Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka chladiacej dosky z medi alebo zo zliatinymedi pre Šachtové pece podľa znakov V predvýznaku nároku 1.Taká Chladiaca doska prináležajúca k stavu techniky je známa zo spisu EP O 951 371 B 1. V tejto chladiacej doske je upravený väčší počet otvorov na jímanie chladiaceho prostriedku, najmä Vody, ktoré sú prostredníctvom pripojovacích rúrok privarených k studenej strane dosky spojené s vstupom chladiaceho prostriedku a výstupom chladiaceho prostriedku. Vnútorný prierez pripojovacích rúrok je obvykle prispôsobený priemeru otvorov. Upevnenie pripojovacích rúrok na chladiacej doske sa uskutočňuje spravidla tým, že v studenej strane dosky sa vytvoria vybrania s malou hĺbkou prispôsobené vonkajšiemu priemeru pripojovacích rúrok, potom sa do týchto vybraní vložia konce pripojovacích rúrok na strane chladiacej dosky a následne sa pripojovacie rúrky spoja kútovými zvarmi s chladiacou doskou. Pritom sa neuskutočňuje zvláštne obrobenie koncov pripojovacích rúrok na strane dosky. Týmto sa iba väčšinou na vnútornej strane zraziahrany, aby sa zaručil lepší prietok chladiaceho prostriedku.Ak pozostávajú pripojovacie rúrky 2 medi alebo zliatiny medi, opatria sa tieto pripojovacie rúrky, spojené s oceľovým vstupom chladiaceho prostriedku a výstupom chladiaceho prostriedku, v odstupe od chladiacej dosky oceľovými manžetami. Oceľová manžeta je u pripojovacích rúrok z medi alebo zliatiny medi nutná k tomu, aby sa vytvorilo plynotesné zvarenie s plášťom šachtovej pece. Tým a tiež pri použití oceľových pripojovacích rúrok sa zabráni tomu, aby sa primontáži chladiacich dosák V šachtovej peci nemusela zváraťmedĽ Zváranie medi je technicky veľmi náročné a je spojenes veľkými rizikami vzniku vád.Ďalší problém pri tomto známom pripade spočíva V tom, že preskúšanie kútových zvarov, napriklad pomocou preskúšania vnikania farby najma u medených zvarových švov, je sicetechnicky možne, avšak je spojené s veľkými nákladmi.Pretože na jednej strane musia byť k chladiacej doske privarene pripojovacie rúrky a na druhej strane sa medzi týmito pripojovacimi rúrkami a plášťom šachtovej pece musí vytvoriť plynotesný spoj, najmä zváraním, vznikajú na základe tepelnej rozťažnosti chladiacej dosky pri použití pnutia vzvarových švoch medzi chladiacou doskou a pripojovacímiSpis EP l 391 521 Al obsahuje chladiacu dosku pozostávajúcu z medi alebo nízko legovanej zliatiny medi, pre metalurgické pece opatrené vonkajším pancierovým plechom,s aspoň jedným, s výhodou s aspoň dvoma kanálmi chladiaceho prostriedku prebiehajúcimi vo vnútri chladiacej dosky, pričom rúrkové kusy na privádzanie poprípade odvádzanie chladiaceho prostriedku sú vedené cez pancierový plech smerom. von. Na chladiacej doske sú upevnené pridržiavacie rúrky, ktoré sú na vonkajšku pancierového plechu pece opatrene pridržiavacími kotúčmi, a ktoré fixujú chladiacu dosku v smere do vnútrajšku pece. Pridržiavacie rúrky a pridržiavacie kotúče sú s výhodouÚlohou vynálezu - na základe tohto stavu techniky - je vytvoriť chladiacu dosku z medi alebo zliatiny medi pre Šachtove pece, pri ktorej sa dosiahne vyššia trvalá pevnosťspojenia medzi chladiacou doskou a pripojovacími rúrkamilepším zachytávaním a prenášaním pnutí vznikajúcich pripoužití. Táto úloha je vyriešená znakmi uvedenými V nároku 1.Prípojovacie rúrky sú teraz nezávisle od toho, či pozostávajú 2 medi poprípade zliatiny medi, z ocele alebo z kombinácie týchto materiálov, opatrené na svojich koncoch na strane dosky radiálne odstávajúcimi prírubami. Tieto príruby sa vložia do vybraní s malou hĺbkou upravených na studenej strane dosky a potom sa na svojom obvode zvaria so studenou stranou dosky. Tým sa zvarový Šev už nenachádza V oblasti,V ktorej nastávajú maximálne pnutia. Môžu byť použite konvenčné spôsoby zvárania, trecie - dotykové zvárania, zvárania elektrónovým lúčom alebo aj laserové zvárania.Príruby sú vytvorené zalemovanim koncov pripojovacích rúrok na strane dosky. Také zalemovanie sa môže bez problémov vytvoriť ako u pripojovacích rúrok z medi poprípade zliatiny medi alebo z ocele. Môžu sa použiť pomerne tenkostenneAby bolo možné medzi prírubou a studenou stranou dosky cielene vytvoriť zvarový šev V tvare V, ktorý je možné zvariť jednoduchšie než kútový zvar, je podľa znakov nároku 2 uskutočnené také opatrenie, že príruby na pripojovacích rúrkach sú na vonkajšom obvode a vybrania V studenej strane dosky sú na vnútornom obvode opatrené úkosmí. Týmto spôsobom sa vytvorí takmer ideálna priprava na uskutočnenie zvarovehošvu a zvarovým švom v tvare V sa zaistí vyššia trvalá pevnosťalebo medz únavy spojenia.Keď sa podľa nároku 3 pripojovacie rúrky V konkávnychprechodových oblastiach do príruby otryskajú, napríkladguľôčkami, môžu hodnoty pevnosti pripojovacich rúrok V oblasti prírub byť ešte vyššie.Podľa znakov nároku 4 je možné, že každý otvor v chladiacej doske môže byť pomocou pripojovacich rúrok spojený so vstupom chladiaceho prostriedku a výstupomS ohľadom na skutočnosť, že praxa častejšie vyžaduje pripojenie oválnych otvorov v chladiacej doske pripojovacimi rúrkami alebo aj spojenia dvoch alebo viac v priemere menších otvorov V chladiacej doske s pripojovacími rúrkami, čo vyžaduje najväčšie možné prekrytie pripojovacích rúrok S otvormi, predpokladá vynález podľa nároku 5, že aspoň dva vedľa seba ležiace otvory sú raz pripojovacou rúrkou spojené so vstupom chladiaceho prostriedku a s výstupom chladiacehoV tejto súvislosti môže byť podľa nároku 6 výhodne, že konce pripojovacích rúrok na strane dosky sú tvarované do tvaru oválu. Táto forma uskutočnenia má svoju výhodu vtedy,keď sú otvory V chladiacej doske vytvorené oválne (nezávisle od svojho vyrobenia), alebo keď majú byť aspoň dva v priemeremenšie otvory spojene s jednou pripojovacou rúrkou.Zvlášť výhodne podľa znakov nároku 7 je, že pripojovacie rúrky pozostávajúce z medi alebo zliatiny medi sú v odstupe od prírub opatrené manžetami 2 ocele. POUŽitĺHl týchto oceľových manžiet sa zabráni tomu, že by sa V mieste stavby pri montážichladiacej dosky musela zvárať meď.Keď podľa nároku 8 pozostávajú pripojovacie rúrky z ocelepopripade zo zliatiny ocele, je výhodné, že úkosy na

MPK / Značky

MPK: F27D 9/00, F27D 1/12, C21B 7/00

Značky: chladiaca, doska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e6966-chladiaca-doska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chladiaca doska</a>

Podobne patenty