Spôsob spracovania dát a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka spôsobu spracovania dát a prístroja na obnovenie dátových bitov zo súboru podnosičových signálov multiplexovaného symbolu s ortogonálnym delením podľa frekvencie (Oithogonal Frequency Division Multiplexed OFDM) na vytvorenie výstupného bitového toku.Uskutočnenia tohto vynálezu môžu poskytnúť OFDM prijímač.Štandard pozemného plošného vysielania digitálneho videa (Digital Video Broadcasting-Terrestrial štandard - DVB-T) využíva ortogonálne frekvenčne delené multiplexovanie (OFDM) na komunikovaníe dát reprezentujúcich video obrázky a zvuk do prijímačov cez plošne vysielaný rádiový komunikačný signál. Existujú dva známe módy pre DVB-T štandard, ktoré sú známe ako 2 k a 8 k mód. 2 k mód poskytuje 2048 čiastkových nosných, zatiaľ čo 8 k mód poskytuje 8192 čiastkových nosných. Podobne pre štandard prenosného plošne vysielaného digitálneho videa (Digital Video Broadcasting-Handheld DVB-H) je poskytovaný 4 k mód, v ktorom počet čiastkových nosných predstavuje 4096.Chybovo opravné kódovacie schémy, ako napriklad LDPC/BCH kódovania, ktoré boli navrhnuté pre DVB-TZ, pracujú lepšie, keď sú šum a zhoršenie znakových hodnôt vyplývajúcich zkomunikácie nekorelované. Kanály pozemného plošného vysielania môžu trpieť korelovaným zoslabovaním ako V časovej, tak aj v frekvenčnej doméne. Oddeľovanim kódovaných dátových bitov do rôznych dátových znakov a Oddeľovanim komunikovania dátových znakov do rôznych čiastkových nosných signálov OF DM znaku v čo najväčšej miere,môže byť preto zvyšovaný výkon chybovo opravných kódovacích schém.S cieľom zlepšiť integritu dát komunikovaných použitím DVB-T alebo DVB-H je známe poskytovanie dátového prekladača na prekladanie vstupných dátových znakov, pretože tieto znaky sú mapované do čiastkových nosných signálov OFDM znaku. Pre 2 k mód a 8 k mód bolo uvedené v DVB-T štandarde usporiadanie na generovanie adries tak, abyovplyvňovali mapovanie. Podobne pre 4 k mód DVB-H štandardu je poskytované usporiadaniena generovanie adries pre mapovanie a adresový generátor na realizovanie tohto mapovania je uvedený v európskej patentovej prihláške 04251667.4. Adresový generátor obsahuje lineámy spätnoväzbový posuvný register, ktorý je prevádzkovateľný na generovanie pseudonáhodnej bitovej sekvencie, a pennutačný obvod. Permutačný obvod permutuje poradie obsahu lineárneho spätnoväzbového posuvného registra za účelom generovania adresy. Adresa poskytuje indikáciu pamäťovej polohy v pamäti prekladača na zapisovanie vstupného dátového znaku do alebo čítanie vstupného dátového znaku zpamäte prekladača pre mapovanie do jedného z čiastkových nosných signálov OFDM znaku. Podobne je adresový generátor vprijímači usporiadaný na generovanie adries pamäte prekladača pre zapisovanie prijírnaných dátových znakov do a čítanie dátových znakov z pamäte prekladača pre vytváranie výstupného znakového toku.E l 463 255 uvádza prekladač na mapovanie dátových znakov do čiastkových nosných OFDM znaku. Prekladač zahŕňa prekladač a adresový generátor. Prekladač načíta predurčený počet dátových znakov do pamäte prekladača a číta dátové znaky do čiastkových nosných OFDM znaku, pričom poradie čítania je odlišné od poradia načítania, ktoré je určované zo sady adries s tým výsledkom, že dátové znaky sú prekladané. Sada adries, ktoré sú generovane adresovým generátorom, môže poskytovať prekladanie pre 4 k módový DVB vysielač alebo prijímač.US 6,353,900 uvádza prekladač, ktorý zahŕňa adresový generátor na generovanie adresy pamäte prekladača použitím generátora pseudonáhodných čísiel. Dáta sú zapisované do pamäte prekladača v sekvenčnom poradí a potom sú čítané z adresového generátora použitím adries špecifikovaných adresovým generátorom.V súlade s ďalším vývojom štandardu pozemného plošného vysielania digitálneho videa, známeho ako DVB-TZ, existuje potreba zlepšenia komunikácie dátových bitov, a presnejšie poskytovanie zlepšeného usporiadania na prekladanie dátových bitov kódovanýchpomocou LDPC kódov a dátových znakov do čiastkových nosných signálov OF DM znakov.Podľa tohto vynálezu sa poskytuje prijímač usporiadaný tak, že počas svojej činnosti obnovuje dátové bity z dátových symbolov prijatých z vopred stanoveného počtupodnosičových signálov multiplexovaného symbolu s ortogonálnym delením podľa frekvencie(Orthogonal Frequency Division Multiplexed OFDM) na vytvorenie výstupného bitového toku. Prijímač obsahuje prekladač symbolov, ktorý počas svojej činnosti zapisuje vopred stanovený počet dátových symbolov z OF DM podnosičových signálov do pamäte prekladača symbolov, a číta vopred stanovený počet dátových symbolov z pamäte prekladača symbolov do výstupného toku symbolov, aby sa uskutočnilo mapovanie, pričom čítanie prebieha v rozdielnom poradí než zapisovanie, pričom poradie je určené zo súboru adries, pričom sa dosiahne účinok, že dátové symboly sú de-preložené zOFDM podnosičových signálov do výstupného toku symbolov. Ďe-mapovacia jednotka počas svojej činnosti generuje, z dátových symbolov výstupného toku symbolov, paritu preložených LDPC zakódovaných dátových bitov prevedením každého dátové symbolu z výstupného toku symbolov predstavujúceho modulačný symbol OFDM podnosičových sígnálov do dátových bitov podľa modulačnej schémy. lnverzný permutor je uspôsobený tak, že uskutočňuje inverzný perrnutačný proces tak, aby sa uskutočnilo prevrátenie permutačného procesu aplikovaného na paritné preložené LDPC zakódované dátové bity na permutáciu LDPC zakódovaných dátových bitov tak, že súbor LDPC zakódovaných dátových bitov zodpovedajúcich hodnote l v ľubovoľnom rade informačnej matice zodpovedajúcej infomiačným bitom LDPC kódu, ktorý bol použitý na kódovanie dátových bitov, nie je začlenený do rovnakého symbolu. LDPC dekodér je uspôsobený tak, aby uskutočňoval LDPC dekódovanie na LDPC zakódovaných dátových bitoch, na ktorých bol uskutočnený inverzný permutačný proces, aby sa vytvorili výstupné dátové bity. Symbolový de-prekladač obsahuje generátor adries, ktorý počas svojej prevádzky generuje súbor adries, pričom adresa je generovaná pre každý z prijatých dátových symbolov,aby sa indikoval OFDM podnosičový signál, z ktorého prijatý dátový symbol má byť mapovaný do výstupného toku symbolov. Generátor adries obsahujelineámy spätnoväzbový posuvný register resp. posuvný register s lineámou spätnou väzbou (zahŕňajúcí predurčený počet registrových stupňov a prevádzkovateľný na generovanie pseudonáhodnej bitovej sekvencie podľa polynómu generátora, pennutačný obvod prevádzkovateľný na prijímanie obsahu stupňov posuvného registra a na permutovanie bitov prítomných V registrových stupňoch podľa permutačného kódu na vytváranie adresyjednej z OF DM čiastkových nosných, ariadiacu jednotku prevádzkovateľnú v kombinácii s adresovým kontrolným obvodom na opakované generovanie adresy, keď vygenerovaná adresa presahuje predurčenú maximálnupredurčená maximálna platná adresa predstavuje približne tridsaťdvatisic,posuvný register slineámou spätnou väzbou má štmásť registrových stupňovspolynómom generátora pre posuvný register slineámou spätnou väzbou Iš 13 l Rĺ°RJ 1 lŕ 9 Ršĺ 2 lRII 21a permtutačný kód vytvára s dodatočným bitom pätnásť bitovú adresu R,n pre i-tý dátový znak z bitu prítomného v n-tom registrovom stupni R.n podľa tabuľkyVjednom príklade, v ktorom OFDM znak je generovaný podľa 321( módu, predurčená maximálna platná adresa predstavuje približne tridsaťdva tisíc, lineámy spätnoväzbový posuvný register má štmásť registrových stupňov s polynómom generátora pre lineárny spätnoväzbový posuvný registerR,13 RL, 016 R,,1 ® R,, zje 1241 2, a permutačný kód vytvára, s dodatočným bitom, pätnásť bitovú adresu R,n pre i-tý dátovýĚRZbitovejpolohy i 13 i 12 in to le» a v s7 ls ls ŠR, bitovej polohy že i lo 10 ls 1 11 § 12 P V ďalších módoch môžu byť maximálna platná adresa, počet stupňov lineámeho spätnoväzbového posuvného registra, polynóm generátora a pennutačný kód prispôsobované podľa predurčeného počtu čiastkových nosných signálov na OFDM znak v každom móde. uskutočnenia predloženého vynálezu zahŕňajú bitový prekladač, ktorý je kombinovaný so znakovým prekladačom na zlepšenie výkonu OFDM komunikačného systému, ktorý využíva chybovo opravné kódovanie s paritnou kontrolou s nízkou hustotou (LDPC). Bitový prekladač zahŕňa perrnutovaciu jednotku na vykonávanie, keď sú dva alebo viac kódových bitov kódu paritnej kontroly s nízkou hustotou (LDPC) vysielané a prijímané ako znak, permutačného procesu, ktorý perrnutuje kódové bity LDPC kódu tak, aby skupina kódových

MPK / Značky

MPK: H04L 5/00, H04L 27/00, H04L 27/34, H03M 13/11, H03M 13/27, H03M 13/25, H04L 1/00, H03M 13/29, H04L 27/26

Značky: spôsob, tohto, spôsobu, zariadenie, spracovania, uskutočňovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/130-e13854-sposob-spracovania-dat-a-zariadenie-na-uskutocnovanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spracovania dát a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty