Spôsob biologického získávania vody z odpadovej vody pomocou reaktora s fluidným lôžkom

Číslo patentu: E 5011

Dátum: 09.03.2005

Autor: Xiaohu Dai

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob biologického získávania vody z odpadovej vody0001 Vynález sa týka spôsobu získávania vody z odpadovej vody, pri ktorom sa odpadová voda vystaví najprv predčisteniu, V druhom stupni biologickému čisteniu odpadovej Vody, ďalej dočisteniu a následne dezinfekcii. 0002 Pri čistení odpadovej vody sa podľa známych postupov odpadová voda privádza najprv do sedimentačnej nádrže, V ktorej dôjde na oddelenie vo vode obsiahnutých pevných látok. Zodpovedajúce sedimentačné nádrže sú obvykle usporiadané za usadzovákom piesku a odlučovačom tuku. Pritom slúži sedimentačná nádrž na mechanické oddelenie najjemnejších častíc, ktoré buď sedimentujú alebo plávajú na povrchu. Častice, ktoré sa ukladajú pri dne nádrže a ktoré sú tvorené prevažne organickými látkami, vytvárajú primárny kal, ktorý sa odvádza zo sedimentačnej nádrže a dopravuje do vyhnívacej veže.0003 Po predbežnej sedimentácii sa odpadová voda vystaví biologickému čisteniu. Za tým účelom môže byť voda privedená do aktivačnej nádrže, v ktorej dochádza k aerobnému biologickému čisteniu. V spodnej časti sú umiestené prevzdušñovacie zariadenia, ktorými je privádzaný stlačený vzduch.0004 Alternatívne sa môže na biologické čistenie odpadových vôd použiť reaktor s pevným lôžkom Pritom sa v zásobníku navrstvujú výplňové telíska, ktoré sú skrápané odkalenou odpadovou vodou. V prípade výplñových telisok, ktoré slúžia ako povrch na obrastanie pre biocenózu, samôže jednať o prírodné kamene, ako je pemza, drobný štrk alebo sopečná struska, alebo o plastové diely.0005 Po biologickom Vyčistení sa vedie Voda na dočistenie, pri ktorom dochádza na oddelenie vyčistenej odpadovej vody od biologických kalov, ktoré sa podieľajú na procese čistenia. Dočistenie nóže prebiehať takým spôsobom,že dôjde k sedimentácii účinkom kyslíka pri spomalení prietokovej rýchlosti. Pritom prebieha oddelenie aerobného vyhnívacieho kalu od vyčistenej vody, pričom sa hlavná časť vyhnívacieho kalu vedie späť do stupňa biologického čistenia odpadovej vody. Nerecyklovaný kal sa bezprostredne vystaví spracovaniu ako primárny kal.0006 Po dočistení sa voda obvyklým spôsobom filtruje, to znamená, že sa vystaví mechanickému spôsobu delenia. Ako filtračné materiály môžu prichádzať do úvahy napríklad kremenný piesok alebo aktívne uhlie. Následne môže prebehnúť dezinfekcia účinkom ultrafialoveho žiarenia. 0007 Spôsob získávania vody s fázami procesu predčistením, biologickým čistením V aktivačnej nádrži a dočistením pomocou membrány, umiestenej V dočisťovacej nádrži, je uvedený v DE-A-lOl O 5 221.Voda sa po dočistení vystaví na dosiahnutie kvality pitnej vody radu následných procesných stupňov, ako je ožarovanie a prevádzanie vyčistenej vody cez aktívne uhlie.0008 WO-A-97/28093 sa Vzťahuje na malú biologickú čističku odpadových vôd, V ktorej sa biologické čistenie uskutočňuje V reaktore s fluidným lôžkom. Dočistenie sa uskutočňuje sedimentáciou.0009 Zodpovedajúce Čističky odpadových vôd na získávaníe vody sú V dôsledku uskutočňovaných procesných krokov veľmi objemné a na zaistenie riadneho využívania vyžadujú rozsiahle skúsenosti.0010 Úlohou predkladaného vynálezu je zdokonaliť opísanýspôsob získavania vody z odpadovej vody tak, aby sa vodazodpovedajúca akosť získala pri prevádzkovom zjednodušenom postupe a kompaktnom usporiadaní použitého zariadenia. Spôsob by mal byť tiež prevádzkovaný s vhodnejším využitím energie.0011 Tento problém je podľa vynálezu vyriešený.0012 Spôsobom získávania vody z odpadovej vodypredčistením odpadovej vody, biologickým čistením predčistenej odpadovej vody v reaktori s fluidným lôžkom, dočistením biologicky vyčistenej vody pomocou filtrácie na mikrosite az mikrosita, pričonx sa časť odpadovej vody, prítomnej V reaktori s fluidným lôžkom, vedie späť na predčistenie.0013 Oddeľovanie mačinových fragmentov, vymývaných z biologických filtrov a ponorených biologických filtrov,pomocou mikrosit je sice známe. Následne však prebieha obvyklým spôsobom dočistenie, filtrácia a dezinfekcia (viď ATV-Handbuch, Biologische und weitergehende Abwasserreinigung (Biologické a ďalšie čistenie odpadových vôd), 4. vydanie, 1997, str. 155 a nasledujúce stránky, 193 a nasledujúce stránky).0014 Odchýlnia od známeho stavu techniky sú prevádzkové kroky na získávanie vody 2 odpadovej vody pomocou vynálezu redukované, pričom je súčasne zvýšená výkonnosť. Tak sa k biologickému čisteniu odpadovej vody vpoužije reaktor s fluidným lôžkom, obsahujúci filtračnú náplň so1200 m 2/m 3. Ďalej by mali byt ako filtračný materiál použité telesá, vykazujúce hustotu p 0,85 g/m 3 Š p S 0,99 g/m 3. 0015 Použitie reaktorov s fluidným lôžkom na čistenie odpadovej vody je sice známe. Tieto však nie sú používané V čističkách odpadových vôd, V ktorých prebieha dočistenie pomocou filtrácie na mikrositách.0016 Ďalej sa podľa vynálezu vedie čiastočný prúd odtoku z fluidného lôžka späť na predčistenie. Tým sa znižuje zaťaženie mikrosita pevnými látkami a dosahuje lepšia kvalita odtoku na ďalšie spracovanie.O 017 V ďalších variantoch vynálezu sa navrhuje, aby odpadová voda na predčistenie pretekala pred privedením do reaktora s fluidným lôžkom jedným alebo väčším počtom koagulačných stupňov a dokonca lamelovým odlučovačom.0018 Na zníženie obsahu pevných látok V odpadovej vode,ktorá má byť dočistená pomocou mikrosita, existuje tiež možnosť zaradiť medzi reaktor s fluidným lôžkom a mikrosito, prípadne za miktrosito jeden alebo viac koagulačných stupňov a tiež lamelový odlučovač.0019 K filtrácii cez mikrosito sa použije najmä oceľové pletivo s veľkosťou otvorov medzi 20 m a 40 m. Pritom by mala byť do mikrosita privádzaná predčistená odpadová voda,ktorej obsah pevných látok činí 150 mg/l, najmä 100 mg/l. To je umožnené vnútornou recirkuláciou.0020 Následne sa filtrát, odobratý z mikrosita,bezprostredne dezinfikuje výhodne ultrafialovým žiarením. 0021 Ďalšie podrobnosti, výhody a charakteristické Vlastnosti vynálezu nevyplývajú iba z patentových nárokov,ale tiež 2 následne uvedených príkladov a príslušných výkresov, ktoré opisujú výhodné formy uskutočnenia.Obr. 1 principiálne vyobrazenie na objasnenie obvykléhospôsobu získavania vody z odpadovej vody,

MPK / Značky

MPK: C02F 3/12, C02F 9/02

Značky: získavania, fluidným, lôžkom, odpadovej, biologického, reaktora, pomocou, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e5011-sposob-biologickeho-ziskavania-vody-z-odpadovej-vody-pomocou-reaktora-s-fluidnym-lozkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob biologického získávania vody z odpadovej vody pomocou reaktora s fluidným lôžkom</a>

Podobne patenty