Rúno so spojivom tvoreným vláknami z PVOH

Číslo patentu: E 491

Dátum: 19.03.2003

Autor: Droux Michel

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

RÚNO so SPOJ|VOM TVORENÝM VLÁKNAMI z PVOH0001 vynález sa týka spôsobu výroby vláknitého rúna, ktorého spojivo je tvorené vláknamí zpolyvinylalkoholu (PVOH). Rúno vyrobené podla vynálezu možno použit najmä ako obklad povrchov (wall covering, obklad stien). Na toto použitie môže byt jednou plochou nalepené na stenu pomocou vodou rozpustného lepidla a na druhej ploche môže byt opatrené náterom (vodovým alebo na báze0002 Rúnom (anglicky veil) sa rozumie netkaná textília tvorená uplne rozptýlenými filamentami. Rúno má všeobecne plošnu hmotnost v rozmedzí od 100003 Kontinuálna výroba rúna zahrnuje prechod vrstvy rozptýlených filamentov sadou niekoľkých po sebe iducich zariadeni, pričom v každom z nich sa uvedené filamenty určitým spôsobom upravia. Vrstva vlákien potom, čo bola vytvorená v 0 vytváracom zariadení, prechádza zariadením na nanášanie spojiva a potom sušiacim zariadením. Preprava vrstvy cez tieto zariadenia je uskutočňované pomocou dopravníkového pásu a vrstva je spravidla vedená tak, že prechádza zjedného pásu na druhý Pri prechode zjedného zariadenia do druhého prenášáním z pásu na pás má vytvárané rúno tendenciu strácat súdržnosť, čo saprejavuje chybami v štruktúre hotového runa včítane nepravidelnej gramáže. 0004 Spôsob kontinuálnej výroby podla vynálezu zahrňuje- krok vytvorenia disperzie rezaných filamentov a nesúvislých vlákien z PVOH- krok vytvorenia vrstvy vo vytváracom zariadeni prechodom disperzie cez vytváracie sito, cez ktoré je odvedená procesná voda, pričom filamenty a vláknasú zadržané na uvedenom site potom- krok tepelného spracovania v sušiacom zariadeni0005 Vynález rieši vyššie uvedené problemy, Použitím vlákien zPVOH. ktoré preberajú úlohu spojiva, už nie je nevyhnutne nutné používat zariadenie naaplikáciu spojiva, čo má za následok, že runo musí vykonat menej prenosov z pásuna pás. Okrem toho prihlasovatel zistil, že vlákna z PVOH dávajú vytvárané vrstve tuhost, pravdepodobne preto, že vlákno PVOH poskytuje zlepšujúcu zložku rôznymvrstvám a drží ich. Preto je vrstva menej poškodzovaná pri prenose z pásu na pás.0006 Pre zavedenie do vodnej disperzie musí byt umožnené, aby filamenty zostali jednotlivo oddelené a nezoskupovali sa, keď sú miešané v procesné vode. Ked sa vo vode dispergujú rezané nite, zoskupenie filamentov, musi byt umožnené,aby sa vodný kúpeľ defilamentoval. Pod výrazom nit sa rozumie súbor priliehajúcich filamentov obsahujúci najmä od 10 do 2000 filamentov. Filamenty,konkrétnejšie tie Sklené, sa teda môžu vložit clo procesnej vody vo forme niti0007 Filamentami použiteľnými v rámci predkladaného vynálezu su všeobecne sklené filamenty, ktoré môžu byt pri dispergovani použité vo forme rezaných niti. Filamenty už mohli byt lubrifikované pri svojej výrobe, aby mohli byt pripadne pospájané do podoby nití, najma lubrifikačnými kvapalinami obsahujucimi organosilán a/alebo zlepujúce činidlo (anglicky film former, filmotvorná látka). Vtom prípade je vhodné filamenty nesušit pred ich vložením do vodnej disperzie,aby sa tak zabránilo zlepeniu filamentov k sebe navzájom, čo umožní ich disperziu0008 Namiesto rezaných filamentov, obzvlášť sklených filamentov, je rovnako možné použit vlákna celulózy (tzv. celulózové filamenty, čo je synonymnéoznačenie) a/alebo polyesterové filamenty, najma polyetylén tereftalát (PET).0009 vlákna celulózy sú obvykle vyrábané z drevnej kaše Táto drevná kaša sa obvykle získava z listov predávaných v kartónoch, ktoré sa zmàkćujú vodou. Táto voda, použitá na zmäkčenie kartónu potom slúži na dopravu kaše smerom do zariadenia, vktorom sa uskutočňuje disperzia. Táto zmes voda/kaša obvykle obsahuje množstvo vody práve dostatočné na to, aby mohlo pohybovat kašou tečenim. Táto zmes kaša/voda pred tým. ako dosiahne oblast disperzie, spravidla obsahuje od 70 do 99 hmotn. vody at až 30 hmotn. celulózy. Polyesterové filamenty su obvykle rezané a majú dĺžku pohybujúcu sa od 3 do 25 mm a majupriemer pohybujúci sa od 7 do 20 m. Ako príklad použiteľných polyesterovýchfilamentov je možne uviest filamenty predávané pod označením EP 133 od0010 Ako rezané filamenty sa v rámci predkladaného vynálezu použije najma zmes sklenených filamentov/vlákien celulózy vprípade, že je požadovaná dobra0011 Ako rezané filamenty sa v rámci predkladaneho vynálezu použije najma zmes sklenených filamentov/polyesterových filamentov v pripade. že je požadovaná dobrá pevnosť proti roztrhnutiu a vylepšenie vzhľadu rúna. Polyesterově filamentyrúnu dajú rovnomernejší vzhľad.0012 Vlákna z PVOH sú nesúvislé a majú obvykle dĺžku pohybujúcu sa od 3do 15 mm a priemer pohybujúci sa od 7 do 20 m.0013 V prvom kroku sa rezané filamenty a vlákna z PVOH zavedú do vodnej disperzie, napriklad vmiešaći. Vodný roztok, v ktorom sú dispergovane rezané filamenty a vlákna z PVOH, sa nazýva procesná voda. Toto zavedenie do disperzie sa môže vykonavat v prvej fáze v miešaći napriklad s takým pomerom filamentov a vlákien, že súčet množstva filamentov vlákien, sa pohybuje od 0,01 do 0,50014 Výhodne je zmes filamenty/vláknalprocesná voda v okamihu prechodu do kroku vytvárania vrstvy taká, že množstvo filamentov vlákien predstavuje 0,01 až 0,5 hmotn. uvedenej zmesi, a výhodne 0,02 až 0,05 uvedenej zmesi. Zmes môže byt podrobená zníženiu koncentrácie filamentov vlákien pri prechodez miešača do zariadenia na vytváranie vrstvy.0015 Výhodne sa použije množstvo vlákien z PVOH predstavujúce 1.5 až 20 hmotn, aešte výhodnejšie 2,5 až 15 hmotn celkového množstva rezanýchfilamentov a vlákien z PVOH. 0016 Ako rezané filamenty je možné použit výhradne sklené filamenty.0017 Ako rezané filamenty je rovnako možné použit zmes sklených filamentov a vlákien ceiulózy. najmä v nasledujúcom hmotnostnom pomere sklo/celulóza od 99/1 do 80/20, a výhodne od 95/5 do 90/10, prićom v hmotnostisklených filamentov je zahrnutá aj ich prípadná lubrifikácia.0018 Ako rezane filamenty je rovnako možne použití zmes sklených filamentov a polyesterových filamentov, najma v nasledujúcom hmotnostnom pomere sklo/polyester od 99/1 do 70/30, a výhodne od 90/10 do 80/20. Procesná voda môže obsahovat zahustovadlo pre zvýšenie viskozity procesnej vody Toto zahustovadlo môže byt v procesnej vode prítomné v pomere od 0 do 0,5 hmotn. Týmto zahustovadlom môže byt napriklad hydroxyetylcelulóza (napr. Natrosol 250 HHR od spoločnosti Hercules).0019 Procesná voda môže obsahovat katiónove dispergačné čirňdlo Toto katiónové dispergačné činidlo môže byt v procesnej vode prítomné v pomere od 0 do 0,1 hmotn. Týmto kationovým dispergačným činidlom môže byt napriklad guanidin alebo mastný amin. Je možné použit najma aerosól C 61 predávaný0020 Výhodne je zahusťovadlo pridané tak, že procesná voda má pri teplote 20 C viskozitu v rozmedzí medzi 1 a 20 mPas a výhodne v rozmedzí medzi 5 a 120021 Disperzia procesná voda/rezané filamenty je zamiešaná, potom odovzdaná na priepustné vytváracie sito (ktoré je tiež možné nazývat pás), ktore umožní pretečenie procesnej vody cez neho pri zadržani rezaných filamentov a vlákien z PVOH na svojom povrchu. Procesná voda môže byt odsata za účelom jej lepšieho odstránenia. Procesnú vodu je možné recyklovať pre nove zmiešame s rezanými filamentami a s vláknamí z PVOH. Zmiešané rezané filamenty a vláknaPVOH teda tvoria vrstvu na povrchu vytváracieho sita.0022 Vytváracim sitom je dopravníkový pás, to znamená pás. ktorý jev pohybe a dopravuje vrstvu smerom k sušiacemu zariadeniu.0023 Nie je potrebne, aby vytvorená vrstva prechádzala zariadením na aplikáciu spojiva, ak boli na začiatku použité vlákna z PVOH. ktoré majú tu funkciu,že vytvárajú spojivo vo výslednom rúne. Nie je však vylúčené použit na počiatku menšie množstvo spojiva vo forme pridaných vlákien a doplnit ich pridaním spojiva v zariadení na aplikáciu spojiva nasledujúcom za zariadením na vytváranie vrstvy. Jeteda možne pridat vo forme vlákien-PVOH pridávaných na začiatku 25 až 100

MPK / Značky

MPK: D21H 15/00, D21H 25/00, D21H 13/00

Značky: rúno, vláknami, spojivom, tvořeným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e491-runo-so-spojivom-tvorenym-vlaknami-z-pvoh.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rúno so spojivom tvoreným vláknami z PVOH</a>

Podobne patenty