Zariadenie na vykurovanie objektov a ohrev úžitkovej vody

Číslo patentu: U 83

Dátum: 07.07.1993

Autor: Beneš Jindřich

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické řešení se týká ztřízení k vytápění objektů e ohřevu užitkové vody, které k ohřevu teplonosné kapaliny kombinuje využití slunečního kolektoru a tepného kotle.známá zařízení k vvtápění objektů e ohřevu užitkové vody,používající k ohřívání tewlonosné kapaliny kombinace slunečního kolektoru e topného kotle, mají v tonném okruhu, obsahujícím topný kotel a tepelné spotřebiče, uspořádán ve zpětném vedení od tepelných spotřebičü k topnému kotli trojcestný ventil. Sluneční kolektor je vstupním vedením nepojen na trojcestný ventil e výstupním vedením ne zpětné vedení v místě mezi trojceetným ventilem o topným kotlem. Ve výetupním vedení slunečního kolektoru je u těchto známých zařízení uspořádán přepojovecí ventil, ne který je nepojeno obtokově vedení, vedoucí přes nádrž užitkové vody L ústící do vstupního vedení slunečního kolektoru. Podle poloh trojcestněho ventilu e přepojovncího ventilu jsou určeny jednotlivé režimy, ve kterých je zařízení schopné pracovat. Režimy jsou cherakterizovány samostatným použitím slunečního kolektoru nebo topněho kotle,případně jejich společným použitím, pro ohřev teplonosné kapeliny.Tato známá zařízení mají hlavní nedostatok v tom, že neumoäñují režim, kdy teplonoená kopalina ohŕátd ve slunečním kolektoru slouží jak k ohřevu užitkové vody, tak k vytápění ve smyslu pouhého zevležení v objektu. Pŕitom tento režim je evláětě vhodný pro období, kdy venkovní teplote je ještě doetatečnl velká e v objektu postačí pouhé zevležení.Uvedené nedostatky v podetatné míře odstraňuje zařízení k vytápění objektů a ohrevu užitkové vody, u něhož ve zpětněm vedení od tepelných spotŕebičd k topnému kotli je uspoŕádán trojcestný ventil, na ktorý je nepojeno vstupní vedení slunečního kolektoru, jehož výstupní vedení, napojené ne top~ ný okruh za trojceatným ventilem, je propojeno obtokcvým vedením, prochdsejícím nádrží užitkové vody, se vetupním vedením podle technickěno řešení, jehož podstata spočívá v tom,že v části obtokového vedení, ležící mimo nádrž užitkové vody, je uspoŕádán regulační element prütoöného průřezu. Nádrži přiŕazeně ěidlo teploty užitkové vody je nepojeno na elektronickou řídící jednotku, na níž je dále napojeno čidlc teploty teplonoené kapaliny nn výstupu ze slunečního kolektoru,čidlo teploty teplonoeně kapaliny ve epötněm vedení, eervomotor trojceetnćho ventilu e čerpadlo ve vstupním vedení. Na řídící elektronickou jednotku může být dále nepojeno ovládací úatrojí regulečního elomentu e čidlo teploty ve vytápěnem objektu eZařízení podle technického řešení umožňuje ekonomický provoz tím, že v maximální míře využívá, pokud to venkovní podmínky dovolují, ohřevu teplonosné kapaliny ve alunečnín kclektoru. Z toho vyplýve i zlepšení ekologické situace, nebot činnost topného kotle je omezene pouze na některé režim.zařízení podle technického řešení je jednoduché n tím 1 cenově mênč náročné, je možno ho doňctečnň aplikovat na stávající vytápění systémy oužívnjící topné kotle, nřiřemž není podstatné, zda topný kotol je na tuhá, kawalná nebo plynná paliva, případně jde 0 kotel s elektrickým ohřevem.Přehled obrázků na výkresechPříklad zařízení podle technického řešení je ve schěmatu znázorněn na üřipojených výkrescch, kde obr. 1 předstąvuje zařízení v režimu ohřevu užitkové vody za použití slunečního kolektoru, obr. 2 v režimu vvtůpřní ze použití slunečního kolektoru s přípndným dohřátím v tonněm kotli, obr. 3 v režimu přitápění í. ohřevu užitkové vod zs. využití slunečního kolektoru a obr. 4 v režimu vvtrívjř-ní uzr noužití tohnŕhn kotle.Zeřízení k vytápční objektů u ohŕevu užitkové voův obsehuje topný kotel 5, napojený výstupem na tcnelnć spotřebiře 1, r ve zpötném vedení 11 od tepelných spotřpbičů 1 trojcestný ventilłg se servomotorcm 5, Na trojcertnŕ ventil 2 je ůále nupojeno vstupní veñení lg slunečního o 1 ektoru 2, Ve vstupním vedení 1 § je uspo 4 dáno řcrpeďlo Q e mrzi ním 9 sluneřním kolektorem g,zpřtná klapkn 1. Výstupní veñení 12 slunečního kolektoru z,je nspojeno ne zpřtné veñení 11,v místě mezi trojcestným ventilem 2 c ionným kotlem 1, Vstuoní veiení lg n výstupní vedení 12 sluneřníhn kolektoru g jsou spolu propojene obtokovým vedením 12, ve kterém je usnořâdán reąulnční element lg průtořnŕhn erůřezu. Ohtokové vedení 12 prochází nádrží 3 užitkové vody, kteráje přívodním vedením 1 §napojene no neznázornčný zdroj užitkové vody a odvádöcím vedenímL 1 łnepojene na neznázornční místa oíběruohřáté užitkové vody, případně ne zásobník ohřátě užitkové vody. Ke slunečnímu kolektoru z můz-ze být pripojene neznázorněná vvrovnávecí nebo expeznzní nádrž.čidlo u teploty užitkové vodx v nádrži ą, čidlo la terloty tep-lonosná kapaliny ve zpětněm vedení j a čidlo u teploty teplonocné kapaliny m výstupu ze slunečního kolektoru a jsou napojenia nn elektronickou řídící jednotku l. Elektronická. řídící jednotke L je výstuoem nepojene jednak ne servomotortrojcestnćho ventilu g e jednak ne čerpadlo á.Ne obr. 1 je zařízení znázornöno v režimu ohrevu užitkové vody z použití sluneřního kolektory a. Jde o režim,který je vhodný pro letní měsíce, kdy není nutno vytápět objekt. Aby tento režim nestr-l, je nutno otevřít regulační element lg průtočného průřezu obtokovćho vedení i e přeonout elektronickou řídící jednotku 1 ne režim ohrevu užitkové vody. V důsledku toho vydá elektronická řídící jednotke l signál k př-estzzvení trojcestněho ventilu g do polohy,kdy je odpojeno vstupní veiení Lg slunečního kolektoru g od zpčtného volení Lg o v případě, že rozdíl teploty teplonosnč kapaliny ne výstupu ze slunečního .łrolektoru a u teplote užitkovf vody v ná-rži 1 je vňtší než hodnota zvolená na elektronické řídící jednotce l, i signál »sro uvećíení čerpadla § do činnosti. Tepćlonosná kepaline proud účinkom ČETFBČIB g přes sluneční kolektor g a výstupní vodení 13 do obtokového vedení j. Průcholem nádrží 1 užitkové vody je toto ohľívânsz. Ochlezenrä tezvlonosn-.ñ keoaline r vrací do vstuoního vedení m e odtud znovu lo slunečního kolektoru g, kw se opřt ohř-ívň. Prou-.lř-ní teplonosnŕ kapelinv je znázornřno šiokemi. Elektronická F-í zlící jednotke porovnává přitom teplotu teplonosné kupelinxr na výstupu zc- slunečního kolektoru g s teplotu užitkové vodv v náirřzi 1 e pokud jejich roziíl není z žekěhokoliv důvodu vľtšá než rozdíl

MPK / Značky

MPK: F24D 3/02, F24J 2/04

Značky: zariadenie, objektov, užitkovej, ohrev, vykurovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-u83-zariadenie-na-vykurovanie-objektov-a-ohrev-uzitkovej-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vykurovanie objektov a ohrev úžitkovej vody</a>

Podobne patenty