Obkladový dielec na vnútorné obloženie automobilového vozidla a spôsob výroby takéhoto obkladového dielca

Číslo patentu: E 2938

Dátum: 14.06.2005

Autori: Stoof Freddy, Trillat Sébastien

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Názov Obkladovy dielec na vnútorné obloženie automobilového vozidla a spôsob výroby takéhoto obkladového dielca0001 Vynález sa týka obkladového dielca na vnútorné obloženie automobilového vozidla, vytvoreného zplastu aobsahujúceho viacej oblastí0002 EP-A-1 1008 492 opisuje vnútornú súpravu z plastu, obsahujúcu viacej dielcov, vytvorených z rovnakého materiálu, Iežiacích vzájomne prilahlo pozdĺž styčných oblastí a krytých sekundárnym prvkom.0003 Sú známe prístrojové dosky automobilového vozidla, obsahujúce oblasti rôznej povahy (vzhľadu alebo charakteru - ďalej v celom texte krátko a súhrnne povahy) a najmä troch oblasti rôznych farieb alebo všeobecnejšie rôznej povahy, usporiadané postupne za sebou od línie predného skla až po dolnú časť prístrojovej dosky. Odlišnosti povahy môžu nadobúdať velmi rôznych foriem. Konkrétnejšie sa budú vďalšom opise rozumieť pod rôznymi povahami-jednak rôzne estetické vzhľady, napriklad tri oblasti majú rôzne farby a/alebo rôznu zrnitosť a/alebo rôznu matnosť a/alebo rôzny lesk, a-jednak rôzne mechanické vlastnosti, napríklad uvedené tri oblasti majú rôznu ohybnosť, a/alebo rôznu mechanickú pevnosť a/alebo rôzny ohmat.0004 Tieto rôzne typy rozdielov sa môžu kombinovať tak, že dve plochy odlišnej povahy sa môžu líšiť súčasne vo farbe, zrnitosti, Iesku a mechanických0005 Na vytvorenie takých prístrojových dosiek, majúcich oblasti s odlišnou farbou alebo všeobecne sodlišnými povahami, je možné rozdeliť prístrojovú dosku na tri rôzne prvky, zodpovedajúce každej zoblasti určitej farby alebo povahy, pričom sa každá ztýchto odlišných častí zhotovuje tvárnením, pričom sa tieto časti spoja Iepením alebo zváraním. Koncepcia takejprístrojovej dosky a zodpovedajúcich nástrojov je zložitá, najmä s ohľadom na potrebu vedenia výrobných a montážnych súprav týchto troch prvkov a pre montáž týchto prvkov aopatrení týkajúcich sa oblastí montážnych rozhrani. Okrem toho sa vyznačuje takýto spôsob výroby tou nevýhodou, že jeho vykonávanie je relatívne zložité, vyžaduje dlhé výrobné cykly, najmä nezlučitelné sekonomickými požiadavkami a sobjemom výroby vozidiel strednej triedy alebo úsporných vozidiel. Na uľahčenie koncepcie avýroby takýchto prístrojových dosiek, ked rozdiely povahy vyplývajú iba zfarby. je možné vykonávať lokalizované pochody farebnej úvahy, zodpovedajúce každej zkonkrétnych farebných plôch. Táto technika má ale obdobne ako predchádzajúce postupy tú nevýhodu, že zostávajú vidieť oblasti spoja medzi dvomi susediacimi plochami rozdielnej farby. Tieto oblasti spojenia medzi dvomi susediacimi farebnými plochami nie sú vždy dobre definované alebo jasne0006 Problém, týkajúci sa výroby prístrojových dosiek, existuje všeobecnejšie pokial ide o výrobu obkladových dielcov na vnútorné obloženie0007 Cieľom vynálezu je prekonať tieto nevýhody navrhnutim prostriedku na výrobu obkladových dielcov pre vnútorné obloženie automobilových vozidiel, obsahujúcich viacej oblastí rôznej povahy, a najmä prístrojovú dosku obsahujúcu tri plochy rôznych farieb a všeobecnejšie rôznych pováh, usporiadané od línie predného skla až po dolnú časť prístrojovej dosky,ktoré by sa dali lahko vyrobiť a súčasne by viedli k dobrým povahovým znakom0008 Na tento účel je predmetom vynálezu obkladový dielec na vnútorné obloženie automobilového vozidla, obsahujúci vložku z plastu a majúci prvú povahovú oblasť a druhú povahovú oblasť, ktorej povaha je odlišná od povahy prvej povahovej oblasti, ktorá je priľahlá kprvej povahovej oblasti pozdĺž línie spoja, aje vytvorená vcelku s prvou povahovou oblasťou, a ďalej obsahujúca Sekundárny prvok upevnený k vložke, pripojený natvarovaním navložku proti línii spoja a prekrývajúci líniu spoja.0009 Svýhodou je vložka zplastu získaná riadeným vstrekovaním, súčasným alebo postupným, dvoch plastov odlíšnej povahy.0010 Oba vstrekované plasty môžu byť tvorené rovnakým polymérom,ale obsahujú odlišné prísady.0011 Najmä môže obsahovať plast, zktorého je vytvorená jednapovahové oblasť, prísady určené na to, aby mu dodávali dobrú odolnosť proti nárazom.0012 Oba plasty, z ktorých je vytvorená vložka, môžu mať rôzne farby. 0013 Obe povahové oblastí vložky môžu tiež mať rôznu zrnitosť. 0014 Oba plasty, z ktorých je vytvorená vložka, sú s výhodou vytvorenézpolypropylénu, ku ktorému je eventuálne pridaná najmenej jedna prísada afarbivo.0015 Sekundámy prvok môže byť vytvorený z polyuretánu, ku ktorému je pridané farbivo.0016 Najmä môžu mať obe povahové oblasti vložky asekundárny prvok rôznej farby.0017 Obe časti vstrekovacej formy, zodpovedajúce obidvom povahovým oblastiam obkladového dielca na vnútorné obloženieautomobilového vozidla, môžu mať rôznu zrnitosť, čo vedie kodlišnému estetickému vzhľadu pre každú oblasť.0018 V jednom uskutočnení obsahuje sekundárny prvok pohľadový komplex obsahujúci farebnú pohľadovú plášťovú vrstvu, napríklad z PVC alebo TPU, vytvorenú napríklad rotačným tvárnením alebo tepelným tvarovaním,a vrstvu z penovej hmoty, vytvorenú napríklad z expandovaného polyuretánu.0019 S výhodou majú uvedené tri oblasti s rôznymi povahami najmenej rôzne farby, avšak vjednom uskutočnení môže sekundárny prvok opakovaťfarbu a/alebo estetický vzhľad jednej z oboch oblastí vložky.0020 Vynález sa tiež dotýka spôsobu výroby takého obkladového dielca na vnútorné obloženie automobilového vozidla, pri ktorom sa vytvára dvojmateriálová vložka riadeným súčasným a/alebo postupným vstrekovaním oboch plastov rôznej farby a/alebo povahy, a potom sa vytvorí sekundárny0021 Na vytvorenie sekundárneho prvku a jeho upevnení kvložke sa vložka uloží do vypeňovacej formy, s pohľadovou plášťovou vrstvou aspoň proti línii spoja oboch oblastí vložky s rôznymi povahami, a prvý dielec a pohladová plášťová vrstva sa k sebe upevnia vypenením plastu.0022 Je tiež možné vytvoriť sekundárny prvok a upevniť ho na vložku postupom natvarovania vložky na pohladovú plášťovú vrstvu alebo postupomnatvarovania sekundárneho prvku na vložku.0023 Spôsob môže byť použitý na flexibilnej výrobnej linke,umožňujúcej vytvárať sekundárny prvok a upevňovať ho na vložku, tak vypeňovaním, ako aj natvarovaním. Je teda možné pre každý vyrábaný dielec zvoliť spôsob výroby v závislosti na jeho určení, napríklad v závislosti na triede vozidla, v ktorom má byť dielec osadený.0024 Obkladový dielec na vnútorné obloženie automobilového vozidla môže byť napríklad prístrojová doska, dverový plošný dielec (panel) alebo0025 Vynález bude teraz presnejšie, ale bez obmedzenia, opísanýs odvolaním sa na pripojené obrázky v ktorýchobrázok 1 je perspektívny pohlad na prístrojovú dosku majúcu tri plochy

MPK / Značky

MPK: B60R 13/02, B60K 37/00

Značky: obkladového, takéhoto, obloženie, spôsob, vozidla, obkladový, dielca, dielec, výroby, vnútorné, automobilového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e2938-obkladovy-dielec-na-vnutorne-oblozenie-automobiloveho-vozidla-a-sposob-vyroby-takehoto-obkladoveho-dielca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obkladový dielec na vnútorné obloženie automobilového vozidla a spôsob výroby takéhoto obkladového dielca</a>

Podobne patenty