Pásková kazeta a pásková tlačiareň

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka páskovej kazety, ktorá je odnímateľne nainštalovaná V páskovej tlačiarni a ktorá je nakonfigurovaná tak, aby do nej bola odnímateľne zabudovanápásková kazeta, ktorá vykonáva tlač na pásku vloženú V páskovej0002 Pásková kazeta je známa tým, že keď je nainštalovaná do zapuzdrenej časti páskovej tlačiarne, selektívne zatlačí niekoľko detekčných spínačov zriadených na zapuzdrenej časti kazety tak, aby umožnila páskovej tlačiarni rozpoznať typ pásky uloženej vo vnútri puzdra kazety (šírka pásky, režim tlače,atď.). Presnejšie povedané, detekčná časť kazety je zriadená V časti spodnej plochy páskovej kazety, kde sú vytvorené priechodné otvory V takom vzore, ktorý zodpovedá typu pásky. Keď je pásková kazeta nainštalovaná V zapuzdrenej časti kazety,niekoľko detekčných spínačov, ktoré sú neustále tlačené smerom nahor je selektívne zatlačených podľa vzoru priechodných otvorov vytvorených V detekčnej časti kazety. Pásková tlačiareň rozpozná typ pásky v páskovej kazete nainštalovanej V zapuzdrenej časti kazety na základe kombinácie zatlačených a nezatlačenýchZoznam citácií Patentová literatúra 0003PTL 1 Japonská otvorená patentová publikácia 4-133756 PTL 2 Japonský patent 3 543 659 B 2 (zodpovedá JP 112 263Pásková kazeta podľa úvodnej časti nároku 1, môže byť prevzatá z0004 Vzor priechodných otvorov vytvorených xr detekčnej časti kazety je v podstate navrhnutý iba preto, aby umožnil páskovej tlačiarni rozpoznať typ pásky. Podľa toho sú rôzne vzory náhodne pridelené v súlade s typom pásky. Inými slovami, vzory priechodných otvorov nie sú vytvorené podľa vzoru V súlade s pravidlami, aby pri pohľade zvonku mohli byť identifikované. Preto je pre človeka ťažké, aby vizuálne identifikoval typ pásky. Z tohto dôvodu môže byť napriklad pre pracovníka V procese výroby páskovej kazety ťažké, aby na základe vonkajšieho pohľadu na páskovú kazetu vizuálne identifikoval typ pásky,ktorý by mal byť namontovaný do vnútra obalu kazety.0005 Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť páskovú kazetu, ktorá umožňuje identifikáciu typu pásky pomocou vizuálnej kontroly vonkajšieho vzhľadu páskovej kazety. Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť páskovú tlačiareň,ktorá v pripade, kde pásková kazeta, ktorá umožňuje identifikovanie do nej nainštalovaného typu pásky pomocouvizuálnej kontroly vonkajšieho vzhľadu, je pre typ pásky schopnázískavať rovnaké výsledky detekcie, ako boli zistené pomocou0006 V súlade s prvým aspektom predkladaného vynálezu, pásková kazeta obsahuje puzdro v podobe škatule, ktoré má prednú stenu,hornú plochu. a spodnú plochu, navinutú pásku upevnenú vnútri puzdra, puzdro smeruje pásku po dráhe smerom k výstupu, aspoň časť dráhy rozširujúcej sa rovnobežne s prednou stenou, vodidlo pásky umiestnené V smere pohybu od výstupu, čím je časť pásky medzi výstupom a vodidlom pásky odhalená a indikátor typu pásky vytvorený na čelnej stene bližšej k odhalenej časti pásky,indikátor obsahuje aspoň jeden otvor rozširujúci sa všeobecnerovnobežne s hornou a spodnou plochou a je kolmý na časť dráhy.0007 Človek môže identifikovať typ pásky z pásky namontovanej v puzdre jednoducho pomocou vizuálnej kontroly indikátora vytvoreného na prednej stene. Okrem toho je indikátor vytvorený blízko k východu a aspoň časť pásky a indikátor sú vystavené dopredu páskovej kazety. Z tohto dôvodu môže byť človek schopný ľahko identifikovať súčasne typ pásky pomocou vizuálnej kontroly0008 V páskovej kazete podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu môže indikátor páskovej kazety indikovať šírku pásky. V takom prípade môže byť človek schopný určiť šírku pásky, čo je dôležitá informácia pre správnu tlač pomocou vizuálnej kontroly0009 V páskovej kazete podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu môže indikátor obsahovať aspoň dva otvory a dva otvory môžu naznačovať šírku. pásky. V takonl prípade môže byť človek schopný zistiť šírku pásky pomocou vizuálnej kontroly aspoňdvoch otvorov, čo je veľmi ľahké skontrolovať.0010 V páskovej kazete podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu môže indikátor naznačovať prítomnosť laminovanej pásky. V takom prípade môže byť človek schopný identifikovať prítomnosť laminovanej pásky, čo je dôležitá informácia pre správnu tlačpomocou vizuálnej kontroly indikátora.0011 Pásková. kazeta podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu. môže ďalej obsahovať druhú stenu rozmiestnenú smerom dozadu od prednej steny a aspoň jeden otvor môže rozširovať krátku druhú stenu. V takom prípade môže byť indikátor vytvorenýbez blokovania časti dráhy rovnobežnej s prednou stenou.0012 V páskovej kazete podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu môže indikátor obsahovať niekoľko otvorov, ktoré sú od seba posunuté v smere priečne k časti dráhy rovnobežnej s prednou stenou. V takom prípade môže byť preto vzdialenosť medzi množstvom otvorov zvýšená a môže tak byť zlepšená pevnosť0013 Pásková kazeta podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu môže ďalej obsahovať aretačný otvor vytvorený V prednej stene v blízkosti indikátora. V takom prípade môže byť aretačný otvor použitý tak, že aretačný diel zriadený v páskovej tlačiarni je vložený do aretačného otvoru a je zapojený saretačným otvorom, keď je pásková kazeta správne nainštalovaná v

MPK / Značky

MPK: B41J 15/04, B41J 11/00

Značky: kazeta, pásková, tlačiareň

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/135-e15193-paskova-kazeta-a-paskova-tlaciaren.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pásková kazeta a pásková tlačiareň</a>

Podobne patenty