Obracač s bezpečnostným zariadením proti preťaženiu

Číslo patentu: E 6015

Dátum: 19.05.2006

Autor: Meurs Wilhelm

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka obracača s bezpečnostným zariadením proti preťaženíu s najmenej jedným pluhovým hriadeľom V tvare T, s držiakmi telesa a na ňom usporiadanými pluhovými telesami, pričom pluhový hriadeľ je otočne spojený s pluhovým rámom prostrednictvom konzoly okolo priečnej osi umiestnenej horizontálne a priečne v pracovnej polohe obracača, a je držaný v pracovnej polohe opomými prvkami a zásobníkom energie. 0002 Takéto obracače sú už známe práve z európskej patentovej prihlášky EP 0 229 484 aznemeckého zverejneného spisu DE 41 17 949. Tieto pluhové hriadele vtvare T sú držané v pracovnej polohe opomými prvkami a zásobníkom energie, pričom oporné prvky sú usporiadané komplikovane a nákladne a vykazujú veľa prostriedkov na obraeanie. Tieto prevedenia urýchľujú opotrebovaníe, sú nákladné a drahé.0003 Z FR-A-2 090 170 sú známe viaceré prevedenia bezpečnostného zariadenia proti preťaženiu. Podľa vyobrazenia na Obrázku ll pluhový hriadeľ vykazuje na koncoch dva opačne orientované výstupky, ktoré nesú čap, okolo každého je otočne jedna príložka, ktorá svojim voľným koncom atým tam vytvorenou štrbinou uchytáva čap odpruženej vidlice. Nad ďalším čapom je spojená príložka s dvomi protiľahlými ramenami na pluhovom ráme. Ked bude pluhový hriadeľ otočený, bude cez zakaždým protiľahlú priložku a jej podpem na príložky a protiľahlými ramenami pružina stlačená. Tieto stlačenia sa teda uskutočňujú prostredníctvom komplikovanej prevodovky, takže vzniká veľa trenia a následne spravidla nie je k dispozícii potrebná sila na spätný chod pluhového hriadeľa. Z EP-A-O 037 848 je známe použitie hydraulického cylindra ako akumulátora tlaku. Používa sa však s poistkou kameňa pre záhonovú orbu. DE-A- 31 52 450 predstavuje obracač s bezpečnostným zariadením proti preťaženiu, ktorý taktiež umožňuje vychýlenie smerom hore alebo do strany. Disponuje štvorbodovou podložkou, ktorá neumožňuje súčasné vychýlenie. Práve toto je ale spravidla potrebne na bezpečné predchádzanie škodám.0004 Úlohou vynálezu je vytvorit obracač s jednoduchším a pevnejším bezpečnostným zariadením proti preťaženiu, ktorý nevykazuje prakticky žiadne vratné časti, obsahuje málo stavebných častí a svojimi podpornými prvkami umožňuje priame pôsobenie na príslušný zásobník energie.0005 Úloha bude podľa vynálezu vyriešené prostredníctvom znakov význakovej časti patentového nároku 1. Tým že ako oporné vzpery vytvorené podporné prvky sa podopierajúprostredníctvom vodiacej časti priamo o zásobník energie, bude vytvorené jednoduchébezpečnostné zariadenie proti preťaženiu, ktoré na základe malého počtu kĺbov ana základe priameho uskutočnenia vykazuje vysokú efektívnosť. Prostredníctvom oporných vzpier sú šikmé vystupujúce podporné sily umiestnené z vodiacej časti a prenesené priamo na zásobník energie. Tým je pri alebo lepšie po reakcii bezpečnostného zariadenia proti preťaženiu kdispozícii vždy dostatok energie vzásobníku energie, aby sa zabezpečilo bezpečné otočenie pluhového hriadeľa späť a opätovné zasiahnutie do zeme.0006 Vynález ďalej predpokladá, že zásobník energie je vytvorený ako hydraulický cylinder, ktorý je hydraulický spojený s jedným alebo viacerými tlakovými akumulátormi. Prostredníctvom tohto spôsobu prevedenia je vytvorený zásobník energie, ktorý potrebuje iba málo stavebného miesta a má veľkú vratnú silu. Toto je dôležité predovšetkým vtedy,keď príslušný obracač bude používaný V ťažkých pôdnych podmienkach a bude tam obzvlášť široko a hlboko pracovať.0007 Aby sa zabezpečilo obzvlášť jednoduché usporiadanie bezpečnostného zariadenia proti preťaženiu, predpokladá sa, že hydraulický cylinder vykazuje vodiaci piest slúžiaci ako vodiaca časť pre podporné umiestnenie oporných vzpier. Tým, že vodiaci piest prebral úlohu vodiacich častí, možno sa vzdať ďalších vedení. Toto umožňuje jednoduché a kompaktné usporiadanie zariadenia proti preťaženiu a úsporu nákladov a hmotnosti. 0008 Vynález ďalej predpokladá, že sú vytvorené vedenia, ktoré po reakcii bezpečnostného zariadenia proti preťaženiu privádzajú príslušný voľný koniec oporných vzpier do podpornej polohy s vodiacim piestom počas vracania sa do pracovnej polohy. Tým sa zabezpečí, že oporné vzpery sú tak vedené, že budú vždy znovu privedené naspäť do optimálnej opornej polohy. Chybná funkcia jednoducho zostaveného bezpečnostného zariadenia proti preťaženiu tým bude bezpečne zamedzená.0009 Podľa vynálezu sa ďalej predpokladá, že je vodiaci piest vykazuje Záchytné vrecko pre umiestnenie oboch voľných koncov oporných vzpier. Prostredníctvom tohto uskutočnenia bude zaručené, že sa obe oporné vzpery podopierajú o vodiaci piest apo reakcii bezpečnostného zariadenia proti preťaženiu a vrátení sa späť do pracovnej polohy budú oporné vzpery bezpečne a riadene umiestnené a nevyskytne sa žiadna kolízia opornej vzpery s inou opornou vzperou.0010 Ďalej sa predpokladá, že priečna os je súčasťou kulisy, ktorá je vedená medzi nosnými doskami a konzolou v pozdĺžnych otvoroch a teda je vytvorený tak, aby povoľoval bočné otočenie pluhového hriadeľa v tvare T a tým bočné vychýlenie pluhových telies vočipodpornej sile prostredníctvom oporných vzpier azásobníku energie. Tento spôsobuskutočnenia zabezpečuje, že pluhový hriadeľ vtvare V tvare T resp. príslušné pluhové teleso sa môže vychýliť aj bočne, keď narazí na zodpovedajúcu prekážku. Príslušná kulisa je vedená pevne V pozdĺžnych otvoroch, čo zaisťuje vysokú bezpečnosť prevádzky bezpečnostného zariadenia proti preťaženiu.0011 Podľa vynálezu sa ďalej predpokladá, že iba jeden zásobník energie je vytvorený pre pluhový hriadeľ V tvare T, ktorý je vytvorený tak, aby držal pluhový hriadeľ v tvare T vertikálne aj horizontálne v pracovnej polohe a taktiež aby povoľoval simultánne vertikálne ahorizontálne Vychýleníe pluhového hriadeľa V tvare T atým aj pluhových telies. Toto uskutočnenie bezpečnostného zariadenia proti preťaženiu zaisťuje, že príslušné pluhové teleso sa pri narazení na prekážku môže vychýliť nielen nahor a bočne, ale aj šikmo smerom hore. Prostredníctvom pevného krížovoklbového spoja pluhového hriadeľa V tvare T s pluhovým rámom sa môže príslušné pluhové teleso Vychýliť do V ľubovoľného smeru V závislosti na tom, V ktorom smere pôsobí pôdna prekážka na príslušné pluhové teleso. Pluhový hriadeľ V tvare T je pritom vždy pevne spojený s pluhovým rámom. Prostredníctvom tohto prevedenia je vytvorený iba jeden zásobník energie pre obidve smery vychýlenia, ataktiež je Vytvorené jednoduché, odolné anenákladné bezpečnostné zariadenie proti preťaženiu.0012 Ďalšie podrobnosti avýhody predmetu vynálezu vyplývajú znasledovného opisu aknemu patriacich výkresov, na ktorých je vyobrazený príklad uskutočnenia vynálezus k tomu potrebnými podrobnosťami a podrobnosti. ZobrazujúObr. l pluhový hriadeľ V tvare T z profilu, Obr. 2 čiastočný rez vybratým pluhovým hriadeľom V tvare T,Obr. 3 rez konzolou V pracovnej polohe, Obr. 4 rez konzolou V bočne vybratej polohe, Obr. 5 rez hydraulickým cylindrom.0013 Obr. 1 zobrazuje z profilu bezpečnostné zariadenie proti preťaženiu (1) s pluhovým hriadeľom V tvare T (2) V pracovnej polohe. Pluhový hriadeľ V tvare T (2) je vytvorený z platní pluhového hriadeľa (13) a (14) a držiakov telesa (3) a (4). Držiaky telesa (3) a (4) sú usporiadané medzi platňami pluhového hriadeľa (13) a (14) a spojené s platňami pluhového hriadeľa (13) a (14) skrutkami (50) a (51). Na konci držiakov telesa (3) a (4) súpriskrutkované pluhové telesá (10) a (1 l) pomocou skrutiek (52). Príslušné pluhové teleso(10) resp. (11) tu pozostáva zo základného telesa (60), na ktorom sú vždy pripevnene hrot radlice (61), list radlice (62), nožové krájadlo (63), zariadenie (64) a odhŕňačka (65).0014 Pluhový hriadeľ V tvare T (2) je spojený prostredníctvom priečnej osi (5) s konzolou(6) pluhového rámu (7) a prostredníctvom oporných vzpier (15) a (16) je držaný v pracovnej polohe. Oporné vzpery (15) a (16) sú nad apod priečnou osou (5) spojene prostredníctvom osi (17) a (18) s konzolou (6) pluhového rámu (7) aopíerajú sa vzadu o vodiacu časť (20) resp. o piest hydraulického cylindra (21). Toto je zrejmé obzvlášť z obrázkov 2 a 5.0015 Vzadu avstrede pluhového hriadeľa vtvare T (2) je usporiadaný hydraulický cylinder (21), ktorý spolu s nezobrazeným akumulátorom tlaku vytvára zásobník energie(9). Hydraulický cylinder (21) je pomocou skrutiek (70) a držiaka cylindra (71) spojený s platňami pluhového hriadeľa (13), (14).0016 Obr. 2 zobrazuje čiastočný rez pluhovým hriadeľom vtvare T (2) vo vybratej polohe. Pluhový hriadeľ v tvare T (2) je prostredníctvom priečnej osi (5) spojený s pluhovým ramenom (7). Na spojenie pluhového hriadeľa v tvare T (2) s pluhovým rámom(7) slúži konzola (6), ktorá tiež obsahuje priečnu os (5). Nad apod priečnou osou (5) sú predpokladané osi (17) a (18), na ktorých sú oporné vzpery (15) a (16) prostredníctvom klbového ložiska (55) ohybne spojené. Vzadu na pluhovom hriadeli vtvare T (2) sa nachádza zásobník energie (9). Vtakomto prípade hydraulický cylinder (21), ktorý je hydraulicky s nezobrazeným akumulátorom tlaku v spojení a hydraulický cylinder je trvalo pod tlakom. V tu zobrazenom príklade je vybratý pluhový hriadeľ v tvare T (2). Oporná vzpera (15) má ako vodiaci piest (22) vytvorený piest hydraulického cylindra (21) dozadu stlačený. Tým je olej vytlačený z hydraulického cylindra (21) a ťahaný do nezobrazeného akumulátora tlaku. Oporná vzpera (15) sa podopiera priamo proti vodiacemu piestu (22). Stavebné časti hydraulického cylindra (21) sú vytvorené tak, že môžu bezpečne umiestniť šikme vystupujúce podporné sily. Hydraulický cylinder (21) je tu prostredníctvom skrutiek(70) a držiakom cylindra (71) spojený s platňami pluhového hriadeľa (13) a (14) pluhového hriadeľa v tvare T (2). Oporné vzpery (15) a (16), ktoré slúžia ako podporné prvky (8) sa vzájomne podopierajú prostredníctvom záchytného vrecka proti vodiacemu piestu (22) hydrauliekého cylindra (21). Vtomto prípade nie vpodpornej polohe sa nachádzajúca oporná vzpera (16) tu bude vedením (25) tak vedená, že vždy po vráteni sa pluhového hriadeľa v tvare T (2) do pracovnej polohy resp. strednej polohy bude privedená do podpornej polohy s vodiacim piestom (22). Záchytné vrecko (23) je vytvorené tak, že

MPK / Značky

MPK: A01B 61/00

Značky: proti, bezpečnostným, zariadením, preťaženiu, obracač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e6015-obracac-s-bezpecnostnym-zariadenim-proti-pretazeniu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obracač s bezpečnostným zariadením proti preťaženiu</a>

Podobne patenty