Izoxazolové deriváty vhodné na zmiernenie neuropatickej bolesti

Číslo patentu: E 6486

Dátum: 14.11.2005

Autori: Napoletano Mauro, Moriggi Ermanno

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

IZOXAZOLOVÉ DERIVÁTY VHODNÉ NA ZMIERNENIE NEUROPATICKEJ BOLESTI0001 Predmetný vynález sa týka nového farmaceutického použitia izoxazolových derivátov. Konkrétne je možno uviesť, že sa predmetný vynález týkaizoxazolového derivátu vzorca (l)alebo farrnaceuticky prijateľnej soli tejto zlúčeniny, na použitie na pripravu lieku na liečenie neuropatickej bolesti.0002 Táto zlúčenina vzorca (l) je rovnako známa pod označením Z 4108.0003 Bolesť sa obvykle definuje ako nepríjemný senzorický a emočný vnem spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva, pričom je0004 Konkrétne je možno uviesť, že neuropatická bolesť vzniká v dôsledkupoškodenia centrálneho a/alebo periferálneho nervového systému. Ide o najmä anatomickú a/alebo funkčnú anomáliu mechanizmu signalizovania bolesti bez0005 Odhaduje sa, že v Taliansku asi 6 populácie v určitý okamih svojho života trpí epizódnou alebo stálou neuropatickou bolesťou. Ide o asi o 4 milióny ľudí, kde 2/3 milióna týchto ľudí trpí touto bolesťou chronickým spôsobom.0006 Táto neuropatická bolesť sa objavuje v rade foriem zahrñujúcich spontánnu bolest (bolestivé pocity bez vonkajšej stimulácie), alodýnlu (pocit bolesti ako reakcie na obvykle neškodnú stimuláciu) a iperalgéziu (silný pocit bolesti akoreakcia na malý bolestivý stimul).0007 Symptómy charakterizujúce túto bolesť sú obvykle rôzne a líšia sa od jedného pacienta k druhému pacientovi, avšak všeobecne je možno uviesť, že ide o pocit ostrého alebo stáleho bodania, pálenia, pichania akoby hrotom, otupenie kĺbov alalebo elektrických šokov.0008 Medzi najčastejšie príčiny neuropatickej bolesti je možno zaradiť napríklad choroby, ako je napríklad diabetes, pásový opar, paralytický záchvat,reumatoidná artritída, lumboischías aneuralgia tvárovej časti. Newové lézie spôsobujúce začiatok neuropatickej bolesti môžu byť dôsledkom rôznych chirurgických operácií, ako je napríklad odstránenie žily v nohe, alebo ako výsledok rôznych tráum, ako je napríklad trauma po automobilovej nehode. Okrem toho sa môže neuropatická bolesť objaviť súčasne s výskytom nervového degeneratívneho ochorenia, degeneratívneho ochorenia kostí, metabolických ochorení, rakoviny, infekcii, zápalových stavov, protirakovinovej rádioterapie a0009 Javí sa ako beznádejné neuropatickú bolesť liečiť, pričom tento jav predstavuje jeden z najviac frustrujúcich problémov terapie zaoberajúcich sa ochranou pred bolesťou. Klasické analgetiká sú obvykle neúčinné, vrátane morfínu. Obvykle sa v týchto prípadoch jedinec uchyluje k paliatívnym farmakologickým terapiám použitím antidepresív alebo antikonvulziv alebo k viacerým invazívnym technikám, ako je napríklad bloková anestézia,neurostimulácia alebo chirurgická operácia, avšak bohužiaľ špecifické rezolučnémetódy liečenia až doteraz neexistujú.0010 Vzhladom na to, že neuralgická bolest predstavuje terapeutickú oblasť, ktorej až doteraz nebola venovaná dostatočná pozornosť, existuje tu v tejto oblastistála potreba vyvinúť nové lieky, ktoré by boli efektívnejšie pri zmierñovaní tejto0011 Štúdie z poslednej doby poskytujú vysvetlenie, že tu existuje vzájomný vzťah medzi javom spojeným s pamäťou a učením a chronickou bolesťou, pričom táto asociácia poskytuje podnet na použitie nootropných zlúčenín na liečenie0012 V súlade s touto tendenciou sa v patentovej prihláške Spojených štátov amerických 2004/0063776 opisuje použitie pyrolidónových derivátov, ktoré predstavujú známe nootropné zlúčeniny, ako sú napríklad neñracetam a oxiracetam, o ktorých je známe, že predstavujú výhodné zlúčeniny na liečenie0013 Pri rozvíjaní tohto aspektu bolo Rachidom a kol. zistené, že zatial čo nootropné liečivo nefiracetam vykazuje silný analgetický účinok, ,ostatné nootropné látky, ktoré sú podobné neñracetamu, ako je napríklad piracetam, oxiracetam a Ievitiracetam, nevykazujú významné analgetické účinky pokial sa týka neuropatíckej bolesti (pozri publikácia Jouma of Pharmacology and Experimental Therapeutics 303 226 - 231, 2002).0014 V nasledujúcej fáze vývoja Scapecchi a kol., po zistení, že známe nootropné látky patriace do skupiny chemických látok vzájomne veľmi podobných,pokial sa týka ich štruktúry, majú velmi rozporné chovanie pri testovaní ich účinkov pokial sa týka neuropatíckej bolesti, došli k záveru, že mechanizmus pôsobenia zlúčenín aktívnych proti neuropatíckej bolesti sa nejaví ako súvisiaci s mechanizmom determinujúcim posilňovanie poznávacej schopnosti (pozri publikácia Bioorg. Med. Chem. 12 71 - 85, 2004. A0015 Podla predmetného vynálezu bolo zistené, že zlúčenina všeobecnéhovzorca (I), deñnovaná vyššie, ktorej aktivita ako nootropnej látky je známa (pozripublikácia Journal of Drug Development 6(4) 159 - 170, 1994, predstavuje účinnú látku pri liečení neuropatickej bolesti.0016 Tento výsledok, okrem toho, že predstavuje novosť riešenia, je možno považovať za výsledok inventivneho úsilia autorov predmetného vynálezu, keďže nie je zrejmá úvaha, že nootropná zlúčenina je rovnako účinná pri liečení neuropatickej bolesti s ohľadom na poznanie Rashica a Sjcapecchiho, ktorí zdôrazňovali rôznosť V chovaní nootropných látok pokial sa týka liečenia neuropatickej bolesti, i napriek tomu, že tieto látky majú podobnú štruktúru.0017 Vzhľadom na vyššie uvedené je prvým z objektov riešenie podľa predmetného vynálezu izoxazolový derivát vzorca (I)alebo farmaceuticky prijatelná soľ tejto zlúčeniny, na použitie na prípravu liečiva na0018 Ako priklad farmaceuticky prijatelných soli zlúčeniny vzorca (l) podľa predmetného vynálezu je možno uviest soli farmaceuticky prijatelných organických a anorganických bázických látok, ako je napríklad hydroxid sodný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý alebo hydroxid draselný, amónium, lyzín, arginín,cysteín, 2-amino-2-hydroxymetyl-1,3-propándiol, meglumín, piperazín, dietylamín, benzatín a 4-fenyl-cykloesylamln.0019 Zlúčeninu vzorca (l) a jej farmaceuticky prijateľné soli je možno pripraviť napríklad postupom opísaným v medzinárodnej publikovanej patentovej prihláške č. WO 88/09330.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/42, A61P 25/00

Značky: vhodné, izoxazolové, neuropatickej, deriváty, zmiernenie, bolesti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e6486-izoxazolove-derivaty-vhodne-na-zmiernenie-neuropatickej-bolesti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Izoxazolové deriváty vhodné na zmiernenie neuropatickej bolesti</a>

Podobne patenty