Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka fungicídnych zmesí, ktoré obsahujú(1 ) 2-2-(1 -chIórcyklopropyl)-3-(2-chlórfenyl)-2-hydroxypropyl-2,4-d ihydro-1 ,2,4 triazol-3-tión (protiokonazol) vzorca I alebo jeho soli alebo adukty(protiokonazol) a ďalšiu fungicídnu zlúčeninu zvolenú zOkrem toho sa vynález týka spôsobu ničenia choroboplodných húb pomocou zmesí zlúčeniny I spolu so zlúčeninou ll, a použitia zlúčeniny l spolu so zlúčeninou lI navýrobu takýchto zmesi ako aj prostriedkov, ktoré takéto zmesi obsahujú.Protiokonazol vzorca I, 2-2-(1-chlórcyklopropyl)-3-(2-chlórfenyl)-2-hydroxypropyI 2,4-díhydro-12,4-triazol-3-tión je už známy z W 0 96/16048.Z W 0 98/47367 je známy rad kombinácií účinných látok obsahujúcich protiokonazol s množstvom iných fungicídnych zlúčenín.Z W 0 01180641 sú známe kombinácie fungicídnych účinných látok pozostávajúce z amidových derivátov kyseliny metoximinooctovej s množstvom iných fungicidov,ktoré zahŕňajú aj protiokonazol.Z W 0 98147370 sú známe kombinácie fungicídnych účinných látok pozostávajúce zhalogénbenzimidazolov s množstvom iných fungicidov, medzi ktorými je uvedenýchBoskalid vzorca II a jeho použitie ako prostriedku na ochranu rastlín je opísané v EPB 0 545 099.S ohľadom na znižovanie aplikovaných množstiev a zlepšenie spektra účinnosti známych zlúčenín I až lI bolo úlohou predloženého vynálezu, aby sa pri čo najnižšom celkovom množstve aplikovaných účinných látok dosahoval zlepšený účinok protiNa základe tohto bola nájdená v úvode definovaná zmes protiokonazolu s ďalším fungicídom. Okrem toho bolo nájdené, že je možné súčasnou a sice spoločnou alebo oddelenou aplikáciou zlúčeniny I a zlúčeniny Il alebo následnou oddelenou aplikáciou zlúčeniny I a zlúčeniny II dosiahnuť účinnejšie ničenie choroboplodnýchhúb ako je tomu pri použití jednotlivých zlúčenín.2-2-(1 -chIórcyklopropyl)-3-(2-chlórfenyl)-2-hyd roxypropyI-2,4-dihydro-1 ,2,4-triazoI 3-tión vzorca I je známy z W 0 96-16 048. Zlúčenina môže existovať vo forme tionoalebo v tautomérnej forme merkapto vzorcaZ dôvodu zjednodušenie sa ale vždy uvádza len v tionď-forme.je známy z EP-B-O 545 099. Výhodné sú zmesi protiokonazolu s boskalidom vzorca Il.zlúčeniny l je na základe jej bázického charakteru v nej obsiahnutých dusíkových atómov schopná s anorganickými alebo organickými kyselinami alebo s kovovýmiiónmi vytvárať soli alebo adukty.Príkladmi anorganických kyselín sú halogenovodíkové kyseliny ako je fluorovodík,chlorovodík, bromovodík a jodovodík, kyselina sírová, kyselina fosforečná a kyselinaAko organické kyseliny prichádzajú do úvahy napríklad kyselina mravčia, kyselina uhličitá a alkánové kyseliny ako je kyselina octová, kyselina trifluóroctová, kyselina trichlóroctová a kyselina propiónová ako aj kyselina glykolová, kyselina tiokyanová,kyselina mliečna, kyselina jantárová, kyselina citrónová, kyselina benzoová, kyselina škoricová, kyselina šťaveľová, alkylsulfónové kyseliny (sulfónové kyseliny s lineárnym reťazcom alebo rozvetveným alkylovým zvyškom s 1 až 20 uhlikovými atómami), arylsulfónové lo/seliny alebo aryldisulfónové kyseliny (aromatické zvyšky ako fenylový a naftylový zvyšok, ktoré majú substituovanú jednu alebo dve sulfoskupiny), alkylfosfónové kyseliny (fosfónové kyseliny s lineárnym reťazcom alebo rozvetveným alkylovým zvyškom s 1 až 20 uhlikovými atómami), arylfosfónové kyseliny alebo aryldifosfónové kyseliny (aromatické zvyšky ako fenylový a naftylový zvyšok, ktoré majú substituované jeden alebo dva zvyšky kyseliny fosforečnej),pričom alkylové alebo arylové zvyšky môžu byt ďalej substituované, napríklad kyselina p-toluénsulfónová, kyselina salicylová, kyselina p-aminosalicylová, kyselinaAko kovové ióny prichádzajú do úvahy najmä ióny prvkov druhej hlavnej skupiny,obzvlášť vápnik a horčík, tretej a štvrtej hlavnej skupiny, najmä hliník, cín a olovo, ako aj prvej až ôsmej vedľajšej skupiny, najmä chróm, mangán, železo, kobalt, nikel, meď, zinok a iné. Zvlášť výhodné sú kovové ióny prvkov vedľajšej skupiny štvrtej periódy. Kovy môžu byť pritom prítomné v rôznych mocenstvách, ktoré sú pre nich možné.výhodnejšie sa pri príprave zmesí použijú čisté účinné látky l až II, ku ktorým je možné v prípade potreby primiešať ďalšie látky účinné proti choroboplodným hubám alebo iným škodcom ako sú hmyz, pavúky alebo hlísty, alebo aj herbicídne látky alebo účinné látky na reguláciu rastu alebo hnojivá.Zmesi zložené zo zlúčeniny I spoločne so zlúčeninou Il prípadne zlúčenina I so zlúčeninou Il aplikované súčasne spoločne alebo oddelene, sa vyznačujú vynikajúcim účinkom proti širokému spektru húb patogénnych pre rastliny, najmä proti hubám triedy Ascomycetes, Basidiomycetes, Phycomycetes a Deuteromycetes. Tieto sú čiastočne systematicky účinné a je preto možné ich použiť ako Iistové aleboOsobitný význam majú na ničenie početných húb na rôznych úžitkových rastlinách ako sú bavlník, zeleninové rastliny (napríklad uhorky, fazuľa, paradajky, zemiaky a tekvica), jačmeň, traviny, ovos, banány, káva, kukurica, ovocné rastliny, ryža, raž,sója, vinič, pšenica, okrasné rastliny, cukrová trstina ako aj množstvo semien.Vhodné sú najmä na ničenie nasledujúcich húb patogénnych pre rastliny Blumeria graminis (pravá múčnatka) na obilí, Erysiphe cichoracearum a Sphaerotheca fuliginea na tekvicovitých rastlinách, Podosphaera Ieucotricha na jablkách, Uncinula necator na viniči, typy Puccinia na obilí, typy Rhizoctonia na bavlne, ryži a travinách,typy Ustilago na obilí a cukrovej trstine, Venturia inaequalis (priškvar) na jablkách,typy Helminthosporium na obilí, Septoria nodorum na pšenici, Botrytis cinera (sivá pleseň) na jahodách, zelenine, okrasných rastlinách a viniči, Cercospora arachidicola na podzemnici olejnej, Pseudocercosporella herpotrichoides na pšenici a jačmeni,Pyricularia oryzae na ryži, Phytophthora infestans na zemiakoch a paradajkách,Plasmopara viticola na viniči, typy nepravej peronospóry na chmelu a uhorkách, typy Alternaria na zelenine a ovocí, typy Mycosphaerella na banánoch ako aj typyZlúčeninu l a Zlúčeninu lI je možné aplikovať súčasne, a síce spoločne alebo oddelene, alebo osobitne následne po sebe, pričom poradie pri oddelenej aplikáciinemá vo všeobecnosti žiaden vplyv na výsledok ničenia.Zlúčeniny l a II sa zvyčajne aplikujú v hmotnostnom pomere od 201 do 120,

MPK / Značky

MPK: A01N 43/34, A01N 43/64

Značky: fungicidně, zmesí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e2306-fungicidne-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídne zmesi</a>

Podobne patenty