Spôsob tlakového spájania nárazníkovo-behúňového obalu a kostrového obalu zavaľovaním pri výrobe surových autoplášťov a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Číslo patentu: E 849

Dátum: 21.05.2003

Autor: Mihálik Peter

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu spájania nárazníkovo-behúňového obalu a kostrového obalu pri výrobe surových autoplášťov, vykonávaný prostredníctvom pritlačenia nárazníkovo-behúňového kompletu radiálne dovnútra na vonkajší obvodový povrch nafúknutého prstencového kostrového obalu, aby došlo k vzájomnému spojeniu týchto komponentov. Vynález sa taktiež týka zariadenia na zavaľovanie nárazníkovo-behúňového obalu na kostrový obal, využívajúceho spôsob podľa tohto vynálezu.V procese výroby autoplášťov dochádza k nafúknutiu a tvarovaniu kostrového obalu na konfekčnom bubnc až dôjde k čiastočnému spojeniu s vopred pripraveným nárazníkovobehúňovým obalom. Následne dochádza k rotácíi konfekčného bubna, a teda i rotácíi nárazníkovobehúňového obalu spolu s nafúknutým kostrovým obalom.Úplne spájanie náraznikovo-behúňového obalu na nafúknutom kostrovom obale sa obvykle vykonáva pomocou prítlačnej sily vyvodzovanej v radiálnom smere pružným pneumatickým valcom na zavaľovacie valčeky.Doposiaľ známe spôsoby na spájanie nárazníkovo-behúňového obalu na nafúknutom kostrovom obale využívajú prítlačnú silu vyvodzovanú v radiálnom smere pružným pneumatickým valcom, na ktorom sú umiestnené delené zavaľovacie valčeky. Delené zavaľovacie valčeky s rozdielnym priemerom majú profil obvykle navrhnutý tak, aby pritláčali povrch behúňa autoplášťa po celej jeho šírke.Ďalší spôsob spájania nárazníkovo-behúňového obalu na nafúknutom kostrovom obale využíva prítlačnú silu vyvodzovanú v radiálnom smere pružným pneumatickým valcom, na ktorom je umiestnená dvojica zavaľovacich valčekov. Postupne sa začne dvojica zavaľovacich valčekov axiálnym posuvom symetricky pohybovať paralelne s rotačnou osou autoplášťa od stredu smerom k okrajom nárazníkovo-behúňového obalu.Konštrukčné riešenia zavaľovacich zariadení môžu byť rôzne. Takéto zariadenia môžu byť skonštruované napríklad ako dynamické, čo znamená, že valčeky V priebehu zavaľovania rotujú jednak okolo svojej osi, ktorá je rovnobežná sosou rotácie vyrábaného autoplášťa a súčasne dochádza k ich vzájomnému symetríckému pohybu V smere od strednej časti vonkajšieho obvodového povrchu vyrábaného autoplášťa k jeho ramenám, t.j. ide o posuv zavaľovacich valčekov v rovnobežnom smere s rotačnou osou autoplášťa, akým je napríklad konštrukčné riešenie podľa patentu EP 0 770 475 Bl, kde sa na zavaľovanie používa systém dvoch zavaľovacich valčekov umiestnených na pneumatických valcoch upevnených na pevnom nosníku, pričom pohyb nosníka vradiálnom smere a pohyb zavaľovacich valčekov umiestnených na pneumatických valcoch vaxiálnom smere je zabezpečené prostredníctvom tyčí so závitom, ktoré sú spojené s elektríckými motormi. Zariadenie podľa uvedeného patentu zahŕňa aj prostriedky na vychýlenie osi rotácie zavaľovacich valčekov z polohy rovnobežnej k osi rotácie konfekčného bubna.Ďalším typom zavaľovacich zariadení sú zavaľovacie zariadenia statické, pri použití ktorých dochádza len k pohybu valčekov okolo vlastnej osi, bez vzájomného pohybu použitých valčekov. Rovnako je možná kombinácia statických a dynamických valčekov, ako je tomu napr. v prípade patentu EP 0 627 302 Bl, kde podstatu vynálezu tvorí zariadenie na výrobu radiálnych autoplášťov, pričom súčasťou tohto zariadenia je tlaková jednotka, opatrená minimálne jedným valčekom. Konkrétne ide o systém troch valčekov, pričom jeden valček, ktorý je statický, pritláča stredovú časť vonkajšieho obvodového povrchu autoplášťa a dva dynamické valčeky sú umiestnené tak, aby pritláčali okraje nárazníkovo-behúñového obalu. Tieto valčeky sa pôsobením pneumatického valca zasúvajú do otvorov špeciálne na tento účel upravenej prenášacej jednotky,ktorá presúva nárazník a behúň z navíjacieho bubna na konfekčný bubon.Statické zavaľovacie valčeky môžu byť konštruovane aj ako delené, s rozdielnym priemerom a ich profil umožňuje pritláčanie povrchu behúňa autoplášťa po celej jeho šírke. Avšak,aj vprípade použitia delených zavaľovacich valčekov je možné využiť aj posuv zavaľovacej jednotky s valčekmi V smere rovnobežnom s osou konfekčného bubna, ako je opísané napr. Vpatente SU 1305056 A 1, kde každá jednotlivá časť deleného zavaľovacieho valčeka obsahuje pružinu, takže ich poloha nie je pevne stanovená, ale môže sa meniť V závislosti od meniaceho sa povrchu pri axiálnom pohybe deleného valčeka vzhľadom na os konfekčného bubna.Dokument č. US l 370 100 sa týka zariadenia na výrobu autoplášťov metódou natiahnutia pruhu tkaniny agumy do tvaru požadovaného pre autoplášte. Vynález zahŕňa rotačný bubon upevnený na horizontálnom hriadeli, kde hriadeľ je rotačne uložený na nosnej ploche uchytenej k rámu konštrukcie zariadenia. Bubon je upevnený len na jednej strane, k druhej stane je voľný prístup.Dokument č. US l 843 850 sa týka zariadenia na výroby autoplášťov V ktorých je materiál uložený alebo natočený na rotujúcom základe, kde zariadenie je opatrené párom ramien, ktoré medzi sebou nesú valček, ktorý je V línii so stredovou rovinou rotácie základu a kde sa valček môže dotýkať čiastočne dokončeného autoplášťa. Tvarovacie prvky ñbrózneho materiálu atvarovacie prvky behúňovej gumy sú upevnené na podpere, ktorá je radiálne pohyblivá vzhľadom na základ.Použitím vyššie opísaných zariadení je možné realizovať spôsob pritláčania-zavaľovania nárazníkovo-behúňového obalu na kostrový obal, pričom vtýchto prípadoch dochádza ku styku opačne pôsobiacich pružných elementov, a to nafúknutého nárazníkovo-behúňového obalu a pneumatického valca so zavaľovacimi valčekmi. V prípade výskytu bežných nerovnomemostí povrchu rotujúceho nárazníkovo-behúňového obalu dochádza k vzájomnej interakcíí zavaľovacích valčekov a nárazníkovo-behúňového obalu. Uvedená interakcia negatívne vplýva na uniformitu vyrábaných autoplášťov.Nevýhodou uvedených spôsobov je nižšia unifonnita vyrábaných plášťov, krivenie kostrových vlákien, možnosť výskytu vzduchových bublín v ramenách autoplášťa a komplikované nastavenie profilu zavaľovacích kladiek počas zmeny rozmeru vyrábaných autoplášťov.Teraz sa prekvapujúco zistilo, že uvedenú interakciu medzi dvomi pružnými elementmí,ktorými sú pneumatický valec tvoriaci súčasť zavaľovacej jednotky obsahujúcej aspoň jeden zavaľovací valček a nafúknutý kostrový obal je možné zmierniť tak, že sa pri konštrukcii zavaľovacej jednotky nepoužije pružný element, ale tuhý nepružný element. Využitím spôsobu a zariadenia podľa predkladaného vynálezu sa dosiahne vyššia uniformita vyrábaných autoplášťov.Spôsob výroby surového autoplášťa obvykle pozostáva z nasledujúcich operácií- výroba integrovaného kostrového obalu vo forme plášťa valca pozostávajúceho obvykle z vnútornej gumy, bočníc a kostrovej vložky a následné nasadenie pätkových lán,- výroba nárazníko-behúňového obalu vo forme plášťa valca obvykle tvoreného niekoľkými nárazníkmi a behúňa.- premiestnenie nárazníkovo-behúňového obalu do určenej polohy nad kostrový obal,- formovanie kostrového obalu do tvaru toroidu nafukovaním obalu pri súčasnom približovaní pätkových lán , ovinutie kostrových vložiek a bočníc okolo pätkových lán, pritlačenie bočných stien vyrábaného plášťa na kostrový obal, pričom pri rotácii bubna sa nafúknutý kostrový obal čiastočne spojí s nárazníkovo-behúňovým obalom, ktorý rotuje na konfekčnom bubne spolu s nafúknutým kostrovým obalom vo forme toroidu,- úplné spojenie nárazníkovo-behuňového obalu a kostrového obalu vo forme toroidu zavaľovaním počas rotácie konfekčného bubna.Vyššie uvedené nedostatky sú podstatne odstránené spôsobom spájania nárazníkovobehúňového obalu a kostrového obalu zavaľovaním na konfekčnom bubne pri výrobe autoplášťov podľa nároku 3, ktorého podstatou je, že na vonkajší obvodový povrch rotujúceho nárazníkovobehúňového obalu pripojeného na kostrový obal autoplášťa vo forme toroidu, ktorý je umiestnený na konfekčnom bubne sa pôsobí, smerom radiálne dovnútra, tlakom vyvíjaným minimálne dvomi valčekmí otočne a nepružne uloženými na tuhej nosnej časti, zavaľovacej jednotky, ktorá je vybavená prostriedkami na vzájomný symetrícký axiálny pohyb zavaľovacích valčekov od stredovej časti rotujúceho vonkajšieho obvodového povrchu nárazníkovo-behúňového obalu vyrábaného autoplášťa k jeho ramenám a prípadne aj prostriedkami na vychýlenie osi rotácie zavaľovacích valčekov z polohy rovnobežnej k osi rotácie vyrábaného autoplášťa teda osi rotáciekonfekčného bubna. Prítlačná sila valčekov sa reguluje (je ovládaná) prostriedkami na posun tuhej nosnej časti V smere osi kolmej na os rotácíe vyrábaného plášťa. Tieto prostriedky na posun tuhej nosnej časti V smere osi kolmej na os rotácíe vyrábaněho plášťa slúžia aj na privedenie tuhej nosnej časti do zvolenej polohy pri zavaľovaní ako aj na posuv tuhej nosnej časti V priebehu zavaľovacieho procesu V závislosti od polohy zavaľovacích valčekov na rotačnom povrchu vyrábaného plášťa.Radiálny posun zavaľovacej jednotky predstavuje posun tuhej nosnej časti V smere kolmom na rotačnú os vyrábaného autoplášťa. Radiálny posun zavaľovacej jednotky, vytvorenej vo forme tuhej nosnej časti s minimálne dvomi nepružne usporiadanými zavaľovacímí valčekmi, do deñnovanej polohy, t. j. deñnovanej radiálnej vzdialenosti osi zavaľovacích valčekov od osi konfekčného bubna, je riadený automaticky.Rovnako je automaticky riadený symetrický posuv zavaľovacích valčekov Vsmere od strednej časti vonkajšieho obvodového povrchu vyrábaného autoplášťa k jeho ramenám, t.j. rovnobežne s osou rotujúceho konfekčného bubna, pričom súčasne dochádza aj k vychýleniu osi rotácíe zavaľovacích valčekov z polohy rovnobežnej k osi rotácíe vyrábaného autoplášťa tak, aby bola takýmto spôsobom vyvíjaná radiálna sila na vonkajší obvodový povrch využívaná čo najefektívnejšie a dochádza aj k radiálnemu posuvu tuhej nosnej časti tak, aby pri pohybe zavaľovacích valčekov po zakrivenom povrchu vonkajšieho obvodového povrchu vyrábaného autoplášťa zostala veľkosť prítlačnej sily vyvíjanej prostredníctvom zavaľovacích valčekov zachovaná.Podstatou predkladaného vynálezu je taktiež zariadenie podľa nároku 1 na zavaľovaníe nárazníkovo-behúňového obalu na kostrový obal umiestnený na konfekčnom bubne obsahujúcom hnacie prostriedky na rotáciu konfekčného bubna, pričom zavaľovacia jednotka zahmuje na nosnej častí minimálne dva nepružne uložené zavaľovacie valčeky, otočné okolo osi, rovnobežnej s osou konfekčného bubna, prostriedky na privedenie tuhej nosnej časti do zvolenej polohy k rotujúcemu kostrovému obalu čiastočne spojenému s nárazníkovo-behúňovým obalom. Tieto prostriedky slúžia aj na posuv tuhej nosnej časti so zavaľovacími valčekmi počas procesu zavaľovania v závislosti od vzájomnej polohy zavaľovacích valčekov. Zavaľovacie zariadenie ďalej obsahuje prostriedky na vzájomný symetrický pohyb zavaľovacích valčekov od stredovej časti vonkajšieho obvodového povrchu rotujúceho vyrábaného plášťa k jeho ramenám, nasledujúci po kontakte zavaľovacích valčekov s uvedeným povrchom a prostriedky na riadenie vychýlenia osi rotácíe zavaľovacích valčekov z polohy rovnobežnej k osi rotácíe vyrábaného autoplášťa, pričom zavaľovacie valčeky sú konštruované akonepružné.Na vychýlenie osi rotácíe zavaľovacích valčekov zpolohy rovnobežnej sosou rotácíe vyrábaného autoplášťa možno použit akékoľvek zname konštrukčné riešenia prostriedkov s tým,že zavaľovacie valčeky musia byť uložené nepružne, čo znamená, že nesmú byť uložené napríklad na pneumatických valcoch.Spôsob zavaľovania náraznikovo-behúňového obalu na kostrový obal pri výrobe autoplášťov a zariadenie využívajúce tento spôsob budú bližšie vysvetlené s pomocou priložených výkresov a príkladov uskutočnenia vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochObr.l schematicky znázorňuje bočný pohľad na usporiadanie zariadenia podľa vynálezu vzhľadom ku konfekčnému bubnu.Obr.2 schematicky znázorňuje možnosť pohybu jednotlivých súčastí zavaľovacej jednotky v priebehu procesu zavaľovania nárazníkovo-behúňového obalu na kostrový obal podľa vynálezu.Obr.3 schematicky zobrazuje zariadenie na zavaľovaníe nárazníkovo-behúňového obalu na kostrový obal podľa predkladaného vynálezu.Obr. 4 znázorňuje zavaľovacie zariadenie podľa tohto vynálezu s možnosťou vychýlenia osi rotácíe zavaľovacích valčekov z polohy rovnobežnej k osi rotácíe vyrábaného autoplášťa.Obr. 5 schematicky znázorňuje výchylku valčeka V radiálnom smere pri jeho axiálnom posuvevzhľadom na os konfekčného bubna v prípade, že tento valček narazí na nerovnosť povrchu A pri tradičnom spôsobe zavaľovania,B pri spôsobe zavaľovania podľa predkladaného vynálezu.Obr. 6 predstavuje graficke znázornenie radiálnej sily autoplášťa, udávanej ako tzv. hodnota peakto peak A pri tradičnom spôsobe zavaľovania,B pri spôsobe zavaľovania podľa predkladaného vynálezu.Zariadenie schematicky zobrazené na obr. 1 pozostáva z konfekčného bubna 2 s pákovými ramenami, pričom tento bubon je opatrený hnacími prostriedkami zabezpečujúcimi jeho rotáciu v určenom smere a určenou rýchlosťou. Na vonkajšom obvode konfekčného bubna je navinutý kostrový obal l, nad ktorý sa do určeného priestoru privedie predpripravený náraznikovo-behúňový obal j. Konfekčný bubon 9 je konštruovaný tak, aby bolo možné prostrednictvom neho nafúknuť na ňom navinutý kostrový obal stlačeným vzduchom, pričom sa dosiahne určitá hodnota tlaku. Nafúknutim kostrového obalu l dôjde k čiastočnému spojeniu kostrového obalu l s náraznikovobehúňovým obalom i a následná rotácia konfekčného bubna spôsobí rotáciu kostrového obalu l s čiastočne pripojeným nárazníkovo-behúňovým obalom á.V blízkosti konfekčného bubna 2 je umiestnená zavaľovacia jednotka podľa tohto vynálezu pozostávajúca ztuhej nosnej časti ą, na ktorej sú na nosmkoch 3 umiestnené minimálne dva zavaľovacia valčeky g otočné okolo vlastnej osi, ktorá je rovnobežná s rotačnou osou A na ňom vyrábaného plášťa.Ako vidno z obr. 2, tuhá nosná časť 3 zavaľovacej jednotky a teda aj zavaľovacie valčeky g majú v priebehu procesu zavaľovania možnosť radiálneho posuvu v smere šípky g. Zavaľovacie valčeky g okrem posuvu V smere šípky á majú možnosť axiálneho posuvu v smere šípky Q ako aj vychýlenia V smere šípky Z z osi rotácie zavaľovacích valčekov zpolohy rovnobežnej s osou A rotácie vyrábaného surového autoplášťa.S odkazom na obr. 3 bude opísaný mechanizmus radiálneho posuvu v smere šípky 4 tuhej nosnej časti 3 zavaľovacej jednotky a axiálneho posuvu zavaľovacích valčekov g v smere šípky Q. Radiálny posuv tuhej nosnej časti i zariadenia využívajúceho spôsob podľa tohto vynálezu je zabezpečený prostrednictvom servomotora 41, naň napojenej tyče Q opatrenej závitom a klzných vedení Q, pričom všetky tieto súčastí sú usporiadané vradiálnom smere vzhľadom na os A konfekčného bubna. Činnosťou servomotora Q dochádza k rotačnému pohybu tyče Q opatrenej závitom, ktorý spôsobi pohyb nosnej časti 3 po klzných vedeniach Q radiálne smerom k vonkajšiemu obvodovému povrchu vyrábaného surového autoplášťa. Po skončení operácie zavaľovania sa opačným chodom servomotora Q a teda rotačným pohybom tyče Q opatrenej závitom vopačnom smere vzdiali zavaľovacia jednotka od vyrobeného surového autoplášťa. Rovnaký princíp bol použitý aj na axiálny posuv zavaľovacích valčekov, pričom usporiadanie všetkých súčastí, teda servomotora Q, naň napojenej tyče 63 opatrenej do polovice svojej dĺžky pravým a na druhej polovici svojej dĺžky ľavým závitom a klzných vedení §g je paralelné vzhľadom na os A konfekčného bubna. Na zabezpečenie rotačného pohybu zavaľovacích valčekov g okolo ich osi rovnobežnej sosou A konfekčného bubna Q je výhodne umiestniť valčeky na nosníky 3, ktoré majú takto na svojich koncoch otočených kkonfekčnému bubnu umiestnené zavaľovacie valčeky g, ktoré sa pri kontakte s rotujúcim vyrábaným autoplášťom otáčajú okolo svojej osi, a svojimi druhými koncami, sú spojené s tyčou Q opatrenou do polovice svojej dĺžky pravým a na druhej polovici svojej dlžky ľavým závitom. V tomto prípade dochádza činnosťou servomotora Ql kotáčaniu tyče Q 3 opatrenej pravým a ľavým závitom, ktoré má za následok symetrický pohyb nosníkov § od stredovej časti vonkajšieho obvodového povrchu vyrábaného autoplášťa k jeho ramenám. Spätný pohyb zavaľovacích valčekov g sa uskutoční opačným chodom servomotora 6 l.

MPK / Značky

MPK: B29D 30/20

Značky: zavaľovaním, surových, tohto, zariadenie, autoplášťov, výrobe, spájania, uskutočnenie, kostrového, obalů, nárazníkovo-behúňového, tlakového, spôsob, spôsobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e849-sposob-tlakoveho-spajania-naraznikovo-behunoveho-obalu-a-kostroveho-obalu-zavalovanim-pri-vyrobe-surovych-autoplastov-a-zariadenie-na-uskutocnenie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob tlakového spájania nárazníkovo-behúňového obalu a kostrového obalu zavaľovaním pri výrobe surových autoplášťov a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty