Univerzální rám k upínání forem pro vstřikování plastických hmot

Číslo patentu: 256778

Dátum: 15.04.1988

Autor: Eliáš Ladislav

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká konstrukčního řešení univerzálníhb rámui K upinání forem pro vstřikováni plastických hmot.V současné době je výroba výstříků z plastických hmot s výhodou àajišĺováne formami, které se upinají na vstřikovací stroj jako jednoúčelový komplet. Tento způsob řešeni.foremvšek neni ekonomický pro 1 uelosériovou výrobu. Pro zlepšení ekonomiky při melosěriové výrobě výstřiků je známým řešením umísřováni tvare- vých částí forem do rémů, ktoŕé jsou rozebirány a sestavovámy kvalifíkovanýmí nástrojaří. ÁHlavní nevýhodou konstrukčního řešení těchto rámů je že rozebírání e výměna tvorových části forem je pracná, časově ná~ ročná a musí ji provádět kvalifikovaný pràcovník. Drobné tvarově vložky u technických výstríků je nutno pečlivě umistit.e musi se seřidit a odzkoušet funkce formy. většinou je obtižnée přebrušováni vložek v dělicí rovině, neboĺ rám musíŤoýtizacho~ ván i na ,jiné výstřiky. i Další nevýhodou je problematické skladování tverových vložek z rámů, neboí může dojít k poškození i ztrátám drobnýchtvârni-,ků. 4Další nevýhodou je velká náročnost na organizaci práce.Výhodnějäím řešením používeným v současné době je upinání forem do redukčnich rámů. Rám je upnut V rozevřeném vstřikovaà cim sťroji e formy se do otvorů v rámu vkládaji zdě 1 icí rovi~iný ručně a upíneji se pomocí čelisti, které jsou součástí rámu. V levé částí rámu bývá speciální vyhazovaci mechanísmus, který oviáąá vyhazovecí část upnuté formy a používá se í při výměněu formy. Toto řešení odstraňuje nevýhody uvedené v předcházejicim popisu rámu a je výhodné pro malé velikosti uoinaných forem.. . . , . Hlavni nevýhodou konstrukčniho řešení redukčnich rámů jejednoúčelovost, spočivající v tom, že vyhazovací mechenismus rá~ mu nedovoluje upínáni forem s různým způsobem vyhazováni výstřiw ku. Redukční rám bývá určen jen na jeden typ vetřikovacího stroje a upínání na vstřikoveci stroj je značné složité, eož neumožĺnuje rýchlou výměnu rámu za normální formu.Další nevýhodou je, že tloušíke forem musí licovet s vymezenýmvrozměrem rámu, což nedovoluje zaformování hlubších výstříků.Další nevýhodou je, že v redukčnim rámu není uvažováno s vlastní temperacĺ upínených forem. ÁDalší nevýhodou je, že konstrukce redukčního rámu počítá jens malými velikostmi upínaných forem, které se vkládaji do rámuArukou, neboí není umožněno využití zvedaćího zařízení.Uvedené nevýhody odstraňuje univerzální rám k upináni forem pro vstřikování plastických hmot podle vynálezu sestávajíciz levé a pŕavé části s obdelníkovými otvory, ve kterých-jsou proti sobě umístěný upínací čelistí ovládané šrouby, které upevnuji vloženou formu, jehož podstatou je, že v levé části rámu je vý tvořene dutina a centrálně umístěno pouzdro-a Vedení, kterýmiprocházejí vyhazovacinástavce V otvoru pro vkládání forem vy~ čnívají odpružené vysouvací kolíky. V délící rovíně rámu jsouAzhotovený proti sobě dvojice drážek a dvě drážky směřujicí k Vhorní ploše rámu jsou umístěné souměrně od osy rámu.Hlavni výhodou univerzálního rámu podle výnálezu je, že se-do něj mohou upínat formy s líbovolnýmí záklednímí způsoby vy hazování výstřiku, tj. s běžnými vyhezoveči, trubkovými vyhazoveči e se stirací deskou. Mohou se zde upnout i formý se speciálním vracehím vyhezovecioh desek.Další výhodou je jeho snadné upínání na více vstříkovecích, strojích a rychlá výměna za normální formu.Další výhodou je, že tloušĺka tvarových desek upínané formyv dělicí rovině neni konstantní, ale může se zvětšovat např. 0 20 mm pro zaformováni hlubšího výstříku.Další výhodou je, že temperace forem je zojišĺována bud~rámem, Lnebo upinané formy mohou mít vlastní temperaci.Další výhodou je, že formy se do univerzálního rámu mohou upinet pomoci pŕípravku a zvedaciho zařízení, což značné ulehčuje manipulaci s formami.Další výhodou je, že základni vyhazovací zdvih formy daný univerzálním rámem je možno v některém případě výměnou.rozpěrek snadno zvětšit.Na příloženém výkresu je v příkladnem provedení schematícky znázorněn univerzá 1 nírám podle vynálezu, kde na obr. l je průřez univerzálním rámom, na obr. 2 je pohled na levou vyhazoveci část univerzáĺního rámu z dělíçi roviny, obr. 3 znázorňuje Vy hazovàcí nástàvoe, na obr. 4 je znázorněn pomocný upínaci při~ pravek a na obr. 5, 6, 7, 8 jsou znázorněny některé typy upínaných forem s různými záklednimi způsoby vyhezování výstříku.vPravá vstřikovaci část univerzálního rámu sestáváz upínab ci desky g, ve ktoré je umistěne vstříkovecí vložka łł. K upie naci desoe 1 ,je připojen stred-iní kroužek 1 g a vkládaci rám 3 à s obdélnikovým otvoremg§, který je opatřenenáběhy §§à ve kterém jsou umistěny naproti sobě čelísti gg otočné na čepu gg, ovládané šroubem gg, pružinoulgg e kolikem 31. Ve vkiádácim rá~bmu 1 je umísběna opěrná deska §, kťerou prooházeji odpružené lv WTLevá vyhazovaci část univerzálniho rámu seštává z úpínacidesky 2 s vloženým pouzdrem 19 a vedením ąg a jek hi připojenĺ 2.středici kroužek 3.Na upinacĺ desku g jsou pripojeny rozpěrky Q) deska Q a vklädaci rám 5 S opěrnou deskou g.ĺV rožpěrkách Q, desce Q a opěrné desce 3 je vytvořena dutioe gg abrochä 2 e~b jí jimi odpružené vysouvaci koliky gg. Vkládąci rám Q má.stejnýobdélníkový otvor-łg s náběhy já je opatřen drážkamí.3 a jj af. obdobným upinecim mechanismem jako vkládaci rám 3. Levá a prąvá Nčást univerzálního rámu je středěna vodicimí sloupky ł§ a vadicímí pouzdry łg. É É hNa obr. 3 jsou znázorněny vyhazovacíýnástevoe gb, Ag, které se připojují na vyhezovaci mechenismus vstřikovaciho stroje.vNa obr. 4 je schematíąky znázorněn upineci připravek se šroubyforme s vyhezováním výstŕíku pomocistírací desky, určená k u pnutí do univerzálniho rámu. Forma je středěna.pro snadnějši manipulací kolíky ji. Je opatřena po 0 bvodu.úkosý Žg à dvěma závíty jQpro připojení k upinacimú prípravku obr 4. Na obr. 6je schemetíoky znázorněne forma s vyhazováním výstřiku pomocíĺ 2567784 vyhazovačů, určená k upnutí do univerąálního rámu. Vyhazovače, stahoVac 1 ko 1 iky, případně pružiny, nejsou zakresleny. Na obr. 7je schematický znázorněno forma s vyhazováním vfstřiku pomocí trubkových vyhazovačů, určená k upnutí do univerzálního rámu. Trubkové vyhazovače, stahoveci kolíky, případně pružiny nejsou aakresleny. Na obr. 8 je schematicky znázorněno forma určená k upnutí do univerzúlního rámu s vyhazováním se zpětným vracením pomocí vyhazovecího nástavce gł, Vyhazovače, stahovaci koliky, případně pružiny nejsouUniverzální rám se na vstřikovecí stroj upiná pomocí šrou~ bů, nebo upínek, obdobným způsobem jako normální forma Při u~ pínání forem do rámu se postupuje následovně Na upínanpuformu se připevní pomoci šroubů 32 upinaci připravek se závěsným šroubem gg, jehož příkladné schematické provedení je zakresleno na obr. 4. Pomocí zvedecího zařízení se forma přemístí mezi rozevřený univerzální rám, který zůstává upnutý na vstřikovacím stroji a-nasune do otvoru pravé vstřikovaci strany rámu. Vstříkovaci stroj se zvolna zavře, přičemž se vyčnívajicí část formy nasune do otvoru v levé vyhazovaci části rámu. Nasouvání umož ňuji úkosy na formách gg, náběhy v rámu gg a vhodné tolerancerozměrů forem a otvorů v rámu. Po upnutí formy čelistmi gg pomocí šroubů gg se pŕípravek odmontuje. Vyhazování výstřiků z formy je zajíštováno při otevíráni vstřikovecího stroje najetimv vyhazovacích nástavců AQ, il na vyhazovaci mechanísmus formy. Při výměně forem z rámu nejprve upínecí čelísti go uvolníme šrouby gg, na formu upneme upínacípřipravek pomocí šroubů 45,k závěsnému šroubu AĚ připojíme zvedaci zařízení. Vstřikovací stroj se zvolne otevře a forma pomoci odpružených vysouvaoich kolikůjgj, gg se vysune a zůstane viset mezi otevřeným rámemna přípravku. Nasazováni e výměna forem v~univerzálním rámu se může provádět i ručně bez pomoci přípravku. Další možností je jupnutí formy do uníverzálního rámumimo vstřikovací stroj a pak společně s rámom můžeme komplet upínat obdobné jako normálníUniverzální rám podle vynálezu lze s výhodou použít všude tam, kde je třeba vgrábět formy menší a střední velikosti ke vstřikování technických výstřiků s minimálnimi nároky na ná 256778

MPK / Značky

MPK: B29C 33/30

Značky: plastických, upínání, univerzální, forem, vstřikování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-256778-univerzalni-ram-k-upinani-forem-pro-vstrikovani-plastickych-hmot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzální rám k upínání forem pro vstřikování plastických hmot</a>

Podobne patenty