Způsob regulace pořadí zastavení v soustavě tkalcovských stavů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 245760

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kme? 1udovít, Kopecký Ivan

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu regulace pořadí zastavení v sloustavě tkaloovských stavil,jejichž jednotlivým sígnálům se poidle závažnosti přiřadí nejmêně dvě úrovně priority, a zastavení stavu, jehož detektor vysílá nízkoprlvoritní signál, se oddalí o předem stanovený časový interval při existenoi předem stanoveneho prorvozního stavu tkaloovských stavů, a zařízení k p-rtovádění tohoto způsobu.Díky prowkrokům moderní technologie se podstatné snížil počet poruch, ke kterým dochází u tkwacích strojů, takže se zmenšil i počet obsluhujících osob pro daný počet strojů. Nicméně stále existují běžně práce,které provádí obsluha a které vyžadují periodické zastavení stavu, aby se mohla odsttřihnout vyrobená tkanina, aby se vyměnil zbožový valec, jakmile délka tkaniny dosáhne předem stanovené hodnoty, nebo aby se doplnila zásoba osnovních nití pokaždê, když se jich spotřebuje určité množství. Podle běžné praxe se provoz strojů řídí tak,aby se zastavení k provedení běžných prací časově nepřekrývala a aby se doby zastavení snížily na nejmenší mí-ru. Kromě zastavení stnoje k provedení těchto běžných prací se však stroj musí občas zastavit, aby se odstranily poruchy jako je chybný prohoz,přetrh losnovních nití .a přetrh okrajová příze, třebaže tyto poruchy nastávají v poměrně omezené míře. Poněvadž takové zastavení nastáva v dobách, které se nedají předem předpokládat, zejména u zastavení vyvolanéhJo poruchami je pravdepodobne, že zastavení k provedení běžných oprav a prací nastane současně se zastavením způsobeným poruchou počet takových současnýoh případů se zvyšuje se vzrůstajícím piočtem tkaloovských stavů, které mají být řízeny. Z hlediska účinnosti provozu stroje a z hlediska počtu obsluhujících osob je samozřejmě nežádoucí, aby se stroje zastavlly současně.Poruchy tkaloovských stavů lze rozdělit na dvě skupiny, kde první skupina ptoruch vyžaduje okamžitý zásah a druhá skupina poruch nevyžaduje bezprłostřední zásah. Přetrhy osnovy nebo okrajových nití patří do prrvní skupiny poruch, poněvadž zpoždění opravného zásahu by mělo za následek neopravitelnou chybu zboží, zatímco chyby druhé skupiny jsou například chyby při prohozu útku, které nevyžadují nezbytně okamžitý oprav-ný zásah, pokud se takováto chyba neopakuje během určitě krátké doby. Naproti tormu zastavení stroje k provedení běžných prací lze odložit o určitou dobu.Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že jednotlivým signálům se podle závažnosti přiřadí nejméně dvě úrovně priority, a zastavení stavu jehož detektor vysílá nízkoprioritní signál, se oddálí o předem stanovený časový interval při existenci předem stanoveného pno-vozního stavu tkaloovských stavů.Předmětem vynálezu je rovněž zařízení k provádění tohioiío způsobu. Podle Vynálezu jsou ke každému tkalcovskému stavu přiřazeny alespoň dvě skupiny detektorů k vysílání nízkopriioritních a vysoklopríloritních signálů, a zařízení obsahuje preferenční regulační »obvod ke zjištování předem stanovenéhío pnovozního stavu tkaloovských stavů a k oddálení zastavení stavu o předem stanovený časový interval při zjištění předem stanoveného provozního stavu.Vynález bude vysvětlen V souvislosti s výkresem, kde značí obr. 1 bllůkůVé schéma vysvětliljívcí způsob podle vynálezu, obr. ZA a ZB schéma prvního provedení zařízení podle vynalezu, přičemž obr. ZA je schéma zařízení pro dva tkalcovské stavy a nobr. ZB tvoří jeho pokračování a ukazuje soběma zařízení pro druhé dva stavy jedné soustavy, sestávající celkem ze čtyř stavů, obr. 3 A a na něj navazující obr. 3 B schéma obměněného provedení zařízení a obr. 4 A a navazující obr. 4 B schéma ještě další obm.ěny vynálezu. Na obr. ZA, BA, 4 A je vlevo Irahoře znázo-rněno přiřazení k obr. 2 B, 3 B,4 B.Každý tkalcovský stav 1-1, 1-2 až 1-n soustavy je podle obr. 1 opatřen několika signálovými detektory, které slouží k vysilání provozních a poruchových signálů, a to útkovým detektorem 2, osnovním detektorem 3 zjišťujícím přetrh osnovy, okrajovým detektorem 4 zjišťujícím přetrh okrajové nitě a délkíovým detektorem 5, který zjištuje délku vyrobené tkaniny. Mimoto je každému z velkého počtu tkaloovských stavů 1-1, 1-2 až 1 n přiřazen brzdovy ovladač 6. Čísla 1 až n, připojená ke vztahu.vým značkám videntifikují na výkrese jednotlive tkalicovské stavy. vV důsledku povahy chyb, které udávají je podle výnálezu výstupním signálům z osnouvních detektorů 3 a okrajových detektorů 4 přiřazena vysoká priorita, protože ohyba vyžaduje okamžltý zákrok ovbsluhující osoby. Naproti tomu výstupní signál z délkového detektoru 5 je nízkoprioritní signál,poněvadž opravný zásah se může zpozdit o určitý časový interval, přijde-li signál z dělkoveho detektoru 5 současně se signálem s vysokou prioritou. Výstupní signál z útkového detektoru 2 je signál se střední úrovní mezi vysokou a nízkou prioritou, poněvadž pouze jeho opětovaný výskyt během stanoveněho časového intervalu vyžaduje okamžitý zásah.Výstupní signály z každé soustavy detekiorů 2 až 5 se přivádějí do paměüového obvodu 7, který zaznamenáva informaci o stavu toho kterého tkaloovského- stavu 1. Signály přiváděne do paměťového obvodu 7 se V něm tedy zaznamenají a současně se zavádějí z jeho výstupü do preferenčnílro regulačního obvodu 8, přičemž zaznamenané signály se vymazávají vymazávacím signálem který se přivádí do preferenčního regulační-ho obvodu 8, jakmile je nouzovýstav odstraněn. Preferenční regulační obvod 8 zpracovává přicházející nouzov-é signály s různou úrovní priority podle předem stanovené logiky, a vysílá zostavovaci signály do příslušných brzdovýoh ovládačů (i. Jednotlivé detektory mohou být běžné známékonetrukce. Tak například ütidový detektor 2 může být konstrukce podle amerického pat. spisu č. 3678 967, kde tlakorvý detektor připojený k cenově zjišĽuje přítomnost útku tím, že snímá naptětí osnovy v okamžiku přirazu. Osnovní detektor 3 může být typu podle japonského vzoru č. 51-127437 zveřejněněho 21. 04. 1978 a okrajový detektor 4 může být typu pcdle japuonské patentní přihlášky č. 42-18586 zverejnené 23. 09. 1967. Délkový detektor 5 může obsahovat impulsový generátor, který generuje elektrický impuls při každé otačce zbrowžového válce, a čítač, který při přijetí generrovaných impulsů vyšle výstupni signál, jakmile se jeho obsah zvýši na předem stanov-orion hodnotu.K oddálení zastavení stavu 1, kde došlo k vyslaní nízkopriorimiho signálu během zastavení jiněho stavu 1 ze soustavy, slouží preferenční regulační obvod 8, znázornený podrobně na obr. ZA, B. Pro zjednodušení bude preferenční regulační obvod 8 popsán v souvislosti pouze se čtyřmi tkalcovskými stavy, třebtaže v praxi řídí preferenční regulační obvod 8 přibližně sto tkalcovských st-avů.Třebaže poruchy související s útkem představují V některých případech stav s vysokou prioritou, většina signalů z útkotváhou detektiovru 2 se může považovat za signál s nízkou prioritou. Když však dojde k poruše útku, která má normálně nízkou prioritu, někotlikrát během daného» časového intervalu, má tento signál vysokou pmoritu. K nozeznání priority je v preterenčním regulačním obvodu 8 obsažen čascvací obvod 10, který se uvádí v činnost a začina počítat, jakmile dostane výstupní signal z útkového detektoru 2 přes čítač 11, jenž je připojen k výstupní svorce paměťověho obvodu 7 přiřazeného tomuto útkovému dctekt-nru 2. Čítač 11 vyšle vysokoprioritní signál pouze tehdy, když během časového intervalu daneho časovacím obvodem 10 drojde k předem stanovenemu počtu poruch útku. Signál z každého čítače 11 se přivádí přes součtové ľrradlo 14 do příslušného brzdového ovládače B. Vysokoprioo-ritní signály z osnov-nich detektorů 3 a z okrajových detektorů 4 se rovněž přivádějí přes součtíové hradlo 14 do příslušného brzdoveho lowvládtače B. Časovací obvod 12, který je připojen k delkovému detektoru 5, začíná počítat, když dostane přes pamäťový obvod 7 výstupní signál z délkového detektoru 5. jakmile uplyne zpoždojvací interval, uvede časlovací obvod 12 v činnost spínač 13, ktery uzavře sve normálně otevřené kontakty A a rozpjojí své normálně uzavřené kontakty B. Signál procházející přes uzavřenékontakty A spínače 13 přichází přes součtové hrudi-o 14 do brzdovéht) ovládače 6,zatímco signál procházející přes kontakty B spínače 13 se zavádí na vstup příslušněho soo-učinoveho hradla 16-1 až 16-4.Výstupní smer-ka součtového hradla 14-1 je připojena rovněž ke vstupní svorce hradtel NOR 15-2, 15-3 a 15-4. Výstup součtiověho ltradla 14-2 je připojen ke vstupu hąradel NOR 15-1, 15-.3 a 15-4. Analogicky je výstup srmučtového hradla 111-3 připojen ke vstupu hraclel NOR 15-1, 15-2 a 15-4 a výstup součtového hradia 14-4 je připojen ke vstupům hradel NOR 15-1,15-2 a 15-3 ~Výstup každého hradla NOR 15 je připojen ke -druhému vstupu příslušněhjo součánovéłro hradla 16-1 až 16-4, přičemž výstup těchto součinových hrade 16 je připojen přes příslušné součüovvé hradlo 14 k jednotlivému brzdovému ovládači S.zapojení podle obr. ZA, B pracuje takto předplokládá se, že došlo k přetržení osnor vy v prvním tkalcovském stavu 1-1 v tomto případě vyšle osnovní detektor 3-1 vysokoprioritní vnoumový signál do pamětového» obvodu 7-1 a přes součtlove hradlo 14-1 do brzdowého lo-vládače 6-1, takže tkalc-ovský stav 1-1 se »okamžitě zastaví. současně se vyšle signál s vysokou lotgickou úrovní do hradel NOR 15-2, 15-3 a 15-4,čímž se jejich výstup snĺží na nízkou logickou úroveň. Tím se uzavřou následující součinova hradla 18-2, 16-3 a 16-4. Za těchto okolností -nízkoprrioritní nouzlový signal ze kterěhokoli z délkových detektorů 5-2, 5-3 a 5-4 nemůže uvést V činnost příslušný brzdovy ovládač B. Roněvadž nejvyšší priorita je přiřazena přetrhům osnovní a okrajová nitě, mohou signály z osnovních detektorů 3-2, 3-3, 3-4 a z okrajových detektorů 4-2, 4-3, 4-4 uvest v činnost příslušně brzdové ovládače 6 i tehdy, když e první tkalcovský stav 1-1 vyřazen z pnojvlozu. Po odstranění poruchy v prvním tkalcvovském stavu 1-1 se stiskąne neznäzorněný spouštěcí spínač, který vymaže informaci o poruše uloženou v pamětovém obvodu 7-1.Když během zastavení tka 1 covs-kéhc~ stavu 1-1 vyšle dálkový detektor 5-2 druhého stavu 1-2 výstupní signál, zaznamená se tento signal V pamětověm trbvoldu 7-21 a v důsledku toho časovací obvod 12-2 začne počítat. Když za těchto oakolnołstí dojde ke Spuštění prvního tkaloovskěho stavu 1-1 během doby po~čítání časovacího Iobvloldu 12-2, sníží se výstupní signál ze součtového hradla 14-1 na nízkou hodnotu, následkem toho se výstupní signál z hradła NOR 15-2 zvýši a uvede V činnost brzdový ovládač 6-2. Když doba zpoždění uplyner dřív,než dojde k novému Spuštění prvního» tkalcon/ského stavu 1-1, uvede časovací obvod 12-2 v činnost spínač 13-2, který uzavře svoje kontakty A, rozpojí kontakty B,7 takže signál z délkvového detektoru 5-2 prochází přes klontakty A spínače 13-2 a přes součtové hradlo 14-2 do brzdového ovládače 6-2. Druhý tkalco-vský stav 1-2 se tedy zastaví okamžitě, jakmile dojde během doby počítání časovacího obvodu 12-2v k opětněmu Spuštění prvního tkalcovskéhostavu 1-1 když během této doby nedojde k opětnému spuštění tkaloovského stavu 1-1, druhý stav 1-2 se nuceně zastaví na konci doby počítání časovacího obvodu 12-2.Kdyby během zastavení prvního tkalcotvského stavu 1-1 vyslal dálkový detektor 5-3 výstupní signál v prítomnosti signálu z dêlkového detektoru 5-2, nemůže se samozřejmě stav 1-3 zastavit. Když dojde k opětnému spuštění prvního stavu 1-1 během doby počítání časorvacího obvodu 12-3, je žádoucí uvést V činnost jeden z obou brzdových iovladačů 6-2 nebio 6-3 v okamžiku, jakmile se spustí stav 1-1. Výstupy z hnadel NDR 15-2 a 15-3 mají však oba nízkou logickou úroveň, poněvadž obě hradla dostala signál vysokého napětí ze součtoyých hra-del 14-3 nebo 14-2. V důsledku toho jsou obě součinová htradla 16-2 a 16-3 uzavřena, takže brzdové vovládače 6-2 a 6-3 zůstávají bez buzení tak dlouho, až jeden z časovacích obvodů 12-2 nebo 12-3 dojde na konec počítací doby dříve než druhý.Třebaže toto zasta-vování při současném výskytu signálu z více než jednoho délkovéhno detektsoru 5 může způsobit určité zpoždění, nepredstavuje toto zpoždění prakticky pnoblém, pokud počet tkaloovských stavů tobsluhovaných jednou osobou je poměrně malý, poněvadž v tomto případě se tato situace vyskytne s malou pravděplondlotbniostí. Má-li se však ovladat větší počet tkalcovských stavů, je žádoucí (odstranit zpoždění při současném výskytu signálu z více než jednoho délkového detektoru 5.Obr. 3 A, B znázorňuje regulační obvod,který řeší tento problém. V preferenčním regulačním lobvodu 8 je zapojen impulsový generátor 26, který vysílá hodinové impulsy do pulsních čítačů 22-1 až 22-4 přes spínací kontakty 21-1 až 21-4. Spínací kontakty 21 jsou uváděny v činnost časovacími relé 20-1 až 20-4, která reagují na výstupní signály z délkových detektorů 5 přicházející přes paměťové obvody 7. Výstupní signál každého z pulsních čítačü 22 se přivádí na. vstup príslušného komparátoru 2 v 1-1 až 24-4. Každý detektor 23-1,23-2, 23-3, 23-4 maximální hodnoty dlostává výstupní signály z pulsních čítačů 22,které jsou přiřazeiny ostatním tkaloovským stavům to znamená, že detektor 23-1 maximální hodnoty dostává výstupní signály z pulsních čítačů 22-2, 22-3, 22-4, detektor 23-2 maximální hodnoty dostává výstupní signály z pulsních čítačů 22-1,22-3 a 22 J-4 atd. Každý z detektorů 23 maximální hodnoty určuje, který z přiřaze ných pulsních čítačů 22 napočítal větší počet ímpulsů než ostatní, a přivádí tento zjištělľlý počet impulsů v analogové formě do příslušného komparáuoru 24. Druha vstupní svorka každého komparátnoru 24 je připojena k releovým kontaktům 25, které jsou normálně v poloze D a je tedy spojene se svorkou S vreferenčního napětí. Reléiové kontakty 25 se přepínají do polohy C, takže komparátor 24 dostává výstupní signál z detektoru 23 maximální hodnoty při vyb-uzení relé 19.jediné hradlo NOR 27 vysílá uzavírací signál do součmnových hrade 18-1 až 18-4 plokaždé, když některé ze sooučtových hradel 17 má na výstupu vyšší napětí. Rno každý tkraloovský sttav 1 je upraveno jedno součinové hradlo Z 8, které vysílá napětový signál do součinového hradla 18, jakmile príslušný dálkový detektor 5 vyšle výstupni signál V přítomnlosti signálu s vysokou úrovní z príslušného sou-čtového hradla 29-1 až 29-4, které reaguje na signál délkového detektoru 5 ostatních tkalcovských stavů 1. V důsledku toho každé součinąové hradlo 18 vyšle napětový signál který vybudí príslušné relé 19 při současné přítomoosti signálů z délkových detektorů 5 za predpokladu, že nebyly vyslany oowuzové signály z útkových detektorů 2,osnovních deteküorů 3 a okrajových detektorrů 4.Predpokladá se, že osnovní detektor 3-1 vyslal signál, který má za následek napětí na výstupu součtového hradla 17-1 a sou~ čtoveho hradla 14-1, čímž se vybudí brzdlový ovládač 6-1. Všechna součinovä hra-dla 18 jsou uzavřena. Hradla NOR 15-2,15-3 a 15-4 mají na výstupu nízké napětí takže brzdové ovládače 6-2, 6-3 a 6-4 nejsou vybuzeny stejně jako v předchozím případě.Když za těchto okolností vyšle dálkový detektor 5-2 výstupní signál, zastaví se tento výstupní signál uzavřeným součinlovým hradlem 16-2, uvede však v činnost časovací relé 20-2, čímž se uzavře spí-nací kontakt 21-2 a začnou se přivádět hodinové impulsy z impulsového generatorru 26 do pulsního čitače 22-2 a tedy v analogové formě do komparátoru 24-2. Protože relé 19-2 zůstává bez buzení, srovnává komparátor 24-2 signál z pulsního čítače 22-2 s referenčním napätím ze svorky S. jakmile tento signál dosáhne hodnoty reIerenčního napětí po uplynutí předem stanoveného intervalu od vyslaní výstupního signálu z délkiového detektoru 5-2, vyšle komparátoir 24-2 výstupní signál, který vybudí spínač 13-2. Tím se uzavřeou kontakty A a rozpojí kontakty B a tedy se uvede v činnost brzd-ový ovládač 6-2.Predpokladá se, že dálkový detektor 5-2 i dělkový detektor 5-3 vyslaly postupně výstupní signály během doby, kdy tkaloovský stav 1-1 zůstává vyřazen z provozu.Tím se vybudí relé 2 U-2 a 20-3, která uzavřou spínací kontakty 21-2 a 21-3, takže Hodinové impulsy z impulsovélío generálloru 26 příoházejí do pulsních čítačů 22-2 a 22 ~ 3. Komparátory 24-2 a 24-3 srovnävají výstupní signály z příslušných pulsních čítačů 22-2 a 22-3 s referenčníwm napätím. Když se první tkalczovský stav 1-1 uveide znovu do provozu dřív, než jeden z obou komparátorů 24-12. a 24-3 vyšle výstupní signál vymaže se paměťový obvod 7-1 ruoně ovládaným neznázorlněným obvodom, což má za následok, že součtové hradlo 17-1 má na výstupu nízky signál a hradlo NOR 27 vyšle otvírací signal do snoučiąnoyých hradel 18. Ploněvadž součtowä líradla 29-2 a 29 ~ 3 mají na výstupu vysokou hodnotu, mají i součínrová hradla 28-2 a 28-3 vysokou výstupní hodnotu signálu. V důsledku toho se uvedou v činnost relé 19-2 a 19-3, která přepnou reléowé kontakty 25-2 a 25-3 z polohy D dJo polvohy C a tím připojí výstupy detektorů 23-2 a 23-3 maximální hodnoty ke kosmparáboirům 291-2 a 24-3. Počet impulsů napočítaných pulsním čítačem 22-2 je větší než počet v pulsním čítači 22-3, maximální htoldnotla zjištěná detektorem 23-3 maximální hodnoty je větší než maximální hodnota zjištěná detektorem 23-2, takže komparátor 24-2 okamžitě vyšle výstupní signál. Tent-o výstupní signal z komparátoru 2442 přepne spínač 13-23 čímž se připojí výstupní signál z deliloového detektoru 5-2, zaznamenaný v paměťovém obvodu 7-2, do součtového hradla 14-2 a tedy do brzclového ovládače 3-2. jakmile se tkaloooský stav 1-2 zastaví vymaže se pamäťový obvod 7-2 neznázoriněným pomocným obvodem, což má za následek, že součto-vé hradlo 29-3 a tedy i součilnoyá hradla 28-3 a 18-3 mají na vstupu nízkou liIoldnotu, která způsobí oldibuzení relé 19-3 Následkem toho se přivädí do komparátzoru 13-3 znovu referenční napětí, ktere se v něm srovnává s výstupním signálom z pulsního čítače 22-3. Brzdový ovládač 6-3 je tedy uveden v činnost po uplynutí předem stanovenéno časového intervalu po vyslání signál-u z délkjového detekttoru 5-3. Když vznikne více než jeden nízkoprioritní signál z délkových detekhorů 5 v přítomnostl vysokroprioritníhuo signálu z jiného tkaloovského stavu, opětné Spuštění tohoto t-kalcovského. stavu má za následok, že jeden z délk-owých detektorů 5, který vyslal svůj výstupní signál dřív než ostatní, vybiudí príslušný brzdlový ovládač 6, zatímco ostatní délkové detektory 5 mohou vybudit přířazené brzdové ovládače 6 teprve po uplynutí předem stanovené doby.Obr. 4 A B znázorňuje obměnu provedení z obr. SA, B a je v něm použit-o pno odpovídající součástí stejných vztahových značek. Obvod z Iobr. 4 A, B se liší od zapojení podle obr. 3 A, B v tom, že lsogický oubviod zahrnující hradla NOR 15, součinová hrad 10la 16, 18, 28, stotučtoivá hradla 29 a relé 19 jsou nahrazena obvodenr jenž zahrnuje sčítačky 30, 31, 34, odčítačku 32, násobičku 33, laomparátorr 35 a relé 36, jehož kontakty 25 v poloze C jsou zapojeny mezi detektory 23 maximální hodnoty a knompraráüorry 24. zapojení podle obr. 4 A, B se hodí zejména tam, kde počet tkalcovskýc-.h stayů,jež jsou vyřazeiny z provozu, má být novný nebo menší než počet obsluhujících osob,aby se snížily na nejmenší míru časové ztráty v důsledku nemožnosti zásahu na zastavených stno-jích.Sčítačka 30 dostává vstupní signály z výstupů součtových hradel 17-1 až 17-4 a počíta počet tkaloovských stavü, ktere byly vyřazeny z provozu v důsledku poruchy vyžadující okamžitý zákrok obsluhy, a sčítačka 31 dostává vstupní signály z výstupů soiučtových hçradel 14-1 .až 14-4 a po číta počet všech stavů které jsou mimo provoz. Odčltačka 32 vytváří rozdíl-ový signál, který tedy udáva počet strojů vyřazených z provozu v důsledku běžných prací,a vysílá výstupní signál dlo náslobíčky 33,která zesílí rozdílový signál předem stanoveným součinitelem. Tento soničinltel udává počet obsluhujících osob, kterých je po.třeba pro bežnou práci na jednom tkaloovském stavu. Když například je k bežnému zásahu jako je výměna nosníku plotřebí dvou osob, je SOIIČÍIIĚIÍÍG rtoveąn 2. Zesílený sgnál se přivádí do sčítačky 34, kde se přičítá k výstupnírnu signálu ze sčítačky 39. Komparätorr 35 srovnává zesilený signál s referenční hodnotou S, která udává Inaximální počet obsluhujících osob pro stroje řízené jedinou jednotkou s preferenčním regulačnim oibvodem 8. Kotmparátoir 35 vyšle vysoký výstupní signál, jakmile zesílená lroldlnota se oo do velikosti novná nebo je větší než referenční hodnota S k vybuzení relé 36.Zařízení praxcuje takto Předpokládejme,že počet lobsluhujících osob pro stroje ovládané jedinou jednotkou s referenčním regulačlním tnbvodem 8 je tři. To znamená,že v případě .nenadáléiho případu s vysokou prioritou se může pnovádět zásah .na třech stavech, a při nełnadálém prípadu s nízkou prioritou lze provádět zásah pouze na jednom stroji, takže když u dvou strojů existuje nenadálý případ s nízkou prioritou,jeden z ních se nemá zastavit dřív, -než se druhý uvede zrnovu do provozu.Předpokládejme, že tkalcovský stav 1-1 byl vyřazen z provozu v důsledku nenadálého prípadu s vysokou prioritou sčítačky 3 D a 31 vyšloru výstupní signál 1 do oldčítačky 32, kde se oba vstupní signály vyruší,takže do násobičky 33 nepřichází žádný signál. To má za následek že výstup ze sčítačky 34 je 1, přičemž tato hodnota se srovnává v knomparátoru 35 s referenční ľnoldnoilou S, která je v tomto případě dva~ Polněvadž výstupní signál ze sčítačky 34

MPK / Značky

MPK: D03D 51/00

Značky: způsob, zastavení, pořadí, regulace, provádění, stavu, soustavě, tohoto, zařízení, způsobu, tkalcovských

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-245760-zpusob-regulace-poradi-zastaveni-v-soustave-tkalcovskych-stavu-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob regulace pořadí zastavení v soustavě tkalcovských stavů a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty