Metóda kódovania dynamického obrazu, zariadenie na kódovanie dynamického obrazu, metóda zaznamenávania dynamického, záznamové médium, metóda reprodukcie dynamického obrazu, zariadenie na reprodukciu dynamického obrazu a systém na reprodukciu dynam…

Číslo patentu: E 13264

Dátum: 12.12.2007

Autori: Ikeda Wataru, Yahata Hiroshi, Toma Tadamasa

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Metóda kódovania dynamického obrazu, zariadenie na kódovanie dynamického obrazu,metóda zaznamenávania dynamického, Záznamové médium, metóda reprodukcie dynamického obrazu, zariadenie na reprodukciu dynamického obrazu a systém nareprodukciu dynamického obrazu Opis Oblasť techniky0001 Predkladaný vynález sa týka metódy kódovania pohyblivého obrazu určenej na kódovanie pohyblivého obrazu pri meniacej sa prahovej hodnote úrovne jasu pri generovaní kódovaného údajového prúdu obsahujúceho pohyblivý obraz, ktorého popredia a pozadie sú oddeliteľné na základe prahovej hodnoty úrovne jasu. Predkladaný vynález sa tiež týka metódy zaznamenávania pohyblivého obrazu, metódy prehrávania pohyblivého obrazu, záznamovéhomédia, na ktoré sa kódovaný prúd zaznamenáva, a pod. Doterajší stav techniky0002 Patentový dokument EP l 718 073 Al sa týka AV klipu vytváraného multiplexovaním prúdu videa a prúdu grañky a zaznamenávaného na disk BD-ROM ako Záznamové médium. Takýto prúd videa pozostáva z pohyblivého obrazu, zatiaľ čo prúd grafiky umožňuje prekrytie pohyblivého obrazu grafikou a zahŕňa časti riadiacich informácií nazývaných PCS a ICS. Keď sa takýto AV klip prehráva bezprostredne po prehratí iného digitálneho prúdu údajov, tieto riadiace informácie reprodukčnému zariadeniu indikujú, že prítomnosť údajov, ktoré už sa0003 Patentový dokument l 675 395 A 1 sa týka zariadenia na reprodukciu, metódy na reprodukciu, programu na reprodukciu a záznamového média. Opisuje dosiahnutie funkcie obrazu vobraze a funkcie zobrazenia tapety pre disk BD-ROM. Krovinám na zobrazenie pohyblivého obrazu, titulkov a grafiky sa pridáva druhá rovina videa na zobrazenie pohyblivého obrazu. Na základe prepínania na úrovni jednotlivých pixlov sa výstup vyberá buď z druhej roviny videa alebo z danej roviny videa. Údaje zmenšeného pohyblivého obrazu sú uložené v druhej rovine videa. Prepínanie sa ovláda v závislosti od polohy zobrazenia údajov zmenšeného pohyblivého obrazu na úrovni jednotlivých pixlov. Vo výsledku sa údaje zmenšeného pohyblivého obrazu druhej roviny videa zobrazia ako podobraz na pozadítvorenom údajmi pohyblivého obrazu roviny videa. Keď sú V rovine videa namiesto údajovpohyblivého obrazu uložené obrazové údaje tapety, získa sa výsledný obraz, akoby sa v pozadíúdajov zmenšeného pohyblivého obrazu zobrazovala tapeta.0004 Nasleduje opis disku DVD-Video (ďalej jednoducho len DVD) ako tradičnej techniky.0005 OBR. l zobrazuje štruktúru disku DVD. Ako je znázomené v dolnej časti OBR. l,priestor logických adries sa poskytuje medzi zavádzacou (lead-in) a ukončovacou (lead-out) oblasťou disku DVD. Infonnácie o zväzku súborového systému sú uložené na začiatku priestoru logických adries, za nimi potom nasledujú údaje aplikácie, ako sú video a zvukové údaje.0006 Tento súborový systém definuje štandard ISO 9660 alebo formát Universal Disc Format(UDF), a ide o mechanizmus na reprezentáciu údajov na disku V jednotkách nazývaných adresár a súbor. Údaje uložené na pevnom disku môže vo forme adresárov a súborovprostredníctvom súborového systému ako FAT alebo NTFS prezentovať aj osobný počítač (PC)na denné používanie. Tým sa rozširuje použiteľnosť.0007 Disky DVD používajú aj systém UDF, aj štandard ISO 9660 (táto kombinácia sa označuje ako UDF Bridge), aby mohli byť údaje čítané ovládačom ľubovoľného súborového systému UDF a ISO 9660. V prípade diskov DVD-RAM/R/RW, teda prepisovateľných diskov DVD, možno prostredníctvom týchto súborových systémov údaje fyzicky čítať, zapisovať a0008 Údaje zaznamenané na disku DVD možno prostredníctvom systému UDF Bridge zobrazovať ako adresáre a súbory, ako je znázomené v ľavej homej časti OBR. l. Adresár s názvom VIDEOTS sa umiestni hned pod koreňový adresár (ROOT na OBR. l). V tomto adresári VIDEOTS sú na disku DVD uložené údaje aplikácie. Údaje aplikácie sú uložené akoviacero súborov. Medzi tieto súbory väčšinou patria nasledovné0009 súbor VIDEOTS.IFO s informáciami na ovládanie prehrávania disku súbor VTS 0 l 0.IFO s informáciami na ovládanie prehrávania skupiny č. l titulov videa súbor VTS 0 l 0.VOB s prúdom údajov skupiny č. l titulov videa 0010 Stanovené sú dva typy prípon. Prípona IFO indikuje, že ide o súbor, v ktorom sú uložené informácie na ovládanie prehrávania, a prípona VOB indikuje, že ide o súbor,v ktorom sú uložené údaje prúdu MPEG, teda audiovizuálne (AV) údaje. Informácie na ovládanie prehrávania zahŕňajú infonnácie potrebné na zabezpečenie interaktivity (techniky nadynamickú zmenu prehrávania v súlade spokynmi od používateľa) využívanej pri diskochDVD, informácie ako sú metaúdaje, ktoré sú pripojené k titulu alebo prúdu AV údajov, a podobne. V prípade diskov DVD sa informácie na ovládanie prehrávania tiež označujú ako0011 Medzi súbory s informáciami na ovládanie prehrávania patria VIDEOTS.IFO na správu celého disku asúbor VTS 0 l 0.IFO, ktorý obsahuje informácie na ovládanie prehrávania pre jednotlivé skupiny titulov videa (v prípade diskov DVD môže byť na jednom disku zaznamenaných viacero titulov, napr. rozličné filmy alebo rôzne verzie jedného filmu). O 1 v názve súboru VTS 010.IFO určuje číslo danej skupiny titulov videa. Napríklad súbor s informáciami na ovládanie prehrávania pre skupinu č. 2 titulov videa je VTS 02 O.IFO.0012 Pravá homá časť OBR. l zobrazuje navigačný priestor disku DVD v aplikačnej vrstve DVD. Ide o priestor s logickou štruktúrou, v ktorom sa vytvárajú vyššie spomínané informácie na ovládanie prehrávania. V navígačnom priestore disku DVD sa tieto informácie uložené v súbore VIDEOTS.IFO vytvárajú ako informácie správcu videa (video manager information,VMGI), a informácie na ovládanie prehrávania, ktoré existujú pre každú jednotlivú skupinu titulov videa, ako napríklad VTS 00.IFO, sa vytvárajú ako informácie o skupine titulov0013 Informácie VTSI zahŕňajú infonnácie programového reťazca (program chain information, PGCI). PGCI sú informácie o sekvencii prehrávania nazývanej programový reťazec (PGC). Informácie PGCI sú zväčša tvorené skupinou buniek aistým druhom programovacích informácií nazývaných príkazy. Samotná bunka zodpovedá celému objektu videa (teda prúdu údajov MPEG, používa sa preň skratka VOB), alebo jeho časti. Prehratie bunky zodpovedá prehratiu tej časti objektu videa VOB, ktorá je danou bunkou určená.0014 Príkazy spracúva virtuálne zariadenie DVD a tieto príkazy sú podobné napríklad skriptu Java (registrovaná ochranná známka) vykonávanému v prehľadávači. Príkazy DVD sa však od skriptu Java (registrovaná ochranná známka) líšia v nasledovnom ohľade. Skript Java(registrovaná ochranná známka) okrem vykonávania logických operácií ovláda okná a prehľadávače (napr. otvorenie okna nového prehľadávača). Naproti tomu príkazy DVD okrem vykonávania logických operácií ovládajú iba prehrávanie AV titulov, napríklad určenímkapitoly, ktorá sa má prehrať.0015 Bunka ako svoje interné informácie obsahuje počiatočnú akoncovú adresuzodpovedajúcej časti objektu VOB zaznamenaného na disku (adresy logického ukladacíehopriestoru na disku). Prehrávač na záldade počiatočnej akonoovej adresy zapísanej vdanejbunke prečíta údaje vzťahujúce sa k príslušnému objektu VOB, a tieto prečítané údaje prehrá.0016 OBR. 2 je schematické znázomenie na vysvetlenie navigačných informácií, ktoré sú vložené do prúdu AV údajov. Interaktivita, ktorú poskytujú disky DVD, sa nedosahuje iba prostredníctvom navigačných informácií uložených vo vyššie spomenutých súboroch VIDEOTS.IFO a VTS 0 lO.IFO. Ďalšie dôležité navigačné informácie sú multiplexované vobjekte VOB spolu súdajmi videa azvukovými údajmi pomocouvyhradenćho nosiča nazývaného navigačný balík (ďalej len balík navi pack alebo NVPCK).0017 V texte nižšie sa ako jednoduchý príklad interaktivity vysvetľuje ponuka. Obrazovka s ponukou obsahuje niekoľko tlačidiel. Pre každé z týchto tlačidiel je definovaný proces, ktorý sa má vykonať po vybratí a spustení daného tlačidla. Jedno z tlačidiel ponuky je vo vybratom stave (toto Vybraté tlačidlo je zvýraznené prekrytím polopriehľadnou farbou, čo používateľovi indikuje vybratý stav tohto tlačidla). Používateľ môže toto zvýraznenie presúvať na ľubovoľné tlačidlo umiestnené nad, pod, napravo a naľavo od aktuálne vybratého tlačidla pomocou klávesov so šípkou inahor/nadol/doprava/doľava na diaľkovom ovládači. Ked používateľ pomocou klávesov so šípkou nahor/nadol/doprava/doľava na diaľkovom ovládačí presunie zvýraznenie na tlačidlo, ktoré chce vybrať na vykonanie, a potvrdí tento výber (napr. stlačením klávesu Enter), vykoná sa program príkazu zodpovedajúceho vybratému tlačidlu. Typicky sa týmto príkazom vykoná prehratie titulu alebo kapitoly zodpovedajúcej vybratému tlačidlu.0018 Ľavá horná časť OBR. 2 v hrubom prlblížení znázorňuje ovládacie infonnácie uložené v balíku NVPCK.0019 Balík NVPCK obsahuje informácie o farbe zvýraznenia, informácie pre každé jednotlivé tlačidlo, a podobne. Informácie o farbe zvýraznenia zahŕňajú informácie o palete farieb, ktoré určujú polopriehľadnú farbu na zobrazenie prekrytia. Infonnácie pre každé jednotlivé tlačidlo zahŕňajú informácie o obdĺžnikovej oblastí zobrazujúcej polohu daného tlačidla, informácie o pohybe zvýraznenia z daného tlačidla na iné tlačidlá (určujúce Cieľové tlačidlá pohybu zodpovedajúce pokynom používateľa pomocou klávesov so šípkou nahor/nadol/doprava/doľava ) a informácie opríkaze daného tlačidla (príkaz, ktorý sa mávykonať po potvrdení výberu daného tlačidla).0020 Zvýraznenie v ponuke sa generuje ako obraz prekrytia, ako je znázomené hore v strednej pravej časti OBR. 2. Tento obraz prekrytia sa dosahuje tým, že sa oblasti zobrazenejna základe informácií oobdĺžníkovej oblasti, ktoré sú uložené vrámci informácií odanom

MPK / Značky

MPK: H04N 7/26, H04N 9/82, H04N 5/92, H04N 5/85, G11B 27/00, G11B 27/32

Značky: reprodukciu, reprodukcie, metoda, záznamové, dynamického, kódovania, systém, obrazů, kódovanie, médium, zaznamenávania, zariadenie, dynam

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/133-e13264-metoda-kodovania-dynamickeho-obrazu-zariadenie-na-kodovanie-dynamickeho-obrazu-metoda-zaznamenavania-dynamickeho-zaznamove-medium-metoda-reprodukcie-dynamickeho-obrazu-zariadenie-n.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Metóda kódovania dynamického obrazu, zariadenie na kódovanie dynamického obrazu, metóda zaznamenávania dynamického, záznamové médium, metóda reprodukcie dynamického obrazu, zariadenie na reprodukciu dynamického obrazu a systém na reprodukciu dynam&#8230;</a>

Podobne patenty