Pásová sušiareň

Číslo patentu: E 19672

Dátum: 26.10.2011

Autori: Latein Tobias, Laxhuber Thomas

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pásovej sušiarne na sušenie materiálu s obsahom prachu prostrednictvom teplého vzduchu v najmenej dvoch sekciách, cez ktoré postupne materiál prechádza a ktoré sús ohľadom na prúdenie vzduchu vo veľkej miere oddelené.Z DE 20 2009 001 935 Ul je známa jednopásová sušiareň na sušenie produktov s obsahom prachu, ako sú napríklad drevené piliny, drevená múčka alebo predbežne odvodnený kal z čistiarní odpadových vôd, pri ktorej je prepravné zariadenie materiálu rozdelené na viaceré sekcie a jednotlive sekcie sú sohľadom na prúdenie vzduchu vzájomne oddelené. Sekcie zakaždým vykazujú jeden vlastný odsávací ventilátor. Týmto má byť po sekciách umožnené odstupňovanie výkonu ohrevu a vzduchu na zakaždým požadované, eventuálne odlišné hodnoty. Za účelom ďalšej úspory energie má byť časť vzduchu vedená cyklicky. Cyklicky vedený vzduch jednej sekcie sa vedie cez centroodlučovač alebo filter a opätovne sa zohríeva vo vykurovacom registri rovnakej sekcie. Zvyšná časť vzduchu sekcie sa vypúšťa doZ DE 42 30 364 Al je známa pásová sušiareň na sušenie vláknitých, zmitých, úlomkovitých alebo kusových materiálov, predovšetkým drevných rezkov, pri ktorom sa sušiaci plyn najmenej čiastočne vedie z jedného priestoru do najmenej jedného priestoru, ktorý je vzhľadom na smer chodu pásu predradený. Pri tomto protiprúdovom spôsobe sa získava výhoda, že sušiaci plyn s najnižšou relatívnou vlhkosťou dochádza do kontaktu s materiálom,pri ktorom proces sušenia pokročí už najďalej. Vostatnom má byť pásová sušiareňprevádzkovaná ako prakticky uzavretý systém vzhľadom na sušiaci plyn.Z EP 090 l 808 (D 3) je známa pásová sušiareň so znakmi predvýznakovej časti nároku l.Úlohou vynálezu je vytvoriť pásovú sušiareň na sušenie materiálu sobsahom prachu prostrednictvom teplého vzduchu v najmenej dvoch sekciách, cez ktoré postupne materiál prechádza aktoré sú sohľadom na prúdenie vzduchu vo veľkej miere oddelené, pričom pásová sušiareň má v porovnaní so známymi pásovými sušiarňami umožňovať väčšiu úsporuTáto úloha je vyriešená podľa vynálezu prostredníctvom pásovej sušiarne podľa nároku 1. Riešenie podľa vynálezu je založené na poznatku, že odpadový vzduch z poslednej sekcie pásovej sušiame je najviac zaťažený prachom. Toto vysoké zaťaženie prachom pochádza ztoho, že materiál v poslednej sekcii je najsuchší. Na základe oderu takéhoto suchého materiálu vo zvýšenej miere vzniká prach, ktorý je spolu s odpadovým vzduchom odvádzaný z materiálu. Pri bežných pásových sušiarňach sa takýto prach, ako je už vyššie uvedené,odlučuje z odpadového vzduchu prostredníctvom odlučovača alebo filtra aodvádza sa. Odlučovanie ale vyžaduje dodatočné technické náklady a vedie (predovšetkým vdôsledku straty tlaku na odlučovači alebo filtri) k dodatočným nákladom na energiu. Podľa vynálezu bolo zistené, že vlastne nie je vôbec potrebné oddelené odvádzanie prachu z pásovej sušiarne. Prach sa len nesmie dostať spolu s odpadovým vzduchom do vzduchu vokolí pásovej sušiarne. Tam by prach mohol viesť k neakceptovateľnému zaťaženiu okolia pásovej sušiarne prachom, na rozdiel od tohto môže prach zostávať v samotnom materiáli a taktiež smie byť odvádzaný spolu s materiálom z pásovej sušiame. Takéto odvádzanie prachu spolu s materiálom je dokonca výhodné, síce najmä vtedy, ak sa materiál neskôr privádza napríklad do zariadenia na výrobu bioplynu alebo na peletovanie a vzhľadom na jeho celkovú celulózovú hmotu môže byť zhodnotený. V takýchto zariadeniach na výrobu bioplynu môžubyť prítomnými mikroorganizmami premenené aj malé častice materiálu.Tieto poznatky vedú pri riešení podľa vynálezu k tomu, že sa prach z odpadového vzduchu poslednej sekcie neodlučuje, ale sa spoločne s odpadovým vzduchom predposlednej sekcie opätovne privádza ako privádzaný vzduch. Týmto odpadajú energetické straty, ktoré by boli spojené s odlučovaním prachu. Takto spätne privádzaný prach je pri prechode cez materiál v predposlednej sekcii opätovne zachytávaný prechádzajúcim materiálom. Prach sa potom dostáva z predposlednej sekcie opäť späť do poslednej sekcie, kde je síce čiastočne opätovne vymývaný odpadovým vzduchom, z väčšej časti ale zostáva V materiáli a spolu s ním potomSpätné vracanie prachu podľa vynálezu je účinné práve aj preto, pretože v tejto predposlednej sekcii materiál ešte obsahuje viac vlhkosti ako v samotnej poslednej sekcii. Prach je preto v predposlednej sekcii opätovne silno viazaný materiálom. Odpadový vzduch z predposlednej sekcie je tu možné výhodne odvádzať do okolia aj bez odlučovania prachu. Do poslednejsekcie podľa vynálezu sa s ohľadom na tam privádzaný vzduch privádza čerstvý vzduch. Totospôsobuje, že samotný prach nie je v poslednej sekcii vedený V cykle. Takýto prach by bol relatívne suchým materiálom v poslednej sekcii zachytávaný len V malej miere. Prach by teda bol neustále vedený vcykle, čo by mohlo viesť kprachovým usadeninám na systémochvedenia vzduchu a príslušných výmenmkoch tepla poslednej sekcie.Odpadový vzduch z poslednej sekcie má ďalej vlastnosť, že nie je úplne nasýtený vodou prípadne vlhkosťou zo sušeného materiálu. Toto vedie ktomu, že tento vzduch v predposlednej sekcii nie len výhodnejšie môže prijímať ďalšiu vodu prípadne vlhkosť, ale aj to, že sa prach V tomto vzduchu opätovne ľahšie rozpúšťa a v predposlednej sekcii zostáva priľnutý na tamojšom materiáli. Eventuálne je možné do predposlednej sekcie napríklad za účelom jemnej regulácie teploty dodatočne privádzať malý čiastkový prúd čerstvéhoPred poslednou apredposlednou sekciou je predradená najmenej jedna ďalšia sekcia a je prítomné vždy jedno ďalšie zariadenie na privádzanie čerstvého vzduchu ako privádzaného vzduchu do prislúchajúcej najmenej jednej ďalšej sekcie. Ďalšia sekcia nie je zásobovanáĎalšie sekcie teda sú, rovnako ako aj posledná sekcia pásovej sušiame podľa vynálezu,zásobované čerstvým vzduchom, zatiaľ čo predposledná sekcia je zásobovaná odpadovým vzduchom z poslednej sekcie vrátane prachu vňom obsiahnutým. Ďalšie sekcie sú tu výhodnejšie prevádzkované tak, aby vystupujúci vzduch vykazoval veľmi vysoký stupeň nasýtenia vlhkosťou. Potom je energeticky zmysluplné tento vzduch odvádzať do okolia a toto odvádzanie je aj možné, nakoľko v týchto sekciách je odpadovým vzduchom strhávanérelatívne malé množstvo prachu z ešte relativne vlhkého materiálu.Pri výhodnom ďalšom stvámení je zariadenie na spätné vedenie odpadového vzduchu z poslednej sekcie ako privádzaného vzduchu pre predposlednú sekciu vybavené výmenníkom tepla na ohrev recyklovaného odpadového vzduchu. Výmenník tepla teda pôsobí ako obehový Výmenník tepla, prostredníctvom ktorého sa vzduch, ktorý je následne opätovne privádzaný do predposlednej sekcie, môže ešte raz zohrievať. Takto následne zohriaty privádzaný vzduchje schopný v predposlednej sekcii vo zvýšenej miere prijímať vlhkosť z tamojšieho materiálu.Každé zo zariadení na privádzanie čerstvého vzduchu je výhodnejšie vybavené výmenníkom tepla na ohrev čerstvého vzduchu. Výmenníky tepla slúžia na ohrev čerstvého vzduchu po sekciách a výhodnejšie sú napájané vodou alebo parou. Ohrev po sekciách umožňujevzájomne nezávislé riadenie ohrevného výkonu na jednotlivých sekciách. Riadenie sauskutočňuje tak, že sa prostredníctvom monitorovania teploty na vstupe a výstupe výmenníka tepla spolu s dopravným výkonom zariadenia na prepravu vzduchu (spravidla ventilátora) stanovuje odovzdávané a tým vzduchom prijímané množstvo tepla. Toto množstvo tepla sa reguluje na požadovanú hodnotu, t.j. Výmenník tepla musí dodávateľovi tepla (napríklad teplárni) odobrať určité požadované množstvo tepla. Prostredníctvom merania vlhkosti materiálu sa potom reguluje rýchlosť pásu pásovej sušiarne, ktorý prepravuje materiál. Výmenník tepla je výhodnejšie vybavený mokrým čistením, prostredníctvom ktorého jemožné vypláchnuť znečistenia z výmenníka tepla bez toho, aby sa tieto dostali do materiálu.Každá sekcia pásovej sušíame podľa vynálezu je výhodnejšie vybavená odsávacím zariadením na odvádzanie odpadového vzduchu zo sekcie. Na rozdiel od vháňania privádzaného vzduchu vykazuje odsávanie odpadového vzduchu výhodu, že v materiálivzniká podtlak, ktorý ďalej podporuje odparovanie vlhkosti z materiálu.Zariadenie na spätné vedenie odpadového vzduchu je ďalej výhodnejšie vybavené odsávacím zariadením na odvádzanie odpadového vzduchu z poslednej sekcie, ktoré je súčasne prispôsobené na privádzanie odpadového vzduchu do predposlednej sekcie. Privádzanie aodvádzanie cirkulujúceho vzduchu je týmto možné uskutočniť len použitím jedného prepravného zariadenia. Toto síce vedie ktomu, že posledná apredposledná sekcia sú vzhľadom na prepravu vzduchu prevádzkované rovnako, toto ale zjednodušuje celkovú reguláciu pásovej sušíame podľa vynálezu. Požadované hodnoty vlhkosti materiálu je možné dosiahnuť prostredníctvom pásovej sušíame podľa vynálezu tým, že podľa vyššie opísanejregulácie napokon rozhoduje len regulácie a rýchlosti pásu cez výsledok sušenia.Predposledná sekcia aeventuálne predsunuté, ďalšie sekcie sú - ako už bolo uvedené výhodnejšie vybavené odsávacím zariadením na odvádzanie odpadového vzduchu do okolia pásovej sušiarne. Takéto odvádzanie umožňuje veľmi jednoduchú konštrukciu pásovej sušíame podľa vynálezu. Altematívne je možné predposlednú sekciu a eventuálne predsunuté,ďalšie sekcie vybaviť odlučovačmi prachu a/alebo môže byť zaistené spätné vedenieodpadového vzduchu vrátane prachu obsiahnutého v ňom do príslušnej predsunutej sekcie.Ako bolo vyššie uvedené, sú odsávacie zariadenia pásovej sušíame podľa vynálezu regulované výhodnejšie po sekciách samostatne. Táto regulácia je možná predovšetkým tým,že je zaistenie vzájomného oddelenia ventilátorov jednotlivých sekcií. Ventilátory je potom možné vzájomne nezávisle regulovať prostredníctvom meničov frekvencií. Ak nie je takétopredelenie medzi sekciami uskutočnené, musia byt ventilátory nastavené súčasne

MPK / Značky

MPK: F26B 17/04, F26B 25/00, F26B 23/00

Značky: sušiareň, pásová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e19672-pasova-susiaren.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pásová sušiareň</a>

Podobne patenty