Upevňovacie zariadenie na upevňovanie predmetu na dosku, ktoré obsahuje zostavu puzdra upevniteľného k doske a vložku, a spôsob výroby takejto zostavy

Číslo patentu: E 5076

Dátum: 06.04.2006

Autor: Chausset Francois

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

UPEVŇOVACIE ZARIADENIE NA UPEVŇOVANIE PREDMETU NA DOSKU,KTORÉ OBSAHUJE ZOSTAVU PUZDRA UPEVNITEĽNÉHO K DOSKE A vLožKu, A SPÓSOB VÝROBY TAKEJTO ZOSTAW0001 Vynález sa týka upevňovacieho zariadenia na upevňovanie predmetu na dosku, ktoré obsahuje ústrojenstvo tvoriace puzdro upevniteľné k doske zasunutím do otvoru, pričom v puzdre je súoso bĺokovaná vložka, vybavená axiálnym vybranim na vloženie skrutky na upevnenie predmetu a prostriedky na spojenie medzi puzdrom a vložkou, tvorené západkovými ozubeniami, ktoré sú umiestnené na zodpovedajúcich vzájomne sa dotýkajúcich povrchoch vložky a puzdra a ktoré do seba vzájomne zapadajú.0002 Upevňovacie zariadenia tohto typu, ktoré sú známe, napriklad z dokumentu DE 101 04 949 A, majú nevýhodu vtom, že ich vytvorenie je zložité,hlavne pokiaľ ide o spojovacie prostriedky, čo má za následok vysokú cenu.0003 Vynález si kladie za úlohu odstrániť túto nevýhodu.0004 Na dosiahnutie tohto cieľa je upevňovacie zariadenie podľa vynálezu také, ako je uvedené vo význakovej časti nároku 1. Vynález sa rovnako týka zariadenia na výrobu vyššie uvedeného upevňovacieho zariadenia, ako je definované v nároku 7.0005 Vynález bude lepšie pochopený, a ďalšie ciele, znaky, podrobnosti a výhody budú jasnejšie zrejmé z nasledujúceho objasňujúceho opisu s odvolaním sa na pripojené schematické výkresy, poskytované iba ako objasňujúci priklad, ukazujúci jedno uskutočnenie vynálezu, v ktorých- obrázok 1 je perspektívny pohľad na upevñovacie zariadenie podľa vynálezu,zobrazujúci ho v stave upevnenia predmetu k doske,- obrázok 2 je perspektívny pohľad na zariadenie z obrázku 1, v rozloženom stave, i- obrázok 4 je rez zariadením z obrázku 1, vedený rovinou lV-IV,- obrázok 5 je pohľad podobný pohľadu z obrázku 4, ale ukazujúci zariadenie v jeho poistnej polohe, a- obrázky 6 A a 6 D znázorňujú spôsob výroby puzdra a vložky upevňovacieho zariadenia podľa vynálezu pomocou dvojmateriálového vstrekovania.0006 Obrázok 1 znázorňuje upevňovacie zariadenie podľa vynálezu, označené celkovo vzťahovou značkou 1, v polohe upevňovania predmetu 2 k doske 3,ako plechu.0007 Upevňovacie zariadenie obsahuje ústrojenstvo 5 tvoriace puzdro,vložené do výrezu 7 dosky 3 a určené k vsadeniu prijímacej vložky 9 na zavedenie skrutky 11 na upevnenie predmetu 2 k doske 3. Ďalej budú podrobnejšie popísané jednotlivé prvky tvoriace upevňovacie zariadenie 1.0008 Puzdro 5 obsahuje trubkové teleso 14 všeobecne valcového tvaru, s oválnym priečnym prierezom, majúce na svojom hornom konci obrubu 15, ktorá vybieha smerom von do strany a ktorej čelo 16 obrátené k telesu má tvar na vytváranie oporného osadenia, ktorým sa puzdro opiera o dosku 3 následne potom, čo bola zasunutá do výrezu 7, ktorého tvar zodpovedá tvaru telesa, v znázornenom príklade obdĺžnikovému.0009 Ako je znázornené na obrázku 3, majú časti steny telesa puzdra 14 na svojich dlhých stranách axiálne výrezy 17, vychádzajúce z obruby 15 tak, že vonkajšie časti steny tvoria axiálne jazýčky 18, ktorých horné konce 19 sú voľné. Ako je znázornené na obrázkoch 4 a 5, sú tieto jazýčky pružne deformovateľné medzi kľudovou polohou, v ktorej sú konce posunuté smerom do strany vzhľadom k vonkajšiemu povrchu telesa, takže dosadnú pod okraj výrezu 7, ktorý sa tak zachytí medzi osadenie 16 a čelnú plochu 20 koncov jazýčkov, a polohou pružne posunutou k osi puzdra aby sa umožnilo ich zasunutíe do výrezu 7. Jazýčky 18 tak vykonávajú funkciu blokovacích príchytiek puzdra vo výreze dosky.0010 Vnútorný povrch telesa puzdra 14 obsahuje v jeho dolnej polovici pod jazýčkami ozubenie 22, ktoré obsahuje v znázornenom príklade dva prstencové axiálne vzájomnej posunuté zuby, majúce každý v hornej časti, to je v časti blízko dosky, ustupujúcu plochu v tvare stupňa 23 a pod ňou axiálnu šikmú plochu 24, približujúcu sa k osi puzdra smerom kjej voľnému koncu.0011 Je treba rovnako poznamenať, že vnútorná plocha puzdra je na svojom konci tvorenom opornou obrubou 15 opatrená úkosom 26 na zaistenie predbežného centrovania pri upevňovani predmetu 2 na doske 3.0012 Ako zreteľne ukazujú obrázky 4 a 5, má vložka 9, držaná súoso v puzdre 7, vonkajšiu plochu vzájomne doplnkovú s vnútornou plochou puzdra. V dôsledku toho, jej vonkajšia plocha obsahuje ozubenie 28 doplnkové k ozubeniu 22 puzdra. Jej horná časť 29 je hladká a primyká sa k rovnako hladkej vnútornej strane puzdra.0013 Vložka 9 je opatrená axiálnym vybraním 30, ktoré je vybavené axiálnymi drážkami 32 na vloženie skrutiek 11 k upevneniu predmetu 2, pričom predmet je zabezpečený pre vedenie skrutiek trubkovou vystupujúcou časťou 31, ktorej dolná koncová plocha je v polohe upevnenia predmetu na doske držaná skrutkou 11 v prítlačnom dotyku na čelnej koncovej ploche 33 vložky 9. Vystupujúca časť 31 obsahuje v úrovni jej začiatku osadenie 35, o ktoré sa opiera hlava 36 skrutky 11.0014 Z predchádzajúceho opisu a z obrázkov vyplýva, že vložka 9, do ktorej je vsunutá skrutka 11, tvori upevňovací medzičlánok pre spojenie predmetu 2 s doskou 3. Je zachytená v puzdre 5 a je udržovaná vo svojej polohe vzájomne doplnkovými ozubeniami 22 a 28, ktorých tvar nedovoľuje vložke posúvat sa smerom k predmetu v okamžiku skrutkovania skrutky 11 do vložky, a to vďaka stupňom ozubenia, ktoré bránia akémukoľvek pohybu vložky v puzdre axiálne smerom nahor. Možný je iba, vďaka rampovitým plochám ozubenia, posun vložky v opačnom smere, to je v smere zatlačovania, keď tlačná sila prekračuje určitý vopred určený prah. Dimenzovanie ozubenia je určené v závislosti na odpore proti požadovaným tlačným silám. To je funkcia poistky.0015 Podľa podstatného znaku vynálezu sú puzdro 5 a vložka 9 vytvorené v zariadení pre dvojmateriálové vstrekovanie, čo dovoľuje získat súčasne puzdro a vložku z materiálov, ktorých mechanické a fyzikálne vlastnosti majú rôznu povahu. Na dosiahnutie oddelenia vložky a puzdra, to je efektu poistky,znázorneného na obrázku 5, sa použijú dva plasty, ktoré k sebe neprilnú,pričom materiál pre puzdro má vyššie elastické mechanické vlastnosti ako vložka.0016 Obrázky 6 A až 6 D schematicky znázorňujú spôsob výroby zostavy tvorenú puzdrom 5 natvárnenom na vložke 9, pomocou špecifickej formy 37,rovnako znázornenej na obrázkoch. Táto forma v podstate obsahuje pevnú jadrovú časť 38, ktorá nesie zariadenie 39 s posuvnými časťami 40, 41 na tvárnenie vložky 9 a zariadenie 42 s posuvnými časťami 43, 44 na tvárnenie puzdra, ako aj pohyblivú jadrovú časť 46, posuvnú a otáčavú, určenú na otvorenie a uzatvorenie formy, a časť 48, vloženú medzi pevné jadro 38 a pohyblivé jadro 46, tvoriace pohyblivú lunetu. Posuvné časti 40, 41 zariadenia 39 na tvárnenie sú pohyblivé medzi uzavretou polohou, umožňujúcou tvárnenie vložky, a otvorenou polohou, umožňujúcou vyťahovanie vložky. Posuvné časti 43, 44 zariadenia 42 na tvárnenie puzdra sú rovnako pohyblivé medzi uzavretou polohou zariadenia, umožňujúcou tvárnenie puzdra, a otvorenou polohou na vytiahnutie puzdra po ich tvárneni.0017 Zariadenia na tvárnenie vložky a puzdra, tvorené každé dvojicou posuvných častí, majú vonkajší tvar v tvare zrezaného kužeľa, ktorý sa rozširuje smerom k pevnému jadru, pričom dvojice posuvných častí sa zasúvajú každá do vybraní 49 doplnkového tvaru, vytvoreného v pohyblivej lunete 48. V uzavretej polohe formy a tvárniacich zariadeni 39, 42 sú tvárniace zariadenia zasunuté svojimi posuvnými časťami vo vybraniach Iunety. Spätné odsúvanie lunety pri otváraní formy uvoľňuje posuvné časti každého zariadenia, ktoré sa môžu od seba odsunúť a zaistiť tiež otváranie tvárniacich zariadení.0018 Je ešte vhodné poznamenať, že pohyblivé jadro 46 obsahuje dva pohyblivé jadrové prvky 50, 51 rovnakého tvaru, určené k zasunutiu do zariadení 39, 42 na tvárnenie vložky a puzdra, ako bude ďalej popísané.

MPK / Značky

MPK: F16B 37/04, B29C 45/16

Značky: zariadenie, takejto, obsahuje, zostavu, předmětů, puzdra, doske, spôsob, výroby, dosku, upevňovacie, vložku, zostavy, upevňovanie, upevniteľného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e5076-upevnovacie-zariadenie-na-upevnovanie-predmetu-na-dosku-ktore-obsahuje-zostavu-puzdra-upevnitelneho-k-doske-a-vlozku-a-sposob-vyroby-takejto-zostavy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevňovacie zariadenie na upevňovanie predmetu na dosku, ktoré obsahuje zostavu puzdra upevniteľného k doske a vložku, a spôsob výroby takejto zostavy</a>

Podobne patenty