Ohybná viacvrstvová ohrievateľná hadica

Číslo patentu: E 778

Dátum: 15.11.2002

Autori: Schmelter Klaus, Besche Anton

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka ohybnej viacvrstvovej ohrievateľnejhadice podľa predvýznaku nároku 1.0002 Z DE 199 15 228 A 1 je známa ohybná ohrievateľná tlaková hadica pre motorové vozidlá. Tlaková hadica tohto druhu obsahuje radiálnu vnútornú a radiálnu vonkajšiu gumovú vrstvu, tiež aj medzivrstvu, V ktorej Ä je zabudovaná spevňovacia tkanina,respektíve zabudované fxspevňovacie opletenie. Do tejto spevňovacej tkaniny, respektíve spevňovacieho opletenia je zatkaný, respektive zapletený, najmenej jeden elektrický odporový vodič, tzv. vyhrievací vodič, na vyhrievanie média,ktoré preteká vnútrom hadice. Elektrický vyhrievací vodič je svojimi koncami napojený na zdroj napätia. Okrem toho môže zahŕňať uvedená medzivrstva ďalšiu spevňovaciu tkaninu,respektíve spevňovacie opletenie, pričom. je V jednej z oboch spevňovacích tkanín, respektíve V jednom. spevňovacom opletení zatkaný, respektíve zapletený elektrický vyhrievaci vodič. Elektrický vyhrievací vodič má obyčajne kovovú dušu a elektricky izolujúce opláštenie, ktoré zabraňuje, aby krížom položenývyhrievací vodič počas prevádzky spôsobil skrat.0003 Teraz sa ukázalo, ako je mimoriadne nákladné položiť konce vykurovacieho vodiča, spojeného dôkladne s Vystužujúcou tkaninou, respektíve vystüžujúcim opletením, tak voľne, aby bolo možné napojenie na zdroj napätia, potrebné na prevádzkovanie vyhrievacieho vodiča. Hlavne vtedy, keď sa vyhrievací vodič nachádza len v časti oblasti dĺžky hadice, je obtiažne lokalizovať konce vyhrievacieho vodiča. a položiť ich. voľne na0004 Ako nevýhodné sa tiež ukázalo, že sa homogénna spevňovacia tkanina, respektíve spevňovacie opletenie pri voľnom položení koncov vyhrievacieho vodiča často poškodí. Tým už potom nie je zabezpečené, aby spevňovacia tkanina, respektívespevňovacie opletenie plnilo vopred danú funkciu.0005 Ďalej sa ukázalo, že môže dôjsť pri voľnom. položení koncov topného vodiča k poškodeniu opláštenia kovovej duše,ktoré môže viesť hlavne pri výskyte vlhkosti V spevňovacej0006 Ďalej je známa z US-Ar 4 553 023 tepelne izolovaná,elektricky ohrievateľná hadica na dopravu kvapalín. Hadica zahŕňa vnútornú trubicu, nad ňou ležiacu spevňovaciu vrstvu,okolo ktorej sú ovinuté elektrické vyhrievacie drôty, a konečne opláštenie pozostávajúce z piatich jednotlivých vrstiev. Pritom pozostáva jedna z týchto piatich jednotlivých vrstiev z materiálu z aramidových vlákien a jedna ďalšia 2 materiálu zo sklených vlákien. Na vyvedenie elektrických vyhrievacich drôtov sa opláštenie nareže V pozdĺžnom smere a roztvori, takže voľne ležiace elektrické vyhrievacie drôty môžu byť odvinuté a vyvedené von medzerou vytvorenou v opláštení. Následne saopláštenie opäť stlačí dohromady a uzavrie ovinutím pásky z0007 Úlohou. vynálezu je ďalej vyvinúť ohybnú, viacvrstvovú,ohrievateľnú hadicu s najmenej jedným vyhrievacím vodičom tak,aby bolo možné jednoduché a spoľahlivé vytvorenie elektrickéhokontaktu vyhrievacieho vodiča so zdrojom napätia.0008 Táto úloha sa rieši pri ohybnej, viacvrstvovej, ohrievateľnej hadici podľa predvýznaku nároku 1 pomocou znakov0009 Ďalšie zdokonalenia. a výhodné vyhotovenia vyplývajú zo0010 Usporiadanínl vyhrievacieho vodiča mimo vonkajšiu vrstvu spevňovacej vrstvy, ale pod elastomérnou vonkajšou vrstvou alebo v nej, sa nechá vyhrievací vodič uvoľniť bez zásahu do spevňovacej vrstvy. Poškodenie spevňovacej vrstvy je tak vylúčené. Spevňovacia vrstva môže teda splniť svoju predurčenú funkciu a napríklad V tlakovej hadici zabezpečovať vopred danúvysokú pevnosť hadice proti tlakovému impulzu.0011 Vyhrievací vodič môže byť uvoľnený voľne radiálne, smerom von pôsobiacou silou, za preniknutia pôvodnou alebo zoslabenou elastomérnou vonkajšou vrstvou, ale bez poškodenia svojej kovovej duše a svojho opláštenia. Tento dej sa dá uskutočniť V najjednoduchšom prípade kliešťami, ktorými sa uchopia voľne prístupné konce vyhrievacieho vodiča na čelnom konci odrezaného kusa hadice a odtiahnu sa radiálne smerom von. zachovaním opláštenia sa pritom zachová elektrická izolácia, takže nemôže dôjsť k žiadnemu ovlyvneniu kovovej duše koróziou alebo skratom V dôsledku vniknutej vlhkosti. Aj funkcia elastomernej vonkajšej vrstvy zostáva zachovaná, pretože elastomêrna vonkajšia vrstva bude rozrezaná len v bezprostrednej oblasti, V ktorej bude vyhrievací vodič vytiahnutý radiálne smerom von. Na základe elastomérnej vlastnosti sa môžu deliace medzery následne opäť do značnej miery uzavrieť. V ostatnej oblasti zostane elastomérna vonkajšia vrstva úplne nenarušená. Vyhrievací vodič môže teda byť bezprostredne, tj. bez prídavného izolovania, vedený k elektrickému napájaciemu zariadeniu a tam elektricky spojený. Koróziou ohrozené oblasti alebo prechody vyhrievacieho vodičamedzi hadicou a elektrickým napájacim zariadením sa nevyskytujú.0012 Existuje ale tiež možnosť takto preparovaný koniec hadice, teda koniec hadice s uvoľneným vyhrievacím vodičomoddeliť a tým zaistiť ohrev hadice po celej jej dĺžke.0013 Elastomérna vonkajšia vrstva má s výhodou vo svojej pôvodnej hrúbke menšiu pevnosť ako vyhrievací vodič pri pôsobeníradiálne smerom von pôsobiacej sily.0014 Týmto dimenzovaním pevnosti sa dosiahne to, že môže byť vyhrievací vodič tiež vytiahnutý bez zoslabenia elastomérnej vonkajšej vrstvy cez ňu von. Tývt sa značne uľahčí inštalácia0015 Alternatívne môže byť tiež pevnosť elastomérnej vonkajšej vrstvy znížená zmenšením jej hrúbky, takže má potom menšiu pevnosť ako vyhrievací vodič pri pôsobení sily radiálne smerom0016 V tomto prípade sa zabráni obmedzeniu pevnostielastomérnej vonkajšej vrstvy V jej pôvodnej hrúbke.0017 S výhodou. prebieha vyhrievací vodič najmenej v dielčej oblasti dĺžky hadice špirálovo pod elastomernou vonkajšou0018 Vyhrievací vodič môže tak byť čiastočným odvinutím svojej špirály vytiahnutý z vonkajšej vrstvy. V zostávajúcej oblasti sa môže vyhrievací vodič prispôsobiť pretiahnutím a ohybom hadice. Okrem toho sa dosiahne špirálovitým usporiadaním rovnomernévyhrievanie média pretekajúceho hadicou.0019 Ďalej bude vynález vysvetlený pomocou výkresu. Na ňom je

MPK / Značky

MPK: F16L 11/12

Značky: hadica, viacvrstvová, ohybná, ohrievateľná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e778-ohybna-viacvrstvova-ohrievatelna-hadica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohybná viacvrstvová ohrievateľná hadica</a>

Podobne patenty