Polykarbonátová viacvrstvová fólia

Číslo patentu: E 7435

Dátum: 16.09.2005

Autori: Koppers Markus, Kühn Klaus-dieter, Jacobsen Sven, Kuckertz Christian

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka polykarbonátovej viacvrstvovej fólie ajej použitia pre polykarbonátové karty odolné voči zlomu v ohybe, najmä so všivacim výstupkom.0002 Bežnými materiálmi pre bezpečnostné karty a tiež čipové karty sú polyvinylchlorid (PVC),polyester (PE), polymetylmetakrylát (PMMA) a polykarbonát (PC). Polyvinylchlorid a polyester sú cenovo výhodné materiály, ktoré avšak nie je možné udržať vysoko priehľadné. Výroba kartových spojeni prostrednictvom koextrúzie polyesteru sa opisuje v EP 1 062 104 B 1.0003 Pre vysokohodnotné použitia sa uprednostňuje PC, pretože je vysoko priehladný, má vysokú odolnosť voči zlomu v ohybe aje možné ho lokálne na mieste popísať laserom. Ďalšími pozitívnymi vlastnosťami polykarbonátu sú jeho široký teplotný rozsah použiteľnosti od -150 °C do 150 °C, vysoká pevnosť, tuhost a tvrdosť. Polykarbonátové preukazy sú bežné na celom svete. 0004 Nevýhodou je, že odolnosť polykarbonátu voči zlomu v ohybe je príliš nizka na to, aby mohli byť PC-karty natrvalo všité do obalu cestovného pasu.0005 Pri PC-kartách, ktoré je dnes možné dostať, ide typicky o jednovrstvové alebo viacvrstvovéspojenia, ktoré môžu byt napríklad zložené nasledovnePC s integrovaným čipom PC biely0006 Pri výrobe spojenia sa zlisujú rôzne PC-vrstvy medzi leštenými kovovými platňami pri 190 C počas 25 - 40 minút pri tlaku od 20 do 40 N/cmz.0007 Pretože sa rôznorodé polymérne materiály nedajú vyššie uvedeným spôsobom zlisovať do dostatočne pevného spojenia, existuje vysoká potreba polykarbonátových fólii s rôznymi vlastnosťami, ktoré môžu byť použité na výrobu polykarbonátových kariet. Takto sú potrebné napriklad fólie s vrstvami, ktoré nesú štruktúry, a ktoré obsahujú výrezy na čipy, transpondér,elektrické prívody, cievky a podobne. Viacvrstvové kartové telesá, ktoré zahŕňajú spinacie obvody,sú napríklad opisané v DE 44 36 302 C 1, DE 101 22 416 A 1 alebo DE 101 50194.0008 Špeciálne na výrobu dokladových knižiek, ktoré okrem plastových kariet zahŕňajú aj dalšie dokumenty alebo strany v papierovej forme, je potrebné, aby bolo možné karty a dokumenty na okraji spojiť, napriklad zošit a aby sa tieto spojenia pri častom listovani nezlomili.0009 Z EP 1 380 442 je známy spôsob výroby informačnej strany v rámci dokladovej knižky, pri ktorom je plastová karta, obsahujúca okrem iného polykarbonátové vrstvy, vybavená vrstvou zo-2 speneného polyetylénu pre všívacl výstupok. Na tieto účely vyvinutý spôsob je však veľmi nákladný a obsahuje rôzne kroky vrstvenia a rezania dodatočne sú potrebné oddelovacie fólie. 0010 EP-A-0430282 opisuje viacvrstvovú preukazovú kartu s potlačeným jadrom akrycími vrstvami, ktoré pozostávajú vždy z dvoch vrstiev, a to z vonkajšej vrstvy z polykarbonátu a z vrstvy ztermoplastického elastoméru, ktora leží pod ňou, kde elastomérom môže byt blokový polyéter amid.0011 EP-A-O 423 504 opisuje tvarované výrobky, ako napríklad flaše, pri ktorých sú polykarbonát a polyamid laminované, aby sa spojila vysoká pevnosť a chemická odolnost s kyslíkovou bariérnou funkciou, ktorá je podstatná pre nápojové fľaše.0012 Preto dalej existuje potreba fólií, ktoré vykazujú pre dokladové karty želané pozitívne vlastnosti polykarbonátu, zároveň sú však ohýbatelné a odolné voči zlomu v ohybe. Tieto fólie majú byť v rámci vyššie opísaného spôsobu výroby kariet zlisovatelné s inými polykarbonátovými fóliami za zvýšeného tlaku a pri zvýšenej teplote. Z nákladových dôvodov by mali môct byt tieto fólie aj zvlášť tenké (úspora materiálu).0013 Úlohou vynálezu je preto poskytnúť polykarbonátovú spojovaciu fóliu, ktorá je vhodná na výrobu bezpečnostných alebo dokladových kariet, ktorá pri zachovaní jej želaných mechanických afyzikálnych vlastností má okrem toho vysokú odolnosť voči zlomu v ohybe a pri lámaní alebo ohýbani nemá príliš velké odpruženie aje zlisovatelná s polykarbonátovými fóliami, takže môže byť použitá na výrobu všlvacieho výstupku na karte.0014 Úloha je vyriešená prostredníctvom použitia polykarbonátovej viacvrstvovej fólie v spojení s najmenej jednou ďalšou fóliou podla nároku 1 a týmto získanou kartou podla nároku 11.0015 Výhodne má použitá polykarbonátová viacvrstvová fólia na obidvoch povrchoch vždy zvonku ležiacu polykarbonátovú vrstvu, takže polyamidová vrstva, resp. vrstva obsahujúca polyamidy s 2 50 PA -jednotkami, vytvára vnútornú vrstvu.0016 Pri použitej fólii ide zásadne o polykarbonátovú fóliu sjednou vnútornou vrstvou alebo s jednou pod ňou ležiacou vrstvou z polyamidu alebo z polymémeho systému, vktorom prevláda polyamid, a ktorý sa vyznačuje podielom polyamidov (tiež v rámci blokového polyméru) 2 50 hmotnostných. Na základe jej pevnosti, tuhosti a bodu topenia resp. bodu mäknutia je polyamidová vrstva vhodná byt zlisovaná vspojení s najmenej na jednej strane ležiacou polykarbonátovou vrstvou vrámci jedného kartového spojenia. Pri trojvrstvovej forme uskutočnenia (PC/PA/PC) vzniká nezávisle od polohy vrstvy v rámci kartového spojenia vždy pevné pripútanie jednotlivých vrstiev medzi sebou, pri dvojvrstvovej fólii (PC/PA) môže byt táto použitá na vonkajšej strane karty alebo môžu byt dve fólie proti sebe položené tak, že vznikne vrstvová následnost PC/PA~PA/PC. Medzi polyamidová vrstvy môžu byt potom vložené ďalšie prvky, ktoré sa majú integrovať dokartového spojenia. 0017 Pod polykarbonátovými fóliami sa rozumejú čisté PC-fólie alebo fólie zPC-zmesí s prevažujúcim PC-podíelom, pokial si zachovajú ich charakteristické vlastnosti prostredníctvom3 0018 Teplota topenia alebo teplta máknutia polyamidovej vrstvy alebo vrstvy obsahujúcej polyamidy leží podľa vynálezu nad 120 °C, výhodne okolo alebo nad 150 °C, ďalej výhodne okolo alebo nad 185 °C, 0019 Vpriebehu skúmania ktomuto vynálezu sa ukázalo, že práve spojenie polykarbonátu apolyamidu spôsobuje optimálnu kombináciu vlastnosti pre fólie až do veľmi tenkých hrúbok vrstiev. Viacvrstvová polykarbonátová fólia, použitá pri vynáleze, je flexibílná a velmi odolná voči zlomu vohybe, ale aj pevná vťahu a odolná proti roztrhnutiu a minimálne rozťažiteľná do dĺžky. Zároveň je fólia na povrchu tvrdá aodolná proti vrypu. Môže byt vytvorená ako priehľadná s vysokým leskom alebo biela, ako aj popísateľná laserom.0020 Polykarbonátové vonkajšie vrstvy viacvrstvovej fólie podľa vynálezu sú výhodne nie hrubšie ako 50 m, pri celkovej hrúbke viacvrstvového spojenia výhodne nie nad 400 m. Ako dvojvrstvové alebo trojvrstvové fólie sú vytvorené polykarbonátové viacvrstvové fólie vo výhodnom uskutočnení v hrúbke medzi 50 a 300 m, ďalej výhodne medzi 50 a 250 m, zvlášť výhodne medzi 50 a 150 m.0021 Vo výhodnom uskutočnení je polyamidová vrstva spojená prostredníctvom kašírovania alebo koextrudovania s najmenej jednou na nej ležiacou polykarbonátovou vrstvou. Na to môže byť použité komerčne bežne dostupné kašírovacie lepidlo. Výhodne ide o systém zosieťovaný prostredníctvom chemickej reakcie, napr. na základe polyuretánu, epoxidu alebo zmiešaného systému z obidvoch.0022 Teraz je zvlášť výhodné, keď polyamidová vrstva pozostáva zPA 6, PA 6,6, PA 11,z polyamidovej zliatiny alebo z polyamidového kopolyméru alebo obsahuje tieto materiály. Hmotnostný podiel polyamidových jednotiek v polyméri má pritom predstavovať 2 50 hmotnostných. Výhodne je polyamidový ñlm pre polyamidovú vrstvu vyrobený tak, že tento dosahuje čo možno najvyššie preťaženie pri pretrhnutí.0023 Na viacvrstvovej fólii môžu byť okrem toho prítomné znaky, ktoré sú pre fólie na výrobu dokladových alebo bezpečnostných kariet všeobecne známe. Takto môže byt aspoň jedna vrstva viacvrstvovej fólie potlačená. Tlač môže pozostávať z čiernej alebo farebnej tlačíarenskej farby alebo z luminiscenčnej farby. Z bezpečnostných dôvodov môže byt umiestnená vo vnútri viacvrstvovej fólie medzi jednotlivými vrstvami.0024 Ďalej môže fólia obsahovať v alebo na najmenej jednej vrstve bezpečnostný znak a/alebo čip (napr. transpondér) a/alebo fotografiu.0025 Polykarbonátová viacvrstvová fólia nebude obsahovať viac ako pät vrstiev. pričom sú prítomné najviac dve polykarbonátové vrstvy, ktoré sú podľa vynálezu v priamom kontakte s polyamidovou vrstvou. Ďalšie možné zloženie fólie je preto PC/PAľjadrová vrstva/PA/PC, pričom jadrovou vrstvou je ľubovoľná nosná vrstva. Kaširovacie lepidlo atlačiarenská farba sa tu nezapočítavajú ako vlastné vrstvy.0026 Pri bežnom spôsobe výroby polykarbonátovej karty sa úseky pre terajší účel želaných fólií,vrátane polykarbonátovej viacvrstvovej fólie, ktorá vytvára všívací výstupok, zlisujú pri zvýšenom tlaku azvýšenej teplote do fóliového spojenia vtvare karty. Pritom sa úseky vyberú tak, že viacvrstvová fólia vytvára pozdĺž jednej strany karty presah, vyššie označený ako všívací výstupok,-4 s pomocou ktorého môže byt polykarbonátová karta napriklad všitá do dokladovej knižky a tým s ňou zviazaná.0027 Pozicia viacvrstvovej fólie V rámci spojenia môže byt pritom taká, že jedna alebo viac PCviacvrstvových fólií sú umiestnené medzi ďalšie vrstvy v rámci jednej karty, tzn. napríklad jedna viacvrstvová fólia v strede spojenia alebo dve viacvrstvové fólie okolo jednej jadrovej vrstvy medzi ďalšími vrstvami.0028 Pozícia môže byt aj taká, že najmenej jedna viacvrstvová fólia je umiestnená ako najkrajnejšia vrstva karty.0029 Naproti tomu môže byť aj vrámci karty najmenej jedna vrstva potlačená, pričom to nemusí byt polykarbonátová viacvrstvová fólia, avalebo na najmenej jednej vrstve karty môže byt umiestnený bezpečnostný znak a/alebo čip a/alebo fotografia.0030 Zloženie viacvrstvovej fólie a s ňou získanej karty so všívacim výstupkom budú v nasledujúcom bližšie vysvetlené podľa obrázkov. Na obrázku je znázornenáObr. 1 schematické znázornenie polykarbonátovej viacvrstvovej fólie (tu tri vrstvy) použitelnej podľa vynálezu v priečnom rezeObr. 2 schematické znázornenie priečneho rezu fólie zodpovedajúcej obrázku 1 s dodatočnou bezpečnostnou tlačou medzi jednotlivými vrstvamiObr. 3 schematické znázornenie priečneho rezu karty so všívacim výstupkom na jadrovej vrstveObr. 4 schematické znázornenie priečneho rezu karty so všívacim výstupkom pod jadrovou vrstvouObr. 5 schematické znázornenie priečneho rezu karty s dvomi Spojenými všívacimi výstupkamí, vychádzajúcimi z vonkajších povrchových vrstievObr. 6 schematické znázornenie priečneho rezu karty s dvomi Spojenými všívacími výstupkami na medzivrstvách, umiestnených okolo jadrovej vrstvyObr. 7 schematické znázornenie priečneho rezu karty ako na obr. 6, s dodatočnými0031 Obrázok 1 znázorňuje polykarbonátovú viacvrstvovú fóliu označenú celkovo ako 100,s flexibilnou vnútornou vrstvou 1 z polyamidu, ktorá môže byt, ak sa to požaduje. vytvorená aj v bielom. Na polyamidovú vrstvu 1 je z obidvoch strán nakašírovaná vždy jedna polykarbonátová povrchová vrstva 2. Pritom môže ist o funkcionalízovanú vrstvu, ktorá môže byt biela, priehľadná alebo matná a najmä popisatelná laserom (znázornenie hrúbok vrstiev nie je v súlade s mierkou).0032 Obrázok 2 znázorňuje podobnú vrstvu 101, ktorá je vpodstate zložená ako vrstva znázornená na obrázku 1 a dodatočne má pod polykarbonátovými vrstvami bezpečnostnú tlač 5. Aby bola táto bezpečnostná tlač viditeľná, bude PC-vrstva vytvorená ako priehľadná alebo

MPK / Značky

MPK: B42D 15/10, B32B 27/34

Značky: fólia, viacvrstvová, polykarbonátová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e7435-polykarbonatova-viacvrstvova-folia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polykarbonátová viacvrstvová fólia</a>

Podobne patenty