Jazdec zipsu pre zipsový uzáver s vymeniteľným ťažným pútkom

Číslo patentu: E 3796

Dátum: 19.10.2005

Autor: Sanna Michele

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

J azdec zipsu pre zipsový uzáver s vymeniteľným ťažným pútkom Opis0001 Predložený vynález sa týka oblasti uzáverov zipsu, v ktorom sú proti sebe usporiadané dva rady zubov v zábere a uvoľniteľně v oboch smeroch pomocou posuvného vhodne0002 Jazdec je pohyblivý ovládaním tvarovanej doštičky, zvanej pútko, ktoré je ukončené v krúžku, obmedzovanom záchytným členom (tiež v podstate kruhového tvaru), ktorý vystupuje smerom nahor z koncovej časti jazdca (zuby zipsu sú usporiadané medzi chrbtovoučasťou a s ňou integrovaným spodkom orientované rovnobežne).0003 Najčastejšie je uvedeným záchytným členom uzavretý krúžok, ktorý tvorí jediné teleso s chrbtovou časťou jazdca a na účel výmeny ťažného pútka je požadovaná úprava tohto spojovacieho knižku ťažného pútka navrhnutím tak, aby mohol byť pružne otvorený, ale totomá za následok konštrukčné komplikácie a iste slabé stránky konštrukcie.0004 Prihlasovatel si je vedorný vynaloženeho úsilia na získanie možnosti ľahkého zapojenia a odpojenia ťažného pútka k/od jazdca bez konštrukčných deforrnácií, ale dosiahnuté výsledkynie sú úmerne zvýšeným cenám a výrobným problémom rôznych častí.0005 Napríklad v US-A-5 864 928 je záchytný člen zreteľný vsusedstve telesa jazdca, je otočne usporiadaný na uvedených spojovacích prostriedkoch a je vybavený vratnou pružinou,ktorá pôsobením na prevádzací člen ho vracia späť do uzatváracej polohy potom, čo ním bolo0006 Hlavná nevýhoda tohto riešenia spočíva vo výrobnej zložitosti a relatívne vysokej cene,ktorá je dôsledkom množstva vyrábaných a zostavovaných častí tieto dve hľadiská sú navyše k priťažujúcej skutočností, že na dosiałmutie zaistenia jazdca v jeho požadovanej polohe,s ohľadom na rady zubov zipsu, je na ňom uložený ďalší člen činný ako uvoľňovač, vloženýsvojim voľným koncom medzi uvedené zuby.0007 Je zrejmé, že doteraz opísaná komplikovanost konštrukčného návrhu, ktorá má navyšedopad na cenu, má tiež negatívne dôsledky ohľadne spoľahlivosti a životnosti jazdca.0008 Jazdce sú tiež opisané v US-A-2 322 826, US-A-l 967 137 a US-A-B 793 684.0009 Vynálezcovia predmetu predloženej prihlášky odkazuje na jazdec pre zips, ktorý je jednoduchý alacný a ktorý plní obe funkcie opísané vyššie, t.j. dovoľuje zachytenie auvoľnenie ťažného pútka a jeho blokovanie so zubami zipsu, 0010 Tento jazdec, ak je vidno ďalej, je tvorený spoločným zaistením iba dvoch častí, ktoré0011 U jazdca podľa vynálezu, je vlastne záchytný člen opísaný vyššie tvarovaný v podstate do tvaru U a prvé z jeho dvoch paralelných ramien je upevnené ku spodku jazdca, zatiaľ čo druhe rameno je paralelné so spomenutou chrbtovou časťou a je zakončené háčikovito tvarovanou časťou nasmerovanou proti prvému ramenu a aspoň tretie rameno, ktoré jepripojene kolmo a je pružné pri ohybe.0012 Použitím sily na spomenuté prve rameno, ktorá smeruje k jeho nadvíhnutiu od chrbta jazdca, je možné ako výsledok pružnosti druhého ramena (a tiež tretieho ramena, ak je upotrebiteľné), oddeliť vyššie spomenutú háčikovito tvarovanú časť od chrbta jazdca na vzdialenosť dostatočnú na vytvorenie medzery na vloženie alebo vybratie krúžku ťažného0013 Ak sa záchytný člen potom uvoľní, jeho pružnosť ho privedie späť do uzavretej polohy,v ktorej krúžok ťažného pútka, ktorý má byt vložený dovnútra, zostáva pevne zovretý a tvar vyššie spomenutej háčikovito tvarovanej časti, ktorá je tiež ohnutá dovnútra, v smere tretieho ramena, zamedzuje, aby sa krúžok jazdca pohyboval, ked je na neho vyvinutá ťažná sila0014 Háčikovito tvarovaná časť spomenutého záchytného člena tvarovaného do U je vložená do vybratía vytvoreného v chrbte jazdca a ak je spomenuté vybratie priechodné, dosiahne k zubom zipsu, ktoré sú umiestené vo vnútri jazdca, vsunutím medzi ne sa vlastne zdrhovadlozablokuje. 0015 Predmet vynálezu teda pozostáva z jazdca zipsu, ako je opísané v priloženom nároku l.0016 Výhodný priklad uskutočnenia jazdca podľa vynálezu bude teraz opisaný podrobnejšie, s odkazom na priložené obrázky, v ktorých- obrázky l až 6 sú zväčšeným čiastočným rezom zbočného pohľadu, ktorý ukazuje poradie polôh častí počas zapájania krúžku prívesku, ku spomenutému príldaduuskutočnenia jazdca podľa vynálezu- obrázok 7 je pôdorys rovnakého jazdca z predchádzajúcich obrázkov- obrázok 8 je zväčšený čiastočný priečny rez príkladu uskutočnenia podľa predchádzajúcich obrázkov, ukazujúci ako skosenie na konci háčikovito tvarovanejčasti uľahčuje vloženie krúžkujazdca.0017 Na obrázkoch 1 až 6 je možné vidiet, ako jazdec 1 podľa vynálezu zahrnuje, v zhode so známymi znakmi, spodok 2 a chrbtovú časť 3 tvoriace jediný celok, medzi nimi sú usporiadané rady zubov 4 i uzáveru (na obrázkoch ukázané iba schematícky), ako aj záchytný člen 5 vyčnievajúci smerom nahor od spomenutej chrbtovej časti 3 a schopný pripútať spojovací krúžok 6 ťažného pútka (nie je súhmne ukázané). Preto je jazdec 1 zložený iba z dvoch častí0018 U jazdca l podľa vynálezu je spomenutý záchytný člen 5 tvarovaný V podstate do tvaru U pričom prvé rameno 7 z dvoch paralelných ramien 7, 8 tohto U je upevnené ku spomenutému spodku 2, druhé rameno 8 vedie V podstate paralelne s chrbtovou časťou 3 a je zakončene háčikovito tvarovanou časťou 9 zahnutou dovnútra a tretie rameno 10, ktoré jepripojene kolmo ku dvom ramenám, je pružné v ohybe.0019 Malo by byt uvedené, že ak že je to nevyhnutné, jedno alebo obe spomenutérovnobežne ramená 7, 8 môžu tiež mat túto pružnosť v ohybe.0020 Ako je možné vidiet na obrázkoch, vynaložením sily, ktorá smeruje koddeleníu spomenutého prvého ramena 7 záchytného člena, sa vytvorí priechod P tak, aby umožnil vloženie (ako je ukázane na obrázkoch) alebo uvoľnenie spájacieho krúžku 6 ťažného pútka, adovoľuje teda jeho mimoriadne ľahké odstránenie a/alebo neskoršie nahradenie.0021 Keď je uvoľnený spomenutý záchytný člen 5, je premiestnený do svojej pôvodnej polohy a, vďaka háčikovito tvarovanej časti 9, ktorá je najmä ohnutá na svojom voľnom konci 9 e zahnutom najmä dovnútra smerom ku tretiemu ramenu 10 spomenutého U, predchádza nahodnému vybratiu spomenutého spojovacieho krúžku 6 následkom sily pôsobiacej0022 Výhodne, a za účelom poskytnutia väčšej tuhosti zostavy, predstavil vynálezca na chrbtovej časti 3 jazdca 1 podľa vynálezu vybratie 13, ktoré je určené na prijatie pokiaľ možno doplnkovo, spomenutého voľného konca 9 c háčikovito tvarovanej časti 9, ktorou končí záchytný člen 5, na zamedzenie priečnych pohybov, ktoré sa môžu vyskytnúť na základe nárazualebo iných podobných javov.0023 Vzhľadom na to, že záchytný člen 5 môže byť vytvorený sobmedzenou priečnou hrúbkou, vynálezca tiež predpokladal, že dve ochranné a vystužujúce obruby 11, 12, vyčnievajú od chrbtovej časti 3 jazdca l, sú usporiadané tesne pozdĺž spomenutého záchytného členu 5, paralelne s ním a na protiľahlej strane.0024 V priereze sú tieto obruby 1 l, 12 podobné spomenutému prvému a druhému ramenu 7, 8 tvaru U záchytného člena 5, aby prekrývali a chránili druhé rameno pred pôsobením priečnychtlakov (v tejto súvislosti vid tiež obrázok 7).0025 Ďalšie opatrenie, s ktorým vynálezca počíta, spočíva v možnosti zaistenia skosenia 14 na voľnom konci 9 e už opísanej háčikovito tvarovanej časti 9, ktorá je vložená vo vnútri spomenutého vybratia 13. Prierez tohto skosenia má taký sklon, ktorý dovoľuje vložit krúžok 6 ťažného pútka medzi uvedené skoseníc a povrch spomenutej chrbtovej časti 3 z vonkajška dovnútra. Toto vloženie, ktoré je uskutočnené stlačením silou F (viď obrázok 8) paralelne s chrbtovou časťou 3 jazdca 1, vykonané pomocou spojovacieho krúžku 6, spôsobuje, že následkom zošikmeného povrchu zdvíhajúci uzatvárací člen (šípka S) prekonáva svoj odpork ohybu a zdviha sa, aby umožnil a uľahčil vloženie spomenutého krúžku 6.0026 Ako je možné vidiet na rôznych obrázkoch, spomenuté vybratie môže byť príechodné,ako je znázomené v príklade, aby bolo umožnenému spomenutému voľnému koncu 9 c záchytného člena 9 dosiałmuť do oblasti zubov 4 i a zakliniť sa medzi nimi, do hĺbky R (ako ukazujú obrázky 1, 6) práve len niekoľkých desatín mm, na zabránenie ďalších pohybov jazdca1 a vlastne na uzavretie pripojeného zipsu.0027 Uvoľnenie zipsu nastane automaticky, pretože za účelom pohybu jazdca l ľubovoľným smerom je v zásade požadované vynaložiť silu, ktorá má aspoň jednu zložku V smere (S na obrázku 8), spôsobujúcu ľahký ohyb záchytného člena 5, aby sa otvoril a účinok ohnutia je dostačujúci na zdvihnutie už opísaného voľného konca 9 e z hĺbky F, odstránenie z oblasti

MPK / Značky

MPK: A44B 19/24

Značky: pútkom, jazdec, zipsový, zipsu, uzáver, tažným, vyměnitelným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e3796-jazdec-zipsu-pre-zipsovy-uzaver-s-vymenitelnym-taznym-putkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jazdec zipsu pre zipsový uzáver s vymeniteľným ťažným pútkom</a>

Podobne patenty