Vysielač a prijímač vysielacieho signálu a vysielanie a prijímanie vysielacieho signálu

Číslo patentu: E 19202

Dátum: 23.02.2011

Autori: Hong Ho Taek, Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania vysielacich signálov a prístroja na vysielanie a prijímanie vysielacich signálov a konkrétnejšie spôsobu vysielania a prijímania vysielacich signálov, ktoré môže zvýšiť účinnosť prenosu dát a je kompatibilný s konvenčnými spôsobmi vysielania a prijímania vysielacich signálov a ich vysielacieho a prijímacieho prístroja.0002 Analógové vysielanie čoskoro skončí, vyvíja sa široká škála technológií vysielania a prijímania digitálnych vysielacich signálov. Digitálne vysielacie signály môžu vysielať väčšiu kapacitu video a audio dát než analógové vysielacie signály a môžu obsahovať širokú škálu voliteľných dát navyše K video a audio dátam.0003 Digitálny vysielací systém môže poskytnúť obrazy s vysokým rozlíšením viackanálový zvuk a širokú škálu voliteľných služieb. Avšak účinnosť vysielania dát pre vysokokapacitný prenos dát. odolnosť vysielacich a prijímacích sietí a flexibilita sietí vzhľadom na mobilné prijímajúce zariadenia sú problémom, ktorý treba stále vylepšovať. EP 2 086 144 uvádza spôsob vysielania a prijímania signálu vo fonne liniek fyzických vrstiev pomocou schémy korekcie chýb, zahŕňajúcu schému skracovania a punktuovania. GB 2,447,997 uvádza schému OFDM prenosu, v ktorej možno multiplexovať MIMO signál, ako aj nie-MIMO signál.0004 Technickým cieľom jedného uskutočnenia tohto vynálezu je poskytnúť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacich signálov, ktorý môže zvýšiť účinnost prenosu dát v digitálnom vysielacom systéme.0005 Ďalším technickým cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacich signálov, ktoré môžu udržiavať kompatibilitu s konvenčným vysielacím systémom s cieľom dosiahnut okrem iného vyššie opísané ciele.0006 Aby sa vyriešili vyššie uvedené problémy, uvádza sa prijímač vysielacieho signálu (BSR broadcast signal receiver) podľa nároku 5. V ďalšom aspekte sa uvádza spôsob prijímania podľa nároku 1.0007 Podľa tohto vynálezu v digitálnom vysielacom systéme je možné zvýšiť účinnosť prenosu dát a zvýšiť odolnosť vzhladom na vysielanie a príjem vysielacich signálov poskytnutím MIMO systému.0008 Ďalej podľa tohto vynálezu v digitálnom vysielacom systéme je možné dekódovať MIMO prijímacie signály účinne pomocou MIMO spracovania podľa tohto vynálezu, dokonca v rôznom vysielacom prostredí.0009 Okrem toho podľa tohto vynálezu vysielací systém používajúci MIMO podľa tohto vynálezu môže dosiahnuť vyššie opísané výhody pri udržaní kompatibility s konvenčným vysielacím systémom, ktorý nevyužíva MIMO.0010 Ďalej podľa tohto vynálezu je možne poskytnúť spôsob a prístroj na vysielanie a prijímanie vysielacich signálov, ktorý môže prijímať digitálne vysielacie signály bez chyby, dokonca v interiérovom prostredí, alebo pomocou mobilných prijímacích zariadení.zobrazuje vysielač vysielacieho signálu využívajúci MIMO podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje prijímač vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje štruktúru dodatočného snímku na základe PLP podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje štruktúru dodatočného snímku na základe FEF podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazujú proces generovania P 1 symbolu, aby sa dodatočná snímka vnímala podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje L 1 posignalizačné informácie podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje L 1 posignalizačné infonnácie podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje konceptuálnu schému spôsobu vysielania vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje konceptuálnu schému spôsobu vysielania vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielací signál vysielaný národným vysielacím systémom pomocou MlMO systému uplatneného pomocou škálovatelného video kódovania (SVC - scalable video coding)zobrazuje MlMO vysielací a prijímací systém podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje spôsob vysielania a prijímania dát využívajúci MIMO pomocou SM v kanálových podmienkach podľa jedného uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaného signálu podľa jedného uskutočnenia tohto systémuzobrazuje konštelačnú mapu využívajúcu GC (Goldov kód) podmnožiny ako MlMO kódujúcej matrice podľa prvého uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vzťah medzi euklidovskou vzdialenosťou a Hammingovou vzdialenosťou v konštelačnej mape využívajúcej GC podmnožiny ako MIMO kódujúcu matricu podľa prvého uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaného signálu podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje spôsob MIMO kódovania podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa tretieho uskutočnenia tohto systémuzobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MlMO kódovaný signál podľa štvrtého uskutočnenia tohto systému3 zobrazuje vysielanie a prijímanie signálu a MIMO kódovaný signál podľa šiesteho uskutočnenia tohto systémuzobrazuje detekčný modul P 1 symbolu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje detekčný modul AP 1 symbolu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazujú P 1 signalizačné informácie a AP 1 signalizačné informácie podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje L 1 posignalizačné informácie podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje dynamické L 1 posignalizačné informácie podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje vstupný procesor vysielača a prijímača vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje adaptačný modul módu realizujúci množstvo PLP ako vstupný procesor podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje adaptačný modul toku realizujúci množstvo PLP ako vstupný procesor podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje kódovač s bitovo vkladaným kódovaním a moduláciou(BICM - bit-interleaved coded modulation) podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje kódovač vytvárača snímkov podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje generátor s ortogonálne frekvenčne deleným multiplexovanim (OFDM - orthogonal frequency division multiplexing) podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje BICM kódovač podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje OFDM demodulátor podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje snímkový spätný mapovač podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje BICM kódovač podľa prvého uskutočnenia tohto vynálezu zobrazuje BICM kódovač podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje Výstupný proces prijímača vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje Výstupný proces prijímača vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje BICM kódovač podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje kódovač vytvárača snímok podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje OFDM generátor podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuzobrazuje BICM kódovač podľa štvrtého uskutočnenia tohto vynálezu-4 Obrázok 46 zobrazuje ďalšie uskutočnenie BICM kódovača podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezu zobrazeného na obrázku 45Obrázok 47 zobrazuje OFDM generátor podľa štvrtého uskutočnenia ohto vynálezuObrázok 48 zobrazuje vysielací a prijímací systém vysielacieho signálu podľa štvrtého uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 49 zobrazuje OFDM demoduiátor podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 50 zobrazuje snímkový spätný mapovač podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 51 zobrazuje BICM dekódovač podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 52 zobrazuje OFDM demoduiátor podľa štvrtého uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 53 zobrazuje BICM dekódovač ako uskutočnenie podľa štvrtého uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 54 zobrazuje BICM dekódovač ako ďalšie uskutočnenie podľa štvrtéhoObrázky 55(a) a 55(e)zobrazujú poradie privádzania na výstup demultiplexora podľa každej kódovacej rýchlosti, ked je dlžka LDPC bloku 16800 a modulovanie formátu pre symbolové mapovanie je 256-QAMObrázok 56 zobrazuje mapovací vzťah medzi vstupným bitom multiplexora a výstupným bitom tohto podľa typu demultiplexora na obrázku 55Obrázky 57(a) a 57(c) zobrazujú poradie privádzania na výstup demultiplexora, ako ďalšie uskutočnenie podľa každej kódovacej rýchlosti, ked dĺžka LDPC bloku je 16800 a modulovanie formátu pre symbolové mapovanie je 256 QAMObrázok 58 zobrazuje mapovací vzťah medzi vstupom demultiplexora a jeho výstupom podľa typu demultiplexora na obrázku 57Obrázky 59(a)a 59(c) zobrazujú poradie privádzania na výstup demultiplexora ako ďalšie uskutočnenie podľa každej kódovacej rýchlosti, ked je dĺžka LDPC bloku 16800 a modulovanie formátu pre symbolové mapovanie je 256-QAMObrázky 60(a)a 60(c)zobrazujú poradie privádzania na výstup demultiplexora ako jedno uskutočnenie podľa každej kódovacej rýchlosti, ked je dĺžka LDPC bloku 16800 a modulovanie formátu pre symbolové mapovanie je 64 QAMObrázky 61(a) a 61(b) zobrazujú poradie privádzania na výstup demultiplexora, ako ďalšie uskutočnenie podľa každej kódovacej rýchlosti, keď je dĺžka LDPC bloku 16800 a modulovanie formátu pre symbolové mapovanie je 16 QAMObrázok 62 zobrazuje proces vkladania párového frekvenčného vkladovača podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 63 zobrazuje proces rozkladania párového frekvenčného rozkladača podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 64 zobrazuje štruktúru bunkového mapovania ako uskutočnenie podľa prvého a druhého uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 65 zobrazuje štruktúru bunkového mapovania ako uskutočnenie podľa tretieho a štvrtého uskutočnenia tohto vynálezu

MPK / Značky

MPK: H04B 7/04, H04L 1/06, H04L 1/00, H04N 7/015, H04L 27/26

Značky: přijímač, signálu, vysielač, vysielanie, vysielacieho, prijímanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/131-e19202-vysielac-a-prijimac-vysielacieho-signalu-a-vysielanie-a-prijimanie-vysielacieho-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysielač a prijímač vysielacieho signálu a vysielanie a prijímanie vysielacieho signálu</a>

Podobne patenty