Spôsob a systém na skenovanie elektronických dokumentov obsahujúcich odkazy na externé objekty

Číslo patentu: E 4293

Dátum: 11.08.2003

Autor: Shipp Alexander

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob asystém na skenovanie elektronických dokumentov obsahujúcichodkazy na externé objekty Opis0001 Vynález sa týka spôsobu a systému na náhradu externých odkazov velektronických dokumentoch, ako sú e-maily, odkazmi internými. To je možné napríklad použiť na zabezpečenie toho, aby pri e-mailoch pokúšajúcích sa obísť skenery e-mailového obsahu už naďalej nedochádzalo k úspechu. Ďalším použitímje zníženie efektivity webových ploštic.0002 Skenovanie obsahu môže byť uskutočňované na množstve miest priechodu elektronických dokumentov zjedného systému do druhého. Ak si zoberieme ako priklad e-mail, môže ich uskutočňovať softvér ovládaný uživatelom,t. j. ako začlenené do jeho e-mailového klienta alebo k nemu pridružené, a môže byť tiež uskutočňované na mailserveri, ku ktorému sa uživatel pripojí cez LAN alebo WAN, aby stiahol poštu. Poskytovatelia intemetového pripojenia (ISP) môžu tiež uskutočňovať skenovanie obsahu ako pridanú službu pre uživateľov, ktori napriklad následne sťahujú svoje oskenované e-maily cez účet POP 3 alebo podobný.0003 Jeden z trikov, ktorý je možné použiť na obídenie skenerov obsahu emailov, je vytvorenie e-mailu, ktorý iba obsahuje odkaz (ako je hypertextový odkaz HTML) na nežiadúci a škodlivý obsah. Taký obsah môže obsahovať tak vírusy a iné druhy malware, ako aj potenciálne urážlivý obsah, ako pornograñcké obrázky a text,spam alebo iný materiál, ktorým príjemca mailu nemusi chciet byť vystavovaný. Skener obsahu vidi iba odkaz, ktorý nie je podozrivý, a e-mail nechá prejsť. Keď sa však zobrazuje v e-mailovom klientovi, môže byt odkazovaný objekt buď automaticky stiahnutý e-mailovým klientom, alebo vtedy, keď čitateľ na odkaz klikne. Škodlivý objekt potom skončí na pracovnej ploche užívateľa bez toho, aby vôbeckedy prešiel skenerom obsahu e-mailov.0004 Skener obsahu je schopný stiahnuť objekt jednoduchým prechodomna samotný odkaz. Môže potom objekt oskenovať. Tento spôsob však nie jespoľahlivý, server dodávajúci obsah skeneru obsahu môže byť napríklad schopný zistiť, že požiadavka prichádza od skeneru obsahu a nie od koncového užívateľa. Môže potom na skenovanie poskytnúť iný, neškodný objekt. Keď však koncový užívateľ zašle požiadavku na objekt, dostane ten škodlivý.0005 Článok Dopredné filtrovanie internetového obsahu, IBM Technical Disclosure Bulletin, Vol 40, No. 12, z 1. decembra 1997, str. 143, XP 754118, na ktorom je založená dvojdielna forma nezávislých nárokov, opisuje spôsob skenovania obsahu webov. Ked uživatel vyberie hypertextový odkaz vedúci na webovú stránku, je webová stránka stiahnutá. Pred zobrazením webovej stránky prehliadač nielen oskenuje obsah webovej stránky samotnej, ale tiež identifikuje hypertextové odkazy na stiahnutej webovej stránke a oskenuje obsah stránok, na ktoré tieto hypertextové odkazy vedú. V prípade, že je obsah stránok, na ktoré tieto hypertextové odkazy vedú, neprijateľný, webová stránka zobrazovaná užívateľovi je upravená odstránením hypertextového odkazu. Cielom je zamedziť tomu, abyužívateľ vedel o existencii odkazovaných stránok s neprijateľným obsahom.0006 Podľa prvého hľadiska tohoto vynálezu sa poskytuje systém naskenovanie obsahu elektronických dokumentov, ktorý obsahujea) analyzátor odkazov na identifikáciu hypertextových odkazovb) prostriedky na zabezpečenie toho, aby skener obsahu oskenoval objekty, na ktoré vedú hypertextové odkazy identifikované analyzátorom odkazov, a určenia, či je obsah objektov prijateľný nazáklade preddeñnovaných pravidiel alebo nie je, vyznačujúci sa tým, že pokial hypertextový odkaz vedie na objekt mimo dokumentu aje analyzátorom obsahu vyhodnotený ako prijateľný, sú prostriedky b) spôsobilé na to, aby stiahli externý objektdo neho začlenia alebo k nemu pripoja stiahnutú kópiu objektu,ďalej nahradia hypertextový odkaz na externý objekt odkazom v kópií, ktorá je do dokumentu začlenená, alebo je k nemu pripojená.0007 Podla druhého hľadiska tohto vynálezu sa poskytuje spôsob skenovania obsahu elektronických dokumentov, ktorý obsahujea) použitie analyzátora odkazov na identifikáciu hypertextových odkazov v obsahu dokumentu, ďalejb) použite skeneru obsahu na skenovanie objektov, na ktoré vedú hypertextové odkazy identifikované analyzátorom odkazov, a určenie,či je obsah objektov prijateľný na základe preddetinovaných pravidiel alebo nie je, vyznačujúci sa tým, že pokial hypertextový odkaz vedie na. objekt mimo dokumentu aje analyzátorom obsahu vyhodnotený ako prijateľný, potom spôsob ďalej obsahuje stiahnutie externých objektovtým, že do neho začlení alebo k nemu pripojí stiahnutú kópiu objektu, ďalejtým, že nahradí hypertextový odkaz na externý objekt odkazom vkópii, ktorá je do dokumentu začlenená alebo je knemu0008 Tento vynález si kladie za cieľ znížiť alebo odstrániť problémy sodkazmi začlenenými do elektronických dokumentov, čoho dosahuje tým, že necháva skener obsahu, aby sa pokúsil prejsť na odkaz nájdený velektronickým dokumente sa oskenoval objekt, ktorý je cieľom tohto odkazu. Ak je objekt z hladiska kritérií skenovania obsahu ohodnotený ako prijateľný, potom je stiahnutý skenerom a začlenený do elektronického dokumentu a odkaz v elektronickom dokumente je upravený tak, aby viedol na začlenený objekt namiesto na pôvodný ten následnemôže byť doručený príjemcovi bez možnosti toho, že sa verzia prijatá príjemcom líšiod tej, ktorá bola pôvodne oskenovaná.0009 Ak nie je objekt vyhodnotený ako prijateľný, môže byť podniknutá jedna alebo viacej nápravných akcií odkaz môže byť napríklad nahradený nefunkčným odkazom a/alebo oznámením, že pôvodný odkaz bol odstránený a prečo, ďalšou možnosťou je to, že elektronický dokument môže byť umiestnený do karantény amôže byť vygenerovaný apríjemcovi poslaný e-mail alebo upozornenie, ktoré ho má informovať otom, že sa tak stalo, aktoré môže obsahovať odkaz, cez ktorý ho môže napriek tomu stiahnuť, alebo ho zmazať. Postup prechodu na odkazy, skenovanie odkazovaných objektov anahrádzanie alebo nenahrádzanie ich začlenenou kópiou aupraveným odkazom môže byť aplikované rekurzívne. Na počet úrovní rekurzie môže byť uvalená horná medza,aby sa zamedzilo tomu, že systém uviazne vnekonečnej slučke (napr. pretože existujú kruhové odkazy), aaby sa teda obmedzilo množstvo času, ktoré0010 Skener obsahu teda môže prejsť na odkaz astiahnuť a oskenovať objekt. Ak je objekt vyhodnotený ako uspokojivý, potom môže byť objekt začlenený do e-mailu a odkaz na externý objekt nahradený odkazom a objekt, ktorý je teraz0011 Jedným z trikov používaných spammermi je implementácia webových p|oštíc v ich spamových e-mailoch. Sú to unikátne alebo čiastočne unikátne odkazy na weby - spammer, ktorý odošle 1000 e-mailov by teda použil 1000 rôznych odkazov. Ked je e-mail prečítaný, vytvorí sa spojenie swebom, a na základe zistenia, ktorý odkaz bol použitý, môže ho spammer spárovať so svojimi záznamami, aby zistil, ktorá osoba prečítala spamový e-mail. Tým sa potvrdí, že emailová adresa je skutočná. spammer potom môže pokračovať v zasielaní e-mailovna túto adresu alebo dokonca túto adresu odovzdať iným spammerom.0012 Prechodom na všetky externé odkazy v každom e-maile, ktorý prejde cez skener obsahu, sa aktivujú všetky webové ploštice, ktoré spammer odošle. lch

MPK / Značky

MPK: G06Q 10/00, G06F 17/30

Značky: spôsob, systém, odkazy, skenovanie, objekty, obsahujúcich, elektronických, dokumentov, externé

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e4293-sposob-a-system-na-skenovanie-elektronickych-dokumentov-obsahujucich-odkazy-na-externe-objekty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a systém na skenovanie elektronických dokumentov obsahujúcich odkazy na externé objekty</a>

Podobne patenty