Pomôcka na presun osôb v život ohrozujúcej situácii a metóda jej použitia

Číslo patentu: E 19783

Dátum: 22.05.2008

Autor: Gil Vizuete Francisco Javier

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pomôcka na presun osôb v život ohrozujúcej situácii a metóda jej použitiaPredložený vynález, ako je uvedené v názve jeho špecifikácie, sa týka pomôcky na presun osôb v život ohrozujúcej situácii a metódy jej použitia. Základný účel predloženého vynálezu je poskytnúť pomôcku a metódu, ktoré umožňujú presunúť obete nehody s cieľom bezpečne dosiahnut maximálne znehybnenie a nezhoršiť poranenia, ktoré obeť nehody už utrpela. Obeť je možné presunúť napríklad z vnútra vozidla do zóny, v ktorej je možné poskytnúť danej osobe zodpovedajúce ošetrenie,spôsobom, pri ktorom zostane krk obete nehody vďaka prekrytiu znehybnený, aby nedošlo k prípadným poraneniam. Táto pomôcka a táto metóda tiež poskytujú viac pohodlia pre záchranára a výrazne znižuje riziko zranenia záchranára počas záchrannej operácie.Aj ked sa v rámci španielskeho systému zdravotnej starostlivosti stanovili zdravotné a lekárske postupy, podľa ktorých sa má postupovat pri rôznych typoch nehôd,používajú sa rôzne záchranné metódy, ktoré porušujú základné práva týkajúce sa fyzickej integrity a rizík infekcie u záchranárov poskytujúcich pomoc.Ked dôjde k dopravnej nehode, a v závislosti od okolností nehody a urgentnosti alebo naliehavosti situácie obetí nehody, musí byť spôsob konania pri zodpovedajúcich záchranných zásahoch taká, aby sa minimalizovali riziká a nebezpečenstvá pre obeť nehody aj pre záchranára. V prípade účastníka dopravnej nehody môže existovať napríklad riziko, že vozidlo, v ktorom sa nachádza obeť nehody, začne horieť alebo spadne do rokliny, alebo sa môžu vyskytovať iné okolnosti, ktoré sťažujú riadenie situácie, takže v záujme záchrany obetí nehody je známa a používa sa metóda označovaná ako Reutex manoeuvre.Uvedená metóda Reutex manoeuvre je plne manuálna, zahŕňa úplný kontakt medzi záchranárom a obeťou nehody, čo zahŕňa problematické aspekty, napríklad infekcie.Metódu Reutex manoeuvre tvoria tieto krokyPacient je vo vnútri vozidla a prvá vec, ktorú je potrebné urobiť, je vyslobodit mu nohy, aby nezostali zachytené medzi pedálmi vozidla. Záchranár následne uchopí pravou rukou ľavú ruku pacienta. Pravá ruka záchranára prechádza pod pravou pazuchou pacienta a záchranár pravou rukou pevne uchopí zápästie obete. Potom záchranár zasunie ľavú ruku pod ľavú pazuchu obete a pridrží pevne bradu obete. Záchranár umiestni obeť tak, aby bola jej brada blízko jeho tváre, aby si zachoval priamy kontakt s obeťou, aby zabezpečilmaximálnu možnú kontrolu nad krčnou oblasťou, pričom nie je chránený pred krvou, potom a dychom obete. Potom záchranár prenesie na svoje plecia hmotnosť obete a zdvihne obeť a keď sa obeť nadvihne zo sedadla vozidla,môže ju vytiahnuť z vozidla a preniesť do bezpečnej vzdialenosti.Táto obvyklá metóda záchrany obetí nehôd má svoje nevýhody, ktoré sa týkajú nedostatočného znehybnenia krčnej chrbtice obete nehody, výrazného nepohodlia pre záchranára a rizika nakazenia chorobami.Pri súčasnom stave techniky nie je známa žiadna pomôcka ani zodpovedajúca metóda na záchranu ľudí v život ohrozujúcich situáciách, ako sú pomôcka a metóda poskytnuté predloženým vynálezom.V záujme dosiahnutia cieľov a vyhnutia sa problémom uvedeným v predchádzajúcej časti zahŕňa vynález pomôcku na presunutie osôb v život ohrozujúcich situáciách podľa nároku 1 a metódu na jej použitie, ktorá umožňuje záchranárovi podopriet a presunúť obeť nehody podľa nároku 4.Na druhej strane, kužeľovité konce pomôcky uvedenej vyššie sa môžu dodávať s rukoväťami, ktoré uľahčujú uchopenie.Opísaná pomôcka má vo výhodnom prevedení dĺžku 2,7 m a stredovú hrúbku 30 cm.Metóda na použitie opísanej pomôcky zahŕňa podoprenie a vytiahnutie obete nehody záchranárom z vnútra vozidla alebo iného miesta a jej presunutie do zóny, kde jej môže byt poskytnuté zodpovedajúce ošetrenie.V rámci inovatívnej metódy poskytnutej vynálezom, ktorá využíva predĺžené, mäkké a flexibilné telo pomôcky so strednou časťou, ktorá je hrubšia ako dva kužeľové konce, postupuje záchranár taktoa) Záchranár skontroluje, či sú nohy obete nehody uvoľnené spod pedálov vozidla alebo iných prepájaclch alebo spojovacích zariadení.b) Záchranár ovinie strednú časť tela pomôcky okolo krku obete nehody tak, aby bolo telo pomôcky umiestnené prevažne na prednej časti krku a dva kužeľové konce sa potom prekrížia na zátylku obete a vedú sa na hrudník obete.c) Záchranár prevlečie dané dva kužeľovité konce spredu dozadu popod obe pazuchy obete, takže sa oba kužeľové konce nachádzajú za obeťou nehody,kým stredná časť predĺženého tela pomôcky obklopuje a znehybňuje krk obete.d) Záchranár ťahá za oba kužeľovité konce, ktoré sa nachádzajú za obeťou nehody, takže môže presunúť obeť nehody do zóny, v ktorej môže byt ošetrená, pričom počas zodpovedajúceho postupu spočíva väčšia časťhmotnosti obete na jej pazuchách a súčasne je jej krk znehybnený. Pri tomto postupe nedochádza ku škrteníu pacienta, pretože v oblasti prekríženia pomôcky na zátylku pacienta sa vytvára trenie, takže celá hmotnost pacienta spočíva na jeho pazuchách.Vďaka opisanej konštrukcii pomôcky a krokom zodpovedajúcej metódy je vynález užitočný ako pomôcka pri zachraňovaní obete nehody bez akéhokoľvek kontaktu medzi záchranárom a telom obete, čo výrazne sťažuje prenos ochorení. Pomôcka a jej správne použitie zaručujú takmer úplné znehybnenie krku obete nehody. Na druhej strane je možné obeť alebo obeť nehody presunúť bez veľkej námahy do bezpečnej zóny ťahaním za konce pomôcky. Ďalšími výhodami pomôcky podľa vynálezu je to, že zaberá málo miesta, ľahko sa čistí a jednoducho sa používa. Okrem toho uskutočnenie pomôcky, ktoré zahŕňa plastovú povrchovú vrstvu, sa môže po znečistení krvou alebo iným druhom znečistenia umyť.V záujme jasného pochopenia tohto opisu sú nižšie uvedené obrázky, ktoré zobrazujú ilustračne, ale nie vyčerpávajúco, objekt podľa vynálezu a tvoria neoddeliteľnú súčasť opisu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je zobrazený perspektívny pohľad na pomôcka na presunutie osôb v život ohrozujúcej situácii podľa výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu.Na obrázkoch 2 až 6 sú schematicky zobrazené jednotlivé kroky pri uplatnení metódy na použitie pomôcky zobrazenej na obrázku 1 vyššie, ktoré ukazujú záchranu obete nehody z vozidla pomocou uvedenej pomôcky.Nižšie je uvedený opis uskutočnenia podľa vynálezu, v ktorom sú použité čísla prevzaté z obrázkov.Pomôcku poskytnutú v rámci vynálezu tvorí predĺžené, mäkké a flexibilné telo 1 so strednou časťou 2, ktorá je hrubšia ako dva kužeľové konce 3, ako je to zobrazené na obrázku 1.V predloženom vynáleze tvorí telo 1 základná časť z vysoko odolnej a prispôsobiteľnej gumovej peny, ktorá je celá pokrytá vysoko tvárnou plastovou vrstvou.V iných uskutočneniach je možné dodat na kužeľové konce 3 rukoväte, ktoré uľahčujú uchopenie.V uskutočnení zobrazenom v tomto uskutočnení podľa vynálezu má telo 1 dĺžku 2,7 m a stredná časť hrúbku 30 cm.Metóda na použitie pomôcky zobrazená na obrázku 1 je ukázaná na obrázkoch 2 až 6. Záchranár 5 podoprie obeť nehody 4 a presunie ju z vnútra vozidla 6 alebo z iného miesta do zóny, v ktorej je možné jej poskytnúť zodpovedajúce ošetrenie.V metóde zobrazenej v tomto uskutočnení podľa vynálezu sa pomôcka poskytnutá vynálezom používa taktoNajprv sa skontroluje, či sú nohy obete nehody 4 uvoľnené spod pedálov vozidla 6 alebo iných prepájacích alebo spojovacích zariadení.Stredná časť 2 tela 1 pomôcky sa ovinie okolo krku obete 4 tak, aby bolo telo pomôcky 1 umiestnené prevažne na prednej časti krku, ako je to zobrazené na obrázku 2, a dva kužeľové konce 3 sa potom prekrížia na zátylku obete 4,čím sa dva konce 3 dostanú na hrudník obete 4, ako je to zobrazené na obrázku 3.Tieto dva kužeľové konce 3 sa potom vedú spredu dozadu popod dve pazuchy obete 4, tak aby sa dva kužeľové konce 3 dostali za obeť 4, pričom stredná časť 2 predĺženého tela 1 pomôcky obklopuje krk obete 4 a znehybňuje ho, ako je to zobrazené na obrázku 4.Za tieto dva kužeľové konce 3 nachádzajúce sa za telom obete 4 sa potom bude ťahať, kým sa obet nepresunie do zóny, kde je možné jej poskytnúť zodpovedajúce ošetrenie, takže pri príslušnom postupe spočíva väčšia časť hmotnosti obete 4 na jej pazuchách a jej krk pritom zostáva znehybnený, ako je to zobrazené na obrázkoch 5 a 6. Pri tomto postupe nedochádza ku škrteniu pacienta vďaka treniu, ktoré vzniká v oblasti prekríženia pomôcky na zátylku pacienta, takže väčšina hmotnosti pacienta spočíva na jeho pazuchách, ako už bolo vysvetlené.

MPK / Značky

MPK: A62B 99/00, A61G 7/14

Značky: metoda, život, použitia, situácii, osôb, přesun, pomôcka, ohrozujúcej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e19783-pomocka-na-presun-osob-v-zivot-ohrozujucej-situacii-a-metoda-jej-pouzitia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomôcka na presun osôb v život ohrozujúcej situácii a metóda jej použitia</a>

Podobne patenty