Kompresor so zlepšenou výkonnosťou prúdenia chladiva

Číslo patentu: E 19412

Dátum: 07.04.2009

Autori: Hacioglu Bilgin, Fidan Umit

Je ešte 5 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetný vynález sa týka kompresora, V ktorom je zlepšená výkonnosť prúdenia chladiva ponechaného vo valci počas0002 V hermetických kompresoroch využívaných najmä V chladničkách je piest na satie chladiva a valec, v ktorom je umiestnený piest. Na valci je ventilová doska, na ktorej sú usporiadané sacie a výtlačné otvory. V sacom procese piest prijíma chladivo zo sacieho otvoru pohybom vpred vnútri valca a potom sa pohybuje späť a tým stlačuje a čerpá chladivo cez Výtlačný otvor z valca. Jedným z kritérií na účinnú prevádzku kompresora je rýchlosť, s ktorou je chladivo prijaté do valca V jednom cykle vytlačované z valca, avšak keď piest stlačuje chladivo, tak všetko chladivo nemôže byť vytlačené výtlačným otvorom z valca a znižuje sa výťažok kompresora. V stave techniky je mnoho patentových dokumentov, ktoré vysvetľujú, ako sa zmenší mŕtvy priestor vytvorený v dutine valca, ktorý ovplyvňuje objemovú účinnosť, t.j. aký objem chladiva zostane ponechaný vo valci bez toho, aby bol vytlačený, keď sa piestdostane do hornej úvrate.0003 V ideálnom uskutočnení kompresora je mŕtvy priestor nulový. Ako sa veľkosť mŕtveho priestoru zväčšuje, tak sa znižuje účinnosť kompresora. Príčinou toho je to, že napriek spotrebe energie na vytlačovanie všetkého chladiva vnútri valca jeho stlačovaním piestom V celom objeme valca sa chladivo, ktoré0004 V stave techniky podľa francúzskeho patentového dokumentu č. FR 26 l 7242 je na jednom čele piestu výčnelok, ktorý sídli v dodávacom otvore a zaberá väčšiu časť mŕtveho priestorupočas stlačovania chladiva. Výčnelok a dodávací otvor môžu byťusporiadané z odpovedajúcich si valcových a zrezaný kužeľ tvoriacich tvarov. Pretože je priečny prierez, cez ktorý Chladivo prechádza užší, keďže výčnelok sedí V dodávacom otvore a keďže výčnelok uzatvára celý dodávací otvor, následkom vytváraných turbulencií je výtlak chladiva náročný a straty sa zvyšujú. Určitá časť výťažku z toho, že sa zmenší mŕtvy priestorsa stratí tým, že je potom prietok ťažký.0005 V stave techniky podľa patentu US č. 5 816 783 výstupok vytvorený na hornej strane piestu a výtlačný otvor majú tvar zrezaného kužeľa. Pretože je gradient kónického povrchu tohto výstupku menší než gradient bočnej steny výtlačného otvoru,čiastočne sa zníži veľkosť malej medzery priečneho prierezutvoreného výstupkom, ktorý sedí vnútri výtlačného otvoru.0006 V stave techniky podľa medzinárodnej patentovej prihlášky č. WO 2005010365 sa vysvetľuje kompresor, ktorý zahrnuje. piest s výstupkom, ktorý je excentricky usadený vo0007 V stave techniky podľa amerického patentu č. US 6623258 sa vysvetľuje kompresor, v ktorom je vytvorený tokový kanál0008 Vo všetkých týchto uskutočneniach sú na pieste výstupky,ktoré znižujú mŕtvy priestor bez toho, aby bránili priechodu chladiva, dokiaľ piest nedosiahne hornú úvrať a nevstúpi do výtlačného otvoru, keď piest dosiahne hornú úvrať. Tieto výstupky sa používajú s cieľom zmenšiť mŕtvy priestor a vedú k zužovaniu trasy toku chladiva špecifickou rýchlosťou ku koncu kompresného cyklu. Chladivo sa urýchľuje a pritom prechádza cez tento zúžený priečny prierez, pričom sa teplota zvyšuje a tlak0009 Cieľom predmetného vynálezu je realizácia kompresora, vktorom je lepší tok chladiva cez valec do výtlačného otvoru.0010 Kompresor realizovaný na dosiahnutie cieľa predmetného vynálezu, objasnený V prvom nároku a v nasledujúcich nárokoch,zahrnuje najmenej jednu drážku na bočných povrchoch výčnelkuusporiadaného na píeste, ktorý sa rozprestiera od povrchu piestu0011 Keď piest dosiahne hornú úvrať, t.j. keď je povrch piestu najbližšie k doske s ventilmi, tak výčnelok čiastočne dosadne do výtlačného otvoru. Pomocou drážok vytvorených na výčnelku sa zabraňuje náhlemu zúženiu priečneho prierezu trasy toku a tok chladiva z výtlačného otvoru je primeraný, s riadeným výtlakmn a bez vytvárania veľkého mŕtveho priestoru. Zabraňuje sa tak náhlemu zrýchleniu chladiva a zvýšeniu teploty, a teda zníženiu výťažnosti znížením tlaku. Drážka ďalej vedie chladivo0012 V inom uskutočnení predmetného vynálezu je drážka vytvorená na časti výčnelku blízko osi valca, a teda sa dázlepšiť tok chladiva V oblasti, kde je tok chladiva intenzívny.0013 V inom uskutočnení predmetného vynálezu sa dve protiľahlé vnútorné bočné steny drážky rozprestierajú vzájomne rovnobežne. V tomto uskutočnení protiľahlé Vnútorné bočné steny drážky môžu byť buď rovnobežne s osou výčnelku alebo môžu byťsklonené v určitom uhle medzi nimi.0014 V alternatívnom uskutočnení predmetného vynálezu má drážka priečny prierez, ktorý sa zužuje od povrchu piestu smerom k vršku výčnelku. Rýchlosť toku, ktorá sa spomaľuje, keď piest0015 V inom alternatívnom uskutočnení predmetného vynálezu mádrážka hĺbku, ktorá sa zvyšuje od povrchu piestu k vrškuvýčnelku. 0016 Pomocou predmetného vynálezu sa mŕtvy priestor minimalizuje zlepšením toku chladiva. To vedie k zvýšeniu0017 Kompresor zrealizovaný tak, aby sa dosiahol cieľ predmetného vynálezu, je znázornený na priložených výkresoch, na ktorých obrázok 1 je schematický pohľad na kompresor,obrázok 2 je priestorový pohľad na výčnelok podľa jedného uskutočnenia predmetného vynálezu,obrázok 3 je priestorový pohľad na výčnelok podľa iného uskutočnenia predmetného vynálezu,obrázok 4 je priestorový pohľad na výčnelok podľa alternatívneho uskutočnenia predmetného vynálezu,obrázok 5 je priestorový pohľad na výčnelok V inom alternatívnom uskutočnení predmetného vynálezu,obrázok 6 je priestorový pohľad na výčnelok V ešte inom alternatívnom uskutočnení predmetného vynálezu,obrázok 7 je priestorový pohľad na výčnelok v ešte inom alternatívnom uskutočnení predmetného vynálezu,obrázok 8 je pohľad V priečnom reze, keď je výčnelok vnútriotvoru. 0018 Prvky znázornené na obrázkoch sú označené nasledovne

MPK / Značky

MPK: F04B 49/18, F04B 53/14, F04B 39/00

Značky: výkonnosťou, chladiva, prúdenia, kompresor, zlepšenou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/13-e19412-kompresor-so-zlepsenou-vykonnostou-prudenia-chladiva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompresor so zlepšenou výkonnosťou prúdenia chladiva</a>

Podobne patenty