Káblová schránka

Číslo patentu: U 1497

Dátum: 04.06.1997

Autor: Zima Juraj

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riešenie sa týka káblovej schránky, hlavne jej elektrického ukončenia s možnosťou napojenia pre povrchové vedenie elektrického rozvodu pod ochrannou lištou s aplikáciouUkončenie elektrického kábla na rozvod elektrickej energie v stavebníctve je různorode. Jedno uskutočnenie kabla hlavne na osadenie svietidlá pozostáva 2 vyvedenia kábla uloženého v ochrannej rúrke mimo strop respektíve zvisle murivo. Koniec elektrického kábla musí byť 2 bezpečnostných a protipoäiarných dovodov ukončený izoláciou s možnosťou napojenia na osvetľovacieteleso. V prípade zmeny vývodu, napriklad pre iný druh osvetlenias potrebou premiestnenia póvodneho ukončenia kábla, sa konieckábla umiestni do krabice 2 izolačneho materialu, ktora sa aseka do miesta pôvodného ukončenia a zafixuje sa sadrou. Krabice 2 izolaćneho materialu majú otvor pre vstup elektrickéhokábla a sú opatrene svorkovnicou pre skrutkový spoj.Vrch krabice je opatrený vekom, ktore je v rovine so stenou.veko - kryt má v osi výstupok so závitom, ktorý zasahuje domatice pevne upevnenej v krabici. V pripade zmeny osadeniaosvetľovacieho telesa je potrebne nove sekanie do panelu s novoupovrchovou úpravou. Možnosť ďalšieho napojenia a pokračovaniaelektrického kábla v ochranom kryte je neesteticke. Hlavnou, podstatnou nevýhodou je časová náročnosť uskutočnenia tejtoUvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje riešeniekáblovej schránky pozoetavajucej Z pevnej a snimacej častiroaoberateľne spojených, ktorej podstatou je skutočnosť, žepevná časť pozostáva 2 opornej plochy, ktora prechádza do bočnejplochy na ktorej 2 vnútornej strany sú pripevňovacie prvky, doktorých zasahujú uzatvaracie prvky umiestnene na vodiacejploche. Na vodiacu plochu naväzuje kryt snímacej časti. Opornáplocha je opatrená vstupným otvorom do ktoreho zasahujú pružneotvorom. Pripevňovací prvok pozostáva z vzostupnej plochyprechádzajúcej do plochy, ktorej aspoň časť je rovnobežná eopornou plochou a je ukončená dorazom. Do vzostupnej plochy,alebo plochy, ktorej aspoň časť je rovnobežná s opornou plochou zasahuje finačný prvok. Uzatváraci prvok je vybavený zámkom zasahujúcim do pracovneho priestoru pripevňovacieho Prvku. Výhodou konštrukćneho riešenia káblovej schránky je jejvysoká bezpečnosť čo je docielene možnosťou zasunutia vodičom káblu do vnútorných otvorov vnútorného telesa. Riešenie uskutoč nenia zmeny miesta vývodu kábla je bezpečne a rýchle.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 pohľad zoepodu, v Čiastocnom reze na káblovú schránku. übr. 2 znázorňuje bočný pohľad v ćiastočnom reze na káblovu schránku. ůbr. 3 znázorňuje V čiastoćnom reze snimaciu Časť káblovej schránky so znázornením dvoch variant krytu. Dbr. 4 znázorňuje spodný pohľad na snímaciu Časť kábelovej schránky. Dbr.5 znázorňuje uzatváraci prvok. Dbr. 6 znázorňuje horný pohľad do pevnej casti káblovejznázorňuje v reze pevnú časť kábelovejübr. B znázorňuje rez vedený medzi ćeľueťami pevnej äaeti.übr. 9 znázorňuje vnútorne teleso 5 vnútornými otvormi dvochObr. 10 znázorňuje bočnú plochu v troch variantoch 5 uzavretouDbr. 13 znázorňuje pohľad zhora na riešenie z obr. 12.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnicke riešenie ee týka káblovej echránky elektrickéhovedenia, ktora pozostáva z duteho deleneho telesa Lozoetavajúceho z pevnej časti 2 e enimacej Časti E, ktore eú epojene rýchlouzáverom. Pevnú česť 2 tvori kezetove teleso majúceoeornú plochu Z, ktorá prechádza do bočnej plochy podľubovoľným uhlom, avšak je vhodne, ek tento uhol je SQ , toznamena, že bočná plocha H je kolmá na opornü plochu Z.Uporna plocha 7 je opatrená vstupným otvoromzasahujú pružne plastické upevňovacie čeľuete 5 za účeomupevnenia ochrannej rúrky e vodičom, prípadne cez vstupný otvor A je vedený len kabel. Oporná plocha Z je opatrená upevñovacimi otvormi 5, pripadne technologickými a/alebo odľahčovacimiotvormi 2 a vnútorným telesom AQ 5 vnútornými otvormiĽ

MPK / Značky

MPK: H02G 15/02, H02G 3/08

Značky: káblová, schránka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-u1497-kablova-schranka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Káblová schránka</a>

Podobne patenty