Číslo patentu: U 3714

Dátum: 03.02.2004

Autor: Cocuľa Michal

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka difúzora vzduchu ako koncového člena rozvodu vzduchotechnických zariadení do miesta distribúcie, najmä v interiéri.Sú známe rôzne technické riešenia pre vyústenie vzduchu do interiéru, ktoré sú v jeho homej časti. Niektoré hlboko zasahujú do vrchného priestoru, iné sú na úrovni stropu alebo len málo vystupujú do priestoru. Tieto výstupy - difúzory majú hranatý alebo valcový tvar a sú spojené s rozvodným potrubím. Odlíšujú sa jednak technickými parametrami a dizajnom výstupu - čela. Sú známe pevné difúzory valcového tvaru, ale aj také, ktoré majú vnútri otočné rozvodné teleso na vytváranie lineárneho a vírivého prúdenia, prípadne ich kombinácii. Jedno konkrétne riešenie je známe z EP O 632 235 dokumentu, ktore je inštalované do stropu. Vzduch do interiéru vstupuje otvormi vstrope a medzi stropom a obvodovým rámom je vytvorená štrbina tvaru prstenca. Nedostatkom tohto riešenia je jeho pevná funkcia, pretože nie je možné meniť pomer množstva vzduchu prúdiaceho výstupnými otvormi a otvormi vo výpustnej doske smerom zvislo dole ako aj vzduchu prúdiaceho prstencovou štrbinou.Patentový spis SK 283 000 rieši výstup svýpustnou doskou, ktorú obopína príruba. Vo výpustnej doske sú otvory a štrbiny, pričom má líevikový prívod, ktorá s okrajovou prírubou vytvára prstencovú štrbinu, v ktorej sú dištančné prvky na nastavenie jej šírky. Pri tomto riešení je možné riadiť objem prúdiaceho vzduchu, veľkosť prstencovej štrbiny ako aj výstupných štrbin, prierez a usporiadanie otvorov, uhol nastavenia a tvar vzduchových vodiacich lamiel.Nedostatkom riešenia je zložitá konštrukcia, pričom výroba vyžaduje zložité nástroje a prípravky. Spoločným nedostatkom je nevyhovujúce prúdenie vzduchu, hlavne pre množstvo kútov, hrán a pod. Otvory sú hranaté a výroba napojeniajednotlivých dielov je zložitá a prácna.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie difúzora, pri ktorom je docielená regulácia vzduchu v axiálnom a radiálnom smere prúdenia, prípadne len v axiálnom alebo len v radiálnom bez regulácie alebo sňou. Uvedené je možne docieliť riešením difúzora pozostávajúceho z pevného valcového telesa s čelnými otvormi na čele, ktoré je k pevnemu valcovému telesu napojené pevne alebo rozoberateľne,pričom spoj je vzduchotesne utesnený. Homá časť pevného valcového telesa má prívod spojený s horným čelom prostrednictvom deformačných elementov. Medzi prívodom a čelom s čelnými otvormi je upravovač parametrov vzduchu. Prívod má aspoň jednu drážku stesnením. Vhodné konštrukčné spojenie horného čela s pevným valcovým telesom je prostrednictvom obvodového lemu najeho homej časti, na ktorý dosadne horné čelo a následne sa obvodovým ohybom deformačných elementov spojí. Ďalšie konkrétne uskutočnenie difúzora má vnútri otočné prestaviteľné vnútorné valcové teleso výhodne prostredníctvom osového čapu s vymedzovacim krúžkom po obvode v medzipriestore. Vnútomé valcové teleso má vnútomé čelné otvory alebo vnútomé bočné otvory. V tomto uskutočnení pevné valcové teleso má bočné otvory. V medzipriestore medzipevným a vnútomým valcovým telesom sú klzné vymedzovacie elementy upevnené na vnútomom valcovom telese. Vzájomnú polohu pootočenia vymedzuje prestaviteľný element.Výhodou technického riešenia difúzora je plynulosť prúdenie vzduchu a rýchla nenáročná montáž pre využitie deformačnýeh elementov. Výrobné strojné zariadenia pozostávajú z bežných strojov, náradia a prípravkov. Prívod je možné vymieňať a je možné do prívodu dať škrtiacu klapku. Vzhľadom na vylepšenie fyzikálnych vlastností prepravovaného média, dif 11 zor neobmedzuje výkonnostnć účinky jednotlivých zariadeni vzduchotechnického potrubného rozvodu. Riešenie umožňuje vymeniť upravovač a prispôsobiť dizajn čelnej dosky sotvorrni podľa architektonických a technických požiadaviek priestoru. Riešenie umožňuje viesť prúd vzduchu dvoma smermi cez difúzor pojednoduchej úprave.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazeni obr. l znázorňuje jedno konkrétne riešenie difúzora bez vnútomého valcového telesa v čiastočnom reze s pohľadom zhora a detailmi, obr. 2 je čelo pevného valcového telesa v jednom zdizajnérskych riešení s priebežnýmí čelnými otvormi, obr. 3 znázorňuje riešenie difúzora s vnútorným valcovým telesom a pohľad zhora, obr. 4 znázorňuje vnútomé čelo vnútomého valcového telesa. Obr. 5 vyobrazuje bočný plášť pevného valcového telesa a jeho rozvinutý tvar. Obr. 6 znázorňuje bočný plášť vnútomého valcového telesa a jeho rozvinutý tvar. Obr. 7 znázorňuje prívod v rozvinutom stave bez ďalších technických operácii s ekvivalentmi deformačnýeh elementov. Obr. 8 znázorňuje homé čelo, obr. 9 znázorňuje upravovač parametrov vzduchu. Obr. l 0 znázorňuje difúzor v reze s detailmi bez vnútomého valcového telesa, ktorý má veľkosť pevného valcového telesa zhodnú s veľkosťou prívodu, je spojený so vzduchotechnickým potrubím z tepelnoizolačného materiálu a v osi má obvodový osový usmerňovač.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDifúzor 1 pozostáva zpevného valcového telesa 2 s čelným otvormi 2.2 a z hornej strany má prívod 3 vzduchu alebo iného plynného média. Na privode 3 je aspoň jedna obvodová drážka 3.1 pre tesnenie 4, Medzi prívodom 3 a čelnými otvormi 2.2 je upravovač 6 parametrov vzduchu,napríklad vo fomie dosky s priebežnýmí otvormi a/alebo sita, prípadne ťahokovu. Prívod 3 je vzduchotesne napojený na vzduchotechnické potrubie 5. Je vhodné. ak čelo 2.3 pevného valcového telesa 2 s čelnými otvormi je pevne alebo rozoberateľne upevnené k pevnému valcovému telesu 2, napríklad skrutkou v osi alebo obvodovým ohybom deformačných elementov, pričom v medzipriestore je tesnenie. Vhodné spojenie valcového telesa 2 sprírubou 3 je prostredníctvom homého čela 2.6 tak, že v homej časti valcového telesa 2 je vytvorený obvodový lem 2.7, na ktorý dosadne homé čelo 2.6 a následne obvodovým lemom deformačných elementov valcového telesa 2 sa tieto časti spoja. Napojenie prívodu 3 khomćmu čelu 2.6 pevného valcového telesa 2 je prostredníctvom deformačných elementov 3.2 zasunutých do otvorov v homom čele 2.6 a následne ohnutých. Je vhodné, ak v spodnej časti pevného valcového telesa 2 je vnútomý spevňovací dorazový lem 2.9.Ďalšie uskutočnenie dífúzora 1 má vnútri pevného valcového telesa 2 otočné prestaviteľné vnútomé valcové teleso 7 upevnené výhodne prostredníctvom osového čapu 8,pričom po jeho obvode vmedzipriestore je vymedzovací tesniaci krúžok 9. Vnútorné valcové teleso 7 s vnútomým čelom 7.3 má vnútomé čelné otvory 7.2 a vnútorné bočné otvory 7.1. V tomto uskutočnení pevné valcové teleso 2 je doplnené o bočné otvory 2.1, ktoré zasahujú alebo sú zhodné s úrovňou vnútomých bočných otvorov 7.1. V medzipriestore medzi pevným valcovým telesom 2 a vnútomým valcovým telesom 7, sú klzné vymedzovacie elementy 10 výhodne upevnené na vnútornom valcovom telese 7 a/alebo pevnom valcovom telese 2. Prestaviteľný element 11 vymedzuje vzájomnú polohu medzi pevným valcovým telesom a vnútomým valcovým telesom. Jedno jeho konkrétne uskutočnenie pozostáva z matice 11.1 upevnenej na vnúv tomom valcovom telese 7, do ktorej zasahuje prestaviteľná skrutka 11.2 uložená vo vybraní 11.3 na pevnom valcovom telese 2. Je vhodné ak pevne valcové teleso 2 má záchyt 2.8 na uchytenie dífúzora k pevnej časti konštrukcie. Čelné otvory 2.2, bočné otvory 2.1, vnútomé čelné otvory a vnútorne bočné otvory v ďalšom uskutočnení nie sú prestrihnuté po celom svojom obvode, prestrihnutá časť je ohnutá a takto je vytvorený usmerňovač 12. Usmerňovač vytvára so základnou plochou uhol 30 až 150 °. Ďalšie uskutočnenie dífúzora 1 vosi pri čele má obvodový osový usmerňovač 13.Riešenie dífúzora nie je obmedzené len k prívodu vzduchu do interiéru, ale i naopak. V tejto aplikácii technické riešenie nemá upravovač 6 parametrov vzduchu.l. Difúzor pozostávajúci z pevného telesa s čelnými otvormi spojeného so vzduchotechníckým potrubím, v y zn ačuj ú ci sa tým,ženapevnévalcovételeso(2) s čelnými otvormi (2.2) je z homej strany napojený prívod (3) s aspoň jednou obvodovou drážkou (3.1) s tesnenim(4) a medzi prívod (3) a čelné otvory (2.2) je upevnený upravovač (6) parametrov vzduchu, pričom čelo (2.3) s čelnými otvormi (2.2)je upevnené rozoberateľne alebo pevne prostredníctvom jeho deformačných elementov (3.2).2. Difúzorpodľanároku Lvyznačuj ú ci sa t ý m , že vnútri pevného valcověho telesa (2) je prestaviteľne uložené otočné vnútomé valcové teleso (7) s vnútornými čelnými otvormi (7.2) a/alebo vnútornými bočnými otvormi (7.1), výhodne prostredníctvom osového čapu (8) a v medzipriestore po obvode sú klzné vymedzovacie elementy (10) upevnené na vnútomom valcovom telese (7) alebo na pevnom valcovom telese (2) sbočnými otvormi(2.1) a medzipriestore, výhodne zvislom má prestaviteľný element (l l).3. Difúzor podľa nároku l a 2, vy z n a č uj ú ci s a t ý m , že po obvode osového čapu (8) v medzipriestore medzi pevným valcovým telesom a vnútomým valcovým telesom je vymedzovací tesniaci krúžok (9).4. Difúzor podľa nároku 2 a 3, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že prestaviteľný element (ll) pozostáva z matice (11.1) pevne upevnenej na vnútomom valcovom telese (7), do ktorej zasahuje prestaviteľná skrutka (11.2) uložená vo vybraní (11.3) na pevnom valcovom telese (2).

MPK / Značky

MPK: F24F 13/06

Značky: difuzor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-u3714-difuzor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Difúzor</a>

Podobne patenty