Zariadenie na zablokovanie uzatváracích dverí práčky

Číslo patentu: E 2680

Dátum: 16.01.2003

Autor: Rocchitelli Onofrio

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na zablokovania uzatváracích dverí práčky0001 Vynález sa týka montáže elektrických vybavení pre domácnosť, pričom sa najmä týka zariadenia nazablokovanie uzatváracích dverí pracky a podobného0002 Známe práčky, ako je napríklad práčka, ktorá je opísaná V patentovom spise EP-A-O 004 012, sú vybavené uzatváracími dvermi, ktoré majú všeobecne tvar bočného otvoru a sú zavesené na jednej strane k prednej doske práčky a vybavené uzatváracím háčikom V polohe, ktorá leží diametrálne proti závesnej polohe, pričom háčik zapadá do blokovacieho ústrojenstva, tiež usporiadaného na prednej0003 Také blokovacie ústrojenstvo umožňuje zaklapovacie uzatváranie dverí prostredníctvom zapadnutia háčika, pokiaľ sú dvere pritláčané na prednú dosku, a ich otváranie prostredníctvom rozpojenia háčika pomocou tlačidla alebo priameho pôsobenia na dvere, prípadne s určitýmopozdením, napríklad pokiaľ sa žmýkačka ešte otáča.V niektorých prípadoch môže také opozďovacie ústrojenstvo zabrániť otvoreniu dveri, napríklad vtedy, pokiaľ nebola úplne vypustená voda z práčky.0004 Blokovacie ústrojenstvo je ďalej vybavené obdĺžnikovitým rámom so zužujúcimi sa stranami, ktorý slúži ako na jednoduché zaklapnutie háčika, tak aj pre estetický0005 Montáž takej súčasti výrazne ovplyvňuje dobu montáže, a tým aj výrobné náklady, lebo je obvykle uskutočňovaná prostredníctvom dvoch bočných skrutiek, ktoré pripevňujú časti alebo krídla ústrojenstva prostredníctvom priechodu dvoma zvisle vyrovnanými otvormi, vyvŕtanými V prednej doske práčky. Prítomnosť tohto prídavného rámu z estetických dôvodov, a skutočnosť, že na výrobných linkách je nutné vziať do úvahy ako lavé, tak aj pravé otváraniepráčky, ďalej komplikuje montáž stroja.0006 Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť zariadenie na zablokovanie dverí práčky a podobného ústrojenstva, u ktoréhobudú odstránené vysšie uvedené obmedzenia a nedostatky známeho stavu techniky, pričon bude najnä. umožnená montáž takého blokovacieho zariadenia bez použitia skrutky a rýchlym a jednoduchým spôsobom, zaisťujúcim súčasne pevné a účinnépripevnenie súčastí vzájomne k sebe.0007 Táto úloha bola v súlade s predmetom tohto vynálezu dosiahnutá tým, že bolo vyvinuté zariadenie na zablokovania uzatváracich dverí podľa nároku 1. Ďalšievýhodné znaky sú uvedené v závislých nárokoch.0008 Zariadenie podľa tohto vynálezu nevyžadujepoužitie skrutiek na montáž práčky, pričom využíva pružnevyčnievajúce čapy, ktoré zapadajú do otvorov V prednej doske práčky na pripevnenie zariadenia V priečnom smere. Tieto otvory sú s výhodou už vytvorené V doske na uloženieskrutiek, používaných pri bežne známych zariadeniach.Prehľad obrázkov na výkresoch0009 Vynález bude teraz vysvetlený s odkazom na priložené výkresy, znázorňujúce výhodné, ale nieblokovacie zariadenie podľa tohto vynálezuobr. 2 znázorňuje čelný nárysný pohľad naobr. 4 A až obr. 4 B znázorňujú pohľady V priečnych rezoch, ktoré zobrazujú montáž zariadenia podľaobr. 5 a obr. 6 znázorňujú čiastočné pohľady čelný pohľad a pohľad v reze - na prednú doskupráčky, ku ktorej je zariadenie podľa tohto0010 Ako je znázornené na obr. 1 až obr. 3 a obr. 5 a obr. 6, tak zariadenie podľa tohto vynálezu obsahuje podlhovasté teleso lg, ktoré obsahuje časť 1 na uloženie elektromechanického opozďovacieho ústrojenstva alebo časového spínača, čo nie je na obrázkoch znázornené, a časť 2na pripevnenie zariadenia k prednej doske É práčky.0011 Predná doska Ě práčky, ktorá je znázornená len čiastočne na obr. 5, je vybavená obdĺžnikovitým otvorom lg a dvoma kruhovými otvormi ll, usporiadanými bočne na otvor lg,ktoré pri známych práčkach slúžia na uloženie skrutiek,pripevňujúcich zariadenie k doske. Preto pripevňovacia časť g zodpovedá veľkosti a umiestneniu otvoru lg a otvorov ll0012 V pripevňovacej časti 3 je vytvorený otvor Q na uloženie háčika, kde je tento otvor 3 vybavenýAko je schematicky znázornené na obr. 6, je háčik Š dverí uložený V otvore Ě, pričom je zablokovaný predmetným0013 Mezi časťou 3 a tými protiľahlými okrajmi rámu 3, ktoré prebiehajú priečne vzhľadom na os telesa lg, sú vytvorené dve dutiny alebo drážky, označené na obr. 3príslušne vzťahovými značkami ll a lg.0014 Teleso lg je ďalej vybavené dvoma bočnými

MPK / Značky

MPK: D06F 37/00, D06F 39/12

Značky: pračky, zablokovánie, dveří, zariadenie, uzatváracích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e2680-zariadenie-na-zablokovanie-uzatvaracich-dveri-pracky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zablokovanie uzatváracích dverí práčky</a>

Podobne patenty