Žalúzia pre plavecký bazén zložená z radu súborov profilov

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa vzťahuje na žalúziu pre plavecký bazén zloženú z radu súborov profilov, kde uvedené profily každého súboru sú vzájomne spojené na dĺžku spojovacím prvkom z ohybného polyméru, majúceho z každej strany dotykovú plochu s tuhým profilom, kde každý súbor má dva krajné tuhé pozdĺžne profily prvý krajný tuhý pozdĺžny profil a druhý krajný tuhý pozdĺžny profil, kde uvedené prvé a druhé krajné tuhé pozdĺžne profily dvoch. po sebe idúcich súborov sú spojené utesneným tlakovým hrdlom z komplementárneho vnútorného konca a vonkajšieho konca, kde uvedený druhý krajný tuhý pozdĺžny profil obsahuje uvedený vonkajší koniec (vidí EP O 682 165,ktorý opisuje žalúziu pre plavecký bazén, obsahujúci všetky spomínané význaky, a tak môže byť považovaný za predstaviteľa najbližšieho stavu techniky).0002 Taká žalúzia. je známa z patentu US 3 683 428. Tento dokument uvádza lamely spojené medzi sebou striedavo usporiadanými pružnými príchytkami, ktoré dovoľujú skladať žalúziu ako harmoniku. Horná časť spoja medzi lamelami, medzi ktorými sa nachádzajú príchytky, je pokrytá pružnou membránou,ako je napríklad samolepka. Tento typ žalúzie rieši veľkú časť nevýhod väčšiny žalúzii pre plavecký bazén. Však, všeobecne vzaté, zakrývanie a odkrývanie plaveckého bazéna je operácia tak ťažká a obtiažna, že vlastník už nezakrýva plavecký bazén. Preto dlhé doby nepohyblivosti žalúzie majú za následok nahromadenie bodových zafarbení z rias a z kalcitu, ktoré potom vyžadujú použitie chemických výrobkov na napravenie poškodenia žalúzie. Toto použitie chemických výrobkov nie je evidentne odporučiteľné v prostredí plaveckého bazénu. Žalúzie zavesené na koľajniciach zaisťujú všeobecne izoláciu proti priemernej strate tepla. Patent US 3 683 428 čelí všetkým týmto nevýhodám tým, že ponúka izolačnú plávajúcu žalúziu, ktorá drží na mieste pri súčasnom odolávaní nevyhnutných-2 malých vĺn na povrchu vody, vďaka pružnému spojeniu, a ktorá je každodenné ľahko použitelná a ľahko ovládateľná, a súčasne podporuje teda svoje použitie a zabraňuje dlhým dobám nepohyblivosti.0003 Avšak nevýhodou tejto žalúzie, dokonca i keď je k dispozícii V predbežne spojených jednotkách je, že nezaistí ľahké inštalovanie pre odborníka V odbore, ktorý musí pokladať lamely na vodu a rezať ich na šírku plaveckého bazéna pred ich spojením. Naozaj, pripojenie príchytiek na okraji lamiel žalúzie, synchronizácia striedavého usporiadania príchytiek medzi predbežne Spojenými jednotkami na udržiavanie skladania žalúzie ako harmoniky a potom ešte pokladanie pružnej membrány na hornej časti medzi dvomi postupne usporiadanými lamelami sú komplikované a obtiažne záležitosti pre odborníka V odbore. A navyše, výroba takej žalúzie vyžaduje rôzne operácie, ako je výroba lamiel, príprava predbežného spojenia, výroba pružných príchytiek a membrán a zabalenie do montážnej stavebnice.0004 Cieľom vynálezu je zmierniť tieto nevýhody, pri súčasnom zaistení rovnakých výhod, pri zaistení žalúzie pre plavecký bazén vo forme predbežne spojených súborov profilov,ktorých pokladanie nevyžaduje ľahší zákrok, a ktorých výroba a priprava sú zjednodušene.0005 Naozaj, vynález zaisťuje žalúziu pre plavecký bazén,vyznačujúcu sa tým, že uvedený vnútorný koniec je vytvorený uvedeným prvým krajným tuhým pozdĺžnym profilom.0006 Spojenie žalúzie podľa vynálezu teda zahŕňa ľahké vytvorenie rozmeru (na šírku plaveckého bazéna) niekoľkých profilov naraz a jednoduchého hrdla známeho pre odborníka V odbore. A navyše, výroba žalúzie pre plavecký bazén podľa vynálezu je napríklad pomerne jednoduchá výrobná fáza, ktora obsahuje len jednu výrobnú fázu lisovania, a hlavne vytláćania. Utesnené tlakové hrdlo komplementárnych koncov vylučuje akékoľvek nahromadenie kalcitu alebo rias, ktoré by3 0007 Stav techniky, hlavne V patentoch DE 1 964 117 C a EP 1 233 125 Al, uvádza okrem toho žalúzie pre plavecký bazén vytvorené z vyhĺbených lamiel, obsahujúce všeobecne vnútorné profily, kde každá vyhĺbená lamela. má vnútornú prípojku na jednom konci a vonkajšiu prípojku na druhom konci. Vnútorná a vonkajšia prípojka sú usporiadané, aby mohli vkĺznuť jedna do druhej, a aby takto zaistili dobre známe a ľahké spojenie žalúzie. Navyše je treba poznamenať, že oblasť spojenia žalúzie pre plavecký bazén hrá úlohu spoja, a že táto oblasť musí teda vykazovať určitú pružnosť pohybu, aby bolo možné sledovať pohyby vĺn na povrchu vody. Tento typ spojenia, aj keď ľahký, vykazuje svojou povahou nevýhodu, že nie je utesnený tak, aby sa voda hromadila okolo oblasti spájania a občas nenatiekla dovnútra profilu, keď konce nie sú utesnené. Toto podporuje usadzovanie kalcitu a poškodzuje pružnosť spájania na úrovni spojení.0008 Keď má plavecký bazén prístupové schodisko začlenené do zaoblenia, vyhĺbené lamely tvoriace žalúziu musia byť zrezané buď šikmo alebo do tvaru schodiska. V prípade, kde sú lamely zrezané Šikmo, je nemožné utesniť konce prefabrikovanými utesňovacími prvkami, pretože podľa uhla rezu budú musieť mať upchávky rôzne rozmery. Táto použitá aproximácia na sledovanie zakrivenia okraja plaveckého bazénu, okrem nevýhody komplikovania utesnenia lamiel, je druhá hlavná nevýhoda. Vzájomné kĺžuce sa lamely nie sú pri spájaní vzájomne upevnené. Hneď ako je odrezanie uskutočnené, a lamely sú spojené, môžu sa vždy voľne pohybovať sem a tam. Obrys, ktorý spojená žalúzia teda musí opisovať, nie je sám o sebe dosiahnutý ako konečný výsledok na pozdĺžne vzájomné kĺzanie lamiel. V prípade, kedy sú lamely zrezané kolmo vzhľadom na dĺžku, je možné utesniť konce prefabrikovanými utesňovacími prvkami. Hlavná nevýhoda vzájomného kĺzania lamiel sa vždy objaví v tomto prípade a rez žalúzií má znovu za následoknedostatok konečnej úpravy spôsobenej použitou aproximáciou nasledovanie zakrivenia okraja plaveckého bazéna. V týchto dvoch prípadoch zrezanie profilov je potvrdené, že skutočnosť, že tieto profily nie sú vzájomne pripevnené, dovolí zaistiť len Šikmú alebo kolmú čiaru rezu uskutočnenú naprieč rôznymi profilmi po sebe idúcimi, pretože nič nezaistí vyrovnanie aspoň jednej strany profilov.0009 V niektorých prípadoch sú tieto lamely vyhotovené v priehľadnom plaste vzhľadom na horný povrch (v kontakte s atmosférou) a V čiernom plaste k spodnému povrchu(v kontakte S vodou). Toto usporiadanie dvoch farieb plastu dovolí využiť skleníkový efekt na ohrievanie vody v plaveckom bazéne. Bohužiaľ skutočnosť, že plast horného povrchu žalúzie je priehľadný, podporuje tiež rast rias v profiloch, keď konce vyhĺbených lamiel nie sú utesnené, a v úrovni spojovacej oblasti, a podporuje vznik kondenzácie. Toto nahromadenie rias sa objavuje V miestach málo dostupných na čistenie, poškodzuje estetiku a predstavuje nebezpečenstvo kontaminovania vody plaveckého bazénu.0010 Žalúzia pre plavecký bazén podľa vynálezu netrpí na nahromadenie rias v úrovni spojovacej oblasti. Naozaj,spojením žalúzie podľa vynálezu je tlakové hrdlo, ktoré zaisťuje utesnenú spojovaciu oblasť, v ktorej nie je možné žiadne nahromadenie rias, ani kalcitu. Spojenie, majúce za úlohu odolávať pohybu vĺn na povrchu vody, nie je zaistené v žalúzii plaveckého bazénu spojením vnútorného a vonkajšieho hrdla, ale pružnými spojovacími prvkami medzi pozdĺžnymi tuhými profilmi.0011 V špeciálnom vyhotovení, v ktorom profily žalúzie pre plavecký bazén podľa vynálezu sú plné, šikmé zrezania už nepredstavuje žiadny problém. Okrem toho sú profily vzájomne upevnené, nie je možný žiadny pohyb sem a tam po dĺžke. Toto dovoľuje, aby zrezanie bolo uskutočnené na rôznych profilochpo sebe idúcich, na zachovanie jej profilu.

MPK / Značky

MPK: E04H 4/00

Značky: žalúzia, súborov, zložená, profilov, bazén, plavecký

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e3655-zaluzia-pre-plavecky-bazen-zlozena-z-radu-suborov-profilov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Žalúzia pre plavecký bazén zložená z radu súborov profilov</a>

Podobne patenty