Spôsob výroby podkladového pásu pre strechy

Číslo patentu: E 8087

Dátum: 14.12.2004

Autori: Schröer Jörn, Laur Rüdiger, Klingelhage Norbert

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

EP 1 699 630 Spôsob výroby podkladového pásu pre strechyVynález sa týka spôsobu výroby priedyšnćho kompozitu v tvare pásu z rúna z plastu a z vrstvy pozostávajúcej úplne alebo takmer z polyuretánu (PU) pre použitie ako podkladový pás pre strechy a ako fasádový pás. Vynález zahrnuje i taký pás.Sú už známe spôsoby výroby priedyšného dvojvrstvového kompozitu v tvare pásu z PU na polyesterovom rúne pre použitie ako podkladový pás pre strechy. Tento podkladový pás sa usporiada pod krytinou strechy tak, že PU-fólia je privrátená smerom von a rúno smerom dovnútra. PU~fólia je nepriepustná pre vietor, pevné látky a vodu, avšak je priepustná pre vodnú paru. Rúno slúži primárne ako nosič PU-fólie a v dobách veľkého výskytu vodnej pary môže naviac prevziať funkciu akumulátora vodnej pary. Pri výrobe podkladového pásu sa PU-vrstva vytlačovaním PU alebo ako disperzia nanáša na rúno a spojuje s rúnom pomocou nejakého materiálu, ako aj i bez pomocného spojovacieho materiálu. Polyesterová rúna sú relativne drahé, takže výroba podkladového pásu z polyesterového rúna s PU vrstvou spôsobuje vysoké náklady.Spôsob podľa predvýznaku nároku 1 je opísaný v spise EP 0 700 799 A.Existuje preto úkol vyrobit príedyšný kompozit v tvare pásu z rúna z plastu a z vrstvy pozostávajúcej úplne alebo takmer z PU,ktorý sa hodí pre použitie ako podkladový pás pre strechy, totiž je nepriepustný pre pevne látky, vietor a vodu a je priepustný pre vodnúparu a je dostatočne odolný proti pretrhnutiu pre spracovanie akopodkladový pás, a umožní zníženie nákladov oproti kompozitu zpolyesterového rúna a PU-vrstvy. Tento úkol existuje i pre odpovedajúci podkladový pás, ktorý má byť vyrobiteľný s nižšíminákladmi než doposial a bez zhoršenia vyššie uvedených vlastností. Tento úkol je vyriešený kombináciou znakov nároku l.Ked sa týmto spôsobom PU-výrobok zahreje a naextruduje na PP-rúno V tvare pásu a zlisuje s ním, vznikne podkladový pás, ktorý sa nechá vyrobiť veľmi hospodárne a vykazuje vyššie uvedené vlastnosti. PP-rúnový materiál má nielen veľmi podstatnú cenovú výhodu oproti vyššie uvedeným rúnovým materiálom - vkaždom prípade vzhľadom k takým, ktoré majú rovnocenné nosné vlastnosti -,ale vykazuje i dobrú odolnosť voči médiám a alkáliám a nenastáva žiadny kapilárny transport vody. Tým, že PU-výrobok ďalej slúži na potiahnutie PP-rúna, ostanú zachované všetky vlastnosti dôležité pre funkciu podkladového pásu, ku ktorým rovnako náležia i intrinsické vlastnosti brániace horeniu, pričom spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje vysokou hospodárnosťou. Povlaky a/alebo filmy z ďalšej suroviny na PP-nosičoch, ako napríklad TPEE-fílm alebo i PEBA-film vždy na PP-rúne, tvorí kompozit, ktorý je podložený pod kompozitom s PU-vrstvou, totiž má predovšetkým sklon k bobtnaniu, a preto k uvoľneníu povlaku pri použití vonku. Ďalej sú tieto materiály rovnako drahšie než PU, takže neumožňujúhospodárnú výrobu priedyšného kompozitu.Aby sa priľnutie PU-výrobku na PP~rúne veľmi podstatne zvýšilo, použije sa pri výrobe kompozitu medzi PU-výrobkom a PPrúnom spojivo (nárok l). Pre použitie spojiva, aby sa zabránilo akémukoľvek uvoľneníu PU-vrstvy od PP-rúna, existujú, ako budePodľa vynálezu je možné, že spojivo sa zmieša s PU a ako PUvýrobok sa na PP-rúne naextruduje zmes PU-spojivo (nárok 1). Tak sa vytvorí zmes medzi PU-materiálom a spojivom vhodná pre požadované priľnutie medzi PU-výrobkom a PP-rúnom, takže PUvýrobok má už pri extrudovaní na PP-rúne požadované spojujúceAlternatívny spôsob použitia spojiva pre ďalšie uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu spočíva vtom, že PP-rúno sa opatrí spojivom vtavenine (nárok 1). Tým sa hodí ako spojivo polyolefín modifikovaný anhydridom kyseliny maleínovej (najmä EXXELOR® VA 1801 firmy Exxon). Vtomto prípade je pre spojenie s PUvýrobkom k dispozícii nielen povrch PP-rúna, ale spojivo môže pôsobiť i na tie časti PU-výrobku, ktore pri zlisovaní PU-vrstvy s PP rúnom vniknú do štruktúry rúna.spôsobom sa spojí extrudovaný PU s PP-rúnom zvlášť pevne.Je rovnako výhodné, keď sa PP-rúno predhreje (nárok 3) a tým sa predpoklady pre spojenie medzi s výhodou kalandrovaným PP rúnom a naextrudovaným PU ešte ďalej zlepší.Ďalej je výhodné, keď sa PP-rúno a extrudovaný PU-výrobok spolu navzájom priebežne zlisujú V medzere medzi dvomi prítlačnými valcami, najmä liacim valcom a prítlačným valcom (nárok 4). Predovšetkým vtedy, ked ako už bolo vyššie uvedené, nastáva naextrudovanie PU-výrobku na PP~rúno priamo V oblasti zlisovania oboch vrstiev, je výhodné uskutočňovať poťahovanie PP-rúnabezprostredne predtým, než sa obidvomi prítlačnými valcami uchopíPP-rúno práve opatrené vrstvou extrudovaného PU-výrobku.Aspoň jeden zoboch pritlačných valcov má byť vyhrievanýnastávalo bez akéhokoľvek zníženia teploty, ale za pôsobenia tepla.Pre variantu výroby spoločného nanášania PU-výrobku a spojiva sa môže napríklad roztaviť zmes z PU a polyolefínu modifikovaného anhydridom kyseliny maleínovej (najmä EXXELOR® VA 1801 firmy Exxon) a vytlačovať do oblasti, kde nastáva zlisovanie medzi PUvýrobkom a PP-rúnom (nárok 6). Pritom môže zostávať PU-produkt z asi 80 hmotn. polyuretánu (najmä DESMOPAN® KU~ 2 8659 firmy Bayer) a asi 20 hmotn. polyolefínu modifikovaného anhydridom kyseliny maleínovej (najmä EXXELOR® VA 1801 firmy Exxon)(nárok 7). I pritom vznikne medzi PP-rúnom a PU-povlakom vysoko pevné spojenie, takže sa obe vrstvy od seba nenechajú oddeliť.Nenastane pritom oddelenie V rovine PP-rúna.Nezávisle na tom, ktorý spôsob nanášania PU-výrobku a eventuálne í spojiva sa zvolí, je výhodné, ked sa ako PU použije DESMOPAN® KU-2 8659 firmy Bayer (nárok 8).Je možné opatrit PU a rovnako i PP-rúno prisadami, ako napríklad farbami, pigmentmi, stabilizátormi a protipožiarnymiJe rovnako možné vyrobiť priedyšný kompozit V tvare pásu z troch alebo ešte ďalších vrstiev, predovšetkým ako PU-medzivrstvus PP- rúnami na oboch stranách PU-vrstvy.

MPK / Značky

MPK: B32B 27/12, D06N 7/00, E04D 12/00, D06N 3/14, B32B 38/00, B32B 37/12, B32B 37/15

Značky: výroby, podkladového, pásu, střechy, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e8087-sposob-vyroby-podkladoveho-pasu-pre-strechy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby podkladového pásu pre strechy</a>

Podobne patenty