Zariadenie na dávkovanie kvapalín, najmä liekových kvapalín pod tlakom

Číslo patentu: E 5214

Dátum: 14.02.2006

Autori: Nimmo Chris, Bertaud Olivier

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia typu používaného na dávkovanie kvapalín, konkrétne liekových kvapalín, pod tlakom.0002 Vmnohých priemyselných rezortoch a hlavne vrezortoch zdravotníckych a kozmetických produktov je nevyhnutné dávkoval pod tlakom kvapaliny a hlavne kvapaliny obsahujúce Iiekové látky alebo kozmetiku, alebo produkty pozostávajúce zprírodných produktov pravdepodobne modifikovaných alebo prispösobených a tým dovoľujúcich využívat tieto kvapaliny.0003 Napríklad izotonická morská voda, ktorá má uplatnenie konkrétne na vymývanie nosných dutín, je jednou z týchto kvapalín.0004 Už existujú zariadenia predmetného typu, ktorých znaky sú zverejnené vamerických patentoch č. 4 387 833, 4 423 829, 5 927 551 a 4 964 540.0005 Vprípade týchto zariadení, ktoré možno prevádzkovať vo všetkých polohách adokonca vobrátenej polohe, sa kvapalina dávkuje nie pôsobením hnacieho plynu, ale pôsobením mechanického tlaku, ktorý sa vyvíja na nádobu, ktorá je vtvare vrecka, alebo pružnej nádržky premenlivého objemu a všeobecne valcového tvaru s pozdĺžnymi záhybmi naplnená s kvapalinou ktorá sa má dávkovať.0006 Stále v pripade zariadení zverejnených vo vyššie uvedených amerických patentoch, je mechanický tlak, pod ktorého vplyvom kvapalina obsiahnutá v nádobe premenlivého objemu sa dávkuje pod tlakom, je vyvíjaný valcovou manžetou zelastického, hlavne gumeného materiálu s konkrétnymi elastickými vlastnosťami, ktorý obopína nádobu v tvare vrecka alebo pružnej nádržky a ktorej priemerje mierne väčší než priemer nádoby premenlivého objemu keď je táto prázdna. 0007 Predmetná manžeta sa potom uloží na miesto a kvapalina, ktorá sa má dávkovat sa pod tlakom zavedie do nádoby, ktorá sa rozťahuje proti reakcii elastickej manžety, ktorej stláćacia sila vyvijaná na nádobu rastie s rozširovaním uvedenej nádoby kvôli plneniu kvapalinou, ktorá sa má dávkovať.0008 Nádoba vtvare vrecka alebo pružnej nádržky je opatrená ovládaním, ktoré dovoľuje aktiváciu ventilu, aby sa nadávkovala kvapalina, pričom celok je usporiadaný vo vnútri klasickej nádoby alebo nádrže typu používaného v aerosólovom priemysle, konkrétne v kozmetike.0009 Tieto zariadenia, ktoré sú veľmi robustné, vždy plne uspokojovali používateľov, ale boli trestané svojimi výrobnými nákladmi kvôli cene gumenej manžety, ktorá tvorí súčasť ich konštrukcie.0010 Existujú iné zariadenia predmetného typu (pozrite WO-A-98 43 882), kde nádoba premenlivého objemu určená na naplnenie kvapalinou na dodávanie, a taktiež opatrená ovládaním prispósobeným na aktiváciu ventilu na umožnenie dávkovania kvapaliny pod tlakom, je umiestnená vo vnútri externej nádoby, schopnej odolat zvýšeným tlakom, konkrétne vyše 20 barov, pričom táto externá nádoba je naplnená neutrálnym plynom pod tlakom aprázdna nádoba premenlivého objemu sa dá na miesto atáto sa neskôr naplní kvapalinou ktorá sa má dávkovat atakto sa kvapalina dávkuje pod tlakom, ktorý je dostatočný na prekonanie tlaku vyvíjaného na nádobu neutrálnym plynom, ktorým je externá nádoba naplnená, čo má za následok ďalší nárast tlaku neutrálneho plynu.0011 V pripade týchto zariadení, tlak vyvíjaný na vnútornú nádobu premenlivého objemu a pod pôsobením ktorého sa kvapalina pod tlakom môže dávkovat, je preto pneumatickej povahy.0012 Otýchto zariadeniach nie je známe, že by mali úspech porovnateľný so zariadeniami zverejneným vyššie, konkrétne z dôvodu svojej krehkosti v pripade nárazu alebo pádu, konkrétne na úrovni spojenia medzi nádobou premenlivého objemu a ovládaním, ktorého stlačenie dovoľuje dávkovat produkt pod tlakom, 0013 Vynález má za cieľ predovšetkým napraviť nevýhody súčasného stavu techniky apouživateľovi poskytnúť zariadenie predmetného typu, ktoré nemá nevýhody prezentované zariadeniami, ktoré už existujú.0014 Aje prednosťou prihlasovateľa, že zistil prekvapujúco aneočakávane, že tento ciel sa dosiahne zariadením predmetného typu, len čo sa pneumatický tlak vyvinie na vo všeobecnosti valcovo tvarovanú nádobu premenlivého objemu s pozdĺžnymi záhybmi, ktorá pod tlakom obsahuje kvapalinu, ktorá sa má dávkovať.0015 Následne zariadenie podla vynálezu, ktoré je prispôsobené na dávkovanie kvapalín,konkrétne liekov pod tlakom, sa vyznačuje skutočnosťou, že obsahuje nádobu premenlivého objemu vo forme alebo tvare vrecka alebo pružnej nádržky všeobecne valcového tvaru s pozdĺžnymi záhybmi, ktorá obsahuje kvapalinu pod tlakom, ktorá sa má dávkovat aopatrenú ovládaním dovoľujúcim otvorit ventil na umožnenie dávkovania vyššie uvedenej kvapaliny, pričomcelok je umiestnený v nádobe schopnej odolať zvýšenému vnútornému tlaku, ktorý je konkrétne vyšší ako 20 barov, pričom vnútorný objem druhej nádoby, vytvorenej medzi jej stenou a nádobou premenlivého objemu sa naplní neutrálnym plynom pod tlakom, dostatočným na vyvinutie pneumatického tlaku na nádobu premenlivého objemu, dostatočného na umožnenie dávkovania tam obsiahnutej kvapaliny, ked vyššie uvedený ventil dovoľujúci uvedené dávkovanie je ovládaný vyššie uvedeným ovládaním.0016 Vonkajšia nádoba zariadenia podľa vynálezu určená na to, aby obsahovala plyn pod tlakom,by preto bola schopná odolať tlaku vyššiemu než 5 barov, výhodne vyššiemu než 8 barov,výhodnejšie vyššiemu než 12 barov a pravdepodobne dokonca schopná odolať tlakom vyšším ako 20 barov.0017 Podľa konkrétneho uskutočnenia nádoba premenlivého objemu, obsahujúca kvapalinu, ktorá sa má dávkovat aexternému tlaku odolávajúca nádoba, sú vyrobené z priehľadných materiálov dovoľujúcich používateľovi vidiet kvapalinu a v každom okamihu určit stav naplnenia zariadenia. Ďalej akúkoľvek zmenu kvapaliny, ktorá by viedla k zmene vzhľadu uvedenej kvapaliny (sfarbenie,separácia fáz atď.) môže používateľ zistiť.0018 Vynález sa týka taktiež iných vlastností, ktoré sa zároveň výhodne využívajú a ktoré budú explicítnejšie prebrané dalej.0019 Avynález sa lepšie pochopi pomocou opisu, ktorý nasleduje, a ktorý sa týka výhodného uskutočnenia zobrazeného na výkresoch, na ktorýchObrázok 1 je vonkajší schematický nárys zariadenia podľa vynálezuObrázok 2 je rez so zváčšenou mierkou pozdĺž 2-2 na obrázku 1Obrázok 3 je čiastočný rez so zvàčšenou mierkou zariadenia podľa obrázku 1Obrázok 4 je rez predlisku používaného na výrobu nádržky premenlivého objemuObrázok 5 je kolmý rez na os XX formy použlvanej na vstrekovanie nádržky premenlivéhoObrázok 6 je rez kolmý na os YY nádobky premenlivého objemu vybranej z formyObrázok 7 je pohlad zvonku na nádržku premenlivého objemuObrázok 8 je rez kolmý na os ZZ nádobky premenlivého objemu s manžetou.0020 Ako je zobrazené na obrázkoch 1 a 2, zariadenie podľa vynálezu zahŕňa- nádobu 1 označovanú ako celok pomocou 1 v tvare vrecka alebo pružnej nádržky premenlivého objemu všeobecne valcového tvaru s pozdĺžnymi záhybmi alebo ryhami 2,uzatvorenú na jednom zo svojich okrajov E, a predstavujúcu na svojom protilahlom okraji otvor, ktorý má hranu 3 nesenú valcovým nástavcom E 2- vonkajšiu nádobu 4 taktiež valcovú, zahŕñajúcu otvor s hranami 5 a vnútri ktorej je umiestnená nádoba 1- montážnu misku alebo manžetu označovanú ako ce|ok pomocou M spájajúcu nádoby 1 a 2, ktorá zahŕňa obrubu M 1 a kruhový axiálny otvor zahŕňajúci hranu 12- ovládač alebo ovládaním tvoriaci tlačidlo označený ako celok pomocou C, usporiadaný na otvore nádoby 1- pričom montážna miska M je olemovaná obrubou M 1 na hranu 5 nádoby 4 asvojou strednou časťou, ktorá zahŕňa axiálny otvor zahŕňajúci hranu 12 na nástavci E 2 v blízkosti hrany 3.0021 Na výrobu nádoby 1 sa možno spoliehať na spôsoby zverejnené vštyroch amerických patentoch označených vyššie a konkrétnejšie v americkom patente č. 4 387 833 od stĺpca 3, riadok 63, po stĺpec 4, riadok 16.0022 Je výhodné, že počas tohto výrobného spôsobu sa montážna miska M výhodne vyrába z hliníkového alebo pocinovaného alebo bieleho plechu (nosná ocel pokrytá cínom na každom čele) sa olemuje na hranu 3.0023 Štandardné montážne misky komerčne dodávané, hlavne tie, ktoré majú montážny priemer 25,4 mm, sa výhodne použijú takým spôsobom, aby dovolili využít pre konštrukciu vonkajšej nádoby 4 nádoby určené pre aerosóly, taktiež dodávané na trhu, konkrétne tie, ktorých otvor vymedzený hranou 5 má priemer 25,4 mm, pričom vyššie uvedená montážna miska sa olemuje na hranu 5.0024 Nádoby 1 a 4 sa výhodne vyrábajú z hliníka, polyetyléntereftalátu, alebo z pocinovaného plechu, alebo akéhokoľvek iného syntetického materiálu, ktorý ponúka analógové vlastnosti.-3 0025 Konkrétne nádoby 1 a 4 sa môžu realizovat pomocou laminátových materiálov, pričom najmenej jedna z konštrukčných vrstiev udeľuje Iaminátu dostatočnú mechanickú odolnost, pričom iná vrstva môže udeľovať vlastnosti bariéry pre plyn, konkrétne kyslík, dusík a/alebo oxid uhličitý,a/alebo pričom ďalšia vrstva môže ešte udelit vlastnosti chemickej odolnosti voči produktu, ktorý sa má dávkovat.0026 Vrstva prispôsobená na udelenie dobrej mechanickej odolnosti môže byt napriklad skonštruovaná z polyetyléntereftalátu alebo PET.0027 vrstva prispôsobená na udelenie dobrých vlastnosti plynovej bariéry môže byt napriklad realizovaná z nylonu, hlavne nylon MXD 6, z etylén-vinyI-alkoholovej živice (alebo EVOH), alebo z oxidu kremičitého.0028 Vrstva prispôsobená na udelenie dobrých vlastnosti chemickej odolnosti môže byt napriklad taktiež skonštruovaná z polyetyléntereftalátu.0029 Podľa toho nádoba 1 môže byt skonštruovaná bud pomocou laminátu typu PET/nylon/PET,ktorá takpovediac zahŕňa externú vrstvu polyetyléntereftalátu, medzivrstvu nylonu a vnútornú vrstvu, ktorá je takpovediac vrstvou určenou na styk s kvapalinou, ktorá sa má dávkovat, taktiež z polyetyléntereftalátu, alebo pomocou Iaminátu typu PET/EVOH/PET.0030 Takýto materiál typu PET/nylon/PET predstavuje dodatočnú výhodu tým, že je priehľadný, čo je zreteľne indikovaná keď sa používa v súvislosti s konkrétnym uskutočnenim uvedeným vyššie,v ktorom vnútorná nádoba premenlivému objemu a vonkajšia nádoba sú vyrobené z priehľadných materiálov.0031 Nádobu 4 možno realizovat z rovnakého materiálu. Avšak netreba zabudnúť, že materiál tvoriaci túto nádobu nie je v styku s kvapalinou, ktorá sa má dávkovat, je možné použiť dvojvrstvový laminát napríklad z polyetyléntereftalátu alebo nylonu.0032 Materiál tohto typu, ktorý neobsahuje vnútornú vrstvu poskytujúcu chemickú odolnost,možno taktiež využlvat na konštrukciu nádoby 1 pod podmienkou, že kvapalina, ktorá sa má dávkovať je chemicky kompatibilná s ostatnými vrstvami.0033 Takéto lamináty možno realizovať technológiou spoločného lisovania pretláčanlm alebo spoločným vstrekovanl, s pomocou technológii ako sú technológie vyvinuté spoločnosťou KORTEC Inc. lpswich, MA 01938, USA.0034 Taktiež je možné uvažovať o naneseni vrstvy napriklad oxidu kremičitého pomocou technológie depozlcie pár. Vrstva takto nanesená môže byt mimoriadne jemná, čo je hrúbka len niekoľko mikrometrov. Technológia, ktorá sa má využiť je napriklad technológia vyvinutá spoločnosťou SIG Corpoplast Inc. pod názvom PLASMAX.0035 Takúto vrstvu možno nanášat na klasický jednovrstvový materiál alebo na laminát, získaný spoločným Iisovaním, vytláčaním, alebo spoločným vstrekovaním.0036 Podľa zvlášť výhodného uskutočnenia uvedeného vyššie, vnútorná a vonkajšia nádoba 1 resp. 4 zariadenia na dávkovanie kvapaliny podľa vynálezu, sú vyrobené zo syntetického priehľadného materiálu.0037 Taktiež sa vyššie naznačilo, že vtomto konkrétnom uskutočnení má používateľ možnost kedykoľvek vidiet množstvo kvapaliny na dodávanie, ktorá zostáva k dispozícii vo vnútornej nádobe 1.0038 Ked sa nádoba 1 vyprázdňuje sama, objem uvedenej nádoby klesá pod vplyvom pneumatického účinku vyvíjaného na ňu, čo dovoľuje dávkovanie v nej obsiahnutej kvapaliny. 0039 Zo skúsenosti skladanie vnútornej nádoby 1 má tendenciu nastávat viac alebo menej anarchistickým spôsobom, ktorý môže viesť k nerovnomernému alebo viac alebo menej stočenému tvaru vnútornej nádoby keď sa zložiť0040 Je dôležité z estetického hľadiska, aby sa zabránilo takémuto anarchistickému skladaniu,pretože kvôli priehľadnosti vonkajšej nádoby 4 nepravidelné deformácie nádoby 1 sa použlvateľovi stanú viditeľné ako pokračuje dávkovanie v nej obsiahnutej kvapaliny.0041 Aby sa tento nedostatok prekonal, vynález ponúka dve riešenia, zktorých každé je realizované v odlíšnom kroku výroby vnútornej nádoby 1.0042 Táto nádoba premenlivého objemu vtvare vrecka alebo pružnej nádržky všeobecne valcového tvaru s pozdĺžnymi záhybmi sa pripravuje v dvoch krokoch, v kroku A, resp. kroku B. 0043 Počas prvého kroku, alebo kroku A, sa pripravuje nádoba premenlivého objemu vtvare vrecka alebo pružnej nádržky všeobecne valcového tvaru je stena uvedenej nádoby plochá, pričom počas druhého kroku, alebo kroku B sa na uvedenej stene zabezpečujú pozdĺžne záhyby 2, ktoré sú konkrétne zobrazené na obrázkoch 1 a 2.0044 Spolieha sa na predlisok K (pripravený vstrekovaním vo vnútri prvej formy) zobrazený v axiálnom reze na obrázku 4 a vyrobený zo syntetického materiálu nádoby, ktorá sa má pripraviť,-4 pričom uvedený predlisok K má tvar valcovej rúry zatvorenej na svojom okraji K 1 a otvorenej na svojom okraji K 2, pričom uvedená valcová rúra je mierne kuželová (uhol k hrotu alebo k vrcholu od 1 ° po 5 °), pričom hrot kužela na úrovni K 1 zahŕňa výstupok K 3, sa označuje slovami Iiací kanáIík a zodpovedá bodu zavádzania kvapalného syntetického materiálu do formy pod tlakom.0045 Uvedený predlisok Ksa prevedie indexovanlm do druhej formy vzhladom na predtým uvedený prvý krok alebo krok A prípravy vnútornej nádoby. Vdruhom uskutočnení sa uvedený predlisok Kvystaví mechanickému predĺženiu, ktoré sa vykoná pomocou prvku typu rydla S,zavádzaného cez otvor predlisku aktorého okraj S 1 vyvíja axiálny mechanický účinok na dno predlisku v úrovni jej okraja K 1. Je dôležité, aby výstupok K 3 sa pohyboval pozdĺž osi pod vplyvom rydla v smere spredu dna vyfukovacej formy pričom uvedené mechanické predĺženie je spojené s tvarovaním pomocou vyfukovania v druhej forme podľa procesu, označovaného v technike ako napínacie vyfukovanie pričom druhá forma má tvar a rozmery, ktoré dovolujú priame získanie vrecka alebo pružnej nádržky všeobecne valcového tvaru, ktorá tvori nádobu 1, ktorá v tejto fáze zatial neobsahuje pozdĺžne záhyby 2.0046 Konkrétnejšie, aby sa vyrobilo vrecko alebo pružná nádržka všeobecne valcového tvaru,vyvíja sa tlak na dno predlisku s pomocou vyššie uvedeného rydla, ktoré takto predlžuje predtvarovaný tvar vsmere dna formy. Táto operácia zabezpečuje vystredenie dna predlisku s formou, pričom dôležitý výsledok je, že predlisok je súosovo usporiadanou formou. Táto operácia sa označuje v technike ako nasadiť vtokový kanálik, čo znamená, že predlisok zostáva súosový s druhou formou. Keď sa dosiahne predĺženie predlisku pod vplwom rydla, je možné do predlisku zaviesť stlačený vzduch pod vysokým tlakom (poriadku 12 až 25 barov).0047 Pod účinkom tlaku vyvijaného stlačeným vzduchom sa predlisok predĺži, alebo expanduje vo všetkých smeroch. Predĺženie alebo expandovanie jej konštrukčného materiálu, ktorý výhodne pozostáva z polyetyléntereftalátu alebo PET, je sprevádzané nárastom jej odolnosti voči prasknutiu ako dôsledok takéhoto rozšírenia alebo expandovania sa stena nádoby stenčí. Táto technológia sa označuje výrazom tvarovanie vstrekovaním, alebo vyfukovanie.0048 Technické prvky použité vprvom kroku alebo kroku A, tj. prvok, ktorý sa používa na mechanické predĺženie ako aj druhú formu, ktorá umožňuje uskutočniť tvarovanie vyfukovaním alebo tvarovanie vstrekovaním, predáva hlavne spoločnost N|SSEI ASB Company, 125 Westlake Parkway, Suite 120, ATLANTA, Georgia 30336, USA.0049 Teraz, počas druhého kroku alebo kroku B výroby vnútornej nádoby 1, všeobecne valcové vrecko alebo pružná nádržka, ktorej stena v tejto fáze je stále rovná, sa opatrí pozdĺžnymi záhybmi 2, ktoré sú zobrazené na obrázkoch 1 a 2 pomocou napriklad zariadenia druhu, ktorý je uvedený v americkom patente č. 4 701 120, konkrétnejšie od riadku 50, stĺpec 1, po riadok 30, stĺpec 2. 0050 Toto zariadenie zahŕňa prvky, ktoré sú označené vtechníke slovom paIety alebo čepele a ktoré dovolujú, aby sa stena vrecka alebo pružnej nádržky všeobecne valcového tvaru opatrila pozdĺžnymi záhybmi.0051 Aby sa zabránilo anarchistickému skladaniu vnútornej nádoby 1, ako aj následkom používania zariadenia na dávkovanie kvapaliny aaby sa zabezpečilo, že uvedené skladanie nastane takým spôsobom, že keď sa všetka kvapalina na dodanie vyfúkne, nádoba obnoví tvar,ktorý mala pred zavedením kvapaliny na dodanie podla vynálezu, sa pokračuje nasledovne alebo ekvivalentným spôsobom.0052 Podľa prvého uskutočnenia záhyby alebo ryhy 2 nádoby 1 sa realizujú v dvoch krokoch prvý krok pozostáva v poskytnutí nádoby 1 predtvarovanými záhybmi 21.0053 Vtomto prvom uskutočnení sa používa forma počas prvého kroku alebo kroku A, ktorá je odlišná od foriem používaných vznámom stave techniky skutočnosťou, že vnútorný povrch jej konštrukčne steny, na ktorú sa počas vyfukovania nanáša konštrukčný materiál nádoby 1, ktorá sa má vyrobiť, je usporiadaný takým spôsobom, ktorý zahŕňa pozdĺžne záhyby 20, ktorých tvar vyplýva zobrázku 5. Pričom obrázok 5 zobrazuje formu používanú na tvarovanie vyfukovaním vreze kolmom na jej os XX tieto pozdĺžne záhyby 20 poskytujú stene pružnej nádržky alebo vrecka premenlivý objem a všeobecne valcovú konštrukciu nádoby 1 s pozdĺžnymi záhybmi 21, ktoré sú predformami budúcich záhybov 2 zobrazených na obrázku 6, ktorý je rezom kolmým na os YY vrecka, alebo pružnej nádržky premenlivého objemu 1, ked je vytiahnutá z formy a predtým než je vložená do zariadenia používaného na vypracovanie konečných záhybov 2, pričom uvedené zariadenie sa používa počas druhého kroku, alebo kroku B.0054 V tomto druhom kroku možno použit zariadenie uvedené vyššie, ktoré je zverejnené v americkom patente 4,701 ,120,

MPK / Značky

MPK: B65D 83/00

Značky: liekových, tlakom, najmä, zariadenie, dávkovanie, kvapalín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e5214-zariadenie-na-davkovanie-kvapalin-najma-liekovych-kvapalin-pod-tlakom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na dávkovanie kvapalín, najmä liekových kvapalín pod tlakom</a>

Podobne patenty