Kompozície obsahujúce N-acetylkaprolaktám, ich príprava a ich použitie na výrobu odlievaných polyamidov

Číslo patentu: E 19916

Dátum: 06.05.2014

Autori: Laufer Wilhelm, Wenzel Volker, Palzer André

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka nových kompozícii, ich prípravy a ich použitia na výrobuOdlievanými polyamidmi sú zvlášť vysokomolekuláme polyamidy. Pri príprave odlievaných polyamidov sa do formy naleje laktám spolu s aspoň jedným katalyzátorom a aspoň jedným aktivátorom a potom sa v tejto forme podrobí anionickej polymerizácii. Východiskove látky prítomné vo forme polymerizujú pritom všeobecne za pôsobenia tepla. Tým vznikáhomogénny materiál, ktorý z hľadiska kryštalinity prekonáva vytláčané polyamidy.Odlievané polyamidy sú vhodné ako termoplasty na výrobu zložitých súčastí. Na rozdiel od mnohých iných termoplastov sa nemusia taviť, lebo vznikajú beztlakovou anionickou polymerizáciou laktámu vo forme pri 120 až 160 °C už v priebehu niekoľkých málo minút. Je možne tu použiť akékoľvek známe metódy odlievania, ako je Stacionárne líatie, rotačné odlievanie a odstredive liatie. Ako konečný produkt sa získavajú vždy tvarované telesá z vysokomolekulámeho, kryštalického polyamidu, ktorý sa Vyznačuje nízkou hmotnosťou,vysokou mechanickou odolnosťou, veľmi dobrými klznými vlastnosťami a vynikajúcou chemickou odolnosťou a ktorý- pretože formy nie sú naplnené pod tlakom- má iba nízke vnútomé pnutie. Odlievané polyamidy je možné rezať, vŕtať, frézovať, brúsiť, zvárať a potlačovať alebo lakovať okrem zložitých dutých tvarov sa z tohto polyméru zhotovujú napríklad tiež valčeky pre osobne výťahy a polotovary, ako napríklad rúrky, tyče a plechy preVýroba polyamidových odliatkov, vychádzajúca z nízko-viskóznych tavenín laktámu a katalyzátora, ako aj aktivátora, takzvanou aktivovanou anionickou polymerizáciou, je sama o sebe známa. Na tento účel sa obvykle pripravujú dve zmesi tvorené katalyzátorom a laktámom prípadne aktivátorom a laktámom oddelene od seba navzájom a vo forme kvapalných tavenín čerstvo pred polymerizáciou, ihneď sa vzájomne zmiešajú a potom sa vo forme polymerizujú,(napríklad Vieweg, Müller Kunststoff-Handbuch zv. VI, str. 42 - 60, nakladateľstvo Carl Hansa Verlag, Mníchov, 1966). To má zaistiť, že predtým nedôjde kžiadnej nežíaducejDokument EP 2447 301 Al opisuje odlievané polyamidy, ktoré sa pripravujú bezrozpúšťadiel s aktivovanou zmesou tvorenou kaprolaktámom a HDI-bíuretom akaprolak támom/ Na-kaprolaktámom. Dokument EP 2 447 301 Al neuvádza žiadny acetyllaktám akoAktivátory známe zo stavu techniky majú tie nevýhody, že sú nimi buď pevné aktivátory, ktoré je treba nákladne dávkovať alebo obsahujú kvapalné polyizokyanáty V problematickomÚloha predloženého vynálezu spočívala teda v tom, pripraviť kompozície, ktoré nevykazujú nevýhody stavu techniky, a to, nevyžadujú žiadne ďalšie rozpúšťadlo, napriek tomu sú prítomné vkvapalnej forme a tým ich je možné ľahko dávkovať. Okrem toho majú byťPrekvapujúco sa teraz zistilo, že kompozície obsahujúce N-acetylkaprolaktám a najmenej jeden polyízokyanát na báze hexametyléndiízokyanátu (HDI) spĺňajú túto úlohu a je možné ich použiť ako účinné aktivátory. Tieto kompozície nevyžadujú žiadne dodatočne rozpúšťad lá, ako je napríklad N-metyl-, N-etylpyrolidón alebo kaprolaktón. Predmetom predloženého vynálezu sú preto kompozície, obsahujúceb) najmenej jeden polyízokyanát na báze hexametyléndiizokyanátu (HDI) a/alebo prípadne polyízokyanát na báze hexametyléndiizokyanátu (HDI), ktorý je blokovaný laktámom, výhodne blokovaný kaprolaktámom, a ktorý sa volí zo súboru tvorenéhoSkôr uvedená zlúčenína vzorca I je komerčne dostupná a je možné ju získať napríklad uspoločnosti Bayer Materialscience AG pod obchodným označením Desmodur® N 3200.U HDI-uretdiónu v zmysle vynálezu ide prednostne o zlúčeninu vzorca IISkôr uvedená zlúčenina vzorca II je komerčne dostupná a je možné ju získať napríklad uspoločnosti Bayer MaterialScience AG pod obchodným označením Desmodur® N 3400.U HDI-izokyanurátu v zmysle vynálezu ide prednostne o zlúčeninu vzorca IIISkôr uvedená zlúčenina vzorca III je komerčne dostupná a je možné ju získať napriklad uspoločnosti Bayer MaterialScience AG.U HDI-alofanátu v zmysle vynálezu ide prednostne o zlúčeninu vzorca IVSkôr uvedene zlúčeniny vzorca IV sú komerčne dostupné a je možné ich získať napríklad uspoločnosti Bayer MaterialScience AG.Vo výhodnom uskutočnení predloženého vynálezu sú polyízokyanáty na báze hexametylén diízokyanátu (HDI) blokované kaprolaktámom.HDI-polyízokyanát blokovaný kaprolaktámom je možne však tiež pripravovať in situ VN-acetyl-kaprolaktáme. Pritom predstavuje pomer N-acetylkaprolaktámu kHDI-polyizokyanátu blokovanému kaprolaktámom 50 50 až 20 80, výhodne 40 60 až 30 70.Pre in sítu prípravu kompozicie podľa vynálezu s HDI-polyízokyanátom blokovaným kaprolaktámom sa výhodne v N-acetylkaprolaktáme rozpustí kaprolaktám ako tavenina alebo V pevnej forme (vločky alebo pelety) a pri teplotách S 0 až 120 °C, výhodne 60 až 90 °C,zvlášť Výhodne 70 až 80 °C, sa podrobia reakcii spolyizokyanátom výhodne za malého prebytku kaprolaktámu. Pritom sa polyizokyanát výhodne predhreje pri teplotách 30 až 80 °C,zvlášť výhodne 40 až 60 °C a pridáva sa k roztoku kaprolaktámu/N-acetylkaprolaktámu.Vo výhodnom uskutočnení predloženého vynálezu obsahuje kompozícia najmenej jedenprostriedok na vychytávanie kyselín.Ako prostriedky na vychytávanie kyselín sú výhodné epoxidy a/alebo karbodiimidy. Karbodiimidy V zmysle predloženého vynálezu sú výhodne zlúčeniny vzorca Vm zodpovedá celému číslu l až 10, R -RZ-NCO, -Rz-NHCONHRŽ -R 2-NHCONR 4 R 5 alebo -RZ-NHCOORÓ, R 2 C 1-C 1 g-alkylén, Cs-Clg-cykloalkyléną arylén a/alebo C 7-C 1 s- aralkylén aR 3 -NCO, -NHCONHRŽ -NHCONR 4 R 5 alebo je -NHCOORő, pričom vo význame R sú R 4 a R 5 nezávisle od seba rovnaké alebo rôzne a znamenajú Cl-Csalkylový, Cs-C 1 o-cykloalkylový alebo C 7-C 1 s-aralkylový zvyšok a R má jeden z významov R 2 alebo znamená -(CH 2)1-(0-(CH 2)k-0)g-R 7, sl 1 až 3,k 1 až 3,gOaž 12 a R 7 atóm vodika alebo Cn-C 4-alkyl.Taktiež je možné použiť tiež zmesi karbodiimidov vzorca V.Epoxidy v zmysle vynálezu sú výhodne glycidylétery, výhodne glycerolglycidyl-étery, a sú komerčne dostupné pod označením Glycidylether GE 100 spoločnosti Raschig GmbH.

MPK / Značky

MPK: C08G 69/16, C08G 69/20, C08G 69/18

Značky: použitie, kompozície, odlievaných, n-acetylkaprolaktám, obsahujúce, polyamidov, výrobu, príprava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e19916-kompozicie-obsahujuce-n-acetylkaprolaktam-ich-priprava-a-ich-pouzitie-na-vyrobu-odlievanych-polyamidov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozície obsahujúce N-acetylkaprolaktám, ich príprava a ich použitie na výrobu odlievaných polyamidov</a>

Podobne patenty