Zariadenie na ručný zber odpadov

Číslo patentu: U 3711

Dátum: 03.02.2004

Autor: Široký Ján

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riešenie je určené na ručný zber odpadov znečisťujúcich verejné priestranstvá a okolia budov.Na verejných priestranstvách sa vyskytujú odpady, ktoré sú hygíenicky závadné a znečisťujú životné prostredie. Sú to najmä Zvieracie exkrementy, odstraňovanie ktorých nie je uspokojivo vyriešené. V praxi sa na odstraňovanie tohto typu znečistenia používajú, alebo skôr mali by sa používať papierové vrecká so vsunutou papierovou lopatkou,plastové vrecká, lopatky z rôznych materiálov, špeciálne vysávače, metličky a podobne. Odstraňovanie tohto znečistenia je úlohou majiteľov zvierat a špeciálne vysávače sa aplíkujú prevažne na základe rozhodnutia miestnych samosprávnych orgánov. V každom pripade je povinnosť majiteľa zvieraťa odstrániť takéto znečistenie spojená s hygienickým rizikom jeho samého.Zistilo sa, že problém zberu exkremenlov do značnej miery odstraňuje zariadenie na ručný zber odpadov podľa tohto technického riešenia. Zariadenie pozostáva z čeľustí uspôsobených na ovládanie rukou a vrecka, do ktorého sú vložené otváracou časťou otočenou smerom ku dnu tohto vrecka.Pri zbere sa ruka vsunie do vnútra vrecka s čeľuste sa otvoria, spodná uzavretá časť vrecka sa vsunie do priestoru čeľustí, odpad sa uchopí a čeľuste sa uzatvoria. Následne sa prebytočná časť vrecka prevlečie cez čeľuste, vrecko sa uzavrie, čeľuste sa otvoria odpad s vreckom sa odhodí na príslušné miesto. Odpad je hygienicky odstránený a samotné čeľuste je možné opakovane použiť s ďalším vreckom. Ovládanie otvárania a zatvárania čeľustí závisí od materiálu, z ktorého sú vytvorené a spôsobu akým sú ramená čeľustí navzájom spojené. Najjednoduchším prípadom môžu byť čeľuste, ktoré sú tvarované a vytvorené z jedného kusa pružného materiálu, napríklad plastu, ohnutého do podoby čeľustí. Na zhotovenie čeľustí podľa technického riešenia je však možné použiť rôzny materiál aj odpadový a otváranie a zatváranie môže byť riešené napríklad spojením ramien čeľustí pomocou čapu s ovládaním rukou prípadne pomocou odpruženia. Čeľuste môžu mať rôzny tvar a veľkosť, prispôsobenú požiadavkám. Ramená čeľustí môžu tvoriť klipsu.Čeľuste môžu mať na vonkajších stenách vytvorené drážky, ktoré umožňujú ich lepšie uchopenie.Je vhodné ak sú ramená čeľustí tvarované tak, že pri akte zberu odpadu vytvoria uzavretý priestor.Pri používaní zariadenia sa ako vhodné ukázali tvárne vrecká, výhodne plastové vrecká.Zariadenie podlá technického riešeniaje možné použiť aj na ine druhy odpadov, konzistencia ktorých takýto zber umožňuje.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených schematických výkresoch sú znázomené rôzne praktické varianty zariadenia podľa technického riešenia. Na obr. l je znázomený axonometrický pohľad na jeden z možných príkladov vyhotovenia čeľustí v uzatvore nom stave a na obr. 2 axonometrický pohľad na tie isté čeľuste v otvorenom stave. Na obr. 3 až 5 je znázomená manipulácia so zariadením podľa technického riešenia. Na obr. 6 a 7 sú schematicky znázomené čeľuste vytvorené lisovaním z pružného plastu, ktoré sú v statickom stave otvorené a zatvárajú sa pôsobením sily ruky. Na obr. 8 až 10 sú znázomené varianty čeľustí podľa technického riešenia, pri ktorých ramená tvoria klipsu.Zariadenie podľa technického riešenia znázornené na obr. l až 5 pozostáva z tvarovaných čeľustí 1 vytvorených z plastu a mikroténového vrecka 2.Ramená 11 čeľustí l sú tvarované a spojene čapom 3. Pre ľahšiu ručnú manipuláciu sú vnútri vybavené odpruženim 4, v tomto konkrétnom prípade pružinou. Na vonkajšej strane ramien 11 sú vytvorené drážky 5 uľahčujúce uchopenie čeľustí l. Pri manipulácii s čeľusťami 1 sa do týchto drážok 5 opierajú prsty ruky.Pri zbere sa ruka vsunie do vnútra vrecka 2 a čeľuste 1 sa pôsobením ruky otvoria, spodná uzavretá časť vrecka 2 sa vsunie do priestoru čeľustí 1, odpad sa uchopí a čeľuste l sa uzatvoria. Následne sa prebytočná časť vrecka 2 prevlečie cez čeľuste l, vrecko 2 sa uzavrie, čeľuste l sa otvoria a odpad s vreckom sa odhodí na príslušné miesto. Odpad je hygienicky odstránený a samotné čeľuste 1 je možné opakovane použiť s ďalším vreckom 2.Zariadenie podľa technického riešenia pozostáva z čeľustí 1 vytvorených z celistvého kusa plastu získaného lisovaním vo forme (obr. 6 a 7) až plastového vrecka 2. Čeľuste 1 sú V statickom stave otvorené a zatvárajú sa pôsobením sily ruky. Na lepšie ovládanie sú vybavené drážkou 5 na vonkajšej stene ramien ll čeľustí l. Do tejto drážky 5 sa pri ovládaní čeľustí 1 opierajú prsty ruky.Variantne vytvorené zariadenie podľa technického riešenia pozostáva z čeľustí l (obr. 8 a 9) , ktorých ramená 11 sú spojené čapom 3 s pružinou 4, a sú súčasne vyhotovené ako ručne ovládateľná klipsa, a z plastového vrecka 2.Variantne vytvorené zariadenie podľa technického riešenia pozostáva z čeľustí l (obr. 10), vytvorených z celistvého kusa plastu získaného lisovaním vo forme a z plastového vrecka 2. Sú súčasne vyhotovené ako ručne ovládateľná klipsa. Čeľuste l sú v statickom stave uzatvorené.l. Zariadenie na ručný zber odpadov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z čeľustí (l) uspôsobených na ovládanie rukou a vrecka (2), do ktorého sú tieto čeľuste vložené otváracou časťou otočenou smerom ku dnu2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že čeľuste (l) sú vytvorené z jedného kusa ohybného plastu.3. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ramená (l l) čeľustí ( 1) sú spojené čapom4. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m . že ramená (l l) čeľustí (l) sú spojené čapom5. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že ramená (ll) čeľustí (l) sú na vonkajšej strane vybavené drážkami (5).6. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že ramená (1 l) čeľustí (l) tvoria klipsu.

MPK / Značky

MPK: B65F 1/00

Značky: zariadenie, ručný, odpadov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-u3711-zariadenie-na-rucny-zber-odpadov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na ručný zber odpadov</a>

Podobne patenty