Rozoberateľný spoj so samočinnou funkciou doťahu

Číslo patentu: U 7508

Dátum: 01.08.2016

Autor: Matuš Pavol

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka rozoberateľného spoja segmentov rôznych celkov a zostáv, najmä nábytkových, so samočinnou funkciou doťahu.V technickej praxi sa na spájanie segmentov do určitých celkov a zostáv používajú rôzne spôsoby spojenia. Najbežnejšie spoje, ktoré sa dajú aj rozoberať, sú spoje pomocou skmtiek a matíc, tvarových profilov a konektorov, kolíkov a magnetov. V nábytkárskom priemysle sa veľmi často používa rozoberateľné spojenie prostredníctvom záchytného tŕňa a excentra. Nevýhodou týchto spojení je skutočnosť, že pri skladaní jednotlivých segmentov do celkov alebo ucelených zostáv je vo väčšine prípadov nutná prítomnosť ďalšieho pomocníka alebo potreba montážnej pomôcky.Cápové spoje uvedené v SK 2616 U, GB 2195001 A á v DE 10 2006 012 897 A 1 sa vyznačujú rýchlou montážou jednotlivých prvkov, no tieto spoje sú určené len pre veľmi úzku škálu použitia v praxi a vyžadujú komplikovanú a časovo náročnú výrobu jednotlivých spojov v dielcoch.Nábytkové spoje, resp. spoje pre prevažne drevené dielce sú uvedené v SK 5170 Y 1 a v DE 102008 054 055 A 1. V oboch prípadoch ide o spoj držaný oceľovým tŕňom so širšou vrchnou časťou ako spodné telo,ktoré je pevne prichytené v jednom z dielcov. Druhý dielec má vytvorené vybranie tak, aby sa do neho vošla širšia časť tŕňa a zasunutím do užšieho vybrania v dielci sa obe časti aretujú. Výhodou je rýchla rozobrateľnosť spoj a, nevýhodou je jeho obmedzené využitie a náročná výroba spojových častí.Spoje v zasúvacích a modulárnych policových systémoch sú opísané v DE 202004 008 102 U 1, v DE 20 2008 011 638 U 1 a v DE 197 01 280 A 1. Ide o zostavy tvorené prevažne kovovými stojkami v kombinácii s kovovými nosníkmi. Ako spoje sú v stojkách umiestnené otvory na prichytenie nosníkov, ktoré sa upevňujú pomocou skrutiek a matíc, kovových tvaroviek alebo zásuvných prvkov. Ich výhodou je značná priestorová stabilita. Nevýhodou je, že sú zložené z kovových stĺpikov a nosníkov, ktorých výroba ohýbaním, tvarovaním a zváraním je komplikovaná a finančne náročná. Takisto ich montáž je náročná na čas a vyžaduje si Innožstvo upevňovacieho materiálu. V takýchto konštrukciách vznikajú mnohé priestory, v ktorých sa usadzuje prach a iné nečistoty. Tieto priestory sú veľmi ťažko prístupné na ich čistenie a údržbu.V EP 00 0000 451 012 A 1 je uvedený podobný policový systém, ktorý sa spája hotovou rámovou konštrukciou, do ktorej sa pomocou tvarových príchytiek zasúvajú jednotlivé police. Celý systém je variabilný a rozoberateľný. Nevýhodou je, že výroba komponentov je ešte zložitejšia a nákladnejšia ako v predchádzajúcich riešeniach.Policové systémy opísané v DE 20 2007 010 269 U 1, v DE 20 2010 002 382 U 1 a v DE 196 24 941 A 1 sú zhotovené z bočných zvislých stien a vodorovných políc. Police sa do bočných stien pripájajú pomocou kovových profilov, kolíkov a narážacích profilov. Ich výhodou je pomerne rýchla montáž. Nevýhodou je, že umiestnenie jednotlivých políc je presne určené konštrukčným systémom a ich polohu po montáži nie je možné dodatočne meniť.Riešenie, ktoré poskytuje EP 0 862 876 Al, má police zasunuté do drážok v zvislých stĺpikoch. Police sú v drážkach tvarovo upravené tak, aby nedošlo k ich uvoľneniu a sú zaistené tvarovaným profilom. Tento systém je kombinovaný s kovovým profilom v tvare písmena U, ktorý je prichytený vo vybraní stojky. Nevýhodou tohto systému je to, že sa dá použiť len na policový systém s policami prichytenými len na jednej a tej istej hrane, napr. police zavesené na stenu.Modulárny, variabilný policový systém je uvedený v DE 20 2007 013 817 Ul a v DE 20 2008 012 761 Ul. Obidve riešenia využívajú možnosť variability policového systému, ktorého spájanie vo vertikálnom smere sa zabezpečuje pomocou vkladania dištančných prvkov medzi jednotlivé úrovne políc. Následne celú zostavu stabilizuje systém tyčí vedených v otvoroch cez jednotlivé police a dištančné prvky. V druhom prípade dištančné prvky sa navzájom spájajú kolíkmi zapadajúcimi do otvorov v ich telese. Výhodou je variabilita rôznej polohy police v regálovom systéme. Nevýhodou je nmožstvo komponentov (dištančných prvkov),ktoré zbytočne komplikujú celú zostavu aj jej montáž. Okrem toho pôsobia takéto systémy v interiéri značne mohutným dojmom až ťažkopádne.EP 2682614 A 1 opisuje spojenie dielcov, kde sú vytvorené drážky, do ktorých sú zasunuté zárezové elementy, ktorých spojovacie prvky do seba zapadajú svojím tvarom. Nevýhodou je, že jednotlivé elementy musia byť veľmi presne a tesne osadené do dielcov, aby sa dosiahol tesný a stabilný spoj. Keďže ide o narážací spôsob zasúvania do vybraní, kde pôsobí trecia sila, môže nastať vážny problém aj s pevnosťou a tuhosťou tohto spoja. GB 1 314 894 A uvádza rohový spoj dvoch prvkov formou pera a drážky pomocou kovovej spony. Po zasunutí prvkov do seba celý spoj drží iba trecou silou, čo používaním časom môže viesť k postupnému uvoľneniu celého spoja.Spoj vo W 0 2012/095454 Al je zástrčkový montážny spoj jednotlivých panelov nábytku pomocou samčieho konektora, ktorý sa zastrčí do samičieho konektora uloženého V protiľahlých stranách vybrania V paneloch. Nevýhodou tohto spojenia je, že do vybraní V jednotlivých prvkoch zostavy je nutné presne vyrobiť,osadiť a upevniť samičie konektory a iné komponenty, V ktorých tento konektorový montážny spoj drží. Takto vytvorený zástrčkový klik systém sa svojou poddajnosťou V spoji neuplatňuje V priestorových konštrukciách nábytku, ale je skôr vhodný na spájanie obkladov a podláh.Zasúvateľný spoj v JP S 48 28843 U pozostáva z profilových spojovacích prvkov, ktoré sa navzájom paralelne zasúvajú do seba V presne definovaných profiloch. Takýto spôsob spájania má najmä vo výrobe nábytku Veľmi obmedzené možnosti použitia.FR 2 793 667 Al definuje spoj vertikálnych stien, ktoré majú niekoľko horizontálnych drážok, do ktorých sa Vsúvajú police, pričom sa po zasunutí jednotlivých dielcov spojenie vycentruje a zablokuje vo vopred na to určených Vybraniach alebo vložených profiloch. Nevýhodou je komplikovaná výroba jednotlivých častí a profilov spoja a zároveň ich náročné umiestnenie V zostave. Zaoberá sa iba ukotvením prichytávacích prvkov a nerieši stabilitu a tuhosť zostavy.EP 2906836 A 1 je samosvorný spoj, ktorý zabezpečuje pevné spojenie dielcov zarezaním hranatých koncov pružnej tvarovky jedného dielca do protiľahlých stien vybrania druhého dielca. Nevýhodou je, že takto vytvorený spoj je bud nerozoberateľný, alebo sa dá rozobrať iba V určitom smere, a to postupne, podľa spôsobu zloženia zostavy.Hlavným cieľom predloženého technického riešenia je vytvorenie rozoberateľného spoja na spojenie dvoch a viacerých segmentov do jedného celku. Podstatou takéhoto spoja je zostava so samočinnou funkciou doťahu, ktorá pozostáva zo záchytného tŕňa so záchytnou hlavou a pružinovej spony. Pružinová spona pozostáva z bočných krídiel spojených, výhodne v pravom uhle, so zadnou časťou pružinovej spony a z aretačných krídiel so zakončeniami. Podľa spôsobu použitia môžu mať tieto aretačné krídla tvar rovný, kruhový, elipsovitý alebo môžu byť V rôznej kombinácii týchto tvarov. Aretačné krídla pružinovej spony zahnuté dovnútra môžu byť ohnuté pod uhlom a V rozmedzí 5 ° až 90 °, ak sú V tvare písmena V, môžu mať uhol P V rozmedzí 5 ° až 160 a uhol P V rozmedzí 5 ° až 160. Záchytný tŕň môže mať záchytnú hlavu V tvare kužeľa, gule, polgule alebo V kombinácii kužeľa s polguľou, dvoch kužeľov alebo aj iný vhodný tvar, pričom vždy platí, že najkratšia vzájomná vzdialenosť aretačných krídiel je vždy menšia ako najširší rozmer záchytnej hlavy. Pružinová spona osadená vo vybraní spájaného segmentu je pevne prichytená na zadnej stene tohto vybrania upevňovacím prvkom.Voľné aretačné krídla sa pri zasúvaní do záchytnej hlavy tŕňa otvárajú, ich zakončenia sa vzďaľujú od seba, a tak napružia bočné krídla pružinovej spony. Po prekonaní bodu najširšej časti záchytnej hlavy sa aretačné krídla pružinovej spony tlakom napružených bočných krídiel snažia dostať do pôvodného (rovnovážneho) stavu, čím ich zakončenia samočinne skĺznu po stenách záchytnej hlavy, a tým prisunú čelné hrany oboch segmentov tesne k sebe. Takto vytvorené pružné spojenie dovoľuje manipuláciu oboch spojených segmentov s ďalšími, bez toho, aby sa spoj samovoľne rozpojil.Na lepšie vycentrovanie spoja môžu byť V jednom spáj anom segmente osadené kolíky, ktoré sa pri spojení zasunú do zodpovedajúcich vybraní V druhom spáj anom V segmente.Na stabilizáciu a znehybnenie tohto spoja možno použiť fixačné kolíky, ktoré sa zasunú do aretačných krídiel kolmo alebo vodorovne so smerom zasunutia záchytného tŕňa do pružinovej spony. V prípade použitia kruhovej lamely (zaslepovacej zátky) môže takéto riešenie zároveň slúžiť nielen na stabilizáciu (fixovanie) spoj a, ale aj na uvoľnenie pevného spojenia pootočením kruhovej lamely jedným alebo druhým smerom.V segmentoch zhotovených z pórovitých alebo kompozitných materiálov, kde by nastal problém s pevným prichytením záchytného tŕňa a pružinovej spony, sa môžu použiť príchytky rôzneho tvaru, ktoré sa prichytia do materiálu segmentu bud skrutkami, alebo lepidlami. Ich materiál, tvar a funkcia musia zabezpečiť pevné prichytenie pružinovej spony a záchytného tŕňa V príchytke a zároveň tesné a pevné spojenie V segmentoch. Na stabilizáciu a znehybnenie spoja sa použijú fixačné kolíky spôsobmi, ako už bolo uvedené. Tieto fixačné kolíky môžu byť aj súčasťou telesa príchytky. Na lepšie vycentrovanie oboch dielov je výhodné,ak na príchytke prvého segmentu je vytvorený výčnelok, V ktorom je upevnený záchytný tŕň a V príchytke druhého segmentu je zodpovedajúce vybranie.Rozoberateľný spoj umožňuje rýchle a pružné spojenie segmentov vo všetkých materiáloch dostupných na trhu. Nenáročná montáž segmentov ñxáciou spoja, ako aj jednoduchá demontáž sú zrozumiteľné a pochopiteľné pre každého konečného spotrebiteľa, a to bez ohľadu na jeho technické vzdelanie a zručnosť. Samočinná doťahová funkcia spoja zákazníkovi zároveň umožňuje skladať aj náročné zostavy bez montážnych pomôcok a bez cudzej pomoci.Prehľad obrázkov na výkresochRozoberateľný spoj podľa predloženého technického riešenia a jeho varianty sú vyobrazené na priložených výkresoch.Na obrázku l je znázornený záchytný tŕň s pružinovou sponou.Na obrázku 2 sú záchytný tŕň a pružinová spona zobrazené v axonometrii.Obrázok 3 zobrazuje rôzne tvary aretačných krídiel pružinovej spony.Na obrázku 4 je záchytný tŕň a pružinová spona, ktoré sú osadené v jednotlivých segmentoch. Obrázok S,obrázok 6 a obrázok 7 znázorňujú zasúvanie segmentov do seba. Detaily A, B a C ukazujú rôzne príklady zakončenia aretačných krídiel pružinovej spony.Obrázok 8 a obrázok 9 zobrazujú prichytenie aretačných krídiel v tvare písmena V.Na obrázku 10 sú niektoré možnosti tvarov záchytnej hlavy.Obrázok 11 znázorňuje znehybnenie a stabilizáciu spoja pomocou fixačných kolíkov, ktoré sa zasúvajúdo aretačných krídiel kolmo.Na obrázku 12 je spoj stabilizovaný pomocou fixačných kolíkov, ktoré sa zasúvajú do aretačných krídiel vodorovne.Obrázok 13 znázorňuje stabilizáciu aretačných krídiel zahnutých dovnútra.Na obrázku 14 je zobrazená možnosť stabilizácie spoja pomocou kruhovej lamely s fixačnými kolíkmi.Obrázok 15 a obrázok 16 zobrazujú uvoľnenie spoja pootočením kruhovej lamely s fixačnými kolíkmi.Obrázok 17 je priestorovým znázornením príkladu spojenia dvoch segmentov prostredníctvom príchytiek osadených záchytným tŕňom a pružinovou sponou.Na obrázku 18 je prierez spoja vytvoreného príchytkami prichytenými V jednotlivých segmentoch. Na obrázku 19 je príklad spojenia dvoch segmentov, V ktorých sú osadené záchytný tŕň a pružinová spona.Rozoberateľný spoj so samočinnou funkciou doťahu pozostáva zo záchytného tŕňa 1 so záchytnou hlavou z a z pružinovej spony 3 (obrázok 1). Táto pružinová spona pozostáva z bočných krídiel j, spojených v pravom uhle so zadnou časťou 4 pružinovej spony 3, a z aretačných krídiel Q, ktoré sú ohnuté dovnútra pod uhlom a 45 °, pričom vzdialenosť D 1 medzi zakončeniami g aretačných krídiel 6 je menšia, ako je hrúbka D záchytného tŕňa 1.Rozoberateľný spoj prvého segmentu 9 a druhého segmentu (obrázok 4) má záchytný tŕň 1 so záchytnou hlavou z, pevne spojený s prvým segmentom 9. Vo vybraní Q pre pružinovú sponu 3 je cez otvor Z pre upevňovací prvok § pevne prichytená pružinová spona 3 jej zadnou časťou 4 k spodnej časti vybrania Q pre pružinovú sponu 3. Pri zasúvaní pružinovej spony 3 osadenej v segmente n do záchytného tŕňa 1 prichyteného v prvom segmente 9 (obrázok 5) sa aretačné krídla Q so zakončeniami Q, pôsobením najširšej časti M záchytnej hlavy z, vzďaľujú od seba a takto napružia do strán bočné krídla 5 pružinovej spony 3. Po prekonaní najširšej časti M záchytnej hlavy g (obrázok 6) sa zakončenia Q aretačných krídiel 6 spätným tlakom napružených bočných krídiel 5 samočinne skĺznu po stenách záchytnej hlavy g. Týmto samočinným pohybom sa čelná hrana Q prvého segmentu 9 a čelná hrana Q druhého segmentu Q navzájom tesne spoja, ako sa dá vidieť na obrázku 7.Rozoberateľný spoj so samočinnou funkciou doťahu, spájajúci prvý segment 2 a druhý segment g, je zhodný so spojom v príklade l s tým rozdielom, že aretačné krídla Q sú v tvare písmena V (obrázok 8, obrázok 9).Príklad 3 Rozoberateľný spoj so záchytnou hlavou z záchytného tŕňa l, ktorá môže mať tiež tvar kužeľa g, kombinácie kužeľ-polguľa Q, guľa Ä alebo kužeľ-kužeľ E (obrázok 10).Rozoberateľný spoj so samočinnou funkciou doťahu možno stabilizovať a znehybniť vertikálnym spôsobom (obrázok 11) alebo vodorovným spôsobom (obrázok 12) pomocou fixačného prvku Q obsahujúceho fixačné kolíky Q.Rozoberateľný spoj so samočínnou funkciou doťahu (obrázok 14) je fixovaný (znehybnený) pomocou kruhovej lamely Q s fixačnými kolíkmi üQa, osadenej vo vybraní Q pre pružinovú sponu â (obrázok 14). Demontáž (rozpojenie) sa uskutočňuje pootočením kruhovej lamely Q, ktorej fixačné koliky üQa rozovrú(roztvoria) bočné krídla j pružinovej spony â (obrázok 15). Tým sa uvoľní záchytná hlava z zo zovretia aretačných krídiel 6 a prvý segment 9 a druhý segment Q sa dajú od seba oddeliť (obrázok 16).Rozoberateľný spoj so samočínnou funkciou doťahu, spáj ajúci prvý segment 9 a druhý segment Q (obrázok 17), má záchytný tŕň 1 so záchytnou hlavou g, upevnený v oválnom výčnelku E príchytky 17 prvého segmentu 9 oválneho tvaru, prípadne v príchytke Q kruhového tvaru, ktoré sú prichytené V zodpovedajúcom vybraní Q prvého segmentu 9, respektíve . Pružinová spona â tohto spoja je cez otvor Z pre upevňovací prvok § upevnená vo vybraní Q príchytky Q segmentu Q, ktorá je prichytená v zodpovedajúcom vybraní ä segmentu Q. Príchytka Q prvého segmentu 9, príchytka Q druhého segmentu Q a príchytka Q kruhového tvaru sú upevnené v prvom segmente 2 a druhom segmente Q pomocou skrutiek cez otvory Q príchytky Q a Ě príchytky Q.Rozoberateľný spoj so samočínnou funkciou doťahu, spájajúci prvý segment 9 a druhý segment Q, je zhodný ako v príklade 1 s tým rozdielom, že na vycentrovanie spoja sú v prvom segmente 2 osadené kohky Z 4, ktoré sa po spojení zasunú do zodpovedajúcich vybraní ě V druhom segmente 11, pričom V segmentoch sú osadené záchytný tŕň a pružinová spona (obrázok 19).Využitie spojenia s automatickým doťahom je predovšetkým v tých sektoroch trhu, kde sa vyžaduje rýchle, stabilné a pohodlné spojenie segmentov medzi sebou. Je to najmä v nábytkárskom priemysle, stavebníctve a strojárskom priemysle. Vhodne sa dá využiť napríklad v rôznych produktoch keteringových spoločností a zvýhodňuje distribúciu produktov formou e-shopov a zásielkových služieb. To znamená všade tam, kde šetrenie času montáže a demontáže, doprava a skladovanie, prináša značné finančné úspory. Zároveň poskytuje značný používateľský komfort pre spotrebiteľa a vďaka minimálnemu počtu spojovacích prvkov je svojím technickým riešením šetrné k životnému prostrediu.1. Rozoberateľný spoj so samočínnou funkciou doťahu, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva zo záchytného tŕňa (l) so záchytnou hlavou (2) a z pružinovej spony (3), tvorenej bočnými krídlami (5),Spojenými so zadnou časťou (4) pružinovej spony (3), a aretačnými krídlami (6) so zakončeniami (6 a), na aretáciu záchytného tŕňa (1), tlakom na steny záchytnej hlavy (2) následkom napružených bočných krídiel(5), najlcratšia vzájomná vzdialenosť aretačných krídiel (6) je vždy kratšia, ako je najširší rozmer záchytnej hlavy (2).2. Rozoberateľný spoj podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i spony (3) obsahuje otvor (7) pre upevňovací prvok (8).3. Rozoberateľný spoj podľa nároku 1 a 2, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že aretačné krídla (6) majú tvar kruhový, elipsovitý alebo kombináciu týchto tvarov.s a t ý m , že zadná časť (4) pružinovej4. Rozoberateľný spoj podľa nároku 1 a 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aretačné krídla (6) ohnuté dovnútra zvierajú s bočnými krídlami (5) uhol a 5 ° až 90 °. 5. Rozoberateľný spoj podľa nároku 1 a 2, V y z n a č u j ú c i S a t ý m , že aretačné krídla (6)6. Rozoberateľný spoj podľa niektorého z nárokov 1 až S, V y z n a č u j ú c i s a t ý m ,chytná hlava (2) má tvar kužeľa (Za), kužeľa-polgule (Zb), gule (Zc) alebo ich kombinácie.7. Rozoberateľný spoj podľa niektorého z nárokov 1 až 6, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spoj je stabilizovaný a znehybnený fiXačným prvkom (15) s fixačnými kolíkmi (15 a).8. Rozoberateľný spoj podľa nároku 7, V y z n a č uj ú c i s a t ý m ,kruhová lamela (16).9. Rozoberateľný spoj podľa niektorého z nárokov 1 až 8, V y z n a č u j ú ci s a tý m , že záchytný tŕň (1) je osadený v príchytke (17) prvého segmentu (9) a pružinová spona (3) je osadená v príchytkeže zá že fixačným prvkom (15) je

MPK / Značky

MPK: F16B 12/26, F16B 21/07, F16B 5/06, F16B 13/13, F16B 17/00, F16B 12/24, F16B 21/06

Značky: rozoberateľný, samočinnou, funkciou, doťahu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-u7508-rozoberatelny-spoj-so-samocinnou-funkciou-dotahu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozoberateľný spoj so samočinnou funkciou doťahu</a>

Podobne patenty