Predmontované nepriepustné spojenie

Číslo patentu: E 571

Dátum: 03.09.2002

Autor: Andre Maxime

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka predmontovaného spoja na Vodotesnéspojenie rúr určených na transport tekutín ako aj koncovky.0002 Doposiaľ sú známe podobné spojenia. napriklad uvedené V patentoch US 4 844 512, US 5 328 216 alebo US 4 991 882. Uvedené príklady obsahujú časti samec-samica, kde sa časťsamica zacvikáva do časti samec, ktorá tvorí koncovku.0003 Rúrka je vsunutá do valcovitej koncovky vybavenej rebramí (časť samica). Táto časť obsahuje dva body napripojenie jedného alebo dvoch vodotesných spojov s koncovkou.0004 Takéto pripojenie je relatívne nákladné a navyše predstavuje dve úrovne utesnenia uskutočnené rôznymi spôsobmi,na jednej strane v zadnej časti medzi rúrkou a uvedenouvalcovitou koncovkou a vpredu medzi časťami samec a samica.0005 Okrem toho, pripojenie rúry na kruhovú rebrovanúkoncovku nie je spoľahlivé, pretože je len nalisované.0006 V prípade spojov rúriek V chladiacom systéme automobilov je aktuálne používaný spoj zacviknutím(bezzávitový), ktorý potrebuje rovnako dvojité tesnenie, na jednej strane medzi rúrkou a spojom a medzi spojom a koncovkou druhej rúrky, tak ako je opisané v uvedených patentoch. Okremtoho tieto bezzávitové spoje sú nákladné.0007 Takéto spojenia sú vyrábané spoločnosťami NORMA, RAYMOND, LEGRIS, JOHN GUEST, ITT a pod.0008 Predmetom vynálezu je zjednodušenie spoja zvýšením funkčnosti a hlavne zavedením jedného prvku zaisťujúcehonepriepustnosť a zníženie rizika úniku tekutiny.0009 Vynález sa teda týka predmontovaného spojenia k vodotesnemu spojeniu rúry na transport kvapalín a koncovkyvybavenej najmenej jedným pripájacim prvkom podľa nároku 1.0010 Pripájacie zariadenie môže predstavovať najmenej jeden nástroj na uchytenie, vykonávajúci efekt páky na záchytnúčasť, aby mohol byť spoj odpojený od koncovky.0011 Pripájacie zariadenie môže byť tvorené valcovitou časťou posúvajúcou sa pozdĺž rúry. Najmenej jedene prvok nauchytenie môže byť tvorený ramenom na zacviknutie.0012 Pripájacie zariadenie predstavuje plochu tvoriacu koncovú zarážku tesniaceho prvku. Táto plocha je rovinná, no môže byť vypuklá, Vtedy je tesniace teleso vydute a dopĺňa vypuklú plochu. Aspoň jedno rameno na zacviknutie zariadenia a/alebo aspoň nástroj na uchytenie sa môžu pripájať na0013 Vynález sa týka jaj Vodotesného spojenia transportnej rúry a koncovky, ktoré je charakterizované prevedením spojenia ako je vyššie uvedene, spojeného s koncovkou súčinnostouzáchytných častí pripájacieho zariadenia a koncovky.0014 Tesniaci prvok môže byť pevný tvoriaci zarážku medziprstencovou obrubou rúry a pripájacim zariadením.0015 Ďalšia charakteristika a opis výhod vynálezu sú zrejmejšie pri čítaní nasledujúceho opisu, v spojení s nákresmiv ktorých- obrázky la, lb a lc predstavujú pozdĺžny rez vzťahujúci sa na zapojenie podľa prveho spôsobu uskutočnenia vynálezu,koncovka, ktorá k nemu prináleží a nepriepustný spojzahŕñajúci pripojenie na koncovku zacviknutím,- obrázky Za až 2 d predstavujú druhý spôsob uskutočnenia spojenia podľa vynálezu, uchytenie na koncovku, vytvorenie nepriepustného spojenia (Za), pohľad na pozdĺžny rez pripájacieho zariadenia (2 bl, následný pohľad A na pripájacie zariadenie, a pohľad na prierez tesniaceho prvku (2 d),- obrázok 3 predstavuje najvýhodnejší spôsob uskutočnenia zapojenia podľa vynálezu, predstavujúci pripevnenie na koncovku pre Vodotesné pripojenie,- obrázky 4 a a 4 b predstavujú možné iné varianty zapojenia spoja podľa vynálezu, pred a po zmontovaní spôsobom0016 Vynález aplikuje pevné alebo polopevné predmontované pripojenie zacvaknutím na rúru 4 (dostatočne pevné na zabezpečenie utesnenia), napríklad z kovu alebo plastu, ktoré je vytvarované pred koncovou plochou 42 tak, aby vytvorilo prstencové zosilnenie 41. Toto vytvarovanie sa môže uskutočniť za studena alebo za tepla. Elastomérny tesniaci prvok 5,napriklad z kaučuku, natiahnutý na rúru 4 (alebo na ňu nalisovaný) zaistí utesnenie na rúre 4 a na koncovke 3 tlakom,vďaka pripájaciemu zariadeniu 6, napríklad z kovu alebo termoplastického materiálu, ktorým je obtiahnutá rúra a ktoré sa zacvikne na koncovku, ktorá môže byť klasická, napríklad koncovka používaná automobilovýnü. konštruktérmi V chladiacich systémoch. Prichytávacie zariadenie 6 môže byť nastoknuté, alebo odliate na rúru 4.0017 Spojenie obsahuje množstvo súčiastok prináležiacich k nejakej funkcii0018 Keďže ide o predmontované spojenie, jeho montáž sa uskutočňuje jednou operáciou, napríklad jednoduchým0019 Na obrázkoch J. až lc predmontované spojenie obsahuje elastomérny tesniaci prvok 5, vo všeobecnosti valcovitého tvaru, ktoreho priemer vnútorného obvodu 56 je približne rovnaký alebo menší ako Vonkajší priemer obvodu 43 rúry 4, aby mu umožňoval posúvanie pozdĺž rúry 4. Na zlepšenie utesnenia obsahuje prvok 5 na svojom. vonkajšom. povrchu 57 a/alebo na svojom vnútornom obvode 56 jeden alebo viac prstencových tesneni 51 a/alebo 52. Rúra 4 môže byť vytvarovaná tak, aby0020 Variantom môže byť odliatie tesniaceho prvku 5 na rúru 4. Prstencove zosilnenie 41 rúry 4 slúži ako zarážka prednej0021 Pripájacie zariadenie 6 predstavuje Valcovitú časť,ktorej vnútorný obvod 69 má priemer prispôsobený na posúvanie pozdĺž vonkajšieho obvodu 43 rúry 4. Prostriedky pripojenia 6 sú tvorené napríklad ramenami na zacviknutie 64, napríklad dveramená umiestnené pod 180 ° uhlom ako na obrázku 2 c.0022 Každé rameno na zacviknutie obsahuje šikmú vodiacu plochu 66 pre západku 63, ktorá sa zaklikne do drážky 34 vo valcovitom priestore 32 koncovky 3. Tieto ramená 64 sú členene napríklad od kruhovej obruby 62. Predná plocha 65 kruhovej obruby 62 a/alebo plocha 61 slúžia ako zarážka zadnej plochy 55 tesniaceho prvku 5. Šikmá vodiaca plocha 66 zapadá do príslušnej plochy 33 koncovky 3 a umožňuje ľahši prístup pripojenia pred zacviknutim, ktoré sa uskutočňuje v pozícii zobrazenej na obrázku lc. V tejto pozícii Vnútorná plocha 67

MPK / Značky

MPK: F16L 37/00

Značky: spojenie, nepriepustné, predmontované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e571-predmontovane-nepriepustne-spojenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Predmontované nepriepustné spojenie</a>

Podobne patenty