, přičemžojení ve f techniky, I když vnit odu není možné zjiatit A- 3 ikovaný ob dmodulaoí 48 kHz kompl anzietorůhànioký sągnálu ná Za ťilt em příjímače u vazbou proo hybrmni technologii. elednje dwoutranzietorový zesi 1 ovačs různo V pelně kompenzoąvaný uaměrňovač tvořený tranzistorem. álu a zpožděníkřivoe sign naoimAzoe 11 ovačem pracujíoím se závěre nušnýtr 1 gger, produkoŕání impulsu 3polarity. Elektronioný spínač je tvořen dýěmą tranzietory ° ijímače oignáluv běžnémzapoJení, Výše uvedené obvody prí k současnému stavu too že každé zapojení je àložité a drahé a obsa.úmärněhn obalové přenosu impul-f pů se provádí spívlastnoàť,ĺb huje velký počet etąwebn 1 oh.prvků,.čimž rostou ýiastní ů nepřiznivě ovlivňnlký oočet pŕvk Další spoločnou švýrobní náklady a ve enametày ąoolehlivoatiý je, že n břijatelné efektívnosti po ą velka-Š3 ° P apo Auredenýoh zapojení Jani je třeba Ř doeaženi V kte h aériioh nelženťyto obvo týká zvláštä aeoojeĺsýláětní eteohnoíogii, rá je ekonomiokěxhjen veV meiýc Toto poelední sesériová výrobě. dy eko nomicky vyrábět,ni s-inťegrovanými obvody Snrnou-Li ee nedoetetky že spoločnou vlastnoe ou ueměrňovabů 5 rüznoznámých iešenit je třeba naąředwřio 1, ti~těoho známýoh.ře äení je použití ďv u čaaovou kon 260047etantou a že porovnávání ueměrněných sfgnálů zapojeníd značné komplikuje. W V Cílem vynálazu je podstatné zjednodušení známých zapojení, zvýšení spolehllvosti zapojení a zabezpečení hospodárnosti 1 při maloeériově výrobě. l n zapojení podle vynálezu spočíva na poznatku, že obvody známých zapojení, které způaobují jejich eložltoet,tedy uaměrňovací obvody e různými časovými konatantamiW impuleů mohou být nahrazeny obvodem, u kteného Je připo Jen na vstup komparátoru usměrňovač e danou časovou konetantou, který slouží k vytvoření napětí úměrného obalové..křtvoe přijímaného signálu, dále do série je zařazen ob~vod posuvu úrovně. takže je zajištěn příjem älgndlovýohimpuleů e malým zkreslením a dále zavedením odporu do ob ovodu poeuvu úrovně a změnou časových konstant (zavedenímkondenzátoru) je ząjlštěno aplnäní podmínok podle CL ITT R 2 a pro pi 1 otní~skup 1 nové řízení.vynález se týká zapojení k analogověmu přenoeuéeignáhřlu pro výstavbu spojení vně přenoeového páema.přenoeovýohv zařízení,JeJ 1 ohž vstupní obvody Jsou tvořeny v sérii zaa jejichž výotupní obvody tŕoří v sérii e komperátoremPodstata vynálezu epočívá v tom, že na výstup zesilo J veče je připojen do série a uaměŕňovačem.e danou čaeovou

MPK / Značky

MPK: H04Q 1/442

Značky: výstavbu, zapojení, signálu, přenosových, přenosu, spojení, přenosového, analogovému, pásma, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-260047-zapojeni-k-analogovemu-prenosu-signalu-pro-vystavbu-spojeni-vne-prenosoveho-pasma-prenosovych-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení k analogovému přenosu signálu pro výstavbu spojení vně přenosového pásma přenosových zařízení</a>

Podobne patenty