Montážne usporiadanie pre motorové vozidlá s “montážnym pásom”, resp. klzným popruhom, bežiacom na klznom stole, stojacom na mieste

Číslo patentu: E 3467

Dátum: 08.12.2004

Autor: Möschen Michael

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka montážneho usporiadania s naj menej jedným tzv. montážnym pásom,to znamená popruhom, ktorý sa pohybuje na najmenej jednom, stojacom na mieste, klznomstole, podľa predvýznaku nároku 1.0002 l. Vopred zrnontované a kolesami už vybavené osobné automobily sa stavajú na tzv. montážne pásy na uskutočňovanie dokončovacích prác. Tieto montážne pásy majú na svojej strane, po ktorej sa pohybujú, klznú vrstvu, najmä na báze textilného materiálu, s ktorej pomocou sa môžu kĺzať po klznom stole, stojacom na mieste. Na nosnej strane sa upevňujú voliteľne, pomocou tzv. zarážok kolies, osobné automobily, pri ktorých sa má dokončiť montáž. Montážny pás sa pritom bodovo zaťažuje, vozidlami, na ktorých sa pracuje, v oblasti plôch, na ktorých stoja kolesá. Toto bodové zaťaženie montážneho pása pôsobí spolu s bodovo zvýšeným trenim medzi obiehajúcim montážnym pásom a klzným stolom stojacim na mieste, na ktorom beží montážny pás. To má za následok, že u montážnych pásov, ktoré sa používajú ako klzný popruh, so zarážkami kolies, ktore sú na nich pevne upevnené, dochádza v oblasti plôch,kde stoja kolesá, bodovo, k predčasnému predratiu textilnej klznej vrstvy. Ďalšia nevýhoda spočíva vo zvýšenom odbere výkonu pri pohonoch. Tiež sa môžu vyskytovať rôzne prevádzkové poruchy škrípanie a trhavý pohyb pása, nedá sa vylúčiť ani zastavenie pása.Súhrnne je potrebné konštatovať, že bodovo zvýšené trenie medzi montážnym pásom (klzným popruhom) a klzným stolom sa vyskytuje najmä u popruhov s pevne vopred danými bodmi zaťaženia, najmä so zarážkami kolies. Týmito zarážkarm kolies sú určené príslušné plochy,kde stoja kolesá. Čím je intenzívnejšie (častejšie alebo vyššie) zaťaženie, tým skôr nastáva výpadok predčasným predratím klznej vrstvy klzného popruhu, ktorý sa pohybuje dopredu proti vždy na mieste stoj acemu klznému podkladu.0003 2. Aby sa zabránilo obávanému predratiu v oblasti plôch, na ktorých stoja kolesá, sa nachádza podľa DE 100 62 465 Al medzi nekonečným montážnymi pásom (klzným popruhom) a klzným stolom nekonečný opotrebovávajúci sa popruh, ktorý je taktiež vytvorený ako klzný popruh. Pri prevádzke tohoto usporiadania sa tento opotrebovávajúci sa popruh unáša montážnym pásom a pohybuje sa s ním rovnakou rýchlosťou, takže sa medzi montážnym pásom a opotrebovávajúcim sa popruhom nevytvára žiadne opotrebenie klzným trením. Pre klzné treniesa však môže vyskytovať opotrebenie na hraničnej ploche medzi opotrebovávajúcim sapopruhom a klzným stolom. Klzný popruh a opotrebovávajúci sa popruh sa od sebe líšia svojou dĺžkou. Ztoho vyplýva, že sa pri ďalšom a všetkých nasledujúcich obehoch montážny pás a opotrebovávajúci pás nedostanú spolu do styku znova presne na rovnakom mieste. To znamená,že opotrebovávajúci sa popruh obieha po odlišnom obvode ako montážny pás, takže pri ďalšom obehu nenastáva zaťaženie stojacim vozidlom znova na presne rovnakom mieste. Pretože montážne pásy sú zaťažené takmer výlučne na miestach, kde stoja kolesá, vzniká tým, stále striedanie bodov zaťaženia a tým aj bodov opotrebenia na spodnej strane opotrebovávajúceho sa popruhu. Týmto stálym striedaním príslušných bodov opotrebenia, tak vzniká oneskorené opotrebenie. To znamená, že pomocou najmenej jedného opotrebovávajúceho sa popruhu je zvýšený čas využitia usporiadania montážneho pása.Pretože, klzné popruhy vytvorené ako opotrebovávajúce sa popruhy, zvyčajne majú len šírku úložných plôch (pozri obr. 3 h), musí byt montážny pás (hlavný popruh) taktiež vybavený opotrebovávajúcou sa vrstvou, pretože veľká časť montážneho pása klže taktiež po klznom stole. Aj keď pri hlavnom popruhu nie je opotrebenie trením na klznom stole tak veľké, ako pri opotrebovávajúcom sa popruhu, zaťaženého plochami na uloženie, nastáva aj pri hlavnom popruhu predčasné opotrebenie na základe kĺzania na podklade. To je nežiaduce z viacerých dôvodovHlavný popruh predstavuje významný podiel nákladov na zariadenie montážneho pása, takže jeho obnova, z hľadiska hospodárnosti, nie je V žiadnom prípade zanedbateľná. Okrem toho je výmena celého hlavného popruhu veľmi časovo náročná, to znamená, že výroba motorových vozidiel, prebiehajúca so zariadením montážneho pása sa musí zastavovať na dlhší čas.Pri praktickom použití sa na to čiastočne používajú hnacie bubny s keramickou povrchovou vrstvou. Vyššim hnacím výkonom keramických bubnov sa znižuje mechanické zaťaženie ložísk bubnov, prevodoviek a motorov. Tento tvrdý materiál pôsobí tiež tak, že skracuje životnostklznej vrstvy montážneho pása a tým skracuje životnosť celého montážneho pása (hlavného0004 Úlohou vynálezu je opísať montážne usporiadanie s montážnym pásom, pri ktorom sa dáočakávať čo najmenšie opotrebenie a tým čo najdlhšia životnosť montážneho pása.0005 Úloha sa rieši v podstate znakmi nároku 1 závislé nároky uvádzajú výhodné podrobnosti a ďalšie zdokonalenia.0006 Podstata vynálezu spočíva v tom, že montážne usporiadanie je vytvorené tak, že hlavný popruh sa nemôže, V priebehu prevádzky, na žiadnom mieste dostať do styku s najmenej jedným klzným stolom. Pretože hlavný popruh z tohto dôvodu nepodlieha nijako klznému treniu,neexistuje tým ani žiadne, týkajúce sa toho, opotrebenie na hlavnom popruhu. Z tohto dôvodu hlavný popruh nepotrebuje mať tiež žiadnu klznú vrstvu, ale môže byť celý z gumy alebo z elastoméru, pretože jeho životnosť nezávisí od životnosti (tenkej) klznej vrstvy. Pretože, nie je potrebné nanášať klznú vrstvu, je tento hlavný popruh aj výrobne lacnejší.0007 Pretože sa elastoméme povrchy (strana po ktorej sa pohybuje montážny pás a nosná strana opotrebovávajúceho sa popruhu) priamo stýkajú, zvyšuje sa trenie a tým sa zlepšuje unášanie unášacieho popruhu hlavným popruhom. Zvyšuje sa tiež trenie medzi hlavným popruhom a hnacím bubnom.Pretože sa vedome nemusí nepoužívať klzný povrch na báze textilného materiálu, tiež je teraz po prvýkrát možné vybaviť najmä povrch, po ktorom sa uskutočňuje pohyb, ľubovoľnou štruktúrou(napr. profilom). Tým je dané ďalšie zlepšenie drsnosti oproti opotrebovávajúcemu sa popruhu. Preto je možne upustiť od oddeleného pohonu opotrebovávajúceho sa popruhu.0008 Ak je opotrebovávajúci sa popruh vedľa klzného stola užši ako hlavný popruh, tak výhodne je potrebné bočne prečnievajúcu oblast hlavného popruhu, podoprieť nosnými valčekmi alebo zakryť krokovými lištami. Namiesto klzných líšt zavedených medzi klzným stolom a bubnami môžu byť taktiež vložené valce.0009 Malé opotrebenie montážneho pása vynikne najmä, keď hnacie bubny sú z keramického materiálu. Bočné lišty upevnené na klznom stole, sa starajú o spoľahlivé obmedzenie pozdĺžneho0010 Na výkresoch je znázornený a vnasledujúcom opise bližšie vysvetlený jeden príklad vyhotovenia montážneho pása podľa vynálezu a dva príklady podľa najbližšieho stavu techniky.Je na nich znázornenéobr. l princíp usporiadania montážneho pása podľa vynálezu pri pohľade z boku,obr. 2 to isté usporiadanie montážneho pása znázomené v priečnom priereze (rez AA), obr. 3 montážny pás formou výrezu v priestorovom pohľade (profilovaná strana po ktorej sapohybuje), obr. 4 a obr. 5 a principiálne znázornenie bežných usporiadaní montážnych pásov vpohľadez boku, obr. Sb usporiadanie montážneho pása podľa obr. 5 a pri pohľade spredu.0011 Bežné usporiadanie, znázornená na obr. 4 (pozri tiež stav techniky 1) pozostáva z nekonečnćho, tzv. montážneho pása (klzného popruhu) 102, ktorý obiehá cez dva valce (bubny) 104,106, z ktorých jeden slúži ako hnaci valec 104. Dopredu bežiaci úsek montážneho pása 102 je podopieraný dvoma klznými stolmi 108, 110. Na montážnom páse 102 sú navulkanizované alebo nalepené tzv. zarážky 112 a, l 12 b kolies,na aretovanie už (takmer) celkom zmontovaných a vlastnými kolesami 116 a, 116 b,vybavených osobných automobilov 114 a, 114 b, V priebehu prevádzky, montážny pás (klzný popruh) 102 kĺže cez klzné stoly 108, 110. Zdôvodu bodového zaťaženia pod kolesami 116 a, 116 b,dochádza na bodoch zaťaženia k zvýšenému opotrebeniu. Tým je silne obmedzená životnost bežných montážnych pásov 102. 0012 Na rozdiel od konštrukcie znázomenej na obr. 4, vykazuje zariadenie znázornené na obr. Sa/b, opotrebovávajúci sa popruh 220, umiestnený medzi montážnym pásom 202 a klzným stolom 208, Tento opotrebovávajúci sa pás 220 je rovnako, ako klzný popruh 202 vytvorený ako nekonečný a je vedený cez valce 222 a, 222 b,Dĺžka opotrebovávajúceho sa popruhu 220 sa odchyľuje od dĺžky montážneho pása (klzného popruhu) 202 ab. To má za následok, že pri každej obrátke je vždy iný, striedajúci sa úsek opotrebovávajúceho sa pása 220, proti spodnej strane montážneho pása 202. Tým sa mení tiež najmä zaťaženie v oblasti plôch na ktorých stoja kolesá. Ako je to zrejmé z pohľadu v smere jazdy (obr. Sb), je klzný popruh 220 (obr. Sa) dvojdielny,z čoho každý čiastkový popruh 220 a, resp. 220 b podopiera vždy jednu stopu (plochu na ktorej stoja kolesá 218) montovaných jednostopových až n-stopových vozidiel 214 a, , resp. dopravných predmetov. Čo sa týka zostávajúcej šírky, montážny pás 202 kĺže priamo po klznom stole 208. Z tohto dôvodu je montážny pás 202, ako aj opotrebovávajúci sa popruh 220, resp. opotrebovávajúce sa popruhy 220 a, 220 b, vybavený na strane, po ktorej sa pohybuje, klznou vrstvou 202 a z textilného materiálu.0013 Usporiadanie podľa vynálezu, znázornená na obr. 1, je porovnateľné do značnej miery s usporiadaním znázorneným na obr. 5 a/5 b. Aj tu sa vyskytuje montážny pás 2, ktorý beží cezvalce (bubny) 4, 6, z čoho jeden valec 4, slúži aj ako hnaci valec. A tiež sa tu montážny pás 2podopiera klzným stolom 8.

MPK / Značky

MPK: B62D 65/00

Značky: usporiadanie, popruhom, vozidla, klznom, montážne, bežiacom, resp, mieste, kĺznym, montážnym, stole, stojacom, pásom, motorové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e3467-montazne-usporiadanie-pre-motorove-vozidla-s-montaznym-pasom-resp-klznym-popruhom-beziacom-na-klznom-stole-stojacom-na-mieste.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Montážne usporiadanie pre motorové vozidlá s &#8220;montážnym pásom&#8221;, resp. klzným popruhom, bežiacom na klznom stole, stojacom na mieste</a>

Podobne patenty