Zariadenie na držanie súčiastky, najmä opierky hlavy a najmä vo vozidle alebo na vozidle

Číslo patentu: E 8071

Dátum: 28.01.2005

Autor: Dillinger Thomas

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na držanie súčiastky, najmä opierky hlavy a najmä vo vozidle0001 Vynález sa týka zariadenia na držanie súčiastky, najmä opierky hlavy a najmä vo vozidle alebo na vozidle, pričom k súčiastke je priradená najmenej jedna nosná tyč, pričom nosná tyč je posuvná voči zariadeniu v smereprebiehajú-com v podstate rovnobežne so smerom jej dĺžky.0002 Takéto zariadenia sú všeobecne známe a sú opísané napriklad v DE 199 54 862 A 1 alebo v EP O 953 476 A 1. V motorových vozidlách sa totiž používajú vodiace zariadenia azariadenia na držanie opierok hlavy. Takéto vodiace zariadenie alebo zariadenie na držanie slúži na to, aby najmä dve vodiace tyče, ktoré vyčnievajú zbežnej opierky hlavy, najmä na výškové nastavenie opierky hlavy, viedlo alebo aretovalo. Problémom však je, že sa pri výrobe všetkých súčiastok, najmä pre motorové vozidlá, vyskytujú tolerancie rozmerov alebo uloženia rôznych jednotlivých dielov súčiastok. V príklade opierky hlavy ako súčiastky pre vozidlo, najmä pre auto, môže najmä dôjsť k tomu, že nosné tyče, ktoré vybiehajú z opierky hlavy a slúžia na držanie opierky hlavy alebo na výškové nastavenie opierky hlavy, sú vmalej miere uložené nerovnobežne alebo sú tiež uložené príliš ďaleko alebo príliš blízko. Takéto tolerancie potom vedú k tomu, že výškové nastavenie takej opierky hlavy je možné len s relatívne velkým vyvinutím sily užívateľom opierky. To celkovo negatívne ovplyvňuje používanie opierky hlavy. Okrem toho je však výsledkom tiež to, že nosné tyče nesmú byt držané s príliš veľkou vôlou v zariadeniach na držanie alebo zariadeniach na vedenie, pretože jednak môžu napríklad pri vibráciách vozidla začať klepať alebo všeobecne sa nežiaducim spôsobom pohybovať a jednak vedie takáto pohyblivost nežiaducim spôsobom k negatívnemu ovplyvneniu vzhľadu, pretože je tým znižované vnímaniehodnoty takejto súčasti auta.0003 Vynález si preto kladie za úlohu vytvorit zariadenie na držanie súčiastky, najmä opierky hlavy a najmä vo vozidle alebo na vozidle, ktorá by bola relatívne ľahko výškovo prestavitelné resp. ľahko prestaviteľná v smeredĺžky nosných tyčí súčiastky, a pritom by umožnila dostatočne stabilné držanie0004 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená zariadením na držanie súčiastky podľa nároku 1. Tým je výhodne možné zaručiť ako ľahkú posúvateľnosť súčiastky pozdĺž nosných tyčí tak idostatočné pevné držaniesúčiastky, najmä voči vibračným pohybom (klepotanie).0005 Ďalej je výhodné, keď je prostriedok na vyrovnávanie tolerancií vstyku s nosnou tyčou tiež behom posúvania nosnej tyče v prvom smere vzhľadom na zariadenie. Tým je zaručené, že je vakejkoľvek situácii používania poskytované dostatočné držanie a najmä dostatočné ochrana proti0006 Podľa vynálezu dochádza k pohybu prostriedku na vyrovnávanie tolerancií v druhom smere iba proti trecej sile zariadenia voči prostriedku na vyrovnávanie tolerancií. Je tak možné oba cieľové smery čo možno najstabilnejšieho a pevného držania zariadenia a ľahkej posuvnosti zariadenia po dĺžke nosných tyčí, ktoré sú samé o sebe protichodné, vzájomne spojiť tak,aby bolo v prostriedku na vyrovnávanie tolerancií, súčiastky alebo nosných tyčí súčiastky možné vyrovnanie tolerancie V rovine kolmej k prvému smeru, ale aby bol prostriedok na vyrovnávanie tolerancií uložený a spojený so zariadením tak,že celkovo nemá voči náhodným pohybom alebo vibračným pohybom nosnej tyče alebo súčiastky účinok prekážajúci tomuto pohybu alebo takému pohybu0007 Ďalej je výhodné, ak prostriedok na vyrovnávanie tolerancií je v styku s nosnou tyčou na najmenej troch miestach v rovine v podstate kolmej kprvému smeru. Tým je výhodne zaručené dobré držanie a dobré zaistenie súčiastky alebo nosnej tyče v zariadení proti všetkým vyskytujúcim sa0008 Ďalej je výhodné, ked prostriedok na vyrovnávanie tolerancií celkom obklopuje nosnú tyč v rovine v podstate kolmej kprvému smeru. Tým jeprostriedok na vyrovnávanie tolerancií jednoducho vyrobitelný ako kotúčovité zariadenie. Vnútri tak môže mať prostriedok na vyrovnávanie tolerancií tvar prispôsobený prierezu nosnej tyče a mimo môže mať prostriedok na vyrovnávanie tolerancií tvar prispôsobený prierezu zariadenia alebo miestuuloženia v zariadení, kde je prostriedok na vyrovnávanie tolerancií upevnený.0009 Ďalej je výhodné, ak je prostriedok na vyrovnávanie tolerancií pružne deformovaný v pNom smere prostredníctvom zariadenia a prostredníctvom tlačnej sily. Týmto spôsobom je trecia sila zariadenia podľa vynálezu voči prostriedku na vyrovnávanie tolerancií jednoducho alacno0010 Prostriedok na vyrovnávanie tolerancií ďalej s výhodou obsahuje materiál s nízkymi súčiniteľmi trenia, najmä v oblasti jeho styku s nosnou tyčou. Tým sú ďalej zmenšené sily potrebné na prestavovanie súčiastky pozdĺž smeru0011 Ďalej je výhodné, keď je zariadenie vodiace zariadenie a/alebo ked súčiastka obsahuje dve nosné tyče. Je tak možné dodávať pohybu na prestavenie súčiastky pozdĺž smeru dĺžky nosných tyčí alebo tyče, t. j.prestavovanie v prvom smere, vedenie alebo pohyb v priestore.0012 Vynález je ďalej bližšie vysvetlený na základe príkladov uskutočnenia, znázornených na výkrese.Obrázok 1 znázorňuje priečny rez zariadením na držanie súčiastky podľa vynálezu.Obrázok 2 znázorňuje prostriedok na vyrovnávanie tolerancií.Obrázok 3 znázorňuje priečny rez v oblasti prostriedku na vyrovnávanie tolerancií, v pohľade v pozdĺžnom smere nosných tyčí.Obrázok 4 znázorňuje schematické zobrazenie situácie zabudovávanímsúčiastky vstavanej do zariadenia podľa vynálezu.0013 Na obrázku 1 je znázornené zariadenia na držanie súčiastky, najmäopierky hlavy a najmä vo vozidle alebo na vozidle. Zariadenie 1, ktoré je ďalejoznačené tiež ako vodiace zariadenie, obsahuje napríklad najmä základné teleso 2 a objímkovú oblasť 3. Objímková oblasť 3 slúži na uloženie nosnej tyče 4 alebo tyče 4 na držanie, ktorá slúži na držanie alebo upevnenie súčiastky. Včiastkovej oblasti svojho základného telesa 2 obsahuje vodiace zariadenie 1 vybranie 6, ktoré je ďalej označené ako štrbina 6, v ktorej leží prostriedok 7 na vyrovnávanie tolerancií, ktorý je ďalej tiež označovaný ako vložka 7. Vybranie 6 má výšku d 1 na uloženie prostriedku 7 na vyrovnávanie tolerancií.0014 Na obrázku 4 je znázornený scenár alebo situácia použitia zariadenia 1 podľa vynálezu. Na chrbtovej opierke 11 neúplne znázorneného sedadla je uložená opierka 10 hlavy ako príklad súčiastky 10. Opierka 10 hlavy je spojená s chrbtovou opierkou 11 sedadla pomocou dvojice nosných tyčí 4. Súčiastka 10 alebo opierka 10 hlavy je upevnená na chrbtovej opierke 11 posuvne alebo výškovo prestaviteľne v smere dvojitej šípky označenej vzťahovou značkou 12. V príklade použitia, znázornenom na obrázku 4, je zariadenie 1 pevne spojené s chrbtovou opierkou 11 sedadla a nosné tyče 4 sú pevne spojené s opierkou 10 hlavy, takže k výškovému prestaveniu opierky 10 hlavy relatívne k chrbtovej opierke 11 dochádza posuvom nosných tyčí 4 spolu s opierkou 10 hlavy. Usporiadanie môže byť samozrejme tiež obrátené (nie je znázornené), takže zariadenie 1 je integrované do opierky hlavy a nosná tyč 4 je pevne spojená s chrbtovou opierkou 11, takže výškové prestavitelnosť opierky 10 hlavy pri pevne stojacich nosných tyčiach 4 je realizovaná tým, že sa zariadenie spolu s výškovo prestavitelnou opierkou 10 hlavy pohybuje pozdĺž nosných tyčí 4.0015 Zariadenie 1 s výhodou obsahuje vo svojej objímkovej oblasti 3 podla vynálezu, a to na konci objímkovej časti 3 opačnom voči vybraniu 6,najmenej jeden a s výhodou viac výstupkov 5, ktorými je deñnované uloženie zariadenia 1 relatívne k nosnej tyčí 4. Najmä sú výstupky 5 usporiadané s rozdelením okolo vonkajšieho obrysu nosnej tyče 4. Výstupky 5 slúžia na to, aby bola nosná tyč 4 uložená definovaným spôsobom vzhľadom na zariadenie 1.

MPK / Značky

MPK: B60N 2/48

Značky: držanie, zariadenie, vozidle, hlavy, súčiastky, opierky, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e8071-zariadenie-na-drzanie-suciastky-najma-opierky-hlavy-a-najma-vo-vozidle-alebo-na-vozidle.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na držanie súčiastky, najmä opierky hlavy a najmä vo vozidle alebo na vozidle</a>

Podobne patenty