Spôsob povrchovej úpravy kovového substrátu a zodpovedajúce výrobky

Číslo patentu: E 4043

Dátum: 02.12.2004

Autori: Del Forno Paolo, Mirone Gianni, Veltri Francesco

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu povrchovej úpravy kovového substrátu obzvlášť na dekoračné pokrytie kontajnerov ana balenie potravín, takého ako sú napríklad elektrolyticky pocínovaná platňa, elektrolyticky pochrómovaná platňa, hlíníkom, zinkom pokryté kovové lamináty a na pokrytie cievky uvedeného kovového substrátu.0002 Cieľom predloženého vynálezu je navrhnúť spôsob povrchovej úpravy kovového substrátu, ktorý bude vhodný najmä na poskytnutie lepších vlastností zhľadiska adhézie náterového systému použitého na ochranu kovového substrátu.0003 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je navrhnúť spôsob úpravy uvedených náterových produktov používaných na modiñkáciu povrchových vlastností.0004 Ako už bolo spomenuté, voblasti dekoračných kontajnerov a kovových obalovpotravín materiálov na báze ocele, použitia na výrobu kontajnerov pre potraviny sú- elektrolyticky pocínovaná platňa a0005 Spolu s týmito materiálmi sú použité ďalšie prídavné materiály, ktoré sú nevyhnutné na získanie konečných kontajnerov.0006 Elektrolyticky pocínovaná platňa (ETP) je najrozšírenejším materiálom na výrobu kovových kontajnerov na báze ocele pre konzervárenský priemysel a na rôzne použitia. Vo všeobecnosti, ETP je vyrobený ztenkého mäkkého oceľového larninátu napr. snízkym obsahom uhlíka a ďalších prvkov uvedený materiál na báze ocele je pocínovaný na obidvoch jeho stranách tenkou vrstvou.0007 Cín na takúto elektrolyticky pocínovanú platňu je nanesený na oceľový základ pomocou kontinuálneho elektrolytického procesu tento materiál je produkovaný v širokom rozsahu kvality, čo sa týka množstva/kvantita cínu naneseného na jednotku plochy a tiež jeho mechanických vlastností.0008 Elektrolyticky pochrómovaná platňa, buď elektrolyticky pochrómovaná oceľ (ECCS) alebo oceľ bez obsahu cínu - chrómový typ (TFS-CT) je materiál báze ocele, ktorý bol vyvinutý scieľom zníženia spotreby cínu ana určité použitie voblasti kontajnerov, je schopný nahradiť elektrolyticky pocínovanú platňu.0009 Podľa Európskeho štandardu EN 10202 je oficiálna definícia tohto produktunasledujúca papier alebo kotúč nízko uhlíkovej ocele pokrytej na obidvoch stranáchpomocou elektronanášania náteru obsahujúceho chróm v kovovom stave (adhézny na oceľový základ) pokrytý s vrstvou oxidov chrómu a hydroxidov chrómu.0010 Pomocné materiály na báze ocele a pozinkované lamináty, také ako ploché oceľové lamináty, bud elektrolyticky pozinkované alebo ešte ponorené do taveniny zinku.0011 Počas určitého obdobia, najmä v histórii konzervovania potravín do kovových obalov,je bežnou praxou použitie náterov povrchov kontajnerov s dvojakou funkciou obmedzujúcou interakcie medzi kovovými časticami a potravinami (vnútorná ochrana) a prevedením predávaným v obale (vonkajšia ochrana).0012 To isté sa aplikuje na kovové kontajnery ozdobené z vonkajšej strany.0013 Následne, polyméme ochranné vrstvy sú použité v mnohých prípadoch na obidvoch povrchoch kovového substrátu, ktorý poskytuje štrukturálnu pevnosť škatule, zatiaľ čo zložky kontajnerov v kontakte s produktom sú takzvané nátery.0014 Pre určité typy kovových laminátov a/alebo v súlade s postupnou redukciou ich hrúbky so zavedením extenzívnej ších a hlbších mechanických operácií, náter preberá základnú úlohu pri určovaní ich opracovateľnosti.0015 Náterové výrobky navrhnuté na špeciálne použitie sú tvorené roztokom alebo disperziou jednej alebo viacerých živíc alebo polymérov v rozpúšťadle, ktoré môžu byt organická zmes alebo zmes vody a organických rozpúšťadiel. Ďalej sú navyše prítomné ďalšie zložky, také ako katalyzátory, zmäkčovadlá, plnidlá, mazadlá a vhodne pigmenty a organické prísady.0016 Nižšie sú uvedené typy bežne používaných náterov.- tlačiarenský atrament 0017 Použitá technológia môže byt rozlíšená na produkty založené na rozpúšťadle aprodukty založené na vode a produkty v práškovej formeultrafialové zosieťované produkty (UV tvrdenie) a tvrdené elektrónovým0018 Niektoré z hlavných parametrov, ktoré charakterizujú aplikáciu náterových produktov na kovovom substráte sú reprezentované0019 Zmáčavost substrátu toto je jedna zo základných charakteristík, ktorá sa objaví pri použití náteru. Pozorovateľne problémy zmáčavoti substrátu môžu byť také, ktoré sú reprezentované vráskavení napríklad na plochách, ktoré môžu byť dokonca ohraničené alebo sú rozšírené viac alebo menej po celej ploche, na ktorej náter nezmáča základ a môže pochádzať napríklad z nadmemého a/alebo nehomogénneho naolejovania pocínovanej platne. 0020 Adhézia ksubstrátu je jednou z hlavných charakteristík aplíkovaných asušených náterových produktov. Hlavné činitele, ktoré ovplyvňujú adhéziu náteru/atramentu k substrátu- chemické vlastností štruktúry živice tvoriacej vrstvu- povrchové vlastnosti substrátu, ktoré môžu byť charakterizované stavom pasivácie/oxidácie v prípade kovových laminátov- typ a veľkosť zamastenia substrátu a- správne množstvo v gramoch aplikované na jednotku povrchu a0021 Adhézia k substrátu môže mat tiež rozhodujúci vplyv na ďalšie vlastnosti náterov,také ako sú mechanická odolnosť (nátery musia vydržať mechanické operácie bez podliehania nadmemému poškodeniu napríklad vo všeobecnosti operácie kreslenia, lemovania,obťahovania, obrubovania, spájania a manipulácie) chemická odolnosť a odolnosť k tepelnému spracovaniu (styk s roztokmi, ktoré majú široký rozsah pH hodnôt, izotonickými roztokmi, organickými kyselinami atď. pasterizácia, sterilizácia).0022 UV-žiarením zosieťované vrstvy (atramenty, nátery) sú kritické systémy, ktoré majú podstatné ťažkosti priamej adhézie ku kovovému substrátu.0023 Patent US-3.451.871 opisuje úpravu aspoň jednej kovovej časti (napríklad listu) na zvýšenie adhézie náterovej vrstvy aplikovanej na nej. Úprava je realizovaná pomocou striedavého poľa s vysokým napätím (medzi 50 000 V a 60 000 V) a vysokou frekvenciou(medzi 25 kHz a 400 kHz). Výhodné napätia sú medzi 400 000 V a 600 000 V a frekvencie medzi 25 kHz a 75 kHz.0024 Tento spôsob predpokladá použitie zariadenia (t.j. elektródy), ktoré je veľmi komplexné aby dávalo požadované napätia a frekvencie, ktoré sú potrebné na prácu a ktoré predstavujú hlavné ťažkosti použitia a spoľahlivosti ak sú používané kontinuálne a v rýchlych cykloch presne z dôvodu vysokých prevádzkových hodnôt napätia a frekvencie.0025 Patent US 4051044 opisuje spôsob úpravy kovových substrátov, ktorý spočíva v aplikovaní elektrického výboja použitím elektródy s uvedeným elektrickým výbojom, ktore majú napätie výhodne 10 do 15 kV a frekvenciu okolo 20 kl-Iz na povrchu kovového substrátu ktorý môže byť upravovaný.0026 Patent GB 1315540 opisuje spôsob úpravy kovových substrátov na zlepšenie ich povrchovej adhézie, ktorý zahŕňa vystavenie povrchu elektrickému iskrovému výboju použitím vysoko frekvenčného zdroja, ktorý nepresahuje 20 kHz a amplitúda iskrového napätia nepresahuje 10 kV z aspoň jednej kovovej elektródy pokrytej s izolačným materiálom,ktorý má vysokú dielektrickú konštantu a je umiestnený vo vzdialenosti od 0.5 do 2 mm od upravovaného povrchu.0027 Oba vyššie uvedené spôsoby sú uskutočnené s príliš nízkym napätím atiež s nízkou frekvenciou na dosiahnutie dobrej úpravy povrchu.0028 Aby sa dosiahli ciele uvedené vyššie a prekonali sa nedostatky známe v odbore, ktoré boli citované skôr, predložený vynález predkladá uskutočnenie úpravy kovových substrátov dosiahnuté vysokým napätím a strednou frekvenciou elektrického výboja, ktoré sú aplikované na povrch materiálu, ktorý je upravovaný podľa nároku 1. Úprava tvoriaca podstatu vynálezu uvádza určité analógie s takzvanou korónovou úpravou, ktorá poskytuje určité myšlienky pokiaľ ide o energiu, ktoré sú využité s cieľom dosiahnutia požadovaného účinku na plast a kov.0029 O korónovej úprave sa uvažuje ak je aplikovaná na plastické vrstvy alebo malé hrúbky, pričom v ďalších viac požadovaných aplikáciách, napríklad veľká hrúbka plastu, je definovaná ako trojrozmemá korónová úprava0030 Tradičná korónová úprava na plastických vrstvách sa uskutočňuje použitím elektródy a proti-elektródy. Elektróda spravidla obsahuje kovovú platňu vyrobenú z viac alebo menej hrubej nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka. Proti-elektróda sa skladá z rotujúceho valca vyrobeného z hliníka so silikónovým krytom.0031 Elektrický výboj, ktorý sa objaví pri 10 000-13 000 V a 10-15 kHz pôsobí medzi elektródou a valcom. Plastová vrstva sa upravuje na strane elektródovej platne na valcianásledné prechádza cez výboj, ktorý modiñkuje polymérne reťazce, ich roztrhnutie a

MPK / Značky

MPK: H01T 19/00, B41M 1/26, B05D 3/14

Značky: povrchovej, spôsob, substrátů, úpravy, kovového, zodpovedajúce, výrobky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e4043-sposob-povrchovej-upravy-kovoveho-substratu-a-zodpovedajuce-vyrobky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob povrchovej úpravy kovového substrátu a zodpovedajúce výrobky</a>

Podobne patenty