Zariadenie na úpravu povrchu predmetov ponorením do spracovávacej kvapaliny

Číslo patentu: E 7572

Dátum: 24.09.2007

Autor: Vacheron Frédéric

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA ÚPRAVU POVRCHU PREDMETOV PONORENÍM DO SPRACOVÁVACEJ KVAPALINY0001 Vynález sa týka zdokonalenia v úpravách povrchov predmetov používajúcich princíp ponoru do jednej alebo viacerých spracovávacích nádrží a presúvanie predmetov medzi týmito nádržami, obzvlášť v elektrochemických úpravách povrchov kovových predmetov, a konkrétnejšie spracovania anodizáciou hliníkových predmetov.Ako príklad anodických spracovávani hliníka ajeho zliatin je možné uviest bariérovú anodizáciu alebo anodickú pasiváciu, poréznu anodizáciu v kyslom prostredí alebo anodické rozpúšťanie, alebo aj elektrolytické leštenie, tvrdú alebo samofarbiacu anodizáciu.0002 Vynález sa obzvlášť týka zdokonalenia zariadenia na úpravua konkrétnejšie jeho dopravnej reťaze pre dopravu predmetov.0003 Sú už známe zariadenia na úpravu povrchu hliníkových predmetov,fungujúce po vsádzkach. Dokument DE 2119401 opisuje také zariadenie,obsahujúce motorovo poháňané vozíky vykonávajúce presun nad niekoľkými spracovávacími nádržami. Vozíky sú opatrené pohyblivými ramenami,vykonávajúcimi zvislé pohyby pre ponáránie sád predmetov, ktoré sa majú spracovávať, do po sebe idúcich nádrží a pre ich opätovne odoberanie. Tento dokument sa konkrétnejšie týka systému bezpečnostného brzdenia týchto0004 Vo francúzskej patentovej prihláška č. 0603687 avpatentovej prihláška WO 2006/00199, ktorých obsah zahŕňame do tohto opisu formou odkazu, prihlasovatelia už opísalí zariadenie na úpravu povrchu predmetov obsahujúce niekoľko spracovávacích nádrži, uložených vrade, vybavenýchotáčavými bubnami opatrenými prostriedkami pre dočasné upevneniespracovávaných predmetov, a ktorých os je uložená vodorovne a otáčavo tak,že väčšia časť každého bubna je ponorená do spracovávacej kvapaliny obsiahnutej vzodpovedajúcej nádrži, adopravný systém určený na plnenie každého bubna predmetmi, ktoré sa majú spracovávať a pre odoberanie už0005 Tieto predmety sú ukladané na kazety, ako napriklad tie, aké sú opísané v patentovej prihláške EP-Al-l 433 537, pričom kazety sa ukladajú na obvod otáčavého bubna. Dopravný systém obsahuje dve súbežne reťaze,uložené po jednej adruhej strane nádrží, ktorých dopravné osi sú kolmé kosiam otáčajúcich sa bubnov. Každá kazeta prechádza striedavo zjednej reťaze na druhú po priechode v spracovávacej nádrži. Tento dopravný systém teda potrebuje unášacie zariadenie pre každú reťaz a niekoľko prenášacichzariadení medzi retazami a nádržami. Vynález prináša Zdokonalenie systému presúvania spracovávaných predmetov.0006 Na tento účel vynález navrhuje zariadenie na úpravu povrchu predmetov, obsahujúce niekoľko spracovávacich nádrži, uložených vrade,vybavených otáčavými bubnami opatrenými prostriedkami pre dočasné upevnenie spracovávaných predmetov, aktorých osi otáčania sú uložené vodorovne aotáčavo tak, že väčšia časť každého bubna je ponorená do spracovávacej kvapaliny obsiahnutej v zodpovedajúce nádrži, a dopravná reťaz určená na plnenie každého bubna predmetmi, ktoré sa majú spracovávať, a pre odoberanie už spracovaných predmetov zbubna, pričom vzariadení sa dopravovanie uskutočňuje po všeobecnej osi, pričom-osi bubnov sú vzájomnerovnobežne a rovnobežné so všeobecnou osou dopravnej reťaze.0007 S výhodou sú osi bubnov uložené v podstate v rovnakej zvislej rovine a všeobecná os dopravnej reťaze je uložená v zvislej rovine obsahujúcej osi0008 Podľa konkrétneho uskutočnenia zariadenia na úpravu povrchu predmetov podľa vynálezu obsahuje obvod bubna sadu vodiacich líšt alebo koľajníc sosou rovnobežnou sosou otáčania bubna, určených na uloženiekaziet nesúcich súbor spracovávaných predmetov, pričom kazety sú určenénato, aby vykonávali sbubnom, na ktorom sú upevnené, jednu alebo viac úplných otáčok vspracovávacej kvapaline, pričom dopravná reťaz je určená na plnenie bubna kazetami predmetov na spracovanie a na odoberanie kaziet s už spracovanými predmetmi z bubna, a pričom dopravná reťaz je uložená nad nádržami, pričom všeobecná os dopravovania je rovnobežná s osou otáčaniabubnov a je uložená v zvislom priestore obsahujúcom nádrže.0009 Vtomto zariadeni môžu byt bubny uložené tak, že ich dvojice vodiacich líšt, ktoré sa momentálne dostávajú do hornej polohy, sa vynárajú zo spracovàvacich kvapalín asú vzájomne voči sebe vyrovnané, takže všetkypresuny sa môžu uskutočňovať súčasne.0010 Toto zariadenie môže obsahovat vedenie pre presun, uložené medzi dvoma po sebe nasledujúoimi nádržami avzájomne polohovo orientovanés vodiacimi Iištami bubnov v hornej polohe.Toto zariadenie môže obsahovat prostriedky pre postrek predmetov v úrovninajmenej klzného vedenia pre presun.0011 Podľa vyhodného uskutočnenia vynálezu sú presúvacie operáciečlenov dopravnej reťaze taktované a Synchronizované.0012 Podľa jedného uskutočnenia vynalezu dopravná reťaz obsahuje najmenej jeden pohyblivý vozík, vykonávajúci vratný presúvaci pohyb na vodiacej koľaji pre uskutočňovanie, vodorovným presúvaním, uvoľňovanie jednej alebo viacerých kaziet obsahujúcich už spracované predmety,aukladanie, rovnako vodorovným presúvaním, jednej alebo viac kazietobsahujúcich ešte nespracované predmety.0013 Pohyblivý vozík môže obsahovat motor pripojený kpastorku spolupracujúcemu sozubeným hrebeňom, za účelom zaístovania vratných0014 Dolná časť vozíka môže obsahovat vodorovnú ovládaciu tyč, ktorá nesie najmenej jedno zvislé rameno pre držanie ovládacieho člena, pričom ovladacia tyč je držaná v dolnej časti vozíka prostrednictvom dvoch otáčavýchtiahel, ktorých otáčanie zaisťuje presúvanie tyče dole a nahor.0015 Ďalšie znaky a výhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisupripojených výkresov, ktoré slúžia len ako neobmedzujúce príklady.Obrázok 1 je pohľad z boku na zariadenie. Obrázok 2 je pohľad zhora na zariadenie. Obrázok 3 je koncový pohľad na nádrž s dopravnou retazou.Obrázky 4 a 5 sú detaily pohyblivého vozíka dopravnej reťaze v dvoch rôznych0016 Obrázky 1 a 2 znázorňujú zariadenie na povrchovú úpravu kovových predmetov, ako je napríklad anodizácia hliníkových predmetov, ktoré potrebuje sled nádrži (4) obsahujúcich rôzne kvapaliny, ako je odmasťovacia kvapalina,satinovacia kvapalina, elektrolytický roztok, oplachová kvapalina, atd. Jedna zo spracovávacich nádrží je naplnená elektrolytickým roztokom, napriklad kyselinou sírovou, a umožňuje uskutočňovať anodizáciu predmetov zhliníka upevnených na kazetách. Pre tento typ spracovania nádrž obsahuje dve elektródy, zatial čo bubon je napájaný elektrickým prúdom opačnej polarity než elektródy, pričom elektrický prúd sa prenáša na spracovávané predmety prostredníctvom postupne bubna a kaziet, ako je opísané vo francúzskej patentovej prihláške č. 0603687 prihlasovateľov, ktorej obsah zahŕňame do tohto opisu formou odkazu. Podľa spôsobu použitia zariadenia na úpravu podľa vynálezu sa každý predmet ponorí do nádrže, pričom sa ponechá vykonávať aspoň jeden otáčavý pohyb, takže sú vypudené bubliny a vzduchové vačky,ktoré by sa mohli tvorit vnútri nádrže, čim sa umožňuje spracovávacej kvapalinespracovávať celý povrch predmetu, takže spracovanie je dokonale homogénne.0017 Určitý počet týchto spracovávaných predmetov sa najprv uloží na nosič alebo kazetu (5), obsahujúcu najmenej jedno pridŕžacie ústrojenstvo,schopné držať každý z uvedených predmetov. Kazety sú napríklad tie, ktoré sú opísané veurópskej patentovej prihláške EP-A-1 433 537 aktoré obsahujú súbor pridržiavacích ústrojenstiev predmetov, dovolujúcich upevñovat na jednej kazete viac predmetov. Dopravná reťaz (14) obsahuje niekoľko vozíkov (9) za účelom nasadzovania kaziet na bubny auvoľňovanie kaziet spracovaných

MPK / Značky

MPK: C25D 17/00

Značky: povrchu, kvapaliny, spracovávacej, úpravu, zariadenie, ponorením, predmetov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e7572-zariadenie-na-upravu-povrchu-predmetov-ponorenim-do-spracovavacej-kvapaliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na úpravu povrchu predmetov ponorením do spracovávacej kvapaliny</a>

Podobne patenty