Porciovač pre krajce chleba

Číslo patentu: E 20032

Dátum: 24.09.2013

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka porciovača na vytváranie porcií, pozostávajúcich z viacerých krajcov chleba, za nožom zariadenia na krájanie chleba, oddeľujúcim krajce chleba, pričom porciovač má hviezdicové koleso s viacerými prijímacími ramenami, ktoré sú s rovnakým uhlovým rozstupom usporiadané okolo osi otáčania, a na svojom koncovom úseku, odvrátenom od osi otáčania, tvoria vždy prijímacie vrecko na prijímanie nakrájaných krajcov chleba, v ktorom sú prídržnými prostriedkami V prijímacej polohe pridržiavané krajce chleba, a po dosialmutí vopred stanoveného počtu kraj cov chleba sa hviezdicové koleso otočí o uhlový rozstup v smere0002 Takéto porciovače sa napríklad používajú v zariadeniach na vytváranie porciovaného nakrájaného chleba z chleba. Obvykle sa nakrájané a naporciované krajce chleba potom odovzdávajú do baliaceho stroja na zabalenie a uzatvorenie vo fóliových a papierových vreckách. Tieto porciovače sú dnes uskutočnené tak, že hnací koncept nezaručuje žiadnu konštantné vysokú rýchlosť prechodu cez krájacíe zariadenie a cez porciovač. Ďalej uskutočnenie porciovača vyžaduje prídržné prostriedky a/alebo prijímacie ihly, na ktoré sa krajce chleba napichnú, aby sa zabránilo prekotenie, respektíve naklonenie a vyskočenie nakrájaných krajcov chleba v porciovači. To však vedie k značne nežiaducim poškodeniam krajcov chleba pri prechodu porciovačom. Okrem toho musí spravidla obsluhujúca osoba najprv nezužitkovateľné koncové kusy a koncové krajce na začiatku a konci každého chleba0003 Patentový spis DE 27 30 843 C 2 zverejňuje zariadenie na vytváranie porcií z krajcov,pri ktorom je za krájacím zariadením usporiadané prijímacie zariadenie na prijímanie krajcov porcie nakrájaného chleba. Prijímacie zariadenie je vytvorené na spôsob karuselu, ktorý má viac staníc, a karusel zahrnuje prijímacie ramená s prijímacími vreckami na prijímanie nakrájaných krajcov chleba jednej porcie. Nevýhodne sú na prijímacích vreckách potrebné doplnkové prijímacie ihly ako prídržné prostriedky na pridržiavaníe krajcov, čím sa krajcechleba nabodnú a v dôsledku toho vykazujú poškodenie.0004 Zverejnený spis DE 196 26 508 Al zverejňuje spôsob porcíovanía vzpriamene v stoji dopravovaných nakrájaných krajcov chleba, pri ktorom sa za krájacím zariadením pohybuje s posuvom chleba postupne dopredu synchrónne doraz, a nakrájané krajce chleba sa vzpriamene V stoji opierajú o doraz. Ak je dosiahnutý Vopred stanovený počet krajcov chleba, dopraví unášač porciu vzpriamene stojacich krajcov chleba z krájacieho zariadenia preč k poháňanému dopravnému pásu. Nevýhodne sú na dopravnom páse potrebné doplnkové oddeľovacie elementy na oddeľovanie po sebe nasledujúcich porcií nakrájaného chleba, čim je prerušený0005 Úlohou vynálezu je teda vylepšiť porciovač vyššie uvedeného druhu do tej miery, aby sa zabránilo poškodzovaniu krajcov chleba jednej porcie, a aby sa umožnilo kontinuálne krájanie a0006 Táto úloha sa rieši znakmi nároku l. Príklady uskutočnenia vynálezu sú opísané V0007 Pomocou dopravného pásu sa chleby privádzajú do zariadenia na krájanie chleba, ktoré má napríklad rotujúci kruhový nôž s pohonom. V podstate zvisle prebiehajúca rovina krajania rotujúceho noža leží bezprostredne pred hlavovým úsekom dopravného pásu. Okrem toho sú v oblasti dopravného pásu usporiadané prítlačné držiaky, ktoré sú elasticky pritlačované proti homej strane a spodnej strane chlebov. Chleba sa V priebežnom spôsobe pohybuje okolo rotujúceho noža, aby sa z chleba odkrajovali krajce, tým že sa nôž zavádza do chleba. Zároveňpomocou taktovaného dopravného pásu prebieha priebežne bez prerušenia posuv chleba.0008 Bezprostredne za nožom sa nachádza hviezdicové koleso porciovača, ktoré má viac prijímacích ramien, ktoré sú s rovnakým uhlovýrn rozstupom usporiadané okolo osi otáčania hviezdicového kolesa. Štyri prijímacie ramená vytvárajú na svojom koncovom úseku,odvrátenom od osi otáčania, vždy prijímacie vrecko na prijatie nakrájaných krajcov chleba. Os otáčania hviezdicového kolesa prebieha naprieč k smeru posuvu dopravného pásu. V prijímacej polohe sú krajce chleba pridržiavané prídržnými prostriedkami. Po dosiahnutí vopred stanoveného počtu krajcov chleba, napríklad porcie s 9 krajcarni chleba, pričom môžu byť vytvárané aj porcie s iným počtom krajcov, tak sa hviezdicové koleso v smere odovzdávaciehozariadenia otočí o uhol, ktorý existuje medzi dvomi susednými prijímacími ramenami.0009 Daná úloha sa rieši tým, že porciovač podľa Vynálezu je pomocou špeciálnych komponentov rozšírený tak, že prídržné prostriedky sú tvorené ozubmi stacionámeho sklzného žľabu, oddeľovačom a protioporou, ako aj pridržiavačom. Tieto komponenty slúžia na pridržiavanie bez poškodenia vzpriamene V stoji dopravovaných krajcov chleba, čím najmä odpadne umiestnenie prijímacích ihiel, na ktoré musia byť krajce chleba s cieľom pridržiavania0010 Krajce chleba sa po nakrájaní V prijímacej polohe pritlačia proti oddeľovaču, respektíve protiopore. Pritom sa krajce chleba vedú zo spodnej strany na ozuboch sklzného žľabu a na prijímacích ramenách hviezdicového kolesa, ako aj z hornej strany pridržiavačom. Pridržiavač má zvislo vedený posúvač, ktorý je V prijímacej polohe usporiadaný nad prijímacím vreckom. Pritom sa pridržiavač elasticky pritlačuje proti hornej strane krajcov chleba, takže všetky krajce chleba, privádzané vzpriamene V prijímacej polohe, sú bezpečne pridržiavané V prijímacom vrecku. Sklzný žľab je V prijímacej polohe usporiadaný rovnobežne s prijímacím vreckom, takže vzpriamene V stoji privádzané krajce chleba sú o sklzný žľab opreté.0011 Prijímaciemu vrecku, nachádzajúcemu sa V prijímacej polohe, je priradený oddeľovač,respektíve protiopora, o ktoré sa nakrájané a vzpriamene V stoji dopravované krajce chleba oprú tak, že krajce chleba sú bez poškodenia V prijímacom vrecku podopreté. Pritom sa odstup Vočizariadeniu na krájanie chleba s posuvom nakrájaných krajcov chleba postupne zväčšuje.0012 Pri dosiahnutí vopred stanoveného počtu krajcov chleba jednej porcie V prijímacom vrecku sa hviezdicové koleso otočí o uhlový rozstup k odovzdávaciemu zariadeniu, napríklad k baliacemu zariadeniu. Pritom sú krajce chleba piidržiavané na prijímacích ramenách a vedené Vodiacim plechom. Vodiaci plech je V priečnom reze vytvorený oblúkovito a usporiadaný V deñnovanom odstupe k otáčajúcim sa prijímacím vreckám nad hviezdicovým kolesom. Na prijímacom plechu klže porcia až k odovzdaniu na odovzdávacie zariadenie tak, že krajcechleba sú bezpečne a bez poškodenia podopreté V prijímacom vrecku.0013 Obzvlášť výhodne sa počas otáčania porciovača, aby sa hotová porcia krajcov chleba dopravila k odovzdávaciemu zariadeniu, posúvajú zároveň ďalšie nakrájané krajce chleba preďalšiu porciu do ďalšieho prijímacieho vrecka.0014 Protiopora pozostáva z vodorovne vedeného posúvača, ktorý je postupne s nakrájanými krajcami chleba pohyblivý dopredu. V prijímacej polohe sa krajce chleba najprv pritlačia proti oddeľovaču. Hneď ako sa v prijímacom vrecku nachádza definovaný počet krajcov chleba, tak sa protiopora posunie k pozícií oddeľovača, a oddeľovač sa zatiahne späť do pozíciebezprostredne za zariadením na kráj anie chleba.0015 Na krájanie koncových kusov na začiatku a konci chlcbov sa porciovačom hviezdicové koleso s prijímacím vreckom, nachádzajúcim sa v prijímacej polohe, samočinne od krájacieho zariadenia odsunie. Ukrojené, nezužitkovateľné koncové kusy, môžu byť následne odhodené do odpadovej nádoby alebo pomocou zariadenia na dopravu odpadu automaticky zlikvidované. Po ukroj ení koncových kusov a koncových kraj cov posunie porciovač hviezdicové kolesosamočinne zasa dopredu do prijímacej polohy.0016 Pri jednom ďalšom variante vynálezu rozpozná testovacie zariadenie, respektíve elektronický skener krájacieho zariadenia, existenciu koncových kusov, respektíve koncovýchkraj cov, a podľa toho riadi porciovač.0017 Vynález je V nasledujúcom príkladne objasnený na základe výhodného príkladu uskutočnenia s odkazom na vyobrazenia. Na obr. 1 až obr. 8 sú pritom schematicky znázomenéjednotlivé fázy priebehu spôsobu s porciovačom podľa vynálezu.porciovanie nakráj aných a vzpriamene V stoji dopravovaných kraj cov 18 chleba porciovačom 1.0019 Na obr. 1 je protiopera 12 zatiahnutá B späť do čakacej pozície, pridržiavač 13 je posunutý A takmer na výšku chleba smerom nadol, a oddeľovač 14 je bezprostredne za nožom3 krájacieho zariadenia 2 posunutý C do smeru E posuvu dopravného pásu 5 smerom nahor.0020 Na obr. 2 je ukázané, ako je po troch nakrájaných krajcoch 18 chleba protiopora 12 V smeru E posuvu dopravného pásu 5 posunutá bezprostredne za oddeľovačom 14 dopredu. Tým teraz môže protiopora 12 prevziať úlohu podopretia nakrájaných krajcov 18 chleba

MPK / Značky

MPK: B26D 7/06, B26D 7/32

Značky: krajce, porciovač, chleba

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e20032-porciovac-pre-krajce-chleba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Porciovač pre krajce chleba</a>

Podobne patenty