Implantát na transforaminálnu interkorporálnu fúziu

Číslo patentu: E 7886

Dátum: 28.01.2005

Autor: Weiland Peter

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

lmplantát na transforaminálnu interkorporálnu fúziu Opis0001 vynález sa týka implantátu na transforaminálnu interkorporálnu fúziu lumbálnych segmentov chrbtice, pričom s chrbtícou bezprostredne do styku prichádzajúce oblasti povrchu majú prinajmenšom po úsekoch istenie proti dislokácii, v alebo na implantáte je usporiadaná nasadzovacia časť pre aplikačný nástroj a v implantáte sú vytvorené otvory alebo dutiny na plnenie, podľapredvýznakovej časti nároku 1.0002 Pri zásahoch na chrbtici je snaha pracovať minimálne invazivne, pričom v tomto zmysle boli vyvinuté tzv. PLIF-operačné techniky (Posterior-Laterallnterbody-Fusion). Pri jednej z takýchto operačných techník sa pri prístupe zozadu odstráni medzistavcová platnička a intervertebrálny priestor sa vyplní autológnou kosťou. Táto technika sa pripisuje Clowardovi, ktorý takúto operáciu vykonal prvýkrát v roku 1943. Ďalšie zlepšenie PLlF-techniky viedlo k tomu, že bol použitý transforaminálny prístup. Pri tejto technike sa vlastnou spongiózou naplnené tltánové košíčky, tzv. cage, zavádzajú transforaminálne z dorzálnej strany. Súčasne sa použije dorzálna ínštrumentácia a stabilizácia. Výhoda tejto stručne opísanej metódy spočíva v tom, že sa nemusí použiť žiadny prídavnýtransabdominálny alebo retroperitoneálny prístup.0003 Pri Biotit-Cage od firmy Ulrich slúži tento ako náhrada medzistavcovej platničky pre lumbálnu chrbticu. Cage sa vkladá dorzálnym prístupom, pričom aplikácia je možná po dvojiciach alebo jednotlivo. Tento predtým známy Cage má v podstate tvar písmena U a je opatrený istením proti dislokácii pneumatikovou štruktúrou. Materiálom implantátu je pri spomínanom Cage títán, prípadne zliatinatitánu, takže ku kontrole fúzie sú potrebné relatívne velké rádiologické okná.0004 Ďalej je známy firmou Stryker Orthopaedic, USA, distribuovaný cage v tvare kubického implantátu, ktorý môže byť do medzipriestoru v chrbtici implantovaný po0005 Vo vzťahu k stavu techniky možno poukázať ešte na dokument DE 43 28 062 A 1, ktorý sa týka implantátu na náhradu chrbticových telies a/alebo na stabilizáciu a fixáciu chrbtice. Pri tomto implantáte je na opornú tyč naprieč k osi tyče nasunuté teleso implantátu. Teleso implantátu podľa dokumentu DE 43 28 062 A 1 je na svojom pre dosadnutie na implantát hraničiacom chrbtovom telese opatrené povrchovou štruktúrou, takže dôjde k vzájomnej fixácii na seba navzájomdosadajúcich plôch telesa implantátu na jednej strane a chrbticových telies na0006 K stavu techniky patria tiež výškovo prestavitelné implantáty chrbticových telies na náhradu jedného alebo viacerých chrbticových telies, napr. podľa dokumentov DE 44 23 257 A 1, DE 195 19 101 A 1 alebo tiež DE 195 09 317 A 1. Výroba takýchto implantatov s prestaviteľnou výškou je však veľmi nákladná a je0007 V nemeckom úžitkovom vzore č. DE 296 16 778 U 1 je opísaný držiak miesta pre chrbticové teleso, ktorý sa vsadí napr. po resekcii chrbticového telesa a nastúpi na miesto chýbajúceho chrbticového telesa. Takéto držiaky miesta by mali pozostávať z pre telo prijatelného materiálu, pričom čelné konce majú nepravidelnú hranu a stena držiaka miesta je opatrená otvormi, takže je vytvorenýdostatok priestoru na uloženie kostnej hmoty.0008 Na vsadenie držiaka miesta podľa dokumentu DE 296 16 778 U 1 sa použije nástroj, ktorý je opatrený relativne dlhým driekom, pričom driek je na voľnom konci opatrený závitovým čapom. Tento závitový čap môže byť uvedený do záberu so závitovým otvorom telesa v tvare puzdra, aby sa toto vo vopred určenej polohe vložilo medzi dve susedné chrbticové telesá v priestore existujúceho chrbticového0009 Z dokumentu US 2004/0153065 A 1 je známy implantát s nasadzovacím zariadením, ktorý má približne tvar kosáčika a na jednom konci implantátu je nadstavec. Tento nadstavec je opatrený priechodnými vŕtaniami, do ktorých môže byt vložený prislušne tvarovaný koncový kus aplikačného nástroja. Týmto vzniknemožnosť, aby sa pri operativnom vsadzovaní implantátu pri použití aplikačnéhonástroja vykonávali výkyvné pohyby.0010 Pri implantáte pre interkorporálnu fúziu chrbticových prvkov podľa dokumentu W 0 02/17823 A 1 majú s chrbticou do styku prichádzajúce oblasti povrchu ístenie proti dislokácii v tvare zúbkov. Jeden koniec implantátu má čelnú plochu, ktorá je opatrená vŕtaním s vnútorným závítom, aby sa do nej mohol vložiťzodpovedajúci závitový koniec uholníka príslušného aplikačného nástroja.0011 Obsah dokumentu EP 1 290 985 A 2 opisuje implantát chrbticového telesa,ktorého ramená môžu byť rozoprené medzi ramenami pohyblivo a posuvneuloženým medzikusom, na čo sa použije špeciálny aplikačný nástroj.0012 Neskôr zverejnený dokument WO 2005/041825 opisuje implantát na transforaminálnu interkorporálnu fúziu lumbálnych chrbticových segmentov, pričom implantát má tvar kosáčika. Pri tomto implantáte sú oba konce opatrené podlhovastým otvorom pre voliteľné vloženie osového konca aplikačného nástroja. V dôsledku obojstranného uskutočnenia implantátu pre vloženie aplikačného nástroja nie je možné dať zavádzaciemu koncu implantátu taký tvar, aby savsadzovanie implantátu umožnilo bez rozopieranía chrbticových segmentov.0013 Z vyššie uvedeného vyplýva úloha vynálezu vytvoriť ďalej zdokonalený implantát na transforaminálnu interkorporálnu fúziu lumbálnych chrbticových segmentov, pričom implantát má mať vysokú primárnu stabilitu a pri aplikácii má byt možný jednoduchý operačný postup.0014 Riešenie úlohy vynálezu sa dosahuje implantátom podľa kombinácie znakov patentového nároku 1. pričom závislé nároky obsahujú účelné0015 Ak sa vyjde z implantátu, ktorý je na s chrbticou bezprostredne do styku prichádzajúcich oblastiach povrchu opatrený najmenej po úsekoch istenim proti dislokácii a je opatrený časťou pre nasadenie aplikačného nástroja, má ďalejzdokonalené teleso implantátu tvar kosáčika, pričom vyklenutie kosáčika jeorientované ventrálne a vnútorná strana kosáčika dorzálne.0016 Na konci kosáčika sa nachádza špeciálna nasadzovacia časť, ktorá pôsobí ako otočný kĺb, pričom k tomuto koncu protilahlý koniec kosáčika je vytvorený ako do hrotu sa zbiehajúci útvar v tvare zobáka. Medzi stenami kosáčika je vytvorenýnajmenej jeden plniaci otvor pre veľkoobjemové uloženie kostnej hmoty.0017 Nasadzovacia časť je vykonaná ako v priechodnom vŕtaní uložený otočný alebo výkyvný čap, pričom tento čap je opatrený kolmo k jeho pozdĺžnej osiprebiehajúcim zástrčným otvorom pre nástroj.0018 Na konci kosáčika s nasadzovacou časťou je vytvorené vybratie ako pristupk čapu a tam sa nachádzajúcemu zástrčnému otvoru pre aplikačný nástroj.0019 lmplantát s výhodou pozostáva zbioelastického plastu. najmäpolyéterketónu (PEEK), sú však možné aj iné vhodné materiály pre takýto0020 V bioelastickom plaste sú obsiahnuté röntgenové markery. Tieto röntgenové markery sa môžu nachádzať vo ventrálnej mediálnej časti v zvislej orientáciia v hrote implantátu vo vodorovnej sagitálnej orientácii.0021 Existuje podľa vynálezu tiež možnosť, aby sa čap ako otočná súčasť0022 Štruktúry na zaistenie proti dislokácii majú s výhodou tvar ihlanov alebo zrezaných kužeľov alebo sú realizované v tvare gulových, rovinnými rezmi0023 Zástrčný otvor čapu je opatrený vnútorným závitom.

MPK / Značky

MPK: A61F 2/00

Značky: implantát, fúziu, transforaminálnu, interkorporálnu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e7886-implantat-na-transforaminalnu-interkorporalnu-fuziu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Implantát na transforaminálnu interkorporálnu fúziu</a>

Podobne patenty