Rádiokomunikačný systém, spôsob prevádzky komunikačného systému a mobilnej stanice

Číslo patentu: E 2716

Dátum: 09.11.2004

Autori: Baker Matthew, Moulsley Timothy

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rádiokomunikačného systému, spôsobu prevádzky komunikačného systému a mobilnej stanice na použitie v komunikačnom systéme.Vrádiokomunikačnom systéme zahŕňajúcom základňová stanice spevnou polohou a mobilné stanice prebieha vysielanie zo základňovej stanice na mobilnú stanicu na downlink kanáli avysielanie z mobilnej stanice na základňovú stanicu prebieha na uplink kanáli. Je známe použitie regulácie vysielacieho výkonu vuzavretej slučke pre downlink, kde mobilná stanica meria kvalitu prijímaného výkonovo regulovaného downlink pilotného signálu avysiela príkazy regulácie vysielacieho výkonu (TPC - transmit power control) na základňovú stanicu, takže sa udržiava adekvátna ale nie nadbytočná úroveň prijímaného signálu na mobilnej stanici napriek fluktuáciám v podmienkach downlink kanála. Je známe aj použitie regulácie vysielacieho výkonu v uzavretej slučke pre uplink, kde základňová stanica meria kvalitu prijímaného uplink pilotného signálu avysiela príkazy regulácie vysielacieho výkonu (TPC) na mobilnú stanicu, takže sa udržiava adekvátna ale nie nadbytočná úroveň prijímaného signálu na základňovej stanici napriek fluktuáciám v podmienkach uplink kanála.Keď viacero mobilných staníc zdieľa kanál, pre každú aktívnu mobilnú stanicu sa poskytujú osobitné príkazy TPC, pretože každá mobilná stanica bude registrovať jedinečné fluktuácie kanála. Podobne sa pre každú aktívnu mobilnú stanicu poskytuje osobitný downlink pilotný signál každá mobilná stanica demoduluje svoj príslušný pilotný signál. aby získala odhad kanálových charakteristík prevažujúcich pre danú mobilnú stanicu avolítelne na generovanie fázovej referencie. Odhad charakteristík kanála a fázová referencia sa potom použijú na pomoc pri demoduláciiPilotné signály zahŕňajú vopred určené dátové hodnoty, aby sa mobilnejstanici umožnilo ľahko určiť skreslenie spôsobené kanálom.Pilotné signály a signály nesúce príkazy TPC podliehajú regulácii vysielaciehoVysielanie pilotných signálov a príkazov TPC spotrebúva systémové zdroje. Napríklad vsystéme Code Division Multiple Access (CDMA) sa pre pilotné signály a TPC príkazy vyžadujú systémové kanálové kódy a v systéme Time Division Multiple Access (TDMA) sa pre pilotné signály a TPC príkazy vyžadujú časové sloty.Dokument HSDPA operation without an associated DPCH (TDD) od 3 GPP TSG RAN WG 133 uvádza potrebu riešenia pre prípad, kde treba aktivovaťvýkonovú reguláciu v uzavretej slučke pre uplink.Cieľom vynálezu je znížiť potrebu systémových zdrojov.V rámci pNého aspektu vynálezu sa poskytuje mobilná stanica na použitie v komunikačnom systéme zahŕňajúcom základňovú stanicu, pričom mobilná stanicazahŕňa prijímací prostriedok na príjem pNého downlink signálu zo základňovej stanice, merací prostriedok na meranie parametra prijatého prvého downlink signáluprostriedok regulácie výkonu na generovanie prvých príkazov regulácievýkonu v rámci odozvy na nameraný parameter avysielací prostriedok na vysielanie pNých príkazov regulácie výkonu napričom merací prostriedok je uspôsobený na meranie parametra pNého downlink signálu, pričom prvý downlink signál je modulovaný vopred neurčenými dátovými hodnotami a podlieha regulácii vysielacieho výkonu podľa prvých príkazovV rámci druhého aspektu vynálezu sa poskytuje rádiokomunikačný systém zahŕňajúci základňovú stanicu aaspoň jednu mobilnú stanicu vsúlade sprvýmV rámci tretieho aspektu vynálezu sa poskytuje spôsob prevádzky komunikačného systému zahŕňajúceho základňovú stanicu a aspoň jednu mobilnú stanicu, ktorý zahŕňana základňovej stanici - príjem prvých príkazov regulácie výkonu vysielaných mobilnou stanicou a vysielanie prvého downlink signálu modulovaného vopred neurčenými dátovými hodnotami a podliehajúcemu regulácii vysielacieho výkonu podľa prvých príkazov regulácie výkonu ana mobilnej stanici - príjem prvého downlink signálu, meranie parametra prvého downlink signálu modulovaného vopred neurčenými dátovými hodnotami,generovanie prvých príkazov regulácie výkonu vrámci odozvy na nameraný parameter a vysielanie prvých príkazov regulácie výkonu.Vynález vychádza zo zistenia, že reguláciu výkonu vuzavretej slučke pre downlink možno prevádzkovať meraním kvality prijatých downlink dátových symbolov neurčených vopred namiesto vopred určených pilotných symbolov aže za istých okolností osobitné downlink pilotné signály pre každú aktívnu mobilnú stanicu nie sú potrebné na odhad kanála. Za istých okolností odhad downlink kanála vôbec nie je potrebný aza iných okolností možno použiť spoločný downlink pilotný signál vysielaný na konštantnej výkonovej úrovni namiesto osobitných pilotných signálov. Za istých okolností základňová stanica vysiela druhý, výkonovo neregulovaný downlink signál alebo downlink signál skonštantnou výkonovou úrovňou, pričom mobilná stanica je uspôsobená tak, aby si ztohto signálu odvodila odhad kanála. Vďaka tomu je možná prevádzka svyužitím menšieho množstva systémovýchVolitelne môžu dátové hodnoty neurčené vopred používané na meranie kvality prijatého signálu pre downlink reguláciu výkonu v uzavretej slučke prenášať downlink TPC príkazy používané na reguláciu výkonu pre uplink.Prehľad obrázkov na yýkresochVynález bude teraz opísaný na príkladoch s odkazmi na pripojené výkresy,kdeObrázok 1 je blokový schematický diagram komunikačného systému a Obrázok 2 je bloková schéma spôsobu prevádzky komunikačného systému.Jednou z aplikácií pre vynález je Universal Mobile Telecommunication System(UMTS). V režime UMTS Frequency Division Duplex (FDD), vo verzii 5 špecifikácie UMTS, ktorú možno nájsť na http//www.3 gpp.org, je možné prevádzkovať High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) tak, že downlink vyhradený kanál nie je potrebný pre dáta (používateľské alebo signalizačné), keďže dáta možno posielať cez High Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH). Vyhradený kanál využíva jeden kanálový kód pre presne jedného používateľa, zatiaľ čo zdieľaný kanál umožňuje viacerým používateľom zdieľať jeden kanálový kód, bud simultánne alebo v rýchlom časovom multiplexe. Hoci dáta možno posielať cez zdieľaný kanál, je stále potrebný downlink Dedicated Channel (DCH) na vysielanie príkazov TPC pre každú aktívnu mobilnú stanicu, aby sa reguloval vysielací výkon pre uplink.Existencia downlink DCH vyžaduje alokáciu kanálového kódu na čas trvania pripojenia. Jedným zo spôsobov prevádzky downlink DCH je nakonñgurovať ho ako frakčný DCH, ktorý obsahuje len pilotné symboly a príkazy TCP, pričom na ten istý kanálový kód sa multiplexujú viacerí používatelia tak, že každý používateľ používa kanálový kód len na zlomok každého časového slotu. Signalizácia sa využíva na priradenie mobilných staníc na používanie konkrétneho kanálového kódu a zlomku časového slotu, aby sa zosúladilo načasovanie regulácie výkonu pre uplink a downlink. Taká schéma uvoľňuje kanálové kódy, ktoré možno využiť na zvýšenie kapacity systému. Predložený vynález však vyžaduje ešte menej zdrojov.Požiadavkou pre mobilnú stanicu je, aby bola schopná odvodiť si príkaz na reguláciu výkonu, ktorý pošle cez uplink. Ten potom využije základňová stanica naúpravu výkonu časti zlomkového DCH zodpovedajúceho danej mobilnej stanici.Vynález vychádza zo zistenia, že osobitné pilotné symboly pre každú aktívnumobilnú stanicu nie sú potrebné prinajmenšom v dvoch prípadoch

MPK / Značky

MPK: H04B 7/005

Značky: prevádzky, systému, komunikačného, spôsob, stanice, systém, rádiokomunikačný, mobilnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e2716-radiokomunikacny-system-sposob-prevadzky-komunikacneho-systemu-a-mobilnej-stanice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rádiokomunikačný systém, spôsob prevádzky komunikačného systému a mobilnej stanice</a>

Podobne patenty