Úchytné zariadenie na ukotvenie aspoň jedného vodiaceho lana tieniaceho alebo osvetlenie regulujúceho zariadenia

Číslo patentu: E 3803

Dátum: 04.05.2006

Autori: Schewemann Heide, Niemeier Oliver, Diekmann Bernd

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚCHYTNÉ ZARIADENIE NA UKOTVENIE ASPOŇ JEDNÉHO VODIACEHO LANA TIENIACEHO ALEBO OSVETLENIE REGULUJÚCEHO ZARIADENIA0001 vynález sa týka úchytného zariadenia na ukotvenie aspoň jedného vodiaceho lana tieniaceho alebo osvetlenie regulujúceho zariadenia,s upevňovacou prírubou umiestnitelnou na čast budovy s ramenom, ktoré na svojej vonkajšej koncovej oblasti, ležiacej na odvrátenej strane od upevňovacej príruby, je vybavené upínačmi lán, ktoré svojim počtom zodpovedajú počtu0002 Úchytné zariadenie sa prednostne používa pre tieniace alebo osvetlenie regulujúce zariadenia, ktoré sú vyhotovené ako žalúzie, exteriérové žalúzie alebo podobne. Vodiace laná sa pri uvedených zariadeniach napínajú na budove dole. Na montáž koncov lán sa obvykle používajú úchytné zriadenia typu konzoly, ktoré sa upevnia na časti budovy, napríklad na okno, profil fasády alebo na fasádnom obkladovom prvku. Upevňovacia príruba je vybavená dvomi vývrtmi na jej zakotvenie pomocou skrutiek na časti budovy. Protilahlé upínače lana sú vybavené vývrtmi alebo pozdĺžnymi otvormi, do ktorých je umiestnené vodiace lano Odstup upinačov lán od upevňovacej priruby tiež stanovi odstupvodiaceho lana od budovy.0003 Vodiace laná musia byt upevnené na upínače lán svopred stanoveným napnutím. Pri doteraz známych úchytných zariadeniach sú upevňovacia príruba s ramenom vytvorené ako tvarový diel zjedného kusu. Z toho vyplýva, že na nastavenie napnutia vodiaceho lana je potrebný relativne dlhý ćas a remeselná zručnosť. Je totiž nutné, aby sa vodiace lano jednakdostatočne naplo a jednak sa v tejto napnutej polohe zovrelo alebo aretovalo.0004 Z problematickej montáže vodiaceho lana nutne vyplýva, že toto nieje dostatočne napnuté. Tým sa môžu tieniace alebo osvetlenie regulujúcezariadenia pôsobením vetra relatívne silne pohybovať. To má popri rušivých akustických a optických pósobeníach nevýhodu, že sa zariadenie môže poškodiť.0005 Z GB 421 931 Aje známe úchytné zariadenie pre markízu, ktoré má horné nosné rameno a pod ním pohyblivé rameno. Horné nosné rameno je umiestnené na konzole upevnenej na strane budovy a na tejto strane má pár vodiacich valcov, pričom jeden z vodiacich valcov je v kontakte s plochou na strane budovy a druhý vodiaci valec je vkontakte sprotilahlou plochou. V koncových oblastiach je konzola vytvorená v tvare oblúka, takže sa nosné rameno otočí, ked sa vodiaci valec nachádza v tejto zakrivenej oblasti. Voľný koniec nosného ramena je ohnutý a pomocou priečnej traverzy je spojený s markízou. Spodné pohyblivé rameno je otočné výlučne okolo pevne uloženého hriadeľa. Voľný koniec homého nosného ramena je spojený s volnou koncovou oblasťou pohyblivého ramena pomocou dvoch flexibilných tahových prostriedkov, pričom jeden ťahový prostriedok je vedený cez oblast otočného hrbdeľa.0006 V zatiahnutej polohe markízy leží horné nosné rameno zvisle, pričom voľný koniec leží kúsok pod valcom. Pri vystretí (rozložení) markízy sa nosné rameno otočí do horizontálnej polohy a následne sa pohybuje dole v smere kpohyblivému ramenu. Pohyblivé rameno sa pritom prevedie do vertikálnej polohy. Pri zatiahnutí markízy sa flexibilné ťahové prvky napnú tak, že prineskoršom vystreti sa tento pohyb podporí.0007 Úlohou predloženého vynálezu je prispôsobiť úchytné zariadenie úvodom bližšie opísaného typu konštrukčne jednoduchým spôsobom tak, že sa zjednoduší montáž vodiaceho lana, prípadne vodiacich lán a že môžu byt podtakým napnutím, že sa môžu vylúčiť poškodenia zariadení.0008 Uvedená úloha sa vyrieši tým, že rameno a upevňovacia priruba sú navzájom spojené pomocou otočného ložiska a že pomocou blokovaciehozariadenia je fixovaná koncová poloha ramena, pričom na každom vodiacom- lane je zovretá zvierka a každé vodiace lano je upevnené na príslušnom upínačilán pomocou zvierky, ktorá je zaťažiteľná pomocou akumulátora síly.0009 Každé vodiace lano sa môže upevniť pred tým, než je fixovaná poloha ramena vzhľadom k upevňovacej prirube pomocou blokovacieho zariadenia. Zvierka upevňujúca každé vodiace lano je upevnená na vodiacom lane ešte v nenapnutom stave vodiaceho Iana. To umožňuje otočenie ramena vzávislosti od otočného ložiska, pretože sa rameno môže najskôr umiestniť v uhlovej polohe k upevňovacej prírube. Rameno sa potom môže otáčať, takže pokračuje do svojej koncovej polohy. Blokovacie zariadenie následne zabraňuje, aby sa zmenšilo napnutie každého vodiaceho Iana, pre zachovanie napnutia sú vytvorené akumulátory sily, pretože pri úchytnom zariadení podľa vynálezu sa nedá vyhnúť dlžkovým toleranciám a pretiahnutiu. Keby snád však na základe chybnej fixácie zvierky upevňujúcej vodiace lano malo byt napnutiepríliš veľké alebo príliš malé, môže kedykoľvek nastať príslušná korektúra.0010 Konštrukčne jednoduché riešenie sa zaistí, ked blokovacie zariadenie a otočné ložisko sú uskutočnené konštrukčne rovnako. Tým sa tiež minimalizuje počet súčastí. V konštrukčnom vyhotovení sa stanoví, že otočné ložisko a blokovacie zariadenie je tvorené z ložiskovej vidlice majúcej vybranie a vývrty, ložiskovej pätky a čapu, ktorý prechádza vývrtmi v ložiskovej vidlici aložiskovou pätkou. Pri montáži sa po fixácii vodiaceho lana vupínači lánpomocou zvierky najskôr čap zasunie do vývrtov otočného ložiska. Vtomtostave je vodiace lano, resp. sú vodiace laná ešte nenapnuté. Rameno sa potom otočí tak, že sa čap otočného ložiska blokovacieho zariadenie môže zasunúť príslušnými vývrtmi. Tým je fixovaná koncová poloha ramena a docieli sa napnutie vodiaceho Iana, prípadne vodiacich lán. Rameno je pri úchytných zariadeniach, o ktorých je reč, vytvorené ako plošný diel. Je preto stanovené,že navzájom od seba ležiace horné a spodné koncové oblasti upevňovacej príruby sú vytvorené ako ložiskové vidlice. Ložiskové pätky obsahujúce vývrty sú potom vytvarované na príslušné koncové oblasti ramena. V koncovej poloheležia čapy horizontálne. Upevňovacia príruba je tiež vytvorená ako plochý diel.0011 Aby bolo možné vodiace lano jednoduchým spôsobom upevniť do príslušného upinača lán, je stanovené, že každý upínač lán má vývrt, v ktorom je upevnená zvierka, stupňový, pričom väčší priemer je vytvorený dole, toznamená, že susedí s blokovacim zariadením. Táto zvierka sa potom opiera naprstencovej ploche v prechodovej oblasti medzi väčším a menším priemerom. Pri najjednoduchšom vyhotovení je potom stanovené, že zvierka je vytvorená0012 Aby sa lano vložilo do príslušného upinača lán, je ešte stanovené, že každý upinač lán je opatrený zavádzacou drážkou prebiehajúcou v pozdĺžnom smere upinača lán. Tým sa môže zvíerka spojit s vodiacim lanom už pred vložením do stupňového vývrtu, pretože vodiace lano je na základe polohyramena spočiatku ešte nenapnuté.0013 Na zachovanie vopred stanoveného napnutia vodiacich lán je stanovené, že medzi zvierku a prstencovú plochu stupňového vývrtu, tvoriaceho upínać lán, je vložený akumulátor sily, zatážujúci zvierku. Tým sa môže zvierka presúvať v upínaći lán, takže je prostredníctvom sily prenesenej z akumulátora sily dané konštantné alebo približne konštantné napnutie vodiaceho lana.Týmto akumulátorom silyje v najjednoduchšom vyhotovení tlaková pružina.0914 Na volnom konci ramena by mohol byt nasadený alebo vytvorený jeden upínač lán alebo dva v odstupe umiestené upínače lán. Čapy otočného ložiska a blokovacieho zariadenie môžu byť vložené do vývrtov v ložiskovej vidlici s tvarovým spojom, takže sa na čape otoćneho ložiska môže otáčať len0015 vynález je ešte bližšie objasnený pomocou priložených výkresov. NaObrázok 1 úchytné zariadenie podľa vynálezu v rozobranom vyobrazeníObrázok 2 upevňovaciu prírubu s ramenom, ktoré je pripojené k upevňovacejprírube pomocou otoćneho ložiskaObrázok 3 rameno aretované vkoncovej polohe pomocou blokovaciehozariadenia Obrázok 4 zvierku s akumulátorom sily v neupnutom stavu Obrázok 5 zvierku s upnutým akumulátorom sily v upnutom stave.0016 Úchytné zariadenie 1 kompletne znázornená na obrázkoch 1 až 3

MPK / Značky

MPK: E04F 10/00, F16B 9/00

Značky: zariadenie, jedného, vodiaceho, úchytné, ukotvenie, aspoň, zariadenia, regulujúceho, osvetlenie, tieniaceho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e3803-uchytne-zariadenie-na-ukotvenie-aspon-jedneho-vodiaceho-lana-tieniaceho-alebo-osvetlenie-regulujuceho-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Úchytné zariadenie na ukotvenie aspoň jedného vodiaceho lana tieniaceho alebo osvetlenie regulujúceho zariadenia</a>

Podobne patenty