Čiastočne deformovateľná zadná náprava pozdĺžne flexibilná

Číslo patentu: E 4266

Dátum: 21.10.2004

Autor: Toupet Sébastien

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zadnej nápravy automobilového vozidla obsahujúcej čap kolesa, táto zadná náprava zahrňuje pružné spojenie umožňujúce otáčavý pohyb čapu kolesa okolo osi otáčania odlíšnej od osi kolesa, toto pružné spojenie obsahuje najmenej dve rozdielne približne rovinnépružné platničky, ktorých priesečník sa zhoduje s osou rotácie.Na náprave automobilového vozidla má koleso v zásade voľnosť na tomu, aby sa mohlo vertikálne presúvať s cieľom utlmovat nerovnosti povrchu. Možnosť otáčania sa čapu kolesa okolo osi odlíšnej od osi kolesa je stupeň dodatočnej voľnosti, ktorý predpokladá vylepšeniesprávania sa na ceste a komfortu vozidla.Dokument FRA-A-1096872 opisuje zadnú nápravu s takýmto stupňom dodatočnej voľností.Predovšetkým sa vynález týka pridania takéhoto stupňa dodatočnej voľnosti kčiastočne deformovateľnej náprave. V porovnaní s víacramennými nápravami čiastočne deformovateľné nápravy ponúkajú zaujímavú výkonnosť, pričom majú oveľa menší rozmer,navyše sú stále viac aviac rozšírené. Ztohto dôvodu, keďže vývoj takýchto čiastočne deformovateľných náprav je len z relatívne nedávnej minulosti, nevyhnutné sú zlepšenia, abysa získala ich výkonnosť porovnateľná s mnohoramennými nápravami.Vo viacramennej zadnej náprave, ktorá je známa z nároku v patente EP 1288028, sa štyri ramená pripájajú na čap kolesa vo vozidle, vytvárajúc dva deformovateľné približne rovnobežníky. Dve ramená umiestnene v dolnej pozícii sú lamely dimenzované tak, aby mali takú určitú pružnosť, aby mohli vyvolať stupeň dodatočnej voľnosti. Tento stupeň dodatočnej voľnosti je hlavne otáčavý pohyb čapu kolesa okolo osi otáčania odlíšnej od osi kolesa. V známej zadnej náprave lamely vytvárajúce dolné ramená sú približne rovnobežne jedna voči druhej, uložené v takých dvoch rovinách, aby tvorili jedna voči druhej istý uhol. Ked istá námaha aplikovaná na kolese pôsobí na tieto pružné lamely, zmena ich tvaru vyvoláva rotačný pohyb čapu kolesa okolo osi, ktorá je priesečnikom obidvoch rovín, v ktorých sú uložené obidve lamely.Podľa stupňa dodatočnej voľnosti je možnosť pre čap kolesa premiestňovať sa pri vyvolanínarnáhania kolesa, tento čap sa navracía do referenčnej pozície, keď koleso nie je vystavenéCieľom vynálezu je poskytnúť koncepciu čiastočne deformovateľnej zadnej nápravy stakýmto stupňom dodatočnej voľnosti, pričom by mala mat jednoduchú koncepciuumožňujúcu výrobu pri nízkych nákladoch.Za týmto účelom je predmetom vynálezu zadná náprava automobilového vozidla obsahujúca čap kolesa, táto zadná náprava zahrňuje pružné spojenie umožňujúce otáčavý pohyb čapu kolesa okolo osi otáčania odlišnej od osi kolesa, toto pružné spojenie obsahuje najmenej dve rozdielne približne rovinné pružné platničky, ktorých príesečník sa zhoduje s osou rotácie,charakterizované tým, že obsahuje oscilujúce rameno, čap kolesa je prípevnený k oscilujúcemu ramenu prostredníctvom tohto pružného spojenia, každá pružná platnička má prvý okraj pevne pripojený koscilujúcemu ramenu a druhý okraj pevne pripojený k čapu kolesa avktorom sú pružné platničky orientované takým spôsobom, aby os otáčania pružného spojenia bola situovaná na úroveň zeme alebo pod zem súc pritom orientovanáOtáčavý pohyb je vyvolaný pomocou pružného spojenia umiestneného medzi ramenom ačapom kolesa takým spôsobom, že tuhosť tohto spojenia môže byt príspôsobovaná bez toho, aby sa menili ostatné parametre zadnej nápravy. Samotná pružnosť oscilujúceho ramenanemusí byt modifikovaná pre to, aby sa umožnil tento stupeň doplňujúcej voľnosti.Spojenie má pružné správanie sa pri namáhaniach uplatnených v hornej časti kolesa, amá tuhšie správanie sa vreakcii na namáhanía uplatňované vdolnej častí kolesa. Takýmto spôsobom sa koleso posúva významne počas prekonávania prekážok významnej výšky, aleveľmi málo sa posúva počas brzdenia vozidla.Podľa uprednostňovaného spôsobu vyhotovenia pružné spojenie obsahuje viacero pružných platničiek rozostavených pozdĺž oscilujúceho ramena, z ktorých každá má prvý okraj pevne spojený s oscilujúcim ramenom a druhý okraj pevne spojený s čapom kolesa a tieto pružné platničky sú umiestnené jedna voči druhej takým spôsobom, že vytvárajú V otvorené nahor. Pružné spojenie môže byť takto vyhotovené vychádzajúc z prvkov z klasických plechov, aby sa znížili jeho náklady. Stanovovanie rozmeru hrúbky každej platničky umožňuje veľmijednoduchým spôsobom prispôsobovať pružnosť spojenia. Tieto pružné platničky môžu byťpripevnené zváraním k oscílujúcemu ramenu takým spôsobom, aby sa znížili náklady na totoPri inom uprednostňovanom spôsobe vyhotovenia pružné spojenie je z približne štvorcového plechu majúc dve strany zohnuté do pravého uhla, tento zohnutý plech vytvára lichobežníkový základ, ku ktorému je pripevný čap kolesa, dve zohnuté strany určujú každá jednu pružnú platničku, každá pružná platnička má svoj prvý okraj pripevnený k oscílujúcemu ramenu. Počet častí spojenia je znížený, čo tiež ešte znižuje výrobné náklady. Viaceré zohnuté plechy môžu byt kladené na seba, aby sa zvýšila neohybnosť spojenia bezVýhodne je čap kolesa pripevnený na základňu jednej zpružných platničiek pomocou viacerých skrutiek. Pripevnenie čapu kolesa na spodok auta zostáva klasické, tak že nie jepotrebná významná zmena vo výrobnej jednotke.Vynález bude teraz opísaný detailnejšie, s odkazom na pripojené výkresy, ktoré ilustrujújeden zo spôsobov vyhotovenia ako príklad, nie vyčerpávajúcim spôsobom.Obrázok 1 je prvá principiálna schéma zadnej nápravy podľa vynálezu, Obrázok 2 je druhá principiálna schéma zadnej nápravy podľa vynálezu, Obrázok 3 je principiálna schéma pružného spojenia zadnej nápravy podľa vynálezu,Obrázok 4 je pohľad z perspektívy na zadnú nápravu podľa vynálezu.Obrázok 5 je pohľad z perspektívy na variant zadnej nápravy podľa vynálezuObrázok 1, koleso 1 je otočne namontované na čap kolesa, ktorý je tu znázomený schematícky pomocou ñxačnej platničky 2 tohto čapu. Táto platnička 2 je spojená so zakončením oszeilujúceho ramena 3, ktoré je spojené s druhým neznázomeným oscilujúcim ramenom pomocou priečky 4 na vytvorenie typovej zadnej nápravy sdefonnovateľnou priečkou. Neznázomený tlmíaci systém má zakončenie opierajúce sa okarosériu vozidla asvoje druhé zakončenie opierajúce sa o oscilujúce rameno 3, na zabezpečenie efektu perovania. Koleso l je takto pridržiavané pritlačené na zemi prostredníctvom oscilujúceho ramena 3, ktoré sa otáča okolo osi A 1 na zabezpečenie požadovaného vertikálny zdvihuPodľa vynálezu čap 2 kolesa je pripevnený koscilujúcemu ramenu 3 pomocou pružného spojenia 5. Toto pružné spojenie umožňuje stupeň dodatočnej voľnosti kolesa l, ktorým je možnosť otáčania sa čapu 2 kolesa okolç osi otáčania rozdielnej od osi kolesa l. Spojenie je vytvorené pomocou dvoch pružnýeh platničiek 6 a 7, ktoré sa nachádzajú v dvoch rozdielnych rovinách, ktorých priesečník sa zhoduje s osou rotácie. Každá pružná platnička má prvý okraj 6 a, 7 a pevne pripojený k oscilujúcemu ramenu a druhý okraj 6 b, 7 b ktorý je pevne pripojený k čapu 2 kolesa. Tento doplňujúci stupeň voľnosti je daný výhradne pružným spojením 5 umiestneným medzi čapom kolesa a oscílujúcim ramenom 3 takým spôsobom, že toto spojenie môže mat také špecifické rozmery, aby sa získala želaná pružnosť, bez zmenyďalších charakteristík zadnej nápravy k horšiemu.Stupeň dodatočnej voľnosti, ktorý je zavedený týmto pružný spojením 5 bude detailnejšie uvedený nižšie, zodpovedá pozdĺžnej pružnosti umožňujúcej kolesu l posunovať sa pozdĺž vozidla. Táto možnost posunu zjednodušuje prechod prekážkami významnej výšky keď taká prekážka príde do kontaktu skolesom l, vyvolá efekt nárazu na toto koleso, ale toto namáhanie nárazom je zmiemene posunom kolesa na zlepšenie komfortu vozidla. Ked totonamáhanie pominie, koleso sa navracia do svojej referenčnej polohy v dôsledku pružnostiVýhodne je pružné spojenie 5 zostavené tak, aby os otáčania sa čapu kolesa bola umiestnená približne pod zemou z pohľadu bodu kontaktu kolesa 1 so zemou. Táto os otáčania sa čapu kolesa, ktorá je označená ako A 2 na obrázku 2 je orientovaná podľa smeru približne priečneho súc výhodne približne rovnobežná s osou otáčania sa kolesa takým spôsobom, že umožňuje posun kolesa podľa pohybu približne kyvadlového v pozdĺžnej rovine vozidla. Táto osobitná poloha osi A 2 zaobstaráva so stupňom dodatočnej voľnosti istú pružnosť, ktorá samení v závislosti od uplatňovaného namáhania v homej časti alebo dolnej časti kolesa. l.Pre prípad prekonávania prekážky, namáhanie je uplatňované približne vpolovici výšky kolesa, to znamená vo významnej vzdialenosti od osi A 2 takým spôsobom, že koleso 1 sa posúva v dôsledku takéhoto namáhania. V prípade brzdenia vozidla namáhanie je uplatňované prostredníctvom zeme na dolnú časť kolesa l, teda v zóne, ktorá sa približne zhoduje s osou A 2, v tomto prípade tak že koleso 1 sa neposúva alebo len veľmi málo, čo teda zodpovedátuhému pôsobeniu spojenia. Komfort vozidla je významným spôsobom zlepšený, keďže

MPK / Značky

MPK: B60G 21/00, B60G 7/00

Značky: pozdĺžne, deformovateľná, čiastočne, flexibilná, náprava, zadná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e4266-ciastocne-deformovatelna-zadna-naprava-pozdlzne-flexibilna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čiastočne deformovateľná zadná náprava pozdĺžne flexibilná</a>

Podobne patenty