Menič nástrojov s otočne a lineárne pohyblivým nosičom nástrojov

Číslo patentu: E 4179

Dátum: 19.08.2005

Autor: Condrau Alexandre

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa vzťahuje na menič nástroja podľa nadradeného pojmu nároku 1.0002 V nástrojárstve sa vo vzrastajúcej miere používajú obrábacie centrá s manipulátormi, ktoré sú riadené počítačom, to znamená bez osobnej kontroly. Na obrobku sa vykonávajú po sebe idúce rôzne kroky obrábania. K obrábaciemu centru patrí okrem iného zásobník nástrojov s potrebnými nástrojmi pre všetky kroky obrábania. Menič nástrojov zaisťuje dopravu nástroja medzi zásobníkom nástroja a miestom, na ktorom bude obrobok opracovaný, napríklad vreteno vysokorýchlostnej frézy.0003 V EP 1016497 A 2 je popísaný obrábací stroj s meničom nástroja podľa daného druhu. Menič nástroja obsahuje pre dopravu nástroja medzi zásobníkom nástrojov a odovzdávacou pozíciou na obrábacie vreteno minimálne jeden podávač nástroja na držanie nástrojov pre obrábacie vreteno, ktoré slúži na prípravu viacerých nástrojov. Na zaručenie automatického zásobovania ako pracovneho vretena tak tiež dodatočného agregátu vymeniteľného v obrábacom vretene, obsahuje menič nástroja minimálne jeden podávač nástroja na uchytenie nástrojov pre dodatočný agregát. 0004 Z DE 4300745 A 1 je známy iný menič nástroja. Pomocou jediného motora je hnaná ako bubnová vačka, taktiež výkyvná prevodovka. Bubnová Vačka slúži na riadenie pohybu zdvihu nosiča nástroja pozdĺž hriadeľa a výkyvná prevodovka slúži na výkyvný pohyb nosiča nástroja okolo hriadeľa. Výkyvná prevodovka sa používa len vtedy, keď sa nosič nástroja dostane z bubnovej vačky do koncovej pozície.0005 Ak vychádzame zo stavu techniky, je úlohou vynálezu zadať menič nástroja, ktorý by bol namontovaný čo možno najpevnejšie a ktorý by pracoval čo najpresnejšie a bez opotrebovania. Pohyby meniča nástroja by mali byť pokiaľ možno bez časových strát, to znamená časovo rovnaké s ostatnými krokmi obrábania obrábacieho0006 Táto úloha je riešená označením nároku 10007 Uprednostňovaný ďalší vývoj vynálezu vyplýva zo závislých nárokov.0008 Je výhodou, že menič nástroja nárokuje V obrábacom centre minimálnu potrebu miesta. Menič nástroja sa nachádza len tak dlho v pracovnom priestore, ako je bezprostredne potrebné. To sa dosiahne tým, že vodiaci prípravok vykazuje dva paralelne k sebe zoradené a vzájomne pôsobiace lineárne vedenia v hlavnom smere. To sa dosiahne tým, že nosič nástroja má zvislú tyč s účinkom na prvý hlavný smer.0009 Príklad uskutočnenia vynálezu je opísaný na základeObr. l je pohľad z perspektívy na vynájdený menič nástroja.Obr.2 je ďalší pohľad z perspektívy na menič nástroja z obr. 1Obr. 3 je náhľad na menič nástroja, videné zo smeru osi YObr.4 je náhľad na menič nástroja, videné zo smeru ZObr. 5 je náhľad na menič nástroja, videné zo smeru osi X.0010 Na obr. 1 a 2 je prípravok l na automatickú výmenu nástrojov pre počítačom riadené obrábacie centrum, napríklad stroj na frézovanie s veľmi vysokými otáčkami vretena. Menič nástroja 1 zahŕňa základné teleso 2, ktorým. môže byť upevnený menič nástroja J. na ráme obrábacieho centra, ktoré tu nie je zobrazené. Na základnont telese 2 je hnací motor 3 na ovládanie meniča nástroja. Všetky pohyby meniča nástroja 1 sú spustené po sebe alebo súčasne pomocou časovo posunutých a počítačom riadených postupov spojky z hnacieho motora 2. V tomto príklade uskutočnenia je vyhotovený hnací motor 3 ako servomotoralebo krokový motor. Základné teleso 2 sa rozpína hlavne V smereZ a je upevnené skrutkovým spojením na ráme mimo vlastný pracovný priestor obrábacieho Centra.0011 V základnom telese 2 je umiestnené prvé lineárne vedenie 4 posuvné V smere X. Paralelne k prvému lineárnemu vedeniu 4 je druhé paralelné vedenie 5 umiestnené ako posuvné. Teleskopickým umiestnením prvého a druhého lineárneho vedenia 4,5 bude dosah pre pohyby meniča nástrojov 1 dvakrát tak veľký ako potreba miesta V pokojnom stave. Na druhé lineárne vedenie 5 je umiestnený lineárne posuvne vozík 6. Teleskopickým umiestnením dvoch lineárnych vedení 4,5 sa zvyšuje tuhosť meniča nástrojov 1 a zlepšuje. sa opakovateľnosť pohybov. Tým sa zabráni poruchám v prevádzke počítačovo riadeného obrábacieho centra, ktoré má pracovať bez osobného dozoru. Vo vozíku 6 je umiestnené ložisko 7 na uloženie lineárneho vedenia 4. V ložisku 7 je umiestnený hriadeľ 8 otočný okolo osi Z. Hriadeľ 8 prebieha zo spodnej strany vozíka 6 k vlastnému nosiču nástroja 15, ktorý má na príklade uskutočnenia dvoje kliešťov 16,17. Kliešte 16, 17 slúžia na pevné prichytenie nástrojov.0012 Na nosnej doske 9 druhého lineárneho vedenia 5 je pripevnený na ložiskách riadiaci valček 10. Riadiaci valček 10 pôsobí vzájomne s obrysom 11 na riadiacu dosku 12 hriadeľa 8. Riadiaca doska 12 je pevne spojená s hriadeľom 8, ktorý je uložený otočne vo vozíku 6. Tým sa dosiahne, že na konci lineárneho pohybu V smere X môže vykonávať hriadeľ 8 výkyvný pohyb cca 90 °okolo osi Z vo vzťahu k druhému lineárnemu vedeniu. 0013 Paralelne prebiehajúca k hriadeľu 8 je umiestnená tyč 13. Tyč 13 je spustená v smere Z pomocou vačkového kotúča 14 zobrazeného na obr. 3. Tyč 13 slúži na uvoľnenie a na prichytenie nástrojov v kliešťoch 16,17 nosiča nástroja 15. Tyč 13 a vačkový kotúč 14 sú takýmto spôsobom k sebe lícované a umiestnené, že len v momente, kedy sa nachádza nosič nástroja 15 V pracovnom priestore pod vretenom obrábacieho stroja, môžu byť spustené kliešte 16,17. Tyč 13 sa pohybuje z vačkového kotúča 14pozíciou na uvoľnenie. Horný koniec tyče 13 pôsobí v nosiči nástroja 15 s blokovacím prípravkom 18. Prípravok na zablokovanie 18 pôsobí na čeľusť 20 klieští 16,17. Uzavierací prípravok 18 zabraňuje tomu, aby bol relatívne ťažký nástroj zobrazený tu schematicky ako čiarkovaný odhodený tiež pri výkyvnom pohybe o temer 90 °z klieští 16, 17 nosiča nástroja 15. Spätná pozícia bude dosiahnutá silou pružiny, ktorá pôsobí proti pohybu tyče 13.0014 Na obr.3 je zobrazený menič nástroja 1, videné z v pohľadu osi X. Na doske nosiča 9 môžu byť upevnené dalšie ovládacie prvky, napríklad ďalšie riadiace vačkyt na otváranie dverí k pracovnému priestoru obrábacieho centra. Tým sa dosiahne, že vlastný pracovný priestor zostane uzatvorený,pokiaľ sa vozík 6 nachádza s nosičom nástroja 15 meniča nástroja 1 mimo pracovný priestor. Medzi riadiacou doskou 12 a vozíkom 6 je viditeľný vačkový kotúč 14. Pokiaľ je riadiaca doska 12 vozíka 6 V zábere s riadiacim valčekom 10, bude nosič nástroja 15 vychýlený o cca. 90 ° v proti smere hodinových ručičiek a jedny z klieští 16,17 sa nachádzajú presne pod vretenom obrábacieho stroja. Na konci riadiacej krivky riadiacej dosky 12 spôsobí vačkový kotúč 14 spustenie tyče 13. Vačkový kotúč 14 je upevnený ako krúžok okolo hriadeľa 8 na hornej strane vozíka 6 a vykazuje obvodovému smeru stúpajúcu výšku alebo hrúbku V smere Z.0015 Na obr. 4 je zobrazený menič nástroja 1 V smere osi Z,videné zhora. Tu je čiarkovanou čiarou naznačené, ako spolu môže pôsobiť menič nástroja 1 a odovzdávacia stanica. V odovzdávacej stanici sú vymenené nástroje 19 za ďalšie nástroje zo skladu nástrojov, ktorý tu nie je zobrazený. Počítačovo riadený menič nástroja 1 slúži na dopravu nástrojov 19 zo skladu nástrojov k vretenu vysokorýchlostnej frézky a späť.0016 Na obr. 5 je zobrazený menič nástroja 1, videné zo smeru osi X. Čiarkované obrysy nástroja 19 udávajú maximálnu veľkosťnástrojov, ktoré môžu byť menené meničom nástroja 1.

MPK / Značky

MPK: B23Q 3/157, B23Q 3/155, B23Q 1/25

Značky: lineárně, otočné, nástrojov, nosičom, měnič, pohyblivým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e4179-menic-nastrojov-s-otocne-a-linearne-pohyblivym-nosicom-nastrojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Menič nástrojov s otočne a lineárne pohyblivým nosičom nástrojov</a>

Podobne patenty